LPM10/2016
ID intern unic:  363886
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 10
din  26.02.2016
privind promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 117     Data intrarii in vigoare : 25.03.2018
    MODIFICAT
   
LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
   
LP35 din 24.03.17, MO119-126/14.04.17 art.191
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege creează cadrul necesar pentru aplicarea Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectivele legii
    Prezenta lege are drept scop instituirea unui cadru juridic pentru promovarea şi utilizarea energiei din surse regenerabile şi stabileşte obiectivele naţionale obligatorii privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, precum şi ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în transporturi. Legea defineşte normele referitoare la schemele de sprijin, la garanţiile de origine, la procedurile administrative, la accesul producătorilor de energie din surse regenerabile la reţele.
    Articolul 2. Domeniul de reglementare
    Prezenta lege reglementează domeniul energiei din surse regenerabile, şi anume:
    a) administrarea de stat;
    b) calculul ponderii energiei din surse regenerabile;
    c) principiile şi obiectivele politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile;
    d) modalităţile de atingere a obiectivelor naţionale;
    e) condiţiile de integrare a surselor regenerabile de energie în sistemul energetic naţional;
    f) condiţiile de desfăşurare a activităţilor de producere, de transport, de distribuţie şi de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile, a biogazului şi a biocarburanţilor;
    g) schemele de sprijin pentru valorificarea surselor regenerabile de energie;
    h) modalităţile de informare cu privire la sursele regenerabile de energie;
    i) direcţiile principale de colaborare în domeniul vizat.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni semnifică:
    biocarburant – combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă. Amestecul dintre un biocarburant şi un combustibil fosil, în proporţiile stabilite prin actele normative în domeniu, se consideră biocarburant;
    biocombustibil solid  – combustibil solid produs direct sau indirect din biomasă;
    biogaz – gaz combustibil produs din biomasă, care poate fi utilizat în calitate de combustibil pentru producerea energiei sau care poate fi purificat pentru a fi adus la parametrii de calitate ai gazelor naturale;
    biolichide – combustibil lichid produs din biomasă, utilizat în scopuri energetice altele decît pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice, a energiei destinate încălzirii şi răcirii;
    biomasă – fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură (inclusiv materii vegetale şi animale), silvicultură și sectoarele industriale conexe, precum şi fracțiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi urbane;
    certificat de conformitate – document, eliberat în baza regulilor de certificare, care demonstrează veridic faptul că biocarburantul, identificat în mod corespunzător, este conform cu standardele sau cu alte documente normative în domeniu;
     consum final brut de energie – produse energetice furnizate în scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii şi pisciculturii, inclusiv consumul de energie electrică şi de energie termică din sectorul de producere a energiei electrice şi a energiei termice, precum şi consumul tehnologic şi pierderile de energie electrică şi de energie termică în reţelele electrice şi în reţelele termice;
    contract pentru diferențe – contract semnat între producătorul eligibil și furnizorul central de energie electrică, prin care producătorului eligibil care vinde pe piața concurențială energia electrică produsă i se asigură diferențele pozitive sau negative dintre prețul de piață și prețurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    cotă maximă de capacitate – valoarea totală a puterii instalate a centralelor electrice, care utilizează același tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile, admisă la nivel național pentru aplicarea schemei de sprijin respective, stabilită pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile;
    energie aerotermală – energie stocată sub formă de căldură în aerul ambiental;
    energie din surse regenerabile – energie obţinută prin valorificarea surselor nefosile regenerabile (în continuare – surse regenerabile), respectiv energia eoliană, energia solară, energia aerotermală, energia geotermală, energia hidrotermală și cea a oceanelor, energia hidroelectrică, biomasa, biogazul, gazul de fermentare a deşeurilor (gazul de depozit) şi gazul provenit din instalaţiile de epurare a apelor uzate;
    [Art.3 noțiunea în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    energie electrică din surse regenerabile – energie electrică produsă de centralele electrice care utilizează doar surse regenerabile de energie, precum şi o cotă a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie  de centralele electrice hibrid care utilizează şi combustibil fosil. Energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu acumulare  din apa pompată anterior în sens ascendent nu este considerată energie electrică din surse regenerabile;
    energie geotermală – energie stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeţei terestre;
    garanţie de bună execuţie a contractului – mijloace financiare puse de către producătorul de energie electrică sub controlul Guvernului, în cazul oferirii statutului de producător eligibil în cadrul licitaţiei, sau al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, în cazul confirmării statutului de producător eligibil, pentru a asigura realizarea obligaţiilor ce-i revin în calitate de producător eligibil, în special cu privire la construcţia centralei electrice;
   
[Art.3 noțiunea introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    garanţie de origine – document electronic eliberat cu scopul de a demonstra unui consumator final că o cantitate de energie electrică furnizată acestuia a fost produsă din surse regenerabile de energie;
    garanţie pentru ofertă – mijloace financiare puse de către solicitant sub controlul Guvernului pentru a exclude comportamentul necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei;
   
[Art.3 noțiunea introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    garanţie pentru participare – mijloace financiare puse de către solicitant sub controlul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru a exclude comportamentul necorespunzător al acestuia în cadrul şi în legătură cu procedura de confirmare a statutului de producător eligibil;

    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    încălzire centralizată sau răcire centralizată – distribuţia de energie termică, sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de producţie, printr-o reţea, către mai multe clădiri sau locaţii în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor ori în procese industriale de încălzire sau răcire;
    limită de capacitate – valoarea puterii instalate a centralei electrice, stabilită, în funcție de tehnologia utilizată pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie, în scopul delimitării aplicabilității schemelor de sprijin;
    producător de biocarburant – persoană juridică care produce şi comercializează biocarburant în conformitate cu condiţiile stabilite în legile şi alte acte normative în domeniu;
    producător eligibil ­– producător de energie electrică din surse regenerabile, care a obţinut dreptul de a i se achiziţiona întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    schemă de sprijin – orice instrument, schemă sau mecanism aplicat pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creşterea preţului la care aceasta poate fi vîndută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligaţii referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantității achiziționate de acest tip de energie;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    valoare efectivă – valoarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru unele sau pentru toate etapele unui proces specific de producţie a  biocarburanţilor;
    valoare tipică – valoarea estimată a reducerii reprezentative a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o anumită filieră de producţie a biocarburanţilor;
    valoare implicită – valoarea derivată dintr-o valoare tipică prin aplicarea unor factori predeterminaţi şi care poate să fie utilizată în locul unei valori efective.
    Articolul 4. Cadrul juridic
    (1)  Activităţile în domeniul energiei din surse regenerabile sînt reglementate de prezenta lege, de alte acte legislative şi normative, precum şi de tratatele internaţionale  în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    (2) În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte prevederi decît cele stipulate în prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
Capitolul II
PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE POLITICII DE STAT.
COMPETENŢE ADMINISTRATIVE ŞI DE REGLEMENTARE
    Articolul 5. Principiile politicii de stat în domeniul
                       energiei din surse regenerabile
    (1)  Politica de stat în domeniul energiei din surse regenerabile este implementată în cadrul programelor de stat sectoriale şi locale, monitorizate de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.
    (2) Politica de stat în domeniul energiei din surse regenerabile se bazează pe următoarele principii:
    a) ajustarea cadrului legislativ naţional la normele şi standardele Uniunii Europene;
    b) promovarea energiei din surse regenerabile prin aplicarea schemelor de sprijin în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea Legii cu privire la ajutorul de stat;
    [Art.5 al.(2), lit.b) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    c) exercitarea administrării de stat în domeniul energiei din surse regenerabile;
    d) asigurarea transparenţei la desfăşurarea activităţilor în domeniu în condiţiile prezentei legi;
    e) asigurarea accesului nediscriminatoriu la reţele;
    f) asigurarea accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii privind producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
    g) asigurarea informării şi educarea publicului cu privire la producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
    h) supravegherea procesului de cultivare şi utilizare a soiurilor de plante modificate genetic destinate producerii biocombustibilului solid şi a biocarburanţilor în condiţiile unui ciclu tehnologic închis.
    Articolul 6. Obiectivele politicii de stat în domeniul
                        energiei din surse regenerabile
    (1)  Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile sînt următoarele:
    a) diversificarea resurselor energetice primare;
    b) realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puţin 17% în consumul final brut de energie în anul 2020, calculată în conformitate cu prezenta lege;
    c) realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puţin 10% în consumul final de energie în transporturi în anul 2020, calculată în conformitate cu prezenta lege;
    d) promovarea cooperării între autorităţile publice centrale şi locale;
    e) asigurarea securităţii, sănătăţii şi protecţiei muncii în procesul de producere a energiei din surse regenerabile;
    f) promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    g) promovarea cercetării şi colaborării tehnico-ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional, implementarea bunelor practici de promovare a utilizării rezultatelor ştiinţifice şi dezvoltării tehnice în domeniul energiei din surse regenerabile;
    h) asigurarea comunicării şi informării publicului despre energia din surse regenerabile.
    (2) Alte obiective ale politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile se stabilesc în planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile, aprobat de Guvern.
    Articolul 7. Calcularea ponderii energiei din surse
                       regenerabile
    (1) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma următoarelor:
    a) consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile;
    b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire;
    c) consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.
    (2) La calcularea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, biogazul, energia electrică din surse regenerabile şi hidrogenul din surse regenerabile se iau în considerare numai o singură dată.
    (3) Biocarburanţii şi biolichidele care nu corespund criteriilor de durabilitate, stabilite în conformitate cu prezenta lege, nu se iau în considerare la calcularea ponderii energiei din surse regenerabile.
    (4) La calcularea consumului final brut de energie electrică din surse regenerabile nu se ia în calcul energia electrică produsă de hidrocentralele cu acumulare din apa pompată anterior în sens ascendent. În cazul centralelor electrice hibrid care utilizează surse regenerabile şi convenţionale de energie, se ia în considerare numai acea parte din energia electrică care este produsă din surse regenerabile. În scopul acestor calcule, contribuţia fiecărei surse de energie se calculează în baza conţinutului său de energie.
    (5) Consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire se calculează ca fiind suma dintre cantitatea de energie destinată încălzirii şi răcirii centralizate, produsă din surse regenerabile, şi consumul suplimentar de energie din surse regenerabile în industrie, în sectorul casnic, la prestarea serviciilor, în agricultură, în silvicultură şi în piscicultură, în scopul încălzirii, răcirii şi prelucrării. În cazul centralelor hibrid care utilizează surse regenerabile şi surse convenţionale de energie, se ia în considerare numai acea parte destinată încălzirii şi răcirii care este produsă din surse regenerabile. În scopul acestor calcule, contribuţia fiecărei surse de energie se calculează în baza conţinutului său de energie.
    (6) La calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire, energia geotermală produsă de pompele de căldură se ia în considerare cu condiţia ca energia finală generată să depăşească semnificativ energia primară utilizată pentru punerea în funcţiune a pompelor de căldură.
    (7) Energia termică generată de sistemele energetice pasive, în care consumul scăzut de energie se realizează în mod pasiv prin  modul de proiectare a clădirilor sau prin căldura produsă cu utilizarea energiei din surse neregenerabile, nu se ia în considerare la calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire.
    (8) Conţinutul energetic al combustibililor utilizați în transporturi, specificați în anexa nr. 2, se ia în considerare ca fiind cel prevăzut în respectiva anexă.
    (9) Consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi se calculează de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern şi cu art. 8 din prezenta lege.
    (10) Ponderea energiei din surse regenerabile se calculează ca raport între consumul final brut de energie din surse regenerabile și consumul final brut de energie provenită din toate sursele de energie, exprimat în procente.
    (11) La calcularea consumului final brut de energie în scopul măsurării respectării obiectivelor naționale şi a traiectoriei orientative prevăzute în anexa nr. 1, cantitatea de energie consumată în sectorul aviaţiei, ca proporţie din consumul final brut de energie, se consideră a fi nu mai mare de 6,18%.
    (12) Metodologia şi definiţiile utilizate la calcularea ponderii energiei din surse regenerabile trebuie să fie în concordanţă cu normele statisticii energetice adoptate de Guvern.
    Articolul 8. Calcularea ponderii energiei din surse
                        regenerabile în consumul final de energie
                        în transporturi
    (1) Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în transporturi se calculează ca raport între consumul final de energie din surse regenerabile pentru toate tipurile de transport şi consumul final total de energie în transporturi.
    (2) La calcularea consumului final total de energie în transporturi se iau în considerare numai benzina, motorina şi biocarburanţii consumaţi de mijloacele de transport rutier şi feroviar, precum şi energia electrică consumată de către mijloacele de  transport electric.
    (3)  La calcularea consumului final de energie din surse regenerabile în transporturi se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate de toate tipurile de transport.
    (4)  La calcularea cantității de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori conținutul energetic al energiei electrice din surse regenerabile consumate.
    (5)  La calcularea cantității energiei din surse regenerabile consumate de toate tipurile de transport, conținutul energetic al biocarburanţilor produşi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi materiale lignocelulozice este înmulţit cu 2.
    (6) Pentru realizarea prevederilor prezentului articol, importatorii de produse petroliere principale sînt obligaţi să transmită trimestrial organului central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, pe suport de hîrtie şi în format electronic, informaţii pentru trimestrul precedent cu privire la cantităţile de biocarburanţi utilizaţi în amestec cu produsele petroliere principale importate pe piaţa produselor petroliere.
    [Art.8 al.(6) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(7) Pentru nerespectarea obligaţiei stabilite la alin. (6), importatorii de produse petroliere principale sînt pasibili de a fi sancţionaţi de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică cu sancţiune financiară în valoare de maximum 1% din venitul anual obținut din comercializarea produselor petroliere principale, respectînd procedura stabilită la art. 20 din Legea cu privire la energetică.
   
