OMF28/2016
ID intern unic:  363789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 28
din  12.03.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
la Ordinul nr. 83 din 10.06.2013
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 400     Data intrarii in vigoare : 18.03.2016
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi al prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (Monitorul Oficial nr.31-35/150 din 15.02.2013),
ORDON:
    În Ordinul Ministerului Finanțelor nr.83 din 10 iunie 2013 cu privire la autorizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova (Monitorul Oficial nr.125-129/858 din 14.06.2013) se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Punctul 1:
    1) textul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lingă Ministerul Finanțelor” se substituie cu textul „inspectoratele fiscale de stat teritoriale și Direcția generală administrarea marilor contribuabili din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lingă Ministerul Finanțelor”;
    2) la alineatul cinci virgula și cuvîntul „și” se substituie cu semnul de punctuație „ ; ”;
    3) la alineatul șase semnul de punctuație „ .” se substituie cu semnul de punctuație „ ; ”;
    4) se completează la final cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
    „Formularul-tip Forma CCR-15 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚRLOR                               Octavian ARMAŞU

    Nr. 28. Chişinău,  12 martie 2016.