HGM164/2016
ID intern unic:  363486
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 164
din  19.02.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la activitatea reprezentanţilor de frontieră
Publicat : 26.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 44-48     art Nr : 193
    MODIFICAT
   
HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19


    În temeiul prevederilor art.27 alin.(1) din Legea nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.76-80, art.243), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră (se anexează).
    2. Se desemnează în calitate de reprezentant de frontieră principal şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
    [Pct.2 modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.325 din 20 martie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.56-58, art.348);
    Punctul 10 din Modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 925 din 12 decembrie 2012 „Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.270-272, art.1013).
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                          Alexandru Jizdan

    Nr. 164. Chişinău, 19 februarie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.164
din 19 februarie 2016

REGULAMENT
cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare a activităţii, sarcinile, drepturile, obligaţiile, interdicțiile şi formele activităţii reprezentanţilor de frontieră.
    2. Reprezentantul de frontieră principal poate acorda împuternicirile sale prin ordin unuia din adjuncții săi.
    3. Reprezentantul de frontieră principal numeşte reprezentanţii de frontieră, conduce şi coordonează activitatea acestora.
    4. Reprezentantul de frontieră este numit din cadrul Direcției regionale a Poliţiei de Frontieră.
    5. Reprezentanţii de frontieră sînt numiți din categoria polițiștilor de frontieră, împuterniciți să exercite atribuţiile prevăzute de tratatele bilaterale şi prezentul Regulament.
    6. În caz de necesitate, reprezentantul de frontieră principal este în drept să antreneze în calitate de experţi specialişti din cadrul autorităţilor publice centrale, precum și translatori.
    7. Activitatea reprezentanţilor de frontieră reprezintă măsuri desfăşurate de către reprezentanţii de frontieră în domeniul securizării frontierei de stat în baza principiilor integrităţii teritoriale, respectării suveranităţii şi inviolabilităţii frontierei de stat.
    8. În activitatea sa, reprezentanţii de frontieră se conduc de prevederile tratatelor încheiate cu statele vecine în domeniul regimului de frontieră, Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, Legii nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, prezentului Regulament, precum şi de alte acte normative în acest sens.
Capitolul II. Organizarea activităţii
reprezentanţilor de frontieră
    9. Reprezentanții de frontieră în activitatea sa sînt asistați de către locțiitori și asistenți.
    10. Locțiitorii și asistenții se desemnează de către reprezentantul de frontieră, în coordonare cu reprezentantul de frontieră principal.
    11. Despre persoanele desemnate în calitate de locțiitori și asistenți, reprezentanţii de frontieră informează în scris omologii statelor limitrofe situate în vecinătatea zonei de responsabilitate, cu indicarea numelui, prenumelui, gradului special și funcţiei deţinute.
    12. În lipsa reprezentantului de frontieră atribuţiile acestuia sînt executate de către locţiitorul reprezentantului de frontieră.
    13. Asistenții reprezentantului de frontieră desfăşoară activitatea sub conducerea nemijlocită a reprezentantului de frontieră şi sînt în drept să efectueze, la indicaţia reprezentantului de frontieră, cercetări ale încălcărilor regimului frontierei de stat, primirea-predarea persoanelor, animalelor domestice, bunurilor materiale, să asiste la examinarea comună a semnelor de frontieră şi restabilirea acestora, să participe la şedinţele comune desfăşurate.
    14. Asistenții reprezentanţilor de frontieră perfectează actele elaborate în procesul de activitate a reprezentanţilor de frontieră.
    15. Experţii antrenaţi în activitate prezintă propuneri în domeniile solicitate de reprezentanţii de frontieră.
Capitolul III. Sarcinile, drepturile, obligaţiile şi
interdicţiile reprezentantului de frontieră
    16. Reprezentanţii de frontieră au următoarele sarcini:
    1) asigură realizarea prevederilor tratatelor încheiate cu statele vecine privind regimul frontierei de stat;
    2) analizează situaţia la efectuarea controlului frontierei de stat şi înaintează propuneri pentru prevenirea sau contracararea încălcărilor regimului frontierei de stat;
    3) participă la planificarea, pregătirea şi desfăşurarea tuturor formelor de activitate care necesită implicarea, verifică îndeplinirea realizării acestora de către locțiitori și asistenți cu acordarea ajutorului necesar;
    4) organizează activitatea locțiitorilor și asistenților, dirijează activitatea acestora, precum şi a altor persoane care participă la această activitate;
    5) cooperează cu reprezentanţii de frontieră a statului limitrof.
