LPC4/2016
ID intern unic:  363987
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 4
din  25.02.2016
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 142
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la noţiunea „acţionar semnificativ”, cuvîntul „coordonat” se substituie cu cuvîntul „concertat”, iar în final noțiunea se completează cu cuvintele „sau care exercită o influenţă semnificativă asupra administrării asigurătorului (reasigurătorului)”;
    la noţiunea „agent bancassurance”, cuvintele „sau organizație de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „ , organizație de microfinanțare sau persoană juridică care practică activitatea de leasing”;
    după noțiunea „autoritate de supraveghere” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „beneficiar efectiv – persoană fizică care deţine sau controlează în ultimă instanţă achizitorul potenţial ori deţinătorul direct sau indirect al unei cote de participare în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) egale cu sau mai mari decît participația calificată;”
    noţiunea „participaţie calificată” va avea următorul cuprins:
    „participaţie calificată – deținere de către o persoană, direct sau indirect, a cel puțin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ale asigurătorului (reasigurătorului) sau orice altă posibilitate de a exercita o influență semnificativă asupra administrării asigurătorului (reasigurătorului) în care este deținută participația;”
    noțiunea „persoană cu funcție de răspundere” se completează în final cu textul: „Numirea în funcție a membrului consiliului societății și al organului executiv se aprobă în prealabil de către autoritatea de supraveghere. Responsabilitățile membrilor consiliului societății și ai organului executiv nu pot fi transmise altor persoane”.
    2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 12. Prezentarea documentelor
    (1) Toate documentele, solicitările, cererile depuse la autoritatea de supraveghere de către participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor se prezintă în limba de stat, semnate de către persoana cu funcție de răspundere prin aplicarea semnăturii olografe.
    (2) În cazul în care participantul profesionist la piața asigurărilor nu respectă prevederile alin. (1) și actul prezentat este semnat fără a se indica funcția semnatarului, actul respectiv se lasă fără examinare și se restituie. Restituirea actului nu exclude posibilitatea prezentării repetate a acestuia către autoritatea de supraveghere după înlăturarea neajunsurilor.”
    3. La articolul 16 alineatul (5), cuvîntul „asigurat,” se exclude.
    4. Articolul 21:
    la alineatul (2), cuvintele „în proces de lichidare sau” se substituie cu cuvintele „aflată în proces de lichidare sau în stare”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Persoana înregistrată în jurisdicţiile ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă şi/sau în ţări ori jurisdicţii cu un grad sporit de risc nu este în drept să deţină, direct sau indirect, individual ori în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, drepturi de proprietate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului).”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Autoritatea de supraveghere va stabili, printr-un act normativ, informaţiile obligatorii ce se prezintă de către fondatorii sau acționarii semnificativi ai asigurătorului (reasigurătorului) conform alin. (3), precum și lista jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă şi/sau a ţărilor ori jurisdicțiilor cu un grad sporit de risc.”
    5. Articolul 22 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prin derogare de la alin. (1) lit. a), la capitalul social minim al asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă se aplica coeficientul 1,5.”
    6. Articolul 24:
    la alineatul (3) :
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) actul de proprietate a imobilului în care se va desfășura activitatea licențiată sau contractul ce atestă posesiunea acestui imobil;”
    alineatul se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) actele ce confirmă corespunderea persoanelor cu funcţie de răspundere cu cerinţele stabilite prin actul normativ al autorităţii de supraveghere emis în acest sens și copia contractului încheiat cu un actuar privind prestarea serviciilor de actuariat;”
    literele h) și i) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (31) și (32) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul solicitării sau reperfectării licenţei cu includerea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă, asigurătorul (reasigurătorul) prezintă ordinul de numire a reprezentantului de despăgubiri în fiecare municipiu din Republica Moldova şi în fiecare filială şi/sau reprezentanţă sau mandatul de brokeraj cu atribuţii de reprezentant de despăgubiri, documentele primare privind tehnica de calcul şi software, conform art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, precum și business-planul prevăzut la alin. (3) lit. g) din prezentul articol.
    (32) În cazul solicitării sau reperfectării licenţei cu includerea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă, asigurătorul (reasigurătorul) prezintă certificatul bancar privind mijloacele băneşti disponibile pentru contribuţia iniţială în Fondul de compensare şi cota în garanţia financiară externă, prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, cu opinia auditorului independent prin care se confirmă că mijloacele băneşti sînt libere de obligații și nu sînt grevate de sarcini, precum și business-planul prevăzut la alin. (3) lit. g) din prezentul articol.”
    7. La articolul 26, alineatul (1) se completează cu literele c) și d) cu următorul cuprins:
    „c) asigurătorul (reasigurătorul) datorează plăți și cotizații ce rezultă din calitatea lui de membru al Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule și nu s-a conformat prescripției autorității de supraveghere emise în acest sens;
    d) asigurătorul (reasigurătorul) nu respectă prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și nu s-a conformat prescripției autorității de supraveghere emise în acest sens.”
