LPC29/2016
ID intern unic:  363888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 29
din  10.03.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 86
din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 119
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 478), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (3), cuvintele „introducerea în uz şi” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Descrierea și imaginea simbolurilor teritoriale prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova concomitent cu decretele privind înregistrarea acestora în Armorialul General al Republicii Moldova.”
    2. La articolul 6 alineatul (3), cuvintele „introducerea în uz şi” se exclud.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 29. Chișinău, 10 martie 2016.