    17. Reprezentanţii de frontieră sînt în drept să:
    1) corespondeze cu reprezentanţii de frontieră/omologii statelor limitrofe pe marginea problemelor ce ţin de competenţa lor;
    2) organizeze/participe la şedinţe şi întrevederi comune, inclusiv pentru efectuarea cercetărilor comune ale încălcărilor regimului frontierei de stat;
    3) antreneze, în baza unui demers oficial, experţi şi translatori din cadrul altor autorități publice;
    4) solicite şi să primească gratuit din partea autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice informaţii care prezintă interes pentru activitatea sa;
    5) treacă frontiera de stat prin punctele de trecere şi în afara acestora, în caz de necesitate, împreună cu locțiitorii și asistenții, după coordonarea cu omologii din statul vecin, în scopul realizării activităţii reprezentative, conform cerinţelor prevăzute de tratatele bilaterale;
    18. Obligaţiile reprezentanţilor de frontieră:
    1) să cunoască trasarea exactă a frontierei de stat şi marcarea acesteia în teren;
    2) să respecte prevederile tratatelor încheiate cu statele vecine ce vizează frontiera de stat;
    3) să întreprindă măsuri în scopul prevenirii apariţiei încălcărilor regimului frontierei de stat;
    4) să apere interesele Republicii Moldova, în activitatea desfășurată;
    5) să respecte legislaţia statelor vecine, pe perioada aflării pe teritoriul acestora;
    6) să asigure securitatea personală a reprezentanţilor de frontieră a statului limitrof, în timpul aflării acestora pe teritoriul Republicii Moldova la îndeplinirea atribuţiilor;
    7) să informeze reprezentantul de frontieră principal despre încălcările nesoluţionate.
    19. Reprezentanţii de frontieră au următoarele interdicţii:
    1) să examineze problemele referitoare la trecerea liniei frontierei de stat şi apartenenţa teritoriilor, precum şi instalarea semnelor de frontieră noi, care nu sînt prevăzute de acordurile internaţionale;
    2) să facă declaraţii în numele organelor de stat ale statului său sau declaraţii adresate organelor de stat ale statului limitrof;
    3) să exprime opiniile personale privind evoluţia evenimentelor care au loc în statul său sau în statul limitrof;
    4) să primească cadouri, dacă aceasta nu este prevăzut de măsurile protocolare;
    5) să devieze unilateral de la ordinea de zi a şedinţei sau de la itinerarul convenit de deplasare pe teritoriul statului limitrof;
    6) să înainteze reprezentatului de frontieră al statului limitrof orice rugăminte de ordin personal.
    20. Activitatea reprezentanților de frontieră se limitează în zona de responsabilitate a Direcției regionale a Poliției de Frontieră.
Capitolul IV. Formele activităţii
reprezentanţilor de frontieră
Secţiunea 1. Asigurarea şi controlul regimului frontierei de stat
    21. Asigurarea şi controlul regimului frontierei de stat este realizat prin:
    1) întreţinerea frontierei de stat;
    2) respectarea regulilor de trecere a frontierei de către persoane, mijloace de transport, regulilor de trecere peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri, precum şi prin desfăşurarea activităţilor economice sau de altă natură la frontiera de stat;
    3) coordonarea ordinii de verificare a culoarelor, semnelor de frontieră, modalităţii efectuării reparaţiei şi restabilirii semnelor de frontieră care au fost deteriorate, demolate, pierdute sau strămutate.
Secţiunea a 2-a. Cercetarea încălcărilor
    22. Cercetarea încălcărilor regimului frontierei de stat constă în examinarea multilaterală a incidentelor produse în scopul stabilirii locului, timpului, numărului participanţilor şi a altor circumstanţe relevante pentru investigarea cazului.
    23. Cercetarea poate fi efectuată unilateral pe teritoriul său, precum şi desfăşurată în comun cu reprezentaţii statului limitrof.
    24. Cercetările comune se desfăşoară cu acordul reciproc al reprezentanţilor de frontieră a statului limitrof. Timpul şi locul desfăşurării se coordonează prin canale de legătură stabilite.
Secţiunea a 3-a. Şedinţele comune
    25. Şedinţele comune dintre reprezentanţii de frontieră cu omologii statelor limitrofe se desfăşoară în scopul elucidării, examinării şi soluţionării celor mai dificile încălcări ale regimului frontierei de stat.