[Art.8 al.(7) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 9. Planul naţional de acţiuni în domeniul
                        energiei din surse regenerabile
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii elaborează planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile, care stipulează obiectivele naţionale privind ponderea energiei electrice din surse regenerabile, a energiei din surse regenerabile în transporturi, a energiei din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire pînă în anul 2020.
    (2) La elaborarea planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile se iau în considerare impactul măsurilor întreprinse pentru a promova eficienţa energetică asupra consumului final de energie și introduse sau propuse de către orice persoană fizică sau juridică, măsurile luate pentru atingerea obiectivelor naţionale stabilite, inclusiv dezvoltarea social-economică, cooperarea dintre autorităţile publice centrale şi locale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, politicile naţionale de dezvoltare a resurselor existente de biomasă şi de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate utilizării în diverse scopuri, precum şi măsurile care trebuie luate pentru a îndeplini cerinţele prezentei legi.
    (3) Procesul elaborării planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile include o evaluare a necesităţii de dezvoltare a infrastructurii de încălzire şi răcire centralizată, cu scopul de a atinge obiectivul naţional pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie.
    (4) Cu excepţia cazurilor în care decide altfel, Guvernul, la propunerea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, modifică planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile în cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub traiectoria orientativă în perioada imediat precedentă de doi ani prevăzută în anexa nr. 1. Proiectul planului naţional de acţiuni modificat în domeniul energiei din surse regenerabile se prezintă Guvernului pînă la data de 30 iunie a anului următor şi stabileşte măsurile adecvate şi proporţionale pentru a atinge, într-un termen rezonabil, traiectoria orientativă menționată.
    (5) La modificarea planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile se ţine cont de toate evaluările efectuate în conformitate cu art. 17 alin. (3) şi alin. (4) şi se include o evaluare actualizată a necesităţii de dezvoltare a infrastructurii de încălzire şi răcire centralizată, cu scopul de a atinge obiectivul naţional pentru ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie.
Capitolul III
ADMINISTRAREA DE STAT
    Articolul 10. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul:
    a) stabileşte direcţiile prioritare şi obiectivele politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile;
    b) stabileşte modul de organizare şi administrare a activităţii în domeniul energiei din surse regenerabile;
    c) aprobă planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile elaborat de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii;
    d) stabileşte mecanisme, scheme de sprijin şi stimulente pentru îndeplinirea obiectivelor politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile;
    e) stabilește, aprobă şi actualizează limitele de capacitate în conformitate cu condițiile privind acordarea ajutorului de stat prevăzute de Legea cu privire la ajutorul de stat și cu angajamentele asumate în cadrul Tratatului de constituire a Comunității Energetice, precum și cotele maxime de capacitate, inclusiv pe categorii de capacitate, care urmează a fi oferite pentru implementarea schemei de sprijin stabilite la art. 34;
    [Art.10 lit.e) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    f) stabileşte măsurile necesare pentru a atinge în termen obiectivul privind energia din surse regenerabile în conformitate cu traiectoria orientativă prevăzută în anexa nr. 1;
    g) organizează licitaţiile pentru oferirea statutului de producător eligibil, în conformitate cu art. 35;
    h) desemnează furnizorul central de energie electrică, în conformitate cu art. 30.
    i) stabileşte pentru întreprinderile din sectorul energetic obligaţii clar definite, transparente, nediscriminatorii şi verificabile referitoare la  energia din surse regenerabile, în condiţiile stabilite de lege;
    [Art.10 lit.j) abrogată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    k) aprobă regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil persoanelor care dețin sau urmează să dețină o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/ cumulată mai mare decît limita de capacitate stabilită conform lit. e);
    [Art.10 lit.k) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    l) aprobă alte regulamente şi exercită alte atribuții în conformitate cu prezenta lege.
    [Art.10 lit.l) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 11. Atribuţiile organului central de specialitate
                          al administraţiei publice în domeniul
                          energeticii
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii:
    a) elaborează planul naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile şi îl propune Guvernului spre aprobare;
    b) elaborează scheme de sprijin, mecanisme, stimulente și măsuri în domeniul energiei din surse regenerabile, respectînd condițiile privind acordarea ajutorului de stat prevăzute de Legea cu privire la ajutorul de stat, pe care le comunică Secretariatului Comunității Energetice și le propune Guvernului spre aprobare;
    [Art.11 al.(1), lit.b) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    c) elaborează actele normative menționate la art. 10 lit. k), art. 12 lit. a), art. 18 şi la art. 23;
   
[Art.11 al.(1), lit.c) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    c1) determină şi propune Guvernului spre aprobare limitele de capacitate şi cotele maxime de capacitate, inclusiv pe categorii de capacitate, în legătură cu implementarea schemei de sprijin stabilite la art. 34;
   
[Art.11 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    d) elaborează programe şi încheie acorduri necesare pentru activitatea autorităţilor administrative şi a instituțiilor din subordinea acestora, în conformitate cu actele normative;
    [Art.11 al.(1), lit.d) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    e) monitorizează îndeplinirea măsurilor adoptate pentru realizarea obiectivelor în domeniul energiei din surse regenerabile şi întocmește un raport în acest sens, cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică, pe care îl prezintă Guvernului pînă la 31 martie;
   
[Art.11 al.(1), lit.e) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    f) exercită alte atribuții stabilite prin prezenta lege.
   
[Art.11 al.(1), lit.f) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite la alin. (1), organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu organele centrale de specialitate, cu Consiliul Concurenţei, cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, cu alte autorităţi publice, cu autoritățile administrației publice locale, precum și cu societatea civilă.
   
[Art.11 al.(2) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 12. Atribuțiile organului central de specialitate
                          al administrației publice în domeniul
                          protecției mediului
    Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul protecției mediului:
    a) asistă organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii la elaborarea Regulamentului privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide, care va conține, de asemenea, descrierea procedurii de verificare a respectării criteriilor de durabilitate la producerea biocarburanților și a biolichidelor;
    [Art.12 lit.a) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
a1) elaborează Metodologia de calcul al impactului biocarburanţilor și biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră;
   
[Art.12 lit.a1) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    b) monitorizează realizarea obiectivelor în domeniul criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi și biolichide, aplicarea procedurii de verificare  a respectării criteriilor de durabilitate la producerea de biocarburanţi și de biolichide, precum şi aplicarea Metodologiei de calcul al impactului biocarburanţilor și biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.
   
[Art.12 lit.b) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 13. Atribuţiile Agenţiei pentru Eficienţă
                          Energetică
    (1) Agenţia pentru Eficienţă Energetică:
    a) elaborează, în cooperare cu autorităţile publice locale, programe de informare a publicului cu privire la beneficiile şi aspectele practice ale dezvoltării şi utilizării energiei din surse regenerabile;
    b) acordă asistenţă consultativă şi informaţională privind măsurile de sprijin consumatorilor, constructorilor, instalatorilor, arhitecţilor şi furnizorilor de echipamente și sisteme pentru încălzire, răcire și energie electrică şi de vehicule compatibile cu utilizarea energiei din surse regenerabile;
    c) asigură informarea publicului cu privire la disponibilitatea şi avantajele ecologice ale diferitelor surse de energie pentru transporturi;
    d) promovează utilizarea încălzirii şi răcirii din surse regenerabile de energie la planificarea infrastructurii localităţii;
    e) promovează instalarea echipamentelor şi sistemelor pentru utilizarea energiei electrice, încălzirii şi răcirii din surse regenerabile de energie la planificarea, proiectarea, construirea şi renovarea zonelor industriale sau rezidenţiale;
    f) asigură informarea, în special a urbaniştilor şi arhitecţilor, despre combinaţia optimă de surse regenerabile de energie, tehnologii cu eficienţă sporită, încălzire şi răcire centralizată la planificarea, proiectarea, construcţia şi renovarea zonelor industriale sau rezidenţiale;
    g) implementează sistemul de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură, în conformitate cu regulamentul stabilit la art. 23;
   
[Art.13 al.(1), lit.g) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    h) asigură informarea privind cerințele referitoare la calificarea și înregistrarea în registrul specificat la lit. j);
   
