HGC213/2016
ID intern unic:  363589
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 213
din  29.02.2016
pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
nr.1004 din 25 octombrie 2010
Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 243
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1004 din  25 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produsele de origine vegetală”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214-220, art. 1125), se modifică și se completează după cum urmează :
    1. În titlul şi textul hotărîrii, în titlul Metodelor,  denumirea anexelor  nr.2 şi 3 şi denumirea procesului-verbal din anexa nr.3 la Metode, după cuvîntul „vegetală” se completează cu cuvintele „și animală”.
    2. Preambulul hotărîrii, după textul „Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art.431),” se completează cu textul „Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396), cu modificările şi completările ulterioare”.
    3. La punctul 4 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    4. În Metodele de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produsele de origine vegetală şi animală:
    1) preambulul va avea următorul cuprins:
    „Prezentele Metode transpun Directiva 2002/63/CE a Comisiei de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din produsele de origine vegetală si animală şi de abrogare a Directivei 79/700/CEE (Text cu relevanţă SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 187 din 16 iulie 2002.”;
    2) pe tot parcursul textului, cu excepţia textului din tabelul 2, cuvîntul „agent” se substituie cu cuvîntul „inspector”, la cazul gramatical corespunzător;
    3) anexa nr.1 se abrogă;
    4) punctul 3:
    sintagma „organul de supraveghere şi control fitosanitar” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    se completează în final cu textul „în scopul identificării, evaluării riscurilor pentru sănătatea umană, diminuării impactului negativ al acestora asupra stării de sănătate şi argumentării LMR de substanţe nocive în sol, apă, aer şi în produsele alimentare.”;
    5) la punctul 4, după cuvintele „într- un aliment complex” se completează  cu cuvintele „ , precum şi de produse de origine animală”;
    6) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. LMR pentru o plantă, un produs de origine vegetală, un ou sau un produs lactat ține seama de nivelul maxim care poate fi prezent într-o probă compozită obținută de la mai multe unități de produs tratat și care se presupune că reprezintă nivelul mediu de reziduuri din lot. LMR pentru carne și păsări de curte ține seama de nivelul maxim care poate fi prezent în țesuturile animalelor sau ale păsărilor de curte tratate individual.
    LMR pentru carne și păsări de curte se aplică unei probe în vrac obținute dintr-o probă primară unică, iar LMR pentru produsele vegetale, ouă și produse lactate se aplică unei probe compozite de la producţia în vrac, obținută dintr-un anumit număr de probe primare cuprins între 1 și 10.”
    7) punctul 6:
    la noțiunea  “proba de analizat”, cuvintele “conform anexei nr.1 la prezentele Metode” se exclud;
    la noțiunea „probă de laborator”, propoziția a treia se completează în final cu cuvintele „cu excepția cazului în care fracționarea unităților este specificată în tabelul 4.”;
    noțiunea  „probă primară” va avea următorul cuprins:
    „probă primară – una sau mai multe unităţi prelevate dintr-un singur punct al lotului. Punctul din lot, de unde este prelevată proba primară, trebuie selectat, în mod aleatoriu. În cazul în care acest lucru este imposibil din punct de vedere fizic, punctul de prelevare trebuie ales în mod aleatoriu din părţile accesibile ale lotului.
    Numărul  de   unităţi   necesare   pentru  a  constitui  o probă  primară este determinat de dimensiunea minimă şi de numărul de probe de laborator solicitate. Pentru produsele de origine vegetală, ouă și produse lactate, în cazul în care sînt prelevate mai multe probe dintr-un lot, fiecare probă primară trebuie să contribuie în proporție egală la constituirea probei în vrac.
    În cazurile în care unităţile sînt de dimensiuni medii sau mari şi în care amestecarea probelor în vrac nu permite obţinerea unor probe de laborator reprezentative, sau în cazul în care unităţile, de exemplu, ouăle, fructele cu miez moale, pot fi strivite prin amestecare, unităţile pot fi repartizate în mod aleatoriu între subprobele de laborator în momentul prelevării probei/probelor primare.
    În cazul în care probele primare sînt prelevate în mai multe etape în timpul încărcării/descărcării unui lot, „punctul” de prelevare este de fapt un anumit moment din perioada în care are loc încărcarea sau descărcarea lotului. Pentru a obţine proba/probele de laborator unităţile nu vor fi tăiate sau divizate cu excepția cazului în care fracționarea unităților este specificată în tabelul 4;”; 
    la noțiunea „probă”, după cuvintele „proba în vrac” se completează cu cuvîntul „ , animalul”;
    la noţiunea „reziduuri de pesticide”, cuvintele „prezentele Metode” se substituie cu sintagma „Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produsele alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1191 din 23 decembrie 2010”;
    noțiunea „unitate” se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins:
    „d) pentru animalele mari sau pentru părți sau organe din acestea – o porțiune dintr-o parte sau totalitatea unei părți din organul respectiv constituie o unitate. Părțile sau organele pot fi tranșate pentru a constitui unități;
    e) animale mici sau părți sau organe din acestea – fiecare animal întreg sau fiecare parte dintr-un organ complet poate constitui o unitate. În cazul în care sînt ambalate, unitățile pot fi identificate în conformitate cu litera b). În cazul în care utilizarea unui dispozitiv de prelevare nu afectează reziduurile, acesta poate fi utilizat la constituirea unităților.”;
    8) punctul 9 în final se completează cu următorul text „și, respectiv, în tabelul 3, în cazul unui lot suspect de carne sau de păsări de curte”;
    9) la punctul 13, sintagma „tabelul 2” se substituie cu sintagma „tabelele 2, 4 şi 5”;
    10) la punctul 15, după cuvintele „în stare proaspătă” se completează cu cuvintele „şi ouăle întregi”;
    11) la punctul 17, sintagma „tabelul 2” se substituie cu sintagma „tabelele 2, 4 şi 5”;
    12) punctul 25 se completează cu următorul text „Probele de carne și de păsări de curte trebuie congelate înaintea expedierii, cu excepția cazului în care sînt transportate la laborator înaintea unei eventuale deteriorări.”;
    13) la punctul 29, cuvintele „la prezentele Metode” se substituie cu textul „al Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1191 din 23 decembrie 2010”;
    14) la punctul 42, după cuvîntul „vegetală” se completează cu cuvintele „și/sau animală”;
    15) tabelul 1 va avea următorul cuprins:
Tabelul 1