    8. Articolul 29:
    la alineatul (1), cuvintele „persoanele sale afiliate” se substituie cu cuvintele „persoanele cu care acționează în mod concertat”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Suplimentar la cerinţele stabilite la art. 21, persoana care intenţionează să obţină sau care deţine participaţie calificată în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să aibă situaţie financiară stabilă, ceea ce înseamnă că:
    – persoana juridică va plăti participaţia calificată în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) din mijloace bănești proprii, fapt confirmat prin raportul auditorului independent, şi va menţine capitalul său propriu (activele nete) cel puţin în limitele participaţiei calificate;
    – persoana juridică desfășoară activitate economică, financiară şi de altă natură de cel puţin doi ani consecutivi, care îi permite onorarea obligaţiilor sale patrimoniale şi care asigură susţinerea pe viitor a activităţii asigurătorului (reasigurătorului) din surse proprii în cazul în care situaţia financiară a acestuia se înrăutățește;
    – persoana fizică dispune de venituri care au caracter de continuitate şi care, prin nivelul lor, justifică în mod corespunzător dobîndirea participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului);
    b) să nu fie acţionar semnificativ al unui broker de asigurare și/sau de reasigurare;
    c) în cazul persoanei fizice, să nu aibă antecedente penale nestinse şi să dispună de capacitate juridică deplină.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dobîndirea de către o persoană fizică sau juridică, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, a dreptului de proprietate sau de administrare asupra participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) sau majorarea participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia şi, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participaţiei calificate se efectuează cu avizul prealabil al autorităţii de supraveghere, în modul stabilit prin actele normative ale acesteia.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Fără avizul prealabil al autorităţii de supraveghere, nicio persoană nu poate să dobîndească, să majoreze sau să reducă, individual sau în comun cu persoanele cu care acționează în mod concertat, prin nicio modalitate, o cotă în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) asupra căreia au devenit incidente prevederile alin. (3).”
    la alineatul (4), după cuvintele „să obţină” se introduc cuvintele „sau care deţin”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Exerciţiul dreptului de vot, al dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidaţi la funcția de membru al consiliului societăţii, al organului executiv şi al comisiei de cenzori, precum și exercițiul dreptului de a primi dividende se suspendă de drept din data dobîndirii sau majorării realizate cu încălcarea prevederilor alin. (3) și alin. (31) în mărimea drepturilor de proprietate deţinute. Autoritatea de supraveghere informează dobînditorul și asigurătorul, în termen de 5 zile de la data la care a aflat despre achiziția realizată cu încălcarea prevederilor alin. (3) și alin. (31), despre incidența prevederilor vizînd suspendarea exercițiului drepturilor prevăzute în prezentul alineat.”
    articolul se completează cu alineatele (6)–(9) cu următorul cuprins:
    „(6) Persoanele care au încălcat prevederile alin. (3) și alin. (31) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziționării, acţiunile achiziționate aferente participaţiei calificate deţinute. Dacă acţiunile nu au fost înstrăinate în termenul stabilit, prin derogare de la prevederile legilor speciale, organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului) dispune, în termen de 15 zile, anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni şi expunerea acestora spre vînzare conform legislației în vigoare, urmînd ca suma încasată din vînzare să fie consemnată la dispoziţia fostului deţinător, după reţinerea cheltuielilor de vînzare şi a sumelor amenzilor care i-au fost aplicate acestuia. Dacă acţiunile expuse spre vînzare nu au fost vîndute sau au fost vîndute parţial, prin derogare de la prevederile legilor speciale, organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului) va lua decizia privind achiziţionarea cotei corespunzătoare de acţiuni.
    (7) Dacă, după eliberarea avizului prealabil conform alin. (3), se constată necorespunderea acţionarului semnificativ cu cerinţele faţă de acesta, stabilite în conformitate cu prezenta lege, autoritatea de supraveghere este în drept să retragă avizul prealabil. În acest caz, devin incidente și se aplică prevederile alin. (5) şi alin. (6).
    (8) Persoanele care au obținut participație calificată în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) și nu au prezentat către asigurător (reasigurator) și/sau autoritatea de supraveghere actele/informațiile prevăzute de prezenta lege cad sub incidența prevederilor alin. (5)–(7).
    (9) Persoanele care sînt împuternicite, conform legii, să înregistreze transferul dreptului de proprietate urmare a dobîndirii sau majorării participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) vor efectua înregistrările respective numai cu condiţia prezentării avizului prealabil al autorității de supraveghere.”