[Art.13 al.(1), lit.h) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    [Art.13 al.(1), lit.i) abrogată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    j) instituie şi ţine registrul instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură;
    [Art.13 al.(1), lit.j) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    k) asigură informarea publicului în conformitate cu cap. VI.
    (2) În vederea exercitării  atribuţiilor stabilite prin prezenta lege, Agenţia pentru Eficienţă Energetică colaborează, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii, cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, cu autorităţile de reglementare în domeniu, cu organismul naţional de acreditare, cu organismele de evaluare a conformităţii, cu alte autorităţi și instituții publice.
    Articolul 14. Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru
                         Reglementare în Energetică
    (1) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică:
    a) elaborează şi aprobă actele normative necesare reglementării raporturilor juridice dintre participanţii la piaţa energiei regenerabile, inclusiv regulamentul privind garanţiile de origine, în conformitate cu prezenta lege;
    b) eliberează licenţe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, a energiei termice din surse regenerabile, pentru producerea biogazului care urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi pentru producerea biocarburantului care urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale, în conformitate cu legislația specială;
    [Art.14 al.(1), lit.b) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
b1) confirmă, potrivit cu Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, statutul de producător eligibil pentru persoanele care deţin sau urmează să deţină o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată ce nu depăşeşte limita de capacitate stabilită conform art. 10 lit. e);
   
[Art.14 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    b2) instituie şi ţine registrul producătorilor eligibili în conformitate cu art. 37 alin. (6);

    [Art.14 al.(1), lit.b2) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    c) elaborează și aprobă clauzele obligatorii ale contractului pentru diferențe, clauzele obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile;
   
[Art.14 al.(1), lit.c) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    d) stabilește, în Regulile pieţei energiei electrice, modalitatea de repartizare între furnizorii de energie electrică a energiei achiziționate de furnizorul central de energie electrică și/sau a obligațiunilor financiare care rezultă din diferența dintre prețul pieței angro de energie electrică și prețurile/tarifele fixe stabilite în conformitate cu prezenta lege;

    [Art.14 al.(1), lit.d) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    e) stabileşte cotele minime anuale de biocarburanţi care urmează să fie achiziţionaţi de către importatorii de produse petroliere principale de la producătorii locali şi/sau din import, în funcție de opțiunea optimă din punct de vedere al costurilor, pentru a fi utilizaţi în amestecul produselor petroliere principale, astfel încît să fie realizat obiectivul naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în transporturi, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c);

    [Art.14 al.(1), lit.e) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    e1) efectuează supravegherea asupra respectării normelor, regulamentelor, actelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la instalarea, funcţionarea şi exploatarea cazanelor, furnalelor, sobelor pe bază de biomasă, sistemelor fotovoltaice solare şi termice solare, sistemelor geotermale de mică adîncime şi a pompelor de căldură;
    [Art.14 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) calculează, aprobă şi propune Guvernului preţurile plafon pentru energia electrică din surse regenerabile ce vor fi utilizate pentru organizarea licitaţiilor, precum şi calculele aferente acestora, efectuate în funcție de tehnologia de producere;
    [Art.14 al.(1), lit.f) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    g) calculează şi aprobă tarifele fixe pentru implementarea schemei de sprijin stabilite la art. 34 alin. (1) lit. b);
   
[Art.14 al.(1), lit.g) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
h) monitorizează respectarea de către importatorii de produse petroliere principale a obligațiilor stabilite prin prezenta lege, în special a obligației de achiziţionare a cantităților de biocarburanți, necesare pentru a respecta cotele minime anuale de biocarburanţi stabilite în conformitate cu lit.e) din prezentul alineat, şi aplică sancţiuni în cazurile prevăzute la art. 29 alin. (3) şi la art. 8 alin. (7).
   
[Art.14 al.(1), lit.h) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Preţurile plafon și tarifele fixe menționate la alin. (1) lit. f) și g) se calculează, în conformitate cu metodologia aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi pe categorii de capacitate, cu utilizarea datelor din practica internaţională privind perioada de exploatare a centralei, costurile de investiţie, costurile aferente întreţinerii şi exploatării centralei, rata de rentabilitate a investiţiilor, determinată în baza metodei costului mediu ponderat al capitalului, şi în funcție de cantitatea de energie electrică ce se preconizează a fi produsă.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(3) În legătură cu îndeplinirea atribuţiei stabilite la alin. (1) lit. e) din prezentul articol, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică consultă organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.
   
[Art.14 al.(3) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    (4) La formarea prețurilor la produsele petroliere principale, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va lua în considerare diferența dintre prețurile medii anuale de procurare de la producătorii locali şi/sau din import a biocarburanților utilizați în amestecul produselor petroliere principale plasate pe piața internă și prețurile medii anuale stabilite la importul produselor petroliere principale.

    [Art.14 al.(4) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    (5) Aplicarea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a sancţiunilor financiare stabilite la art. 8 alin. (7) nu exonerează partea responsabilă de executarea obligaţiei pentru neîndeplinirea căreia a fost sancţionată, iar contravaloarea sancţiunii financiare respective nu se ia în considerare la formarea preţurilor la produsele petroliere principale.

    [Art.14 al.(5) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    (6) În calitate de organ al supravegherii energetice de stat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică supraveghează respectarea documentelor normativ-tehnice şi a regulilor de securitate la instalarea, funcţionarea şi exploatarea cazanelor, furnalelor sau sobelor, pe bază de biomasă, a sistemelor fotovoltaice şi termice solare, a sistemelor geotermale de mică adîncime și a pompelor de căldură.
    [Art.14 al.(6) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    [Art.15 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 16. Atribuţiile autorităților publice centrale
                         şi locale în domeniul construcţiilor
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, în cooperare cu autorităţile publice locale, propune sau introduce, după caz, modificări în reglementările şi codurile din domeniul construcţiilor, măsuri necesare pentru creşterea ponderii energiei din surse regenerabile.
    (2) Prin reglementările şi codurile de construcţie, autorităţile publice centrale şi locale promovează utilizarea echipamentelor şi a sistemelor de încălzire şi răcire pe bază de energie din surse regenerabile care realizează o reducere semnificativă  a consumului de energie şi întreprind măsuri necesare pentru a promova echipamentele şi sistemele ce corespund prevederilor art. 24.
    (3) Autorităţile publice centrale şi locale întreprind măsuri necesare pentru a asigura că clădirile publice noi și cele care trec printr-o renovare majoră îndeplinesc cerinţele minime de performanţă energetică, în conformitate cu actele normative în domeniu.
    (4) Autorităţile publice centrale şi locale publică anual, pe paginile lor web oficiale, informaţii despre îndeplinirea cerinţelor minime de performanţă energetică.
    Articolul 17. Atribuţiile autorităţilor publice centrale
                         şi locale cu privire la încălzirea şi răcirea
                         centralizată
    (1) Autorităţile publice centrale şi locale includ încălzirea şi răcirea din surse regenerabile de energie în planificarea infrastructurii localităţii, ţinînd cont de fezabilitatea economică şi tehnică.
    (2) La planificarea, proiectarea, construirea şi renovarea zonelor industriale sau rezidenţiale, autorităţile publice centrale şi locale asigură instalarea de către persoanele fizice și juridice responsabile a echipamentelor şi sistemelor pentru utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, pentru încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie.
    (3) În scopul realizării obiectivelor politicii de stat în domeniul energiei din surse regenerabile, autorităţile publice locale evaluează necesitatea atribuirii  statutului de serviciu de interes public întreprinderilor din sectorul de încălzire centralizată din localităţile respective. Această evaluare se comunică organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi este luată în considerare la elaborarea sau modificarea planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile.
    (4) Autorităţile publice locale cooperează cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în conformitate cu art. 9 alin. (2), pentru a evalua oportunitatea construcției unei noi infrastructuri de încălzire şi răcire din surse regenerabile de energie.
    (5) În baza evaluării prevăzute la alin. (4), organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, în coordonare cu autorităţile publice locale, elaborează scheme de sprijin sau alte măsuri în vederea dezvoltării infrastructurilor de încălzire şi răcire centralizată pe bază de biomasă, energie solară, geotermală şi le propune Guvernului spre aprobare.
    Articolul 18. Atribuţiile Agenţiei pentru Protecţia
                         Consumatorilor
    Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor efectuează supravegherea pieţei biocombustibilului solid în conformitate cu Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid, aprobat de Guvern.
    Articolul 19. Fondul pentru Eficienţă Energetică
    (1) Fondul pentru Eficienţă Energetică este persoană juridică independentă și autonomă din punct de vedere financiar, dispune de conturi de decontare în bănci și de sigiliu cu denumirea sa și îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului pentru Eficiență Energetică, aprobat de Guvern.
    (2) Obiectivul principal de activitate al Fondului pentru Eficiență Energetică este atragerea şi gestionarea resurselor financiare în vederea finanţării şi implementării proiectelor în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie în conformitate cu strategiile şi programele elaborate de Guvern.
    (3) Resursele financiare ale  Fondului pentru Eficiență Energetică se păstrează în conturi purtătoare de dobîndă, deschise într-o bancă sau în mai multe bănci comerciale care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul IV 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE DE LICENŢIERE,