Numărul minim de probe primare care trebuie prelevate dintr-un lot


Specificare

Numărul minim de probe primare ce trebuie prelevat din lot

a) Carne şi păsări de curte
 
Lot nesuspect
1
Lot suspect
Determinat conform tabelului 3
b) Alte produse
 

Produse ambalate sau în vrac, care pot fi considerate ca fiind bine amestecate sau omogenizate

1 (un lot poate fi amestecat printr-un proces de calibrare sau de fabricare)

Produse ambalate sau în vrac, care sînt suspectate că nu ar fi bine amestecate sau bine omogenizate

Pentru produsele alimentare de origine vegetală care cuprind unităţi mari, în cazul produselor alimentare de bază exclusiv de origine vegetală, numărul minim de probe primare trebuie să corespundă numărului minim de unităţi, necesare pentru proba de laborator (tabelul 2)

< 50
3
50 – 500
5
> 500
10
sau
 
Numărul de sticle, de cutii sau de alte recipiente din lot
 
1 - 25
1
26 - 100
5
> 100
10”;

    16) titlul tabelului 2 va avea următorul cuprins:
    „Produse de origine vegetală: descrierea probelor primare și a dimensiunii minime a probelor de laborator”;
    17) se completează cu tabelele 3, 4 şi 5 cu următorul cuprins:

„Tabelul 3


Numărul necesar de probe primare, selectate aleatoriu, pentru

a detecta cel puţin o probă neconformă într-un lot de carne sau

de păsări de curte cu o probabilitate dată pentru un anumit nivel

al incidenţei de probe neconforme în acel lot


Incidenţa de probe neconforme în lot

Numărul minim de probe necesar pentru detecţia probelor neconforme cu o probabilitate de:

%
90%
95%
99%
90
1
-
2
80
-
2
3
70
2
3
4
60
3
4
5
50
4
5
7
40
5
6
9
35
6
7
11
30
7
9
13
25
9
11
17
20
11
14
21
15
15
19
29
10
22
29
44
5
45
59
90
1
231
299
459
0,5
460
598
919
0,1
2301
2995
4603
    Note:
    1. Tabelul presupune o prelevare aleatorie.
    2. Cînd numărul probelor indicat în prezentul tabel este mai mare de 10% din numărul unităţilor lotului, numărul total de probe primare se va calcula conform formulei:
n = no/((1+( no-1))/N), unde:
    n – numărul minim de probe primare necesar;
    no – numărul de probe primare, conform prezentului tabel;
    N – numărul unităţilor, din care se pot recolta probe primare, ale lotului.

    3. În cazul în care o singură probă primară este prelevată, probabilitatea de a depista o nonconformitate este aceeaşi cu incidenţa reziduurilor neconforme.
    4. Pentru probabilităţi exacte sau alternative sau pentru o incidenţă diferită a nonconformităţii, numărul probelor ce vor fi prelevate poate fi calculat astfel:
1 - p = (1 - i)n, unde:
    p – reprezintă probabilitatea;
    i – reprezintă incidenţa reziduurilor neconforme din lot (ambele exprimate în fracţii şi nu în procente);
    n – reprezintă numărul de probe.

Tabelul 4

Carne de mamifere şi pasăre:
descrierea probelor primare şi mărimea probelor de laborator
 
Nr.
d/o
Clasificarea produsului
Exemple

Natura probei primare care trebuie prelevată

Dimensiunea minimă a fiecărei probe de laborator

Produse alimentare de origine animală primare

1.
Carne de mamifere

Notă: Pentru implementarea LMR pentru pesticidele liposolubile probele trebuie recoltate conform pct. 2 din prezentul tabel.

1.1.

Mamifere mari, întregi sau jumătăţi de carcasă, obişnuit <10kg

Viţei, oi, porci

O parte sau întreaga diafragmă, suplimentar muşchi cervical dacă este necesar

0,5 kg
1.2.

Mamifere mici, întreaga carcasă

Iepuri
întreaga carcasă sau un sfert posterior
0,5 kg după îndepărtarea pielii şi oaselor
1.3.

Bucăţi de carne de mamifer, proaspete, refrigerate, congelate, ambalate sau altfel prezentate

Un sfert, bucăţi, muşchi, umeri
Întreaga unitate, o bucată dintr-o bucată mare
0,5 kg după îndepărtarea oaselor
1.4.

Părţi de carne de mamifer, congelate în vrac

Sferturi, bucăţi

Fie o secţiune congelată dintr-un container sau părţi întregi individuale sau bucăţi din acestea

0,5 kg după îndepărtarea pielii şi oaselor
2.
Grăsimi animale, inclusiv grăsimea carcasei

Notă: Probele de grăsimi recoltate conform pct. 2.1, 2.2 si 2.3 pot fi utilizate pentru determinarea conformităţii grăsimii sau a întregului produs referitor la LMR.

2.1.

Mamifere mari la sacrificare, carcase întregi sau jumătăţi, uzual ≥10 kg

Bovine, oi, porci

Grăsimi perirenale, grăsime abdominală sau cutanată tăiată de la un animal

0,5 kg
2.2.