    26. Şedinţele comune se desfăşoară în cazul altor situaţii apărute la frontiera de stat care nu au fost soluţionate prin intermediul corespondenţei reprezentative, cercetărilor comune şi nu a fost găsit un compromis, nu a fost adoptată o decizie în acest sens sau cînd cercetările comune, din circumstanţe şi condiţii obiective, au fost desfășurate de către locţiitorii și asistenții reprezentanţilor de frontieră.
    27. Şedinţele comune se desfăşoară în baza deciziei aprobate la şedinţa anterioară, în urma înţelegerii verbale a reprezentanţilor de frontieră, precum şi propunerii scrise a uneia din părţi. Propunerile scrise şi răspunsul la ele se fac în termenele indicate în acordurile bilaterale cu statele limitrofe sau în baza înţelegerilor reciproce.
Secţiunea a 4-a. Întrevederile comune
    28. Întrevederile comune ale reprezentanţilor de frontieră se desfăşoară în scopul discutării, soluţionării problemelor legate de menţinerea regimului frontierei de stat şi prezentării reciproce a reprezentanţilor de frontieră, locțiitorilor și asistenților. Timpul şi locul desfăşurării întrevederii se coordonează prin canale de legătură stabilite.
    29. Întrevederile comune se desfăşoară pentru stabilirea modalităţii de primire-predare a persoanelor, animalelor domestice, bunurilor şi altor obiecte, pentru dezbaterea şi soluţionarea subiectelor litigioase, participarea la sărbătorile de stat şi alte manifestaţii oficiale solemne. Totodată, întrevederile se desfăşoară în situaţiile care necesită prezenţa personală a locțiitorilor și asistenților reprezentanților de frontieră.
    30. În caz de necesitate, reprezentanţii de frontieră pot desfăşura întrevederi comune mai frecvent decît în situaţiile obişnuite, în legătură cu apariţia multiplelor probleme care urmează a fi urgent soluţionate.
Secţiunea a 5-a. Corespondenţa
    31. Corespondenţa reprezentanţilor de frontieră este efectuată pe antetele documentelor oficiale, semnate de către reprezentanţii de frontieră, în scopul informării scrise, înaintării declaraţiilor, pretenţiilor şi exprimării dezacordului etc.
    32. Evidenţa corespondenţei se face în conformitate cu prevederile privind  ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale.
    33. Reprezentanţii de frontieră, de comun acord cu omologii statului limitrof, stabilesc modalitatea de transmitere şi preluare a corespondenţei.
    34. Preluarea corespondenţei reprezentative se efectuează în regim permanent 24 ore din 24, 7 zile pe săptămînă.
    35. Prin intermediul corespondenţei reprezentanţii de frontieră, după caz, pot să soluţioneze problemele care nu generează disensiuni între participanţi sau aplanarea cărora nu necesită efectuarea măsurilor comune suplimentare.
    36. Reprezentanţii de frontieră sau persoanele desemnate de aceștia pot efectua schimbul de informaţii cu omologii statului limitrof prin intermediul legăturii telefonice sau radio, doar în situaţiile ce necesită acţiuni prompte pentru prevenirea încălcării regimului frontierei de stat, precum şi la apariţia situaţiilor la frontiera de stat. Informaţia recepționată/transmisă se înregistrează în modul stabilit de către reprezentantul de frontieră principal.
Capitolul V. Dispoziţii finale
    37. În lipsa reglementărilor bilaterale referitoare la activitatea reprezentaţilor de frontieră cu statul limitrof aceasta se realizează, în baza principiilor de reciprocitate, cu întocmirea documentului de înţelegere reciprocă, semnat de către reprezentanţii de frontieră.
    38. Sarcinile şi obligaţiile stabilite în prezentul Regulament ale persoanelor desemnate în calitate de reprezentanţi de frontieră, precum şi ale locțiitorilor și asistenților acestora, nu se consideră muncă suplimentară.
    39. Persoanele desemnate în calitate de reprezentanţi de frontieră, precum şi locțiitorii și asistenții acestora sînt remunerați conform funcţiei de bază deţinute în cadrul subdiviziunilor din subordinea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
    [Pct.39 modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    40. Cheltuielile pentru desfășurarea activității reprezentanților de frontieră sînt suportate din contul și în limitele alocațiilor bugetare aprobate Poliției de Frontieră.
    41. Reprezentantul de frontieră principal, în caz de necesitate, va stabili regulile specifice referitoare la activitatea reprezentanţilor de frontieră, locțiitorilor și asistenților acestora.