AUTORIZARE, CALIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE
    [Capitolul IV denumirea în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 20. Cerinţe generale
    (1) Licenţele în domeniul energiei din surse regenerabile se eliberează în conformitate cu procedura stabilită în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător şi în legile speciale.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Actele necesare pentru iniţierea şi desfăşurarea activităţii în domeniul energiei din surse regenerabile se eliberează de către autorităţile publice în baza unor reguli obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii.
    (3) Pentru facilitarea procedurilor de licenţiere, de autorizare şi de certificare, Agenţia pentru Eficienţă Energetică propune, după caz, organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii modificarea cadrului normativ respectiv.
    Articolul 21.  Activităţile pentru care se acordă licenţe
    (1) Producerea energiei electrice din surse regenerabile, producerea energiei termice din surse regenerabile, producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi producerea biocarburantului ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale se supun licenţierii.
    (2) Activitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile se desfăşoară în baza licenţei pentru producerea energiei electrice, eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică. Licenţa pentru producerea energiei electrice poate fi obţinută de solicitant, la cerere, pînă la construcţia centralei electrice, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în Legea cu privire la energie electrică, cu excepţia documentului care confirmă că dispune de centrală electrică. În acest caz, dacă în termen de 4 ani de la obţinerea licenţei titularul de licenţă nu a finalizat construcţia centralei electrice, licenţa eliberată acestuia se retrage din oficiu prin hotărîrea Agenției.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) Activitatea de producere a energiei termice din surse regenerabile se desfăşoară în baza licenţei eliberate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării. Licenţa pentru producerea energiei termice poate fi obţinută de solicitant, la cerere, pînă la construcţia centralei termice, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în Legea cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, cu excepţia documentului care confirmă că dispune de centrală termică. În acest caz, dacă în termen de 2 ani de la obţinerea licenţei titularul de licenţă nu a finalizat construcţia centralei termice, licenţa eliberată acestuia se retrage din oficiu prin hotărîrea Agenției.
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    [Art.21 al.(4) abrogat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) Activitatea de producere a biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale se desfăşoară în baza licenţei pentru producerea gazelor naturale, eliberată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale. Licenţa pentru producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale poate fi obţinută de solicitant, la cerere, pînă la construcţia instalaţiei de producere, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute în Legea cu privire la gazele naturale, cu excepţia documentului care confirmă că dispune de instalaţie de producere. În acest caz, dacă în termen de 2 ani de la obţinerea licenţei titularul de licenţă nu a finalizat construcţia instalaţiei de producere, licenţa eliberată acestuia se retrage din oficiu prin hotărîrea Agenției.
    [Art.21 al.(5) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (6) Activitatea de producere a biocarburantului ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale se desfăşoară în baza licenţei eliberate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică persoanelor care întrunesc următoarele condiţii:
    a) sînt înregistrate în Republica Moldova, prezintă documentul confirmativ în acest sens şi nu sînt în procedură de insolvabilitate;
    b) prezintă raportul financiar pentru anul precedent, în cazul persoanei juridice care activează, sau extras din contul bancar, în cazul iniţierii afacerii.
    (7) Licenţa pentru producerea biocarburantului poate fi obţinută de solicitant, la cerere, pînă la construcţia instalaţiei de producere a biocarburantului, la prezentarea de către acesta a tuturor documentelor prevăzute la alin. (6). În acest caz, dacă în termen de 2 ani de la obţinerea licenţei titularul de licenţă nu a finalizat construcţia instalaţiei de producere a biocarburantului, licenţa eliberată acestuia se retrage din oficiu prin hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
    (8) Eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate specificate la alin. (1) din prezentul articol, prelungirea valabilității lor, reperfectarea licenţelor, eliberarea duplicatelor, suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţelor, precum şi retragerea acestor licenţe se efectuează conform procedurilor stabilite în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Termenul de examinare a declaraţiilor privind eliberarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul energiei din surse regenerabile și privind prelungirea termenului lor de valabilitate este de 15 zile calendaristice.
    [Art.21 al.(8) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (9) Termenul de valabilitate a licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute la alin. (1) este de 25 de ani.
    Articolul 22. Mijloacele tehnice şi dispozitivele care
                         funcţionează pe bază de biocombustibil
                         solid şi biocarburant
    (1) Mijloacele tehnice şi dispozitivele care, în conformitate cu documentaţia tehnică ataşată, consumă cel puţin un tip de biocombustibil solid sau de biocarburant ori un amestec cu combustibil fosil fac parte din categoria de mijloace tehnice şi dispozitive care funcţionează pe bază de biocombustibil solid sau de biocarburant.
    (2) Caracteristicile de funcționare pe bază de  biocombustibil solid sau de biocarburant a mijloacelor tehnice şi a dispozitivelor se confirmă prin documentele emise de producătorul de astfel de mijloace tehnice şi dispozitive.
    (3) Mijloacele tehnice și dispozitivele pot fi reutilate pentru a asigura funcţionarea acestora pe bază de biocombustibil solid sau de biocarburant, cu respectarea cerinţelor de mediu şi de securitate.
    (4) Reutilarea mijloacelor tehnice şi a dispozitivelor în conformitate cu alin. (3) se confirmă prin documente emise de agentul economic care a executat reutilarea.
    Articolul 23. Sistemul de calificare și înregistrare în 
                          domeniul energiei din surse regenerabile
    [Art.23 denumirea în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (1) Sistemul de certificare în domeniul energiei din surse regenerabile se bazează pe criterii echivalente cu standardele Uniunii Europene.
    (2) Instalatorii de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice solare și termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime şi pompe de căldură, se califică și se înregistrează în registrul specificat la art. 13 alin. (1) lit. j) în conformitate cu procedura stabilită în regulamentul aprobat de Guvern.
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) Regulamentul menţionat la alin. (2) trebuie să conţină cerinţele obligatorii față de instalatorii de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură, de asemenea regulile de verificare de către organul supravegherii energetice de stat, de către organul de control şi supraveghere tehnică de stat a echipamentului şi sistemelor instalate, precum şi procedurile de recunoaştere a certificării efectuate de către statele membre ale Uniunii Europene şi de către părţile contractante la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice.
   
[Art.23 al.(3) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(4) La stabilirea procedurii de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice şi termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și de pompe de căldură, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va ține cont de cerințele stabilite de Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și de Legea cu privire la energia electrică.
   
[Art.23 al.(4) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 24. Cerinţele tehnice în domeniul energiei
                         din surse regenerabile
    (1) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii defineşte cerinţele tehnice pentru echipamentele şi sistemele care produc energie din surse regenerabile pentru a beneficia de schemele de sprijin.
    (2) La elaborarea cerinţelor tehnice se ţine cont de standardele naţionale, inclusiv etichete ecologice, etichete energetice şi alte sisteme de referinţe tehnice stabilite de organismele de standardizare.
    (3) În cazul biomasei, se vor utiliza tehnologii de transformare cu un randament de cel puţin 85% pentru sectorul casnic şi comercial şi de cel puţin 70% pentru sectorul industrial. La evaluarea randamentului tehnologiilor de transformare se va ţine cont de standardele Uniunii Europene.
    Articolul 25. Asigurarea calităţii energiei electrice
                         şi termice din surse regenerabile,
                         a biogazului şi a biocarburanţilor
    (1) Calitatea energiei electrice din surse regenerabile, a  energiei termice din surse regenerabile, a biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi a biocarburantului ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale este asigurată în conformitate cu cerinţele tehnice şi indicatorii de calitate stabiliţi în concordanţă cu normele privind producţia, distribuţia şi tehnologia de consum, precum şi în temeiul legilor speciale.
    (2) Biogazul care urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale trebuie să corespundă parametrilor de calitate a gazelor naturale stabiliţi în temeiul Legii cu privire la gazele naturale.
   
[Art.25 al.(2) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 26. Asigurarea calităţii biocombustibilului solid
    (1) Biocombustibilul solid plasat pe piaţă trebuie să corespundă cerinţelor de calitate stabilite în Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid.
    (2) Plasarea pe piaţă a biocombustibilului solid se face doar cu deținerea informaţiei privind calitatea produsului (etichetei).
Capitolul V
PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA ENERGIEI
PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE.

ACCESUL LA REŢEA
    Articolul 27. Obligaţiile producătorilor de energie
                         din surse regenerabile
    (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile și producătorii de energie termică din surse regenerabile care folosesc, de asemenea, combustibili fosili ţin evidenţa separată a cantităţii de energie produsă pentru fiecare tip de sursă.
    (2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile, producătorii de energie termică din surse regenerabile, producătorii de biogaz ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi producătorii de biocarburant ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale produc energie electrică, energie termică, biogaz şi biocarburant în conformitate cu standardele de calitate stabilite de legislația în domeniu.
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 28. Accesul la reţea
    (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile beneficiază de acces nediscriminatoriu și reglementat la reţelele electrice la tarife publicate, nediscriminatorii, bazate pe costuri, transparente şi previzibile, calculate şi aprobate în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică.
    (2) Producătorii de biogaz ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale beneficiază de acces nediscriminatoriu și reglementat la reţelele de gaze naturale la tarife publicate, nediscriminatorii, bazate pe costuri, transparente şi previzibile, calculate şi aprobate în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale.
    (3) Racordarea centralelor electrice care utilizează surse regenerabile de energie şi a instalaţiilor de producere a biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale se efectuează în mod obiectiv, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu termenele, condiţiile şi procedura stabilite în Legea cu privire la energia electrică, în Legea cu privire la gazele naturale şi în regulamentele elaborate şi aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    (4) Pentru asigurarea unui acces eficient la reţele, operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie sînt obligaţi să ofere solicitanţilor informaţii suficiente cu privire la racordare, inclusiv informaţiile privind:
    [Art.28 al.(4) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    a) costurile ce se estimează a fi suportate în legătură cu racordarea;
    b) termenul de racordare la reţea;
    c) planificarea dezvoltării reţelei în zona respectivă.
   
[Art.28 al.(4), lit.c) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) Costurile aferente construcţiei instalaţiei de racordare prin care se face legătură dintre centrala electrică care utilizează surse regenerabile de energie şi reţelele electrice sau dintre instalaţia de producere a biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi reţelele de gaze naturale se suportă de către solicitant în condiţiile stabilite în mod transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, Legea cu privire la gazele naturale şi potrivit regulamentelor elaborate şi aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    (6) Dacă pentru racordarea centralei electrice care utilizează surse regenerabile de energie sau a instalaţiei de producere a biogazului care urmează a fi livrat în reţeaua de gaze naturale, suplimentar față de realizarea instalației de racordare, este necesară și dezvoltarea reţelei electrice sau a celei de gaze naturale, operatorul sistemului de transport sau operatorul sistemului de distribuţie efectuează dezvoltarea în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, Legea cu privire la gazele naturale şi cu regulamentele elaborate şi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, de asemenea suportă costurile aferente dezvoltării, care se includ în tarif cu condiţia respectării planurilor de investiţii aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    [Art.28 al.(6) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(61) Prin derogare de la alin. (6), producătorul de energie electrică din surse regenerabile sau producătorul de biogaz care urmează a fi livrat în reţeaua de gaze naturale poate consimţi să suporte costurile aferente dezvoltării reţelei electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelei de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale în cazul în care dezvoltarea reţelei respective nu constituie o prioritate pentru operatorul de sistem pe motiv că este în beneficiul exclusiv al producătorului respectiv şi nu este necesară pentru alţi utilizatori de sistem. În acest caz, operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie sînt obligați să prezinte producătorului respectiv o evaluare care să demonstreze faptul că dezvoltarea reţelei electrice, a reţelei de gaze naturale este în beneficiul exclusiv al acestuia şi să notifice despre acest fapt Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Producătorul respectiv achită operatorului sistemului de transport, operatorului sistemului de distribuţie costurile aferente dezvoltării reţelei în cauză conform devizului de cheltuieli întocmit de operatorul de sistem şi aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Lucrările legate de dezvoltarea reţelei electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelei de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale se efectuează de către operatorul sistemului de transport, de către operatorul sistemului de distribuţie respectiv. În acest caz, operatorul de sistem care a efectuat lucrările legate de dezvoltarea reţelei electrice de transport şi/sau de distribuţie, a reţelei de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale devine proprietarul porţiunii respective de reţea.
   
[Art.28 al.(61) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (7) În conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie sînt obligaţi să acorde prioritate energiei electrice din surse regenerabile la dispecerizarea capacităţilor de producere a energiei electrice în măsura în care nu este afectată siguranţa funcţionării sistemului electroenergetic.
    [Art.28 al.(7) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (8) Dacă, în scopul garantării securităţii sistemului electroenergetic şi al securităţii aprovizionării cu energie electrică, au fost întreprinse măsuri privind limitarea în mod considerabil a utilizării surselor regenerabile de energie, operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuție sînt obligați să informeze Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu privire la măsurile întreprinse şi să indice măsurile corective pe care intenţionează să le ia în vederea preîntîmpinării unor limitări semnificative pe viitor.
    [Art.28 al.(8) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 29. Condiţiile de bază privind comercializarea
                         energiei electrice din surse regenerabile
                         şi a biocarburantului
    (1) Furnizorul central de energie electrică achiziţionează de la producătorii eligibili întreaga cantitate de energie electrică din surse regenerabile livrată în reţelele electrice la preţurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege.
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Furnizorii de energie electrică care furnizează energie electrică consumatorilor finali sînt obligaţi să achiziţioneze energie electrică din surse regenerabile, lunar, de la furnizorul central de energie electrică la preţurile reglementate, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, şi în cantităţile calculate, în conformitate cu Regulile pieței energiei electrice, proporțional cotelor-părți stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru fiecare furnizor.
    [Art.29 al.(2) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    (3) Importatorii de produse petroliere principale sînt obligaţi să achiziţioneze, anual, de la producătorii locali şi/sau din import, în funcție de opțiunea optimă din punct de vedere al costurilor, cantitățile de biocarburanți care urmează să fie utilizați în amestecul produselor petroliere principale, necesare pentru a respecta cotele minime anuale de biocarburanţi, stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu art. 14 alin. (1) lit. e) din prezenta lege. Pentru nerespectarea obligaţiei stabilite în prezentul alineat, importatorii de produse petroliere principale sînt pasibili de a fi sancţionaţi de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu sancţiune financiară în valoare de maximum 5% din venitul anual obținut din comercializarea produselor petroliere principale, conform procedurii stabilite la art. 20 din Legea cu privire la energetică.