    9. Legea se completează cu articolul 291 cu următorul cuprins:
    „Articolul 291. Evaluarea potențialului acționar
                            semnificativ
    (1) La examinarea solicitării  pentru eliberarea avizului prealabil prevăzut la art. 29 alin. (3), în vederea asigurării unei administrări prudente şi sănătoase a asigurătorului (reasigurătorului) şi luînd în considerare posibila influenţă asupra asigurătorului (reasigurătorului) a potenţialului acționar semnificativ, autoritatea de supraveghere evaluează dacă calitatea potenţialului acționar semnificativ, inclusiv capacitatea financiară a acestuia în raport cu achiziţia propusă, este potrivită şi adecvată în conformitate cu cerințele stabilite prin prezenta lege, inclusiv prin examinarea cumulativă a următoarelor criterii:
    a) reputaţia potenţialului acționar semnificativ;
    b) calificarea, reputaţia şi experienţa oricărei persoane care va activa în calitate de persoană cu funcție de răspundere după realizarea achiziţiei propuse;
    c) soliditatea financiară a potenţialului acționar semnificativ;
    d) capacitatea asigurătorului (reasigurătorului) de a respecta normele prudenţiale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a cerinţei ca grupul financiar din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului de informaţii între autorităţile competente şi determinarea repartizării competenţelor între aceste autorităţi;
    e) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce priveşte achiziţia propusă, este sau a fost săvîrşită o infracţiune ori o tentativă a unei infracţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în sensul prevederilor legislaţiei în domeniu, sau că, prin achiziţia propusă, un asemenea risc ar putea creşte;
    f) existenţa unor motive rezonabile de a suspecta că beneficiarul efectiv al achiziţiei propuse este o altă persoană decît cea declarată autorității de supraveghere.
    (2) Lista de informaţii şi documente necesare pentru evaluarea criteriilor prevăzute la alin. (1), precum și procedura aferentă se stabilesc în actele normative emise de autoritatea de supraveghere.
    (3) În cazul în care avizul prealabil este solicitat pentru două sau mai multe participații calificate care vizează același asigurător (reasigurător), autoritatea de supraveghere asigură un tratament nediscriminatoriu tuturor potenţialilor acționari semnificativi.
    (4) Orice deţinător direct sau indirect de participație calificată în capitalul social al unui asigurător (reasigurător) este obligat să prezinte, la cererea autorității de supraveghere, informaţie aferentă activităţii sale, inclusiv rapoartele financiare anuale, declaraţiile de venituri, precum şi altă informaţie necesară pentru efectuarea evaluării prudenţiale, în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative ale autorității de supraveghere.
    (5) În cazul în care deţinătorul direct sau indirect de participație calificată nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege şi de actele normative ale autorității de supraveghere emise întru aplicarea acesteia privind calitatea acţionariatului unui asigurător (reasigurător) sau exercită asupra asigurătorului (reasigurătorului) o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a acestuia, precum şi în cazul în care deţinătorul direct sau indirect ori beneficiarul efectiv al acestuia nu a furnizat autorității de supraveghere informaţii care relevă cu certitudine identitatea beneficiarului efectiv, autoritatea de supraveghere dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sancţiuni care pot fi aplicate asigurătorului (reasigurătorului), administratorilor acestuia, deţinătorului direct şi indirect de participație calificată în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) şi beneficiarului efectiv al acestuia, autoritatea de supraveghere poate retrage avizul prealabil acordat în temeiul art.29 alin. (3), poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor corespunzătoare, a dreptului de convocare şi desfăşurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni pe ordinea de zi, a dreptului de a propune candidaţi pentru funcția de membru al consiliului societăţii, al organului executiv şi al comisiei de cenzori, a dreptului de a primi dividende, poate dispune înstrăinarea de către persoana al cărei drept de vot a fost suspendat a acţiunilor deţinute şi/sau, în cazul în care autoritatea de supraveghere retrage acordul prealabil acordat deţinătorilor de participație calificată care deţin, independent sau cumulativ, mai mult de 50% în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului), poate institui administrarea specială.”
    10. Articolul 30 se completează cu alineatele (8) și (9) cu următorul cuprins:
    „(8) În cazul în care situaţia financiară a asigurătorului (reasigurătorului) este afectată și acesta se află în dificultate financiară, cînd marja de solvabilitate minimă este sub nivelul stabilit în actele normative emise în conformitate cu prezenta lege, cînd asigurătorul (reasigurătorul) nu își onorează obligațiile rezultate din contractele de asigurare, autoritatea de supraveghere va decide și va solicita asigurătorului (reasigurătorului) să prezinte pentru aprobare un plan de redresare financiară sau, după caz, va decide deschiderea procedurii de remediere financiară a asigurătorului (reasigurătorului).
    (9) Planul de redresare financiară și cel de remediere financiară vor cuprinde măsuri exacte și intervalul de timp în interiorul căruia acestea vor fi întreprinse și vor fi obţinute rezultate pentru ameliorarea situației asigurătorului (reasigurătorului). Autoritatea de supraveghere poate aproba planul de redresare sau de remediere financiară în versiunea în care a fost prezentat sau poate solicita modificări pe care le consideră necesare pentru a proteja interesele consumatorilor. Autoritatea de supraveghere este în drept să restricţioneze înstrăinarea liberă a activelor asigurătorului (reasigurătorului) şi/sau să întreprindă măsuri suplimentare de protejare a intereselor consumatorilor pînă la restabilirea situației anterioare a asigurătorului (reasigurătorului).”
