HGC333/2016
ID intern unic:  363949
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 333
din  23.03.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri  ale Guvernului
Publicat : 25.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 69-77     art Nr : 375
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Nr. 333. Chişinău, 23 martie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 333
din 23 martie 2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri  ale Guvernului
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.923), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1, cuvintele „desconcentrată în teritoriu” se substituie cu cuvîntul „teritorială”;
    2) la punctul 6, după sintagma „Angajaţii Oficiului” se completează cu cuvintele, „cu excepţia şefilor adjuncţi,”;
    3) la punctul 7, cuvintele „şi confecţionate în aceste scopuri pentru fiecare oficiu” se exclud;
    4) punctul 8:
    la litera a), cuvintele „activităţii generale a” se substituie cu cuvintele „generală a activităţii”;
    se completează cu litera h1)  cu următorul cuprins:
    „h1) participarea şi acordarea asistenţei membrilor Guvernului, conducătorilor autorităţilor administrative centrale şi adjuncţilor acestora, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice din subordinea directă a Guvernului în cadrul audienţelor şi întîlnirilor cu cetăţenii în teritoriu. În acest sens, membrii Guvernului, conducătorii autorităţilor administrative centrale şi adjuncţii acestora, precum şi conducătorii altor autorităţi publice din subordinea directă a Guvernului urmează să informeze reprezentanţii Guvernului în teritoriu despre vizita preconizată;”;
    5) la punctul  9, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) în ceea ce priveşte coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate şi implementarea politicilor de descentralizare administrativă:
    a) să elaboreze, în comun cu serviciile publice desconcentrate, în baza planurilor de activitate ale acestora, planuri consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate din raza unităţii administrativ-teritoriale, în scopul armonizării activităţii acestora, precum şi privind implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de activitate ale Guvernului la nivelul teritoriilor administrate;
    b) să convoace conducătorii serviciilor publice desconcentrate şi să examineze, în comun cu aceștia, modul de realizare a obiectivelor din planurile consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate şi mecanismul de executare a sarcinilor şi acţiunilor care se efectuează în comun;
    c) să solicite, în condiţiile legii, informaţii referitor la realizarea planurilor semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate şi alte activităţi desfăşurate de acestea; 
    d) să monitorizeze realizarea planurilor consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate, respectarea legislaţiei în vigoare la îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor de către serviciile publice desconcentrate, să sesizeze Cancelaria de Stat şi autorităţile administraţiei publice centrale de resort despre încălcările depistate în activitatea acestora;
    e) să întocmească rapoarte cu privire la realizarea planurilor consolidate semestriale şi anuale privind activitatea serviciilor publice desconcentrate şi alte activităţi ale acestora, rezultatele monitorizării activităţii lor, să semnaleze divergenţele apărute între acestea şi autorităţile administraţiei publice locale, să intervină cu propuneri de mediere şi de îmbunătăţire continuă a performanţelor serviciilor publice desconcentrate; 
    f) să colaboreze cu subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, care vor informa şeful Oficiului despre acţiunile de amploare ce urmează a fi întreprinse, în vederea exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a infracţiunilor;
    g) să monitorizeze executarea de către autorităţile administraţiei publice locale a atribuţiilor delegate şi executate de către acestea în numele statului;
    h) să solicite de la persoanele fizice şi juridice informaţiile necesare pentru executarea atribuţiilor sale;”;
    6) punctul 12:
    la litera a), cuvintele „activităţii generale a” se substituie cu cuvintele „generală a activităţii”;
    se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) să asigure, în timp util, informarea autorităţilor administraţiei publice locale despre acţiunile de amploare preconizate, planificate de către Guvern şi serviciile publice desconcentrate.”;
    7) punctele 13, 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
    „13. Şeful Oficiului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) asigură realizarea intereselor naţionale pe plan local, care se manifestă prin respectarea actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului şi a altor acte normative;
    b) asigură coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate, constituite în unităţile administrativ-teritoriale;
    c) în comun cu serviciile publice desconcentrate din raza de activitate a Oficiului, instituie colegii consultative şi asigură conducerea generală a acestora, în vederea coordonării generale a activităţii serviciilor publice desconcentrate. Colegiile consultative se convoacă de către şeful Oficiului (şeful adjunct), în caz de necesitate, dar nu mai rar decît o dată pe lună. Atribuţiile colegiilor consultative vizează coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate, precum şi implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de activitate ale Guvernului la nivelul teritoriilor administrate. Colegiile consultative funcţionează în baza unui regulament, aprobat de Guvern;