    [Art.29 al.(3) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (4) Comercializarea biocarburantului se face cu prezentarea certificatului de conformitate.
    (5) Importatorii produselor petroliere principale care comercializează benzină şi motorină pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligaţi să asigure corespunderea conţinutului amestecurilor de combustibili livraţi cu normele stabilite prin actele normative în domeniu.
    Articolul 30. Furnizorul central de energie electrică
    (1) Furnizorul central de energie electrică este desemnat de Guvern și dispune de credibilitate financiară.
    [Art.30 al.(1) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Furnizorul central de energie electrică are următoarele obligaţii de bază:
    a) încheie, în termenele şi în condiţiile stabilite de Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil şi de Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil, contracte cu producătorii eligibili, în conformitate cu clauzele obligatorii elaborate şi aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, şi achiziţionează de la aceştia întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţurile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege;
   
[Art.30 al.(2), lit.a) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    b) solicită producătorilor de energie electrică din surse regenerabile să prezinte prognoze anuale, lunare, săptămînale și pentru ziua următoare ale cantităţilor de energie electrică care urmează a fi livrate în rețelele electrice, conform Regulilor pieţei energiei electrice;
    [Art.30 al.(2), lit.b) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    c) colectează şi agregă prognozele privind producerea energiei electrice din surse regenerabile primite de la producătorii eligibili, stabileşte cantităţile de energie electrică care urmează a fi livrate în reţelele electrice în ziua următoare şi comunică zilnic această informaţie operatorilor sistemelor de transport și/sau operatorilor sistemelor de distribuţie în modul şi cazurile stabilite de Regulile pieței energiei electrice, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
    [Art.30 al.(2), lit.c) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    d) calculează lunar preţul mediu al energiei electrice achiziţionate şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi  în termenele stabilite de aceasta;
    e) în baza informaţiilor prezentate de operatorii sistemelor de transport şi de operatorii sistemelorde distribuţie, determină cantitățile lunare de energie electrică care urmează a fi achiziţionate de fiecare furnizor în funcţie de cotele deţinute pe piaţa energiei electrice şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţia respectivă în condiţiile şi în termenele stabilite de către aceasta;
   
[Art.30 al.(2), lit.e) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    f) încheie contracte de furnizare a energiei electrice din surse regenerabile cu furnizorii, la prețurile reglementate, aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică;

    [Art.30 al.(2), lit.f) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    g) asigură servicii de echilibrare pentru toți producătorii eligibili și centralele electrice de termoficare urbane pînă la crearea unei piețe a energiei electrice pe parcursul zilei, precum și pentru producătorii eligibili şi centralele electrice de termoficare urbane care doresc să-și delege responsabilitatea echilibrării după crearea acestei piețe;

    [Art.30 al.(2), lit.g) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    h) transferă furnizorilor de energie electrică garanţiile de origine, ce corespund cantităţii de energie electrică distribuită acestora, în conformitate cu prezenta lege;
    i) prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în condiţiile şi în termenele stabilite de aceasta, informaţia solicitată în legătură cu activitatea desfăşurată în conformitate cu prezenta lege;
     j) exercită alte obligaţii stabilite de prezenta lege şi de Legea cu privire la energia electrică.
   
[Art.30 al.(2), lit.j) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(3) Prin derogare de la art. 88 alin. (1) din Legea cu privire la energia electrică, furnizorul central de energie electrică calculează şi prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică spre aprobare preţul reglementat al energiei electrice furnizate, în termenele stabilite în Metodologia de calcul, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
   
[Art.30 al.(3) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
     (4) La schimbarea furnizorului central de energie electrică (în cazul desemnării unei alte entități juridice în calitate de furnizor central de energie electrică), noul furnizor central desemnat va prelua drepturile și obligațiile furnizorului central precedent, care decurg din prezenta lege în raport cu producătorii eligibili și centralele de termoficare urbane.
   
[Art.30 al.(4) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 31. Garanţiile de origine
    (1) Originea energiei electrice din surse regenerabile se atestă prin intermediul garanţiilor de origine emise de către furnizorul central de energie electrică.
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Garanţiile de origine trebuie să fie emise, transferate şi anulate în mod electronic, în conformitate cu criteriile obiective, transparente şi nediscriminatorii. Procedura de emitere, transfer, anulare şi utilizare a garanţiei de origine, forma cererii pentru eliberarea unei garanţii de origine şi forma garanţiei de origine se stabilesc în regulamentul elaborat şi aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
    (3) Furnizorul central de energie electrică eliberează garanția de origine la cererea producătorului de energie electrică din surse regenerabile. În legătură cu eliberarea garanţiilor de origine și pentru a confirma veridicitatea faptului că energia electrică este produsă din surse regenerabile de energie, furnizorul central de energie electrică are dreptul să solicite operatorului sistemului de transport sau, după caz, operatorului sistemului de distribuție să efectueze verificări la centrala electrică a producătorului respectiv.
   
[Art.31 al.(3) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (4) O garanţie de origine se emite de către furnizorul central de energie electrică în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de la producătorul de energie electrică din surse regenerabile. Pentru fiecare unitate de energie electrică din surse regenerabile (1 megawatt-oră) nu se emite mai mult de o garanţie de origine, astfel încît aceeaşi unitate de energie electrică din surse regenerabile de energie să fie calculată o singură dată.
    [Art.31 al.(4) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) O garanţie de origine trebuie să conţină date exacte, să fie sigură, imposibil de fraudat şi să specifice cel puţin următoarele:
    a)  sursa de energie din care a fost produsă energia electrică şi perioada producerii acesteia (data iniţială şi data finală);
    b)  identitatea, locul de amplasare, tipul şi capacitatea centralei electrice unde a fost produsă energia electrică;
    [Art.31 al.(5), lit.b) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    c)  dacă şi în ce măsură producătorul a beneficiat de sprijin pentru a investi în centrala electrică, dacă şi în ce măsură producătorul a beneficiat în orice alt mod de o schemă naţională de sprijin pentru producerea unei unităţi anume de energie electrică şi tipul schemei de sprijin respective;
    [Art.31 al.(5), lit.c) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    d)  data la care centrala electrică a fost dată în exploatare;
    [Art.31 al.(5), lit.d) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    e)  data şi ţara emiterii, un număr de identificare unic.
    Articolul 32. Utilizarea şi recunoaşterea garanţiilor
                         de origine
    (1) Garanţiile de origine pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data producerii unităţii de energie electrică corespunzătoare. După utilizare, garanţiile de origine se anulează.
    [Art.32 al.(1) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Furnizorul central de energie electrică transferă furnizorilor de energie electrică garanțiile de origine ce corespund cantității de energie electrică repartizate acestora, în condițiile prezentei legi.
   
[Art.32 al.(2) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) Furnizorii de energie electrică pot utiliza garanţiile de origine pentru a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie electrică din surse regenerabile în mixul de energie electrică furnizată de către aceştia.
    [Art.32 al.(3) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
     (4) Garanţiile de origine nu pot fi utilizate pentru a justifica atingerea obiectivului naţional în domeniul energiei din surse regenerabile, stabilit la art. 6 alin. (1) lit. b).
   
[Art.32 al.(4) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) Garanţiile de origine emise de autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene şi de autorităţile Statelor Contractante ale Tratatului Comunităţii Energetice pot fi supuse procedurii de recunoaştere în condiţiile prezentei legi şi potrivit regulamentului elaborat şi aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În acest scop, un participant la piaţa energiei electrice depune la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o cerere privind recunoaşterea garanţiilor de origine pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia că recunoaşterea acestora se solicită în scopul de a demonstra unui consumator final că toată energia electrică sau o parte din aceasta este produsă din surse regenerabile.
    (6) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică examinează, în termen de 30 de zile calendaristice, cererea menționată la alin. (5) din prezentul articol şi adoptă decizia privind recunoaşterea unei garanţii de origine emise de autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene şi de autorităţile Statelor Contractante ale Tratatului Comunităţii Energetice numai în cazul în care garanţia de origine respectivă conţine informaţiile prevăzute la art. 31 alin. (5) şi dacă nu există motive întemeiate de refuz în raport cu exactitatea, fiabilitatea sau veridicitatea acesteia.
    Articolul 33. Certificatele de conformitate
    (1) Autenticitatea biocarburantului se atestă printr-un certificat de conformitate emis de organismele de evaluare a conformităţii.
    (2) Pentru a se putea beneficia de garanţiile prevăzute de prezenta lege, biocarburantul trebuie să corespundă criteriilor de durabilitate. Criteriile de durabilitate pentru biocarburanți, procedura de verificare a respectării criteriilor de durabilitate la producerea biocarburanților, precum şi metodologia de calcul al impactului biocarburanţilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră vor fi stabilite în regulamentele aprobate de către Guvern.
    [Art.33 al.(2) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3)  Metodologia de calcul al impactului biocarburanţilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie să conţină o listă a valorilor tipice, a valorilor implicite, a valorilor implicite dezagregate pentru cultivare, prelucrare, transport şi distribuţie a biocarburanţilor, precum şi condiţiile de utilizare a acestor valori în locul valorilor efective.
    Articolul 34. Schemă de sprijin pentru promovarea
                          energiei electrice din surse regenerabile
    (1) Pentru promovarea producerii și utilizării energiei electrice din surse regenerabile se aplică următoarea schemă de sprijin:
    a) preț fix, stabilit în cadrul licitației, conform art. 35, pentru producătorul eligibil care deține sau urmează să dețină o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată mai mare decît limita de capacitate stabilită conform art. 10 lit. e);
    [Art.34 al.(1), lit.a) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    b) tarif fix, stabilit conform art. 14, pentru producătorul eligibil care deține sau urmează să dețină o centrală electrică/centrale electrice cu o putere electrică instalată/cumulată ce nu depășește limita de capacitate stabilită conform art. 10 lit. e), dar care nu este mai mică de 10 kilowați.
    [Art.34 al.(1), lit.b) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(11) Producătorii de energie electrică ce beneficiază de schema de sprijin stabilită pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot aplica schema de sprijin stabilite la alin. (1).
   
[Art.34 al.(11) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) În conformitate cu prezenta lege, statut de producător eligibil au:
    a) producătorii de energie electrică care au cîștigat licitația în condițiile prezentei legi;
    b) producătorii de energie electrică cu statut de producător eligibil confirmat în condițiile prezentei legi.
    (3) Producătorii de energie electrică cărora le-a fost oferit statutul de producător eligibil în conformitate cu alin. (2) nu pot beneficia concomitent, pentru aceeaşi centrală electrică/aceleaşi centrale electrice, de alte scheme de sprijin în domeniul energiei din surse regenerabile.
   