    11. La articolul 31, alineatul (4) se completează în final cu cuvintele „conform ultimei perioade de gestiune”.
    12. La articolul 40 alineatul (1), cuvintele „care deține  licență pentru activitate de audit” se substituie cu cuvintele „ , care dețin licență pentru activitatea de audit și/sau certificat de calificare al auditorului”.
    13. Legea se completează cu articolul 411 cu următorul cuprins:
    „Articolul 411. Redresarea situației financiare
                            a asigurătorului (reasigurătorului)
    (1) Autoritatea de supraveghere monitorizează și verifică situația financiară a asigurătorului (reasigurătorului) în vederea identificării factorilor care duc la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului).
    (2) Factorii care duc la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului) sînt:
    a)  scăderea marjei de solvabilitate pe parcursul a patru trimestre consecutive sau scăderea marjei de solvabilitate sub nivelul stabilit prin actele normative ale autorității de supraveghere;
    b) coeficientul de lichiditate este mai mic decît normativul stabilit;
    c) capitalul propriu al asigurătorului (reasigurătorului) este mai mic decît capitalul social;
    d) încălcarea normelor de prudență stabilite la art. 31 alin. (4) și alin. (6);
    e) comisioanele sau orice alte retribuții depășesc limita de cheltuieli de achiziție ale asigurătorului (reasigurătorului) prevăzute în structura primei de asigurare (reasigurare).
    (3) Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să informeze autoritatea de supraveghere imediat ce constată existența factorilor care duc la înrăutățirea situației financiare sau existența riscurilor de apariție a acestora în următoarele 90 de zile.
    (4) În termen de o lună de la constatarea de către autoritatea de supraveghere sau de către asigurător (reasigurător) a înrăutățirii situației financiare, ultimul prezintă autorității de supraveghere pentru aprobare un plan de redresare financiară stabilit pentru o perioadă de pînă la 9 luni.
    (5) Planul de redresare financiară se elaborează astfel încît să fie indicate măsuri eficiente care să ducă la ameliorarea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului) și conține cel puțin următoarele:
    a) evaluarea cheltuielilor administrative și de achiziție, în special a cheltuielilor generale curente și a comisioanelor;
    b) evaluarea veniturilor și cheltuielilor ce țin de activitatea directă de asigurare, de acceptările și cedările în reasigurare;
    c) analiza detaliată a factorilor care au dus la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului);
    d) motivul care a influențat negativ activitatea asigurătorului (reasigurătorului), prognoza factorilor care au dus la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului);
    e) acțiunile care vor fi întreprinse pentru înlăturarea factorilor care au dus la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului), adică măsurile care vor fi efectuate în vederea conformării asigurătorului (reasigurătorului) cu normativele stabilite și care nu vor periclita activitatea asigurătorului (reasigurătorului);
    f) indicatorii de progres pentru fiecare acțiune din planul de redresare, termenele de realizare a acestor acțiuni;
    g) persoanele responsabile de îndeplinirea acțiunilor pentru fiecare punct din planul de redresare financiară separat;
    h) evaluarea resurselor financiare cu care se intenționează să se acopere rezervele tehnice și cerința pentru marjele de solvabilitate;
    i) politica generală în domeniul reasigurării.
    (6) Autoritatea de supraveghere desemnează o persoană sau mai multe persoane responsabile de monitorizarea implementării de către asigurător (reasigurător) a planului de redresare financiară.
    (7) Atribuțiile persoanelor desemnate pentru monitorizarea implementării planului de redresare se stabilesc de către autoritatea de supraveghere și se referă cel puțin la:
    a) analiza situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului);
    b) monitorizarea implementării acțiunilor prevăzute în planul de redresare financiară;
    c) urmărirea modului în care organele competente ale asigurătorului (reasigurătorului) acționează pentru stabilirea și aplicarea măsurilor necesare pentru înlăturarea factorilor care au dus la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului);
    d) evaluarea impactului acțiunilor întreprinse de către asigurător (reasigurător) în vederea realizării planului de redresare financiară;
    e) înaintarea către asigurător (reasigurător) a propunerilor și/sau a recomandărilor privind:
    – revizuirea, suspendarea sau abrogarea deciziilor emise de către organele competente ale asigurătorului (reasigurătorului) care duc la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului);
    – modificarea și/sau completarea strategiilor, activității operaționale, politicilor de investiții și a managementului riscului;
    – orice alte măsuri considerate necesare pentru înlăturarea factorilor care au dus la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului);
    f) formularea recomandărilor către autoritatea de supraveghere pentru a dispune măsuri și/sau restricții prevăzute de prezenta lege.