Mamifere mici la taiere, carcase întregi sau jumătăţi, uzual <10 kg

 

Grăsime abdominală sau subcutanată tăiată de la unul sau mai multe animale

0,5 kg
2.3.
Părţi de carne de mamifer
Picioare, muşchi, bucăţi

Fie grăsime vizibilă tăiată de la unităţi ori porţiuni sau întreaga unitate dacă nu se poate tăia grăsimea

0,5 kg
 
 
2 kg
2.4.
Ţesut gras mamifer vrac
 

Unităţi recoltate cu instrumente de la cel puţin trei porţiuni

0,5 kg
3.
Organe de mamifere
3.1.

Ficat mamifer proaspăt, refrigerat, congelat

 
Un ficat întreg sau o parte dintr-un ficat
0,4 kg
3.2.

Rinichi mamifer proaspăt, refrigerat, congelat

 
Unul sau ambii rinichi de la unul sau două animale
0,2 kg
3.3.

Inimă mamiferă proaspătă, refrigerată, congelată

 

Inimă întreagă sau o porţiune de ventricul, dacă este mare

0,5 kg
3.4.

Alte organe mamifere proaspete, refrigerate, congelate

 

O porţiune sau întreaga unitate de la unul sau mai multe animale sau o secţiune congelată de la produsele în vrac congelate

0,5 kg
4.
Carne de pasare

Notă: Pentru implementarea LMR pentru pesticidele liposolubile probele trebuie recoltate conform pct.5 din prezentul tabel.

4.1.
Păsări – carcase mari > 2 kg
Curcani, gîşte, rate, cocoşi si claponi
Coapse, picioare şi alte porţiuni de carne roşie
0,5 kg după îndepărtarea pielii si oaselor
4.2.
Păsări – carcase medii
500 g – 2 kg
Găini, păsări de guinea, pui

Coapse, picioare şi alte porţiuni de carne roşie de la cel puţin trei păsări

0,5 kg după îndepărtarea pielii si oaselor
4.3.
Păsări – carcase mici
< 500 g
Prepeliţe, porumbei
Carcase de la cel puţin şase păsări
0,2 kg de ţesut muscular
4.4.
Parţi de păsări proaspete, refrigerate, congelate sau ambalate
Picioare, sferturi, piepturi si aripi
Unităţi ambalate sau unităţi individuale
0,5 kg după îndepărtarea pielii si oaselor
5.
Grăsimi de pasare inclusiv grăsimea carcasei.

Notă: Probele de grăsimi recoltate conform pct. 5.1, 5.2, pot fi utilizate pentru determinarea conformităţii grăsimii sau a întregului produs referitor la LMR.

 
5.1.
Păsări la sacrificare, carcasa întreagă sau părţi din carcasă
Pui, curcani

Unităţi de grăsime abdominală de la cel puţin trei păsări

0,5 kg
5.2.
Părţi de carne de pasare
Picioare, piepturi, muşchi

Grăsime vizibilă tăiată de la unităţi ori porţiuni sau întreaga unitate dacă nu se poate tăia grăsimea

0,5 kg
 
 
2 kg
5.3.
Ţesut gras de pasăre în vrac
 

Unităţi recoltate cu instrumente de la cel puţin trei porţiuni

0,5 kg
6.
Organe de pasăre
6.1.

Organe comestibile de pasăre cu excepţia ficatului gras de gîscă sau raţă sau produse cu valoare ridicată similare

 

Unităţi de la cel puţin şase păsări sau o secţiune dintr-un container

0,2 kg
6.2.
Ficat gras de gîscă sau raţă sau produse cu valoare ridicată similare
 
O unitate de la o pasăre sau un container
0,05 kg
Produse de origine animală procesate
7.

Produse alimentare de origine animală secundare, carne uscată

Produse de origine animală derivate comestibile, grăsimi animale procesate, inclusiv extracte de grăsimi

Produse alimentare de origine animală prelucrate (dintr-un singur ingredient) cu sau fără un mediu de ambalare sau ingrediente minore, cum ar fi agenţi aromatizanţi, condimente, care sînt normal preambalate şi gata pentru consum cu sau fără coacere.

Produse alimentare de origine animală prelucrate (din mai multe ingrediente), cu mai multe ingrediente constitutive de origine animală şi vegetală vor fi incluse aici, dacă ingredientele de origine animală sînt predominate.