[Art.34 al.(3) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 35. Procedura de licitaţie pentru oferirea
                          statutului de producător eligibil
    (1) În conformitate cu prezenta lege, statutul de producător eligibil se oferă producătorului care a cîştigat licitaţia pentru oferirea statutului de producător eligibil (în continuare – licitaţie).
    (2) Licitația este organizată de către Guvern, care desemnează în acest scop o comisie de licitaţii. Licitația are un caracter neutru din punct de vedere al tehnologiilor și este organizată în conformitate cu Regulamentul privind desfăşurarea licitaţiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil.
    [Art.35 al.(2) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(21) Prin derogare de la alin. (2), Guvernul poate decide anunțarea și organizarea de licitații limitate pentru anumite tehnologii în condițiile în care rezultatul oferit de licitațiile neutre din punct de vedere al tehnologiilor ar fi unul nesatisfăcător, pornind de la următoarele situații:

    a) potențialul pe termen lung al unei anumite tehnologii noi și inovatoare față de tehnologiile clasice este mai mare;

    b)necesitatea unei diversificări a tehnologiilor de producere;

    c) constrîngerile de rețea și stabilitatea rețelei;

    d) costurile (de integrare a surselor regenerabile de energie) aferente sistemului;

    e) necesitatea de a evita distorsiunile pe piețele materiilor prime, generate de sprijinul acordat biomasei.

    [Art.35 al.(21) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) Procedura de licitaţie se bazează pe criterii obiective, transparente şi  nediscriminatorii. Documentaţia de licitaţie stabileşte termenele şi condiţiile, inclusiv preţurile plafon, capacitățile de producere licitate, durata de construcţie, alte criterii, condiţii sau cerinţe care pot varia în dependență de tehnologia de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Anunţul privind iniţierea procedurii de licitaţie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu cel puţin 2 luni înainte de data-limită de prezentare a ofertelor.
    [Art.35 al.(3) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (4) În vederea asigurării transparenţei şi nediscriminării, documentaţia de licitaţie se plasează pe pagina web oficială a organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii și se include în anunțul privind inițierea procedurii de licitație. Documentaţia de licitaţie trebuie să conţină, fără a se limita la acestea, lista completă a criteriilor în baza cărora vor fi stabiliţi cîștigătorii licitaţiei, precum și cuantumul garanției pentru ofertă și cuantumul garanţiei de bună execuție a contractului, care se stabilesc şi se aplică în mod nediscriminatoriu, în mărime fixă per 1 kW putere instalată. Cuantumul garanției pentru ofertă pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 0,2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a preţurilor plafon pentru licitaţia respectivă. Cuantumul garanției de bună execuţie a contractului pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a preţurilor plafon pentru licitaţia respectivă.
    [Art.35 al.(4) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) La organizarea, monitorizarea şi controlul procedurii de licitaţie vor fi luate toate măsurile pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor din ofertă.
    (6) La licitaţie pot participa toţi doritorii care întrunesc condiţiile şi care corespund criteriilor licitaţiei. Nu pot participa la licitaţie persoanele care vor construi centralele electrice cu echipament utilizat sau echipament nou fabricat cu peste 48 de luni înainte de punerea în funcțiune a centralei. În cazul instalațiilor de cogenerare, bazate pe utilizarea biomasei în calitate de combustibil, se admit la licitaţie doar tehnologii cu randament de cel puţin 80%.
    [Art.35 al.(6) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (7) În cazul în care potenţialul producător de energie electrică din surse regenerabile nu a obţinut statutul de producător eligibil în urma participării la licitaţie sau nu a participat la licitaţie, acesta este în drept să comercializeze energia electrică produsă în baza unor condiţii negociate cu participanţii la piaţa energiei electrice.
    (8) Statutul de producător eligibil se acordă potenţialilor producători de energie electrică din surse regenerabile care au oferit cele mai mici preţuri de comercializare a energiei electrice în comparaţie cu preţurile plafon, stabilite în conformitate cu prezenta lege, şi a căror capacitate instalată nu depăşeşte cumulativ capacitatea scoasă la licitaţie.
    (9) Guvernul sau comisia de licitaţii poate solicita suportul organului supravegherii energetice de stat la stabilirea cerinţelor tehnice sau a altor cerinţe aplicabile licitaţiei organizate, precum şi la verificarea respectării de către producătorii eligibili a obligaţiei ce le revine în legătură cu construcţia centralei electrice în termenele şi condiţiile stabilite în cadrul licitației.
    [Art.35 al.(9) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 36. Procedura de confirmare a statutului
                         de producător eligibil
    (1) În conformitate cu prezenta lege, statutul de producător eligibil se confirmă pentru producătorul care deţine sau urmează să deţină o centrală electrică ce întruneşte toate condiţiile stabilite de Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil şi care a depus garanţia pentru participare și garanţia de bună execuţie a contractului, stabilite prin hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
    [Art.36 al.(1) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(11) Garanţia pentru participare și garanţia de bună execuţie a contractului se stabilesc şi se aplică în mod nediscriminatoriu, în mărime fixă per 1 kW putere instalată, conform următoarelor condiții:

    a) cuantumul garanției pentru participare pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 0,2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe în vigoare la momentul depunerii de către producătorul respectiv a declaraţiei pe propria răspundere privind confirmarea statutului de producător eligibil;

    b) cuantumul garanției de bună execuţie a contractului pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe în vigoare la momentul depunerii de către producătorul respectiv a declaraţiei pe propria răspundere privind confirmarea statutului de producător eligibil.

    [Art.36 al.(11) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Statutul de producător eligibil se confirmă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil.
   
[Art.36 al.(2) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) Procedura de confirmare a statutului de producător eligibil se bazează pe criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și pe principiul „primul venit, primul servit”, pînă la atingerea cotei maxime de capacitate.
    (4) În procesul de desfășurare a procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil vor fi luate toate măsurile pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiilor cu privire la solicitant și la datele specifice proiectului acestuia.
    (5) Pentru confirmarea statutului de producător eligibil se pot adresa toţi doritorii care întrunesc condiţiile şi care corespund criteriilor stabilite în conformitate cu prezenta lege. Nu poate fi confirmat statutul de producător eligibil pentru persoanele care vor construi centralele electrice din echipament utilizat sau echipament nou fabricat cu mai mult de 36 de luni înainte de punerea în funcțiune. În cazul instalațiilor de cogenerare, bazate pe utilizarea biomasei în calitate de combustibil, se admit doar tehnologii cu randament de cel puţin 80%.
    (51) Un producător nu are dreptul să solicite confirmarea statutului de producător eligibil, în conformitate cu prezentul articol, pentru dezvoltarea a două sau mai multe centrale electrice care utilizează acelaşi tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile dacă puterea electrică instalată/cumulată a acestora este mai mare decît limita de capacitate stabilită de către Guvern în conformitate cu art. 10 lit. e). În acest caz, investitorul respectiv urmează să participe la licitaţie pentru a obţine dreptul de producător eligibil în conformitate cu art. 35. Prevederile prezentului alineat se extind şi asupra soţului, rudelor și afinilor în linie dreaptă şi în linie colaterală, pînă la gradul doi inclusiv, ai producătorului de energie electrică.
   
[Art.36 al.(51) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (6) În cazul în care potenţialul producător de energie electrică din surse regenerabile nu a obţinut statut de producător eligibil în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul articol, acesta are dreptul să comercializeze energia electrică produsă în baza unor condiţii negociate cu participanţii la piaţa energiei electrice.
    [Art.36 al.(6) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (7) Statutul de producător eligibil se confirmă pentru potenţialii producători de energie electrică din surse regenerabile a căror capacitate instalată în funcție de tehnologia utilizată nu depăşeşte cumulativ limita de capacitate și care întrunesc toate condițiile și criteriile stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (8) În calitate de organ al supravegherii energetice de stat, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică stabileşte cerinţele tehnice aplicabile procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil pentru a verifica respectarea de către producătorii eligibili a obligaţiei ce le revine în legătură cu construcţia centralei electrice în termenele şi în condiţiile stabilite de procedura în cauză.
    [Art.36 al.(8) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 37. Drepturi și responsabilități ale producătorilor
                         eligibili
    (1) După ce a participat la licitaţie şi a obţinut statutul de producător eligibil sau după confirmarea statutului de producător eligibil, producătorul beneficiază de dreptul de a i se achiziţiona întreaga cantitate de energie electrică livrată în reţelele electrice la preţul fix stabilit în cadrul licitaţiei, respectiv la tariful fix stabilit de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prezenta lege, timp de 15 ani de la punerea în funcţiune a centralei electrice. În acest interval de timp, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ajustează preţurile fixe stabilite în cadrul licitaţiei şi tarifele fixe în conformitate cu metodologia aprobată și în funcţie de evoluţia ratei de schimb a monedei naţionale faţă de USD.
    [Art.37 al.(1) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(11) După obţinerea statutului de producător eligibil în cadrul licitaţiei sau după confirmarea statutului de producător eligibil, producătorul este obligat să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică în termen de cel mult 36 de luni de la anunţarea rezultatelor licitaţiei sau, după caz, în termen de cel mult 24 de luni de la data confirmării statutului de producător eligibil, de asemenea este obligat să respecte celelalte condiţii stabilite în cadrul licitaţiei sau în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil, stabilite în conformitate cu prezenta lege şi regulamentele prevăzute la art. 35 alin. (2) şi art. 36 alin. (1). Termenul de punere în funcţiune a centralei electrice, stabilit în prezentul alineat, poate fi prelungit de către Guvern, în cazul oferirii statutului de producător eligibil în cadrul licitaţiei, sau de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în cazul confirmării statutului de producător eligibil, cu cel mult 12 luni, dacă centrala electrică respectivă nu poate fi pusă în funcțiune din motive întemeiate, neimputabile producătorului eligibil (condiții de forţă majoră; lipsa posibilității de a o racorda la rețeaua electrică din cauza nerespectării de către operatorul sistemului de transport, operatorul sistemului de distribuţie a termenelor privind dezvoltarea rețelei electrice; întîrzierea de către operatorul de sistem în executarea și punerea în funcțiune a instalației de racordare conform contractului de racordare).
   