    d) sesizează autorităţile administraţiei publice centrale de resort şi Cancelaria de Stat despre încălcările depistate în activitatea serviciilor publice desconcentrate, formulînd propunerile de rigoare;
    e) în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, organizează şi asigură participarea angajaţilor Oficiului la şedinţele consiliilor locale;
    f) organizează controlul asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, conform Legii privind administraţia publică locală şi prezentului Regulament;
    g) instituie, în caz de necesitate sau la indicaţia conducerii Cancelariei de Stat, în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau ai serviciilor publice desconcentrate, comisii competente în scopul examinării obiective a circumstanţelor ce au servit drept temei pentru adoptarea deciziilor considerate ilegale. Hotărîrile comisiilor instituite, după caz, pot fi recomandate autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, în scopul prevenirii încălcărilor şi derogărilor de la legislaţia în vigoare, contribuind la stabilirea şi la dezvoltarea unor relaţii de conlucrare eficientă între autorităţile administraţiei publice locale şi subiecţii controlului administrativ. În acest sens, comisiile pot formula propuneri de modificare şi completare a cadrului legal;
    h) înaintează propuneri de modificare şi completare a cadrului legal ce reglementează sfera de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale, pe care le prezintă Cancelariei de Stat;
    i) sesizează comisia de disciplină a autorităţii administraţiei publice locale privind abaterea disciplinară a secretarului consiliului local sau, după caz, sesizează autorităţile de resort în vederea iniţierii procedurii de sancţionare contravenţională a acestuia, în cazul în care secretarul consiliului local nu-şi onorează obligaţiile ce ţin de modul şi termenele de transmitere către Oficiu a actelor adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi a altor documente şi informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare;
    j) propune ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice desconcentrate, organizate la nivelul teritoriilor administrate, cu informarea Cancelariei de Stat;
    k) iniţiază procedura de constatare în judecată a circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local de nivelul întîi şi nivelul al doilea, în conformitate cu prevederile art.25 şi 48 ale Legii privind administraţia publică locală;
    l) propune secretarului general al Guvernului, în condiţiile legii, numirea, promovarea sau transferul în funcţie al angajaţilor Oficiului, elaborează fişele de post ale angajaţilor respectivi şi înaintează propuneri de stimulare şi sancţionare a acestora;
    m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Cancelaria de Stat.”
    „15. În activitatea sa şeful Oficiului este asistat de şefii adjuncţi ai Oficiului, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie prin hotărîre de Guvern, la propunerea secretarului general al Guvernului. În lipsa şefului Oficiului, precum şi în situaţii de conflict de interese atribuţiile şi obligaţiile ce-i revin, conform legislaţiei în vigoare, le exercită unul dintre şefii adjuncţi ai Oficiului, desemnat prin ordinul secretarului general al Guvernului.
    16. Şeful adjunct al Oficiului asistă şeful Oficiului teritorial în procesul de coordonare generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate în teritoriul din raza de deservire a Oficiului şi îndeplineşte, în acest scop, următoarele atribuţii:
    a)  în lipsa şefului oficiului teritorial, conduce colegiul consultativ din teritoriul administrat;
    b) întreprinde măsuri în vederea organizării şedinţelor colegiilor consultative, stabilirii ordinii de zi şi a listei invitaţilor, pe care le înaintează şefului Oficiului;
    c) monitorizează activitatea desfăşurată de serviciile publice desconcentrate, urmărind modul de îndeplinire a hotărîrilor luate în cadrul colegiilor consultative, şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora, pe care le înaintează şefului Oficiului;
    d) urmăreşte modul de conlucrare dintre serviciile publice desconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor comunităţilor locale;
    e) examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice desconcentrate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, nivelul de executare a lucrărilor şi acţiunilor ce se derulează în comun;
    f) acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, asociere, înfrăţire iniţiate de acestea;
    g) soluţionează petiţiile referitoare la activitatea serviciilor publice desconcentrate;
    h) exercită şi alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament şi stabilite în fişa postului.”
    8) la punctul 18, după sintagma „şefului Oficiului” se completează cu sintagma „ , şefului adjunct al Oficiului”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.78 din 12 februarie 2010 „Privind stabilirea zilei de audienţă şi de întîlnire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,  nr.27-28, art.120) se completează cu punctul 21 cu următorul cuprins:
    „21. Şefii şi şefii adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat vor participa şi vor acorda asistenţa necesară membrilor Guvernului, conducătorilor autorităţilor administrative centrale şi adjuncţilor acestora în cadrul audienţelor şi întîlnirilor cu cetăţenii în teritoriu.”