    (8) Persoanele desemnate în conformitate cu alin. (6) au acces la toate informațiile, documentele, rapoartele și registrele asigurătorului (reasigurătorului), fiind obligate să păstreze secretul comercial privind operațiunile acestuia.
    (9) Organele de conducere ale asigurătorului (reasigurătorului) nu împiedică exercitarea atribuțiilor delegate către persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de redresare financiară.”
    14. La articolul 42:
    alineatele (1) şi (2) se abrogă;
    alineatul (3):
    la litera a), după cuvintele „se constată” se introduc cuvintele „ , în urma controlului efectuat de către autoritatea de supraveghere, neachitarea indemnizațiilor de asigurare sau a despăgubirilor de asigurare în termenele stabilite prin lege și/sau prin contractele de asigurare încheiate de către asigurător (reasigurător), precum și”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) se constată că planul de redresare financiară prevăzut la art. 411 nu s-a soldat cu rezultatele scontate sau asigurătorul (reasigurătorul) a prezentat pe parcursul ultimilor 3 ani cel puțin două planuri de redresare financiară.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazurile prevăzute la alin. (3), autoritatea de supraveghere poate supune asigurătorul (reasigurătorul) procedurii de remediere, care va fi obligatorie pentru asigurător (reasigurător), în vederea stabilizării situaţiei sale financiare și/sau onorării obligațiilor asumate prin contractele de asigurare.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (31), autoritatea de supraveghere poate dispune, prin decizie motivată, deschiderea procedurii de remediere financiară a asigurătorului (reasigurătorului) prin una dintre următoarele măsuri prudențiale principale:
    a) va solicita asigurătorului (reasigurătorului) să prezinte pentru aprobare un plan de remediere financiară care să cuprindă măsuri precise de întreprins şi perioada în care vor fi obţinute rezultate exacte;
    b) va institui administrarea specială a cărei sarcină va fi să gestioneze activitatea asigurătorului (reasigurătorului) şi să recomande autorităţii de supraveghere ce măsuri regulatorii să întreprindă în funcţie de circumstanţe.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Autoritatea de supraveghere este competentă şi abilitată să decidă aplicarea modalităţilor de remediere financiară şi măsurile pe care asigurătorii (reasigurătorii) trebuie să le întreprindă în scopul prevenirii stării lor de insolvabilitate şi, dacă e posibil, al evitării declanşării procedurii de insolvabilitate.”
    alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) Prin decizia de deschidere a procedurii de remediere financiară, autoritatea de supraveghere poate dispune aplicarea de către asigurător (reasigurător) a uneia sau mai multor măsuri dintre următoarele:
    a) limitarea sau reducerea, pentru o anumită perioadă, a volumului de prime subscrise la toate clasele sau la anumite clase de asigurare, astfel încît primele subscrise să nu depășească anumite plafoane stabilite;
    b) interzicerea reînnoirii contractelor de asigurare ajunse la scadență sau a unor tipuri de contracte de asigurare stabilite expres prin decizia de deschidere a procedurii de remediere financiară;
    c) interzicerea subscrierii unor noi sau unor anumite contracte de asigurare (reasigurare) și a încasării primelor aferente pe durata stabilită expres prin decizia de deschidere a procedurii de remediere financiară;
    d) efectuarea de către asigurător a transferului portofoliului de asigurare, total sau parțial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Dacă transferul portofoliului de asigurare a fost dispus, asigurătorul (reasigurătorul) va efectua în regim de urgență operațiunile privind transferul de portofoliu în termen de 60 de zile de la data adoptării măsurii în cauză;
    e) prescrierea organelor competente ale asigurătorului (reasigurătorului) de a convoca o adunare generală extraordinară a acționarilor pentru a decide majorarea capitalului social sau, după caz, a fondului de rezervă. Decizia de a majora capitalul social sau fondul de rezervă va limita sau suspenda plata dividendelor sau alte plăţi către acţionari, va limita transferul de active şi achiziţionarea de către asigurător (reasigurător) a propriilor acţiuni și, în cazul în care este o acţiune justificată, va duce la lichidarea sau limitarea activităţii subdiviziunilor care pun în pericol stabilitatea financiară a asigurătorului (reasigurătorului);
    f) interzicerea efectuării de către asigurător (reasigurător) a unor anumite investiții și/sau dispunerea retragerii din circulație ori înstrăinării acestor investiții;
    g) restrîngerea rețelei teritoriale a asigurătorului (reasigurătorului) prin desființarea, în condițiile legii, a unor anumite filiale și sucursale, puncte de lucru și/sau a altor sedii secundare ale lui și/sau înlocuirea persoanelor cu funcție de răspundere responsabile de intrarea asigurătorului (reasigurătorului) în procedură de remediere financiară;
    h) verificarea, inventarierea și instrumentarea tuturor daunelor declarate, dar nesoluționate, în vederea evaluării daunelor reale și stabilirii obligațiilor de plată față de creditorii de asigurări. Activitatea de verificare, inventariere și instrumentare a dosarelor se va face în regim de urgență, fără a se depăși termenul de 30 de zile de la data emiterii deciziei de deschidere a procedurii de remediere financiară;
    i) suspendarea tuturor operaţiunilor aferente conturilor bancare, cu excepţia cazurilor legate de cheltuielile sale curente de întreţinere, de încasarea mijloacelor băneşti şi de plata indemnizaţiilor şi despăgubirilor de asigurare pentru contractele de asigurare (reasigurare) încheiate anterior deschiderii procedurii de remediere financiară, care vor fi efectuate cu avizul prealabil al autorității de supraveghere.