[Art.37 al.(11) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Dacă un producător eligibil construiește şi pune în funcţiune o centrală electrică cu echipament utilizat sau cu echipament nou fabricat cu mai mult de 36 de luni pînă la punerea în funcțiune a centralei electrice, în cazul producătorilor cărora le-a fost confirmat statutul de producător eligibil, sau cu mai mult de 48 de luni de la punerea în funcţiune a centralei electrice, în cazul producătorilor care au obţinut statutul de producător eligibil în cadrul licitaţiei, ori cu încălcarea celorlalte condiţii stabilite prin prezenta lege, dreptul său de a i se achiziţiona cantitatea de energie electrică la preţul fix sau, după caz, la tariful fix stabilit în conformitate cu prezenta lege se retrage, iar garanția de bună execuție a contractului va fi transferată la bugetul de stat. Capacitatea alocată acestuia va fi returnată şi luată în considerare la următoarea licitaţie sau, după caz, la procedura de confirmare a statutului de producător eligibil.
    [Art.37 al.(2) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) În cazul în care un producător eligibil nu pune în funcţiune centrala electrică în termenul stabilit la alin. (11), dreptul său de a i se achiziţiona cantitatea de energie electrică la preţul fix sau, după caz, la tariful fix stabilit în conformitate cu prezenta lege se retrage, iar garanția de bună execuție a contractului va fi transferată la bugetul de stat. Capacitatea alocată acestuia va fi returnată şi luată în considerare la următoarea licitaţie sau, după caz, la procedura de confirmare a statutului de producător eligibil.
    [Art.37 al.(3) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (4) Modernizarea centralei electrice, înlocuirea echipamentului sau a altor componente ale acesteia nu implică prelungirea sau reluarea perioadei de timp pentru care producătorul eligibil beneficiază de preţul fix sau, după caz, de tariful fix stabilit în conformitate cu prezenta lege.
    [Art.37 al.(4) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) Dacă producătorul eligibil intenţionează să majoreze capacitatea centralei electrice existente, acesta urmează să participe la licitaţie/procedura de confirmare a statutului de producător eligibil pentru a obţine dreptul de a i se achiziţiona cantitatea de energie electrică produsă de capacitatea nou-instalată. În cazul licitației, preţul oferit nu poate depăşi preţul plafon stabilit pentru tipul sursei regenerabile de energie utilizate şi pentru categoria de capacitate în care se încadrează capacitatea cumulată a centralei electrice extinse. În cazul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil, capacitatea cumulată a centralei electrice extinse nu poate depăși limita de capacitate stabilită pentru tipul sursei regenerabile de energie utilizate și urmează să se încadreze în cota maximă de capacitate.
    [Art.37 al.(5) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (6) Registrul producătorilor eligibili cărora le-a fost oferit statutul respectiv în cadrul licitaţiilor organizate în baza art. 35 şi al producătorilor eligibili statutul cărora a fost confirmat în baza art. 36 se instituie și se ține de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea cu privire la registre. Registrul respectiv trebuie să conţină, fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la data la care a fost oferit sau data la care acest statut a fost confirmat, la capacitatea instalată a centralelor electrice respective, precum şi cu privire la capacitatea instalată cumulată pe ţară pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Informaţiile menţionate se publică trimestrial pe pagina web oficială a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.
    [Art.37 al.(6) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 38. Majorarea capacităţii centralelor electrice
                         care produc energie electrică din surse
                         regenerabile
    (1) Cantitatea de energie electrică din surse regenerabile rezultate în urma majorării capacităţii unei centrale electrice existente se consideră ca fiind produse de o centrală electrică separată, care a fost dată în exploatare la data la care a avut loc majorarea capacităţii centralei electrice existente.
    (11) Pentru majorarea capacităţii centralei electrice în raport cu care un producător de energie electrică din surse regenerabile a obţinut statutul de producător eligibil în cadrul unei licitaţii, producătorul respectiv trebuie să participe la o nouă licitaţie.
   
[Art.38 al.(11) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    (12) Pentru a majora capacitatea centralei electrice în raport cu care unui producător de energie electrică din surse regenerabile i-a fost confirmat statutul de producător eligibil, producătorul respectiv trebuie să participe la o nouă procedură de confirmare a statutului de producător eligibil sau la o licitaţie în cazul în care capacitatea instalată cumulată a centralei electrice extinse este mai mare decît limita de capacitate stabilită de către Guvern în conformitate cu art. 10 lit. e).

    [Art.38 al.(12) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) În cazul majorării capacităţii centralei electrice existente prin instalarea unei capacităţi adiţionale de producere a energiei electrice care utilizează acelaşi tip de sursă regenerabilă de energie, producătorul, deţinător al centralei electrice, este obligat:

    a) să livreze cantitatea de energie electrică, produsă de centrala electrică existentă pînă la realizarea majorării capacităţii, la tariful fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil sau la preţul fix stabilit, în cadrul licitaţiei pentru capacitatea deţinută iniţial, pînă la majorare;

    b) să livreze cantitatea de energie electrică produsă de capacitatea nou-instalată la tariful fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil sau la preţul fix stabilit, în cadrul licitaţiei pentru capacitatea adiţională, în funcţie de categoria de capacitate în care se încadrează capacitatea cumulată a centralei electrice extinse.

    [Art.38 al.(2) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) În cazul în care evidenţa energiei electrice produse de centrala electrică a cărei capacitate de producere a fost majorată se efectuează prin intermediul unui singur echipament de măsurare, cantitatea menţionată la alin. (2) lit. a) şi b) se calculează proporţional cu capacitatea centralei electrice instalată pînă la efectuarea majorării şi, respectiv, după majorare.
    (4) În cazul majorării capacităţii centralei electrice existente prin instalarea unei capacităţi adiţionale de producere a energiei electrice care utilizează un alt tip de sursă regenerabilă de energie, producătorul eligibil va livra cantitatea de energie electrică produsă de capacitatea nou-instalată la preţul fix stabilit în cadrul unei licitaţii sau la tariful fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil pentru tipul sursei regenerabile utilizate.
    [Art.38 al.(4) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) În cazul în care două centrale electrice care utilizează tehnologii diferite de producere a energiei electrice din surse regenerabile folosesc un singur echipament de măsurare pentru evidenţa energiei electrice livrate în reţea, pentru toată energia produsă se va aplica cel mai mic tarif fix aprobat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în cadrul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil sau cel mai mic preţ fix stabilit, în cadrul unei licitaţii, pentru tipul sursei regenerabile utilizate.
    [Art.38 al.(5) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
(6) În cazul în care, pentru capacitatea nou-instalată a centralei electrice, producătorul de energie electrică din surse regenerabile nu a obţinut statut de producător eligibil, fie prin intermediul unei licitaţii, fie prin intermediul procedurii de confirmare a statutului de producător eligibil, acesta are dreptul să comercializeze energia electrică produsă de capacitatea nou-instalată a centralei electrice în baza unor condiţii negociate cu participanţii la piaţa energiei electrice, cu condiţia instalării unui echipament de măsurare separat pentru evidenţa energiei electrice produse de capacitatea nou-instalată.
   
[Art.38 al.(6) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
   
Articolul 381. Participarea producătorilor eligibili la piața 
                           concurențială de energie electrică

    (1) Producătorii eligibili a căror centrală/centrale electrice depășesc limitele de capacitate stabilite de către Guvern, în conformitate cu Legea cu privire la ajutorul de stat și angajamentele asumate în cadrul Tratatului de constituire a Comunității Energetice, sînt obligați să vîndă energia electrică produsă din surse regenerabile pe piața angro din momentul în care această piață devine funcțională.

    (2) La întrunirea condiției menționate la alin. (1) din prezentul articol, producătorii eligibili existenți semnează contracte pentru diferențe cu furnizorul central de energie electrică în locul contractelor de achiziționare a energiei electrice din surse regenerabile. Producătorilor eligibili li se garantează obținerea veniturilor calculate în baza prețurilor fixe și/sau tarifelor fixe și a cantităților de energie electrică produsă pe perioada de contract rămasă, pînă la întrunirea termenului stabilit în conformitate cu art. 37 alin. (1).

    (3) Prețul pieței angro de energie electrică se consideră prețul stabilit pe piață pentru ziua următoare. Dacă prețul fix sau tariful fix este mai mare decît prețul pieței pentru ziua următoare, producătorul eligibil va primi diferența de venit de la furnizorul central de energie electrică, iar dacă prețul fix sau tariful fix este mai mic decît prețul pieței, producătorul eligibil va plăti diferența de venit furnizorului central de energie electrică.

    (4) Furnizorii de energie electrică care furnizează energie electrică consumatorilor finali sînt obligați să achite furnizorului central de energie electrică obligațiunile financiare, rezultate din aplicarea alin. (3), care reprezintă sume determinate de diferența dintre prețul de pe piața angro de energie electrică și prețurile/tarifele fixe, de cantitățile furnizate de energie electrică din surse regenerabile, proporțional cotelor-părți deținute pe piața energiei electrice de furnizorii respectivi. Obligațiunile financiare se determină de furnizorul central de energie electrică în conformitate cu Regulile pieței energiei electrice.