 

Produse din carne de mamifere sau păsări, mărunţite, coapte, uscate sau altfel procesate

Şuncă, cîrnaţi, pate de pasăre, carne de vită tocată

Unităţi de ambalaj, secţiuni reprezentative din container, sau unităţi luate cu ajutorul instrumentelor

0,5 kg sau 2 kg dacă conţinutul de grăsime este < 5 %

 

Tabelul 5

Ouă și produse lactate: descrierea probelor primare

 și a dimensiunii minime a probelor de laborator


Nr.
d/o

Clasificarea produsului

 
Exemple

Natura probei primare care trebuie prelevată

Dimensiunea minimă a fiecărei probe de laborator

Produse alimentare de origine animală primară

1.
Ouă de găină
1.1.

Ouă cu excepţia celor de prepeliţă sau similare

 
Ouă întregi

12 ouă întregi de găină, 6 ouă întregi de raţă sau gîscă

1.2.

Ouă de prepeliţă sau similare

 
Ouă întregi
24 ouă întregi
2.
Lapte
 

Uniăţăti întregi sau unităţi luate cu ajutorul instrumentelor de recoltare

0,5 litri
Produse de origine animală procesate
3.

Produse alimentare de origine animală secundare, produse din lapte secundare, cum ar fi lapte praf degresat, pudră de lapte

Produse de origine animală derivate comestibile, grăsimi din lapte, produse de lapte derivate, cum ar fi unt, uleiuri din lapte, creme, pudre de cremă, cazeină etc.

Produse alimentare de origine animală prelucrate (dintr-un singur ingredient), produse din lapte prelucrate, cum ar fi iaurtul, brînzeturile

Produse alimentare de origine animală manufacturate (din mai multe ingrediente), produse din lapte prelucrate cu mai multe ingrediente constitutive de origine animală şi vegetală, dacă ingredientele de origine animală sînt predominate, cum ar fi brînzeturi prelucrate, preparate din brînză, iaurturi aromate, lapte condensat îndulcit

3.1.

Lapte lichid, pudră de lapte, creme, îngheţată pe bază de lapte, iaurturi

 

Unităţi de ambalaj sau unităţi luate cu ajutorul instrumentelor de recoltare

0,5 litri – lichide
 
0,5 kg – solide

Laptele praf sau pudra de cremă vrac trebuie bine omogenizate înainte de recoltare, aderentele de pe pereţii recipienţilor vor fi desprinse şi omogenizate bine. Aproximativ 2 – 3 litri vor fi îndepărtaţi, după care se va omogeniza din nou înainte să fie recoltată proba de laborator.

Laptele pudră vrac va fi recoltat aseptic întroducîndu-se un tub uscat în interiorul pudrei.

Laptele cremă vrac va fi omogenizată înainte de recoltare cu evitarea formării de spumă, frişcă sau unt.

3.2.

Unt şi grăsimi lactate

Unt, zer, grăsimi uşoare cu conţinut de unt, grăsimi lactate anhidre

Întreaga unitate de ambalaj sau o parte din aceasta sau unităţi luate cu ajutorul instrumentelor

0,2 kg sau
0,2 litri
3.3.

Brînzeturi inclusiv brînzeturi procesate

 

Unităţi de 0,3 kg sau mai mari

 

Întreaga unitate sau unităţi tăiate cu ajutorul instrumentelor

0,5 kg
 

Unităţi< 0,3 kg

0,3 kg
 

Notă: Recoltarea din brînzeturile în forma circulară se va efectua prin două tăieturi radiale de la centru. Recoltarea din brînzeturile în forma rectangulară se va efectua prin două tăieturi paralele cu o margine.

3.4.

Produse din ouă lichide, congelate sau uscate

 
Unităţi luate aseptic cu ajutorul instrumentelor
0,5 kg”

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                             Eduard Grama
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan

    Nr. 213. Chişinău, 29 februarie 2016.