HCNPFC67/2/2015
ID intern unic:  363439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 67/2
din  24.12.2015
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului
cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti
la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea
serviciilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a
Pieței Financiare nr.8/6 din 26.02.2010
Publicat : 23.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 43     art Nr : 344     Data intrarii in vigoare : 23.03.2016
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1101 din 16 februarie 2016


    În temeiul art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) și art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.88 alin.(5) și art.140 alin.(15) lit.d) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.8/6 din 26.02.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.81-82, art.310), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La punctul 2, cuvintele „participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „persoanele licenţiate sau autorizate pe piaţa de capital”.
    2) Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „3. Participantul profesionist este obligat să pună la dispoziţia publicului larg și clienţilor informaţii corecte și transparente, furnizate în termenele şi în modul stabilit de prezentul Regulament.”
    3) La punctul 5:
    partea dispozitivă se modifică și va avea următorul cuprins:
    „5. Participantul profesionist are obligaţia să pună la dispoziţia publicului larg și clienților cel  puțin următoarele informaţii:”;
    la subpunctul 1), după cuvîntul „denumirea” se completează cu cuvîntul „completă”;
    la subpunctul 11), după cuvîntul „licenței” se completează cu cuvintele „şi / sau autorizaţiei eliberate de către Comisia Națională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Națională)”, iar sintagma „– în cazul cînd activitatea participantului profesionist este supusă licenţierii” se exclude.
    4) La punctul 6, cuvintele „acestuia în rețeaua internet” se substituie cu cuvintele „web proprie”, iar cifrele „15” se substituie cu cifra „5”.
    5) Punctul 7 se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) contractul-tip de prestare a serviciilor.”
    6) Punctul 8:
    la subpunctul 2) cuvintele „a Pieţei Financiare” se exclud;
    se completează cu subpunctele 5) și 6) cu următorul cuprins:
    „5) reguli sau proceduri interne referitor la examinarea şi soluţionarea reclamaţiilor clienţilor sau ale potenţialilor clienţi;
    6) alte norme interne care pot fi de interes clienților și publicului larg.”
    7) La punctul 9:
    cifra „7)” se substituie cu cifra „8)”.
    8) La punctul 10, cuvintele „piața valorilor mobiliare” se substituie cu cuvintele „piața de capital”.
    9) După punctul 12 se completează cu punctele 121) – 122) cu următorul cuprins:
    „121. Participantul profesionist îşi asumă toată responsabilitatea în ceea ce priveşte veridicitatea oricărei informaţii furnizate şi răspunde în conformitate cu actele legislative și normative care reglementează domeniul pieței financiare nebancare, în cazul în care aceasta nu este autentică.
    122. În cazul în care participantul profesionist nu dezvăluie informația prevăzută de prezentul Regulament, Comisia Naţională este în drept să aplice sancţiuni în conformitate cu actele legislative și normative care reglementează domeniul pieței financiare nebancare.”
    10) Punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „14. Pe lîngă informațiile prevăzute la art.59 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, societăţile de investiţii sunt obligate:
    1) să facă publică informația privind programul de activitate;
    2) să facă publică informația privind calitatea de membru în cadrul pieţei reglementate sau a unui sistem multilateral de tranzacționare;
    3) să facă publică informația despre Fondul de compensare a investitorilor, scopul activităţii acestuia și data dobîndirii  calității de membru al fondului.”
    11) Punctul 15 se exclude.
    12) Punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
    „16. În cadrul desfăşurării activităţii pe piaţa de capital, societatea de administrare fiduciară a investițiilor pentru fiecare organism de plasament colectiv în valori mobiliare administrat/compania investițională care se autoadministrează sunt obligate să facă publică următoarea informaţie:
    1) prospectul de emisiune;
    2) prospectul simplificat/documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;
    3) versiunile actualizate cu toate modificările operate ale prospectului de emisiune/prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;
    4) regulile fondului/actele de constituire a companiei investiţionale, precum și versiunile actualizate cu toate modificările operate;
    5) situaţiile financiare anuale şi semianuale şi rapoartele specifice anuale şi semianuale;
    6) rapoartele periodice privind valoarea activului net și al activului net unitar;
    7) contractul de societate civilă, pentru fondul de investiţii.”
    13) La punctul 17:
    cuvintele „Registratorul este obligat” se substituie cu cuvintele „Societatea de registru este obligată”;
    cuvîntul „registratorului” se substituie cu cuvintele „societății de registru”.
    14) După punctul 17 se completează cu punctele 171) – 172) cu următorul cuprins:
    „171. Pe lîngă informațiile prevăzute la art.71 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital, operatorul pieței reglementate și operatorul sistemului multilateral de tranzacționare sunt obligați să facă publică: 
    1) orice suspendare a tranzacţionării sau retragere a instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare, indicînd motivele suspendării sau retragerii;
    2) rapoarte de tranzacţionare, atît în comunicatele zilnice, cît şi în toate buletinele realizate de către piaţă.
     172. În cadrul desfăşurării activităţii pe piaţa de capital, depozitarul central este obligat să facă publică următoarea informaţie:
    1) regulile depozitarului central;
    2) cadrul legal care guvernează activitatea depozitarului central;
    3) condiţiile de acces pentru participanţii în sistemul de clearing și decontare.”
    15) După punctul 181 se completează cu punctul 182 cu următorul cuprins:
    „182. Condiţiile de asigurare aprobate de asigurător se publică pe pagina web proprie, în măsura în care nu constituie secret comercial, şi se actualizează în termen de 5 zile de la modificarea acestora.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după o lună din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                              Iurie FILIP

    Nr. 67/2. Chişinău, 24 decembrie 2015.