    [Art.381 introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    Articolul 39. Contorizarea netă a energiei electrice
                        din surse regenerabile
    (1) Consumatorul final, deţinător al unei centrale electrice, care produce energie electrică din surse regenerabile pentru uz propriu şi care a încheiat cu furnizorul un contract de furnizare a energiei electrice la preţ reglementat are dreptul să livreze în reţeaua electrică surplusul de energie electrică produsă, iar furnizorul respectiv este obligat să încheie, la solicitarea consumatorului final respectiv, un contract pentru aplicarea mecanismului de contorizare netă, în condiţiile prezentei legi.
    [Art.39 al.(1) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (2) Consumatorul final, deţinător al centralei electrice, care solicită contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
    a) energia electrică trebuie să fie produsă numai din surse regenerabile de energie;
    b) centrala electrică trebuie să dispună de o putere instalată de pînă la 200 kW, dar nu mai mare decît puterea contractată cu furnizorul respectiv;
    [Art.39 al.(2), lit.b) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    c) centrala electrică trebuie să fie conectată la reţeaua electrică şi să funcţioneze în mod paralel şi sincron cu aceasta;
    d) centrala electrică trebuie să fie echipată cu un mecanism de protecţie care să deconecteze automat centrala electrică de la reţeaua electrică şi să întrerupă livrarea energiei electrice în reţea în cazul în care este întreruptă livrarea energiei electrice către consumatorul final, deţinător al centralei electrice.
    (3) Centrala electrică trebuie să fie echipată cu echipament de măsurare, instalat din contul consumatorului final, deţinător al centralei electrice, care să înregistreze diferenţa dintre cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică şi cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică de către consumatorul final în cauză. Pentru măsurarea fluxurilor de energie electrică poate fi utilizat fie un contor bidirecţional, care înregistrează cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, fie două contoare unidirecţionale, care să înregistreze separat cantitatea de energie electrică consumată din reţeaua electrică şi, respectiv, cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică.
    (4) Calculul energiei electrice prin aplicarea contorizării nete se efectuează după cum urmează:
    a) în cazul în care, la sfîrşitul lunii, cantitatea de energie electrică consumată de consumatorul final, deţinător al centralei electrice, depăşeşte cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, consumatorul final în cauză va achita furnizorului doar diferența dintre cantitatea de energie consumată și cea livrată la preţul reglementat la care furnizorul furnizează energie electrică consumatorilor finali din aceeaşi categorie;
    [Art.39 al.(4), lit.a) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    b) în cazul în care, la sfîrşitul lunii,  cantitatea de energie electrică pe care consumatorul final, deţinător al centralei electrice, a primit-o de la furnizor este mai mică decît cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică va face soldul energiei livrate în reţeaua electrică şi al celei consumate din reţea, iar diferenţa de cantitate va fi inclusă în contul consumatorului final respectiv pentru a fi utilizată în lunile următoare. Dacă, la sfîrşitul anului, furnizorul stabileşte că consumatorul final, deținător al centralei electrice, a livrat în reţeaua electrică o cantitate de energie ce depăşeşte cantitatea de energie electrică ce a fost consumată din reţea, acest furnizor este obligat să determine şi să achite consumatorului final respectiv contravaloarea energiei electrice neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de către furnizorul serviciului universal în anul de gestiune.
    [Art.39 al.(4), lit.b) modificată prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) În cazul în care consumatorul final, deţinător al centralei electrice, reziliază contractul cu privire la contorizarea netă sau se deconectează de la reţeaua electrică, furnizorul de energie electrică este obligat să achite acestui consumator final contravaloarea energiei electrice neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de către furnizorul serviciului universal în anul de gestiune.
    [Art.39 al.(5) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (6) Beneficiază de mecanismul de contorizare netă, în baza principiului „primul venit, primul servit”, consumatorii finali deţinători ai centralelor electrice a căror capacitate instalată cumulată nu depăşeşte 5% din valoarea sarcinii maxime înregistrate pe parcursul anului precedent de către operatorul sistemului de distribuţie la reţelele căruia sînt racordate centralele electrice respective. Limita de 5%, stabilită în prezentul alineat, poate fi revizuită şi modificată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică prin aprobarea, în conformitate cu Legea cu privire la energetică, a unei hotărîri motivate şi supuse în prealabil consultărilor publice.
    [Art.39 al.(6) în redacția LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (7) Raporturile juridice dintre furnizorii de energie electrică şi consumatorii finali, deţinători ai centralelor electrice, care nu doresc să beneficieze de contorizarea netă sau care nu îndeplinesc condiţiile stabilite în legătură cu mecanismul contorizării nete se stabilesc în conformitate cu principiile şi condiţiile negociate de aceştia, de comun acord, prin încheiere de contracte corespunzătoare. În acest caz, centralele electrice menţionate trebuie să fie echipate cu instalaţii de protecţie care să  permită deconectarea lor în mod automat de la reţeaua electrică în caz de avarii.
    [Art.39 al.(7) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (8) Anual, pînă la 30 aprilie, furnizorii de energie electrică vor elabora şi prezenta Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică un raport cu privire la contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile. Raportul va conţine următoarele informaţii pentru anul precedent:
    [Art.39 al.(8) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    a) numărul total de consumatori finali, deținători ai centralelor electrice, care beneficiază de contorizare netă, diferenţiat pe tipul sursei regenerabile utilizate;
    b) puterea instalată a centralelor electrice;
    c) cantitatea de energie electrică (în kilowați-oră) livrată furnizorului de energie electrică la tarife reglementate prin aplicarea mecanismului contorizării nete.
Capitolul VI
INFORMAREA ŞI SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE
    Articolul 40. Informaţii cu privire la echipamente
                         și sisteme
    Furnizorul de echipamente şi sisteme pentru încălzire şi răcire, pentru energie electrică din surse regenerabile, asigură accesul la informaţia privind  beneficiile nete, costurile şi eficienţa energetică ale acestor echipamente şi sisteme.
    Articolul 41. Informaţii privind amestecul
                         de combustibili la punctele de vînzare
    (1) Vînzătorii cu amănuntul de produse petroliere principale sînt obligaţi să afişeze la panou, în punctele de vînzare, informaţii cu privire la cantităţile de biocarburant utilizat în amestec cu produsele petroliere principale comercializate.
    (2) Vînzătorii cu amănuntul de produse petroliere principale sînt obligaţi să prezinte trimestrial Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică informaţii cu privire la executarea obligaţiei stabilite la alin. (1).
    Articolul 42. Informaţii cu privire la măsurile şi schemele
                         de sprijin
    Agenţia pentru Eficienţă Energetică asigură că informaţiile privind măsurile şi schemele de sprijin sînt puse la dispoziţia tuturor solicitanţilor, cum ar fi consumatorii, constructorii, instalatorii, arhitecţii şi furnizorii de echipamente şi sisteme pentru încălzire, răcire și energie electrică şi de vehicule compatibile cu utilizarea energiei din surse regenerabile.
    Articolul 43. Sensibilizarea opiniei publice
    Agenţia pentru Eficienţă Energetică difuzează informaţia privind energia din surse regenerabile, prin:
    a) traininguri;
    b) elaborarea programelor de studii privind energia din surse regenerabile, incluse în planul de învăţămînt;
    c) asigurarea transparenţei activităţilor, inclusiv informarea privind rolul exemplar al clădirilor publice şi promovarea performanţei în domeniu prin demonstrarea înaltei eficienţe a echipamentelor și sistemelor;
    d) crearea unei baze de date pentru distribuirea informaţiei cu privire la dezvoltarea domeniului energiei din surse regenerabile și asigurarea accesului utilizatorilor la această bază de date prin intermediul reţelelor de informare.
Capitolul VII
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
    Articolul 44. Cooperarea internaţională
    (1) Programele de promovare a energiei din surse regenerabile se efectuează în conformitate cu standardele internaţionale aplicabile.
    (2) Principalele direcţii de cooperare internaţională în domeniul energiei din surse regenerabile sînt:
    a) ajustarea cadrului legislativ naţional la normele şi standardele Uniunii Europene;
    b) participarea la proiecte internaţionale, inclusiv investiţionale, participarea în cadrul organizaţiilor internaţionale în domeniu;
    c) schimbul de informaţii şi tehnologii cu organizaţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale;
    d) participarea la seminare internaţionale, simpozioane şi conferinţe internaţionale în domeniu;
    e) dezvoltarea capacităţilor instituţionale în baza acordurilor de cooperare;
    f) armonizarea indicatorilor de eficienţă energetică stabiliți de standardele naţionale cu cei prevăzuți în standardele europene;
    g) recunoaşterea mutuală a certificării sistemelor şi echipamentelor ce utilizează surse regenerabile de energie în ceea ce priveşte indicatorii de eficienţă energetică.
    (3) În vederea creării unor oportunităţi de reducere a costurilor legate de realizarea obiectivelor naţionale, precum şi a facilitării cooperării cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul  energiei din surse regenerabile, pot fi puse în aplicare măsuri de flexibilitate, în particular sub formă de transferuri statistice sau scheme comune de sprijin.
    (4) Transferurile statistice nu afectează îndeplinirea obiectivului naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 45. Dispoziţii finale și tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 24 luni de la data publicării.
    [Art.45 al.(1) modificat prin LP35 din 24.03.17, MO119-126/14.04.17 art.191]
    (2) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile pentru care au fost aprobate tarife pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi beneficiază de tariful aprobat, precum şi de garanţia de achiziționare a întregii cantităţi de energie electrică livrată în reţelele electrice, pînă la expirarea perioadei de 15 ani de la data aprobării tarifului, pentru aceasta încheindu-se un contract corespunzător cu furnizorul central de energie electrică.
    [Art.45 al.(2) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (3) Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi din această lege, Guvernul va avea dreptul de a decide dacă şi în ce măsură Republica Moldova va sprijini energia din surse regenerabile produsă într-o altă ţară.
    [Art.45 al.(4) abrogat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (5) Pînă la 31 decembrie 2018, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi autorităţile publice locale propun sau introduc, după caz, în reglementările şi codurile din domeniul construcţiilor sau prin orice alte măsuri cu efect similar, utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile în cazul clădirilor noi şi al celor existente care trec printr-o renovare majoră. Această cerinţă se aplică forţelor armate numai în măsura în care aplicarea ei nu cauzează niciun conflict cu natura şi cu obiectivul principal al activităţilor forţelor armate şi cu excepţia materialelor utilizate exclusiv în scop militar. Încălzirea şi răcirea din surse regenerabile de energie se iau în considerare pentru atingerea nivelurilor minime de energie din surse regenerabile în cazul clădirilor noi şi al celor existente care trec printr-o renovare majoră.
    [Art.45 al.(5) modificat prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (6) Guvernul, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    c) va aproba actele normative necesare pentru executarea prezentei legi;
    d) va asigura consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de implementarea prezentei legi, menționate la art. 12, 13, 18 și 19, inclusiv prin atragerea asistenței tehnice specializate;
   
[Art.45 al.(6), lit.d) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    e) va desemna furnizorul central de energie electrică, menționat la art. 30, precum și va asigura consolidarea capacităților instituționale ale instituției, inclusiv prin atragerea asistenței tehnice dedicate.

    [Art.45 al.(6), lit.e) introdusă prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]
    (7) Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    b) va elabora și va aproba actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.
    (8) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 550), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    (9) Prevederile art. 381 se aplică din momentul stabilirii de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a existenței unui nivel suficient de lichiditate pe piața energiei electrice pentru ziua următoare, agenția emițînd o hotărîre în acest sens. Prin hotărîrea emisă, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică stabilește momentul din care producătorii eligibili sînt obligați să participe la piața concurențială de energie electrică, aprobă forma și clauzele contractului pentru diferențe, precum și elementele de procedură care trebuie să asigure perioada de tranziție.
   
[Art.45 al.(9) introdus prin LP34 din 16.03.18, MO113-120/06.04.18 art.222; în vigoare 25.03.18]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 10. Chișinău, 26 februarie 2016.


Anexa nr. 1

Traiectoria orientativă
    Traiectoria orientativă constă din următoarele ponderi de energie din surse regenerabile, calculate în conformitate cu art. 7:

    S2009 + 0,45 (S2020 – S2009), ca o medie pentru perioada de doi ani 2015–2016;

    S2009 + 0,65 (S2020 – S2009), ca o medie pentru perioada de doi ani 2017–2018,

    unde
    S2009 = 11,9 %
    și
    S2020 = 17 %.

Anexa nr. 2

Conţinutul de energie
pentru combustibilii utilizaţi în transporturi
Combustibili
Conţinutul masic de energie (puterea calorifică inferioară, MJ/kg)
Conţinutul volumic
deenergie (puterea calorifică inferioară, MJ/l)
Bioetanol (etanol produs din biomasă)
27
21

Bio-ETBE (etil-terţ-butil-eter produs pe bază de bioetanol)

36 (din care   
37% din surse regenerabile)
27 (din care 37% din surse regenerabile)

Biometanol (metanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

20
16

Bio-MTBE (metil-terţ-butil-eter produs pe bază de biometanol)

35 (din care   
22% din surse regenerabile)
26 (din care 22% din surse regenerabile)
Bio-DME (dimetileter produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)
28
19

Bio-TAEE (terţiar-amil-etil-eter produs pe bază de bioetanol)

38 (din care   
29% din surse regenerabile)
29 (din care 29% din surse regenerabile)

Biobutanol (butanol produs din biomasă, în vederea utilizării ca biocarburant)

33
27

Biomotorină (ester metilic produs din ulei vegetal sau animal, de calitatea motorinei, în vederea utilizării ca biocarburant)

37
33

Motorină Fischer-Tropsch (hidrocarbură sintetică sau amestec de hidrocarburi sintetice produse din biomasă)

44
34

Ulei vegetal hidrotratat (ulei vegetal tratat termochimic cu hidro­gen)

44
34

Ulei vegetal pur (ulei produs din plante oleaginoase prin presare, extracţie sau procedee comparabile, brut sau rafinat, dar nemodificat chimic, atunci cînd este compatibil cu tipul de motoare în cauză şi cu cerinţele corespunzătoare privind emisiile)

37
34

Biogaz (gaz combustibil produs din biomasă, care se poate purifica pentru a obţine calitatea gazelor naturale în vederea utilizării ca biocarburant sau gaz de lemn)

50
Benzină
43
32
Motorină
43
36