    (6) Prin decizia de deschidere a procedurii de remediere financiară, autoritatea de supraveghere poate dispune, după caz:
    a) inventarierea și conservarea pe toată perioada procedurii de remediere financiară a tuturor bunurilor și/sau a activelor asigurătorului (reasigurătorului). Răspunderea pentru neaplicarea sau pentru aplicarea necorespunzătoare a acestor măsuri aparține persoanelor cu funcție de răspundere ale asigurătorului (reasigurătorului);
    b) numirea uneia sau mai multor persoane pentru  a supraveghea modul de întocmire și de îndeplinire a planului de remediere financiară, cu respectarea în acest sens a prevederilor art. 411 alin. (6)–(9);
    c) alte măsuri prudențiale necesare restabilirii situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului) în vederea garantării protecției intereselor legitime ale creditorilor de asigurări.”
    la alineatul (7), cuvintele „bunurile şi/sau” se exclud;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) În cazul în care se constată că măsurile prevăzute la alin. (4)–(6) nu s-au soldat cu rezultate pozitive, autoritatea de supraveghere poate retrage licenţa asigurătorului (reasigurătorului) cu lichidarea silită a acestuia şi/sau poate, în temeiul Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012, să solicite instanţei de judecată intentarea procesului de insolvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului).
    15. Legea se completează cu articolele 421–423 cu următorul cuprins:
    „Articolul 421. Planul de remediere financiară
    (1) În termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de deschidere a procedurii de remediere financiară, asigurătorul (reasigurătorul) prezintă autorității de supraveghere spre aprobare planul de remediere financiară.
    (2) Planul de remediere financiară se elaborează pentru o perioadă de pînă la 12 luni, se aprobă de către adunarea generală a acționarilor asigurătorului (reasigurătorului) și conține cel puțin următoarele:
    a) perspectivele planului de remediere financiară;
    b) estimarea cheltuielilor de administrare și de achiziție;
    c) bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de asigurare directă, acceptărilor și cedărilor în reasigurare;
    d) bugetul anual;
    e) o estimare a resurselor financiare cu care se intenționează să se acopere obligațiile asumate, luate în calcul pentru determinarea marjei minime de solvabilitate;
    f) programe de reasigurare și/sau de retrocesiune;
    g) indicatorii de progres pentru fiecare acțiune din planul de remediere financiară, termenele și modalitățile de realizare a acestor acțiuni;
    h) informaţia privind cererile de despăgubire depuse de către asiguraţi, persoanele păgubite, beneficiari, inclusiv pretențiile ce rezultă din litigii judiciare.
    (3) Asigurătorul (reasigurătorul) anexează la cererea de aprobare a planului de remediere financiară următoarele documente și informații:
    a) decizia de majorare a capitalului social, după caz;
    b) planul de compensare a datoriilor, inclusiv a despăgubirilor de asigurare;
    c) acțiunile întreprinse de asigurător (reasigurător) pentru aplicarea măsurilor dispuse de autoritatea de supraveghere prin decizia de deschidere a procedurii de remediere financiară.
    (4) În urma analizării planului de remediere financiară, autoritatea de supraveghere emite o decizie prin care, după caz, hotărăște:
    a) aprobarea planului de remediere financiară;
    b) completarea și/sau modificarea, în termen de cel mult 15 zile, a planului de remediere financiară;
    c) respingerea planului de remediere financiară.
    (5) Planul de remediere financiară se respinge în cazul în care nu corespunde scopului procedurii de remediere financiară, asigurătorul (reasigurătorul) a intrat în incapacitate de plată și măsurile de remediere prevăzute în plan nu vor duce la îmbunătățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului), fiind evidentă necesitatea intentării procedurii de insolvabilitate.
    Articolul 422. Administrarea specială
    (1) În vederea efectuării unei supravegheri eficiente, inclusiv pentru realizarea unui complex de măsuri administrative, financiare, juridice, organizatorice avînd drept scop stabilirea condiţiilor optime de conservare a valorii activelor, pentru eliminarea deficienţelor la administrarea asigurătorului (reasigurătorului) şi a patrimoniului lui, la achitarea indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare, autoritatea de supraveghere poate institui administrarea specială prin:
    a) decizie de deschidere a procedurii de remediere financiară prin administrare specială;
    b) decizie motivată de instituire a administrării speciale în următoarele cazuri:
    – persoanele cu funcție de răspundere sau acționarii asigurătorului (reasigurătorului) împiedică sistematic exercitarea atribuţiei de supraveghere prin tăinuirea conturilor, activelor, registrelor, rapoartelor, documentelor şi a informaţiilor sau prin refuzul neîntemeiat de prezentare a acestora la solicitarea autorității de supraveghere;
    – organele de conducere ale asigurătorului (reasigurătorului) nu sînt capabile să asigure desfășurarea activității acestuia în conformitate cu normele de prudență, în special în legătură cu conflictele ce dezorganizează activitatea asigurătorului (reasigurătorului), cu arestul, suspendarea din funcţie a administratorilor în cadrul unei cauze penale sau cu condamnarea acestora pentru infracţiunea comisă;
    – asigurătorul (reasigurătorul) nu se conformează prescripțiilor repetate emise de autoritatea de supraveghere privind înlăturarea acelorași încălcări;
    – asigurătorul (reasigurătorul) nu respectă sau nu este capabil să respecte măsurile incluse în planul de remediere financiară.
    (2) Administrarea specială se exercită de către un administrator special desemnat de autoritatea de supraveghere. În calitate de administrator special poate fi numit un angajat al autorității de supraveghere, care corespunde cerințelor pentru administratorul unui asigurător (reasigurător), sau o societate de audit ori un auditor întreprinzător individual, care deţin licenţă pentru activitatea de audit și/sau certificat de calificare al auditorului în domeniul asigurărilor.
    (3) Administratorul special își exercită atribuțiile în corespundere cu prevederile legale și este responsabil doar în fața autorității de supraveghere care este în drept să dea dispoziții obligatorii și recomandări în legătură cu activitatea acestuia.
    (4) În cazul în care administratorul special nu respectă prevederile legale, nu exercită sau exercită nesatisfăcător atribuțiile sale, autoritatea de supraveghere va dispune destituirea acestuia și desemnarea unei alte persoane.
    (5) Din momentul desemnării sale, administratorul special preia controlul și gestionează activitatea asigurătorului (reasigurătorului), avînd acces nelimitat la activele, încăperile, documentele, rapoartele, registrele și la orice alte informații deținute de asigurător (reasigurător).
    (6) Pe perioada administrării speciale, drepturile și obligațiile acționarilor și ale organelor de conducere ale asigurătorului (reasigurătorului) se suspendă, fiind exercitate de către administratorul special. Cu acordul scris al autorității de supraveghere, administratorul special poate delega o parte din atribuțiile sale altor persoane.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), adunarea generală a acționarilor asigurătorului (reasigurătorului) poate adopta hotărîri ce se limitează la decizii care nu contravin scopurilor instituirii administrării speciale și nu împiedică exercitarea atribuțiilor și drepturilor administratorului special.
    (8) Actele juridice și/sau acțiunile efectuate în numele și în contul asigurătorului (reasigurătorului) sînt nule de drept dacă  sînt săvîrșite cu încălcarea prevederilor prezentului articol  și nu sînt coordonate cu administratorul special sau aprobate de acesta.
    (9) Administratorul special are atribuții depline de a conduce, gestiona și controla asigurătorul (reasigurătorul), inclusiv:
    a) analizează, evaluează activitatea și situația financiară a asigurătorului (reasigurătorului);
    b) elaborează, organizează și realizează măsurile de remediere financiară a asigurătorului (reasigurătorului);
    c) exercită acțiunile de dispunere asupra întregului patrimoniu al asigurătorului (reasigurătorului);
    d) exercită măsuri de înlăturare a factorilor care au dus la înrăutățirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului);
    e) prezintă autorității de supraveghere informații, explicații și rapoarte.
    (10) În exercitarea atribuțiilor și drepturilor sale, administratorul special acordă importanță prioritară intereselor și drepturilor asiguraților și beneficiarilor asigurării. Administratorul special poartă răspundere pentru acțiunile frauduloase și comise cu rea-credință care au cauzat prejudicii asigurătorului (reasigurătorului).
    (11) În termen de 3 luni de la desemnare, administratorul special prezintă autorității de supraveghere un raport cu privire la situaţia financiară şi la perspectivele financiare ale asigurătorului (reasigurătorului).
    (12) Raportul administratorului special va conţine cel puțin următoarele:
    a) măsurile întreprinse de la instituirea administrării speciale şi efectele acestora;
    b) evaluarea perspectivelor de realizare, a costurilor şi a beneficiilor aproximative ale posibilităţilor de remediere a situaţiei financiare, inclusiv de restructurare, reorganizare, vînzare a activelor asigurătorului (reasigurătorului) sau vînzare a asigurătorului (reasigurătorului), ori, după caz, de intentare a procedurii de insolvabilitate, inclusiv o determinare a valorii estimative a activelor ce ar putea fi valorificate în caz de declanșare a procedurii de insolvabilitate asigurătorului (reasigurătorului);
    c) recomandările privind măsurile de înlăturare a circumstanţelor și factorilor ce au servit drept temei pentru instituirea administrării speciale, care pot include un plan de acţiuni detaliat constînd în implementarea oricăror dintre măsurile prevăzute de prezenta lege pentru remedierea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului).
    (13) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea raportului administratorului special, autoritatea de supraveghere poate, în funcţie de circumstanțe, să hotărască următoarele:
    a) cu privire la oportunitatea şi perioada de menţinere a administrării speciale;
    b) cu privire la aprobarea recomandărilor înaintate, aprobarea planului propus, cu sau fără modificări;
    c) cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate sau de lichidare silită a asigurătorului (reasigurătorului), dacă ajunge la concluzia despre imposibilitatea înlăturării circumstanţelor ce au servit drept temei pentru instituirea administrării speciale.
    (14) La analiza raportului administratorului special, autoritatea de supraveghere trebuie să urmărească, în mod prioritar, obiectivul de menţinere a stabilităţii financiare a asigurătorului (reasigurătorului) şi de protecţie a drepturilor și intereselor asiguraților și beneficiarilor asigurării.
    (15) Autoritatea de supraveghere este în drept să stabilească condiţiile şi limitele cheltuielilor legate de administrarea specială a asigurătorului (reasigurătorului), care se efectuează din contul mijloacelor acestuia. Remunerația muncii administratorului special angajat al autorității de supraveghere se stabileşte din contul ultimei. Remuneraţia muncii persoanelor angajate pentru a acorda asistenţă administratorului special nu poate fi mai mare decît remuneraţia muncii salariaţilor din asigurări (reasigurări) pentru servicii similare.
    Articolul 423. Încetarea procedurii de remediere
                           financiară
    (1) Încetarea procedurii de remediere financiară a asigurătorului (reasigurătorului) se dispune prin decizie motivată, emisă de autoritatea de supraveghere, atunci cînd, după caz:
    a) se constată restabilirea situației financiare a asigurătorului (reasigurătorului), ca urmare a îndeplinirii în mod corespunzător a modalității și a măsurilor de remediere financiară, inclusiv onorarea tuturor obligațiilor scadente în baza contractelor de asigurare (reasigurare);
    b) măsurile aplicate în cadrul procedurii de remediere financiară nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, în termenele și în condițiile stabilite, sau aplicarea acestora nu a putut conduce, în perioada pentru care au fost luate, la atingerea scopului urmărit și la înlăturarea cauzelor care le-au generat.
    (2) Prin decizia de încetare a procedurii de remediere financiară, autoritatea de supraveghere dispune, după caz:
    a) revocarea deciziei de deschidere a procedurii de remediere financiară;
    b) intentarea procedurii de insolvabilitate a asigurătorului (reasigurătorului);
    c) lichidarea silită a asigurătorului (reasigurătorului).
    (3) Prin decizia de încetare a procedurii de remediere financiară, autoritatea de supraveghere dispune, dacă este cazul, revocarea administratorului special desemnat în condițiile prezentei legi și încetarea atribuțiilor acestuia.
    (4) Decizia de încetare a procedurii de remediere financiară se face publică în modul prevăzut la art. 42 alin. (8).”
    16. La articolul 48  alineatul (31) litera a), cuvintele „sau o organizație de microfinanțare” se substituie cu cuvintele „ , o organizație de microfinanțare sau o persoană juridică care practică activitatea de leasing,”.
    17. Articolul 49:
    la alineatul (2) litera b), cifrele „25000” se substituie cu cifrele „100000”;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare este obligat să transfere asigurătorului și/sau reasigurătorului primele de asigurare şi/sau de reasigurare colectate în numele acestuia în termenul de scadență prevăzut în contractul de mandat.”
    18. Legea se completează cu articolul 501 cu următorul cuprins:
    „Articolul 501. Suspendarea licenţei brokerului de
                             asigurare şi/sau de reasigurare
    Suspendarea licenţei brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în cazul nerespectării prevederilor art. 49 alin. (61) din prezenta lege.”
    19. Articolul 54 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 54. Răspunderea și sancțiuni
    (1) Sînt considerate încălcări pe piaţa asigurărilor nerespectarea prevederilor imperative ale prezentei legi, ale Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, ale altor acte legislative, ale actelor normative din domeniul asigurărilor, nerespectarea condiţiilor de licenţiere, a prescripțiilor emise întru conformarea activității, neexecutarea sancţiunilor şi măsurilor de redresare și remediere financiară impuse, precum şi faptele stabilite expres în Codul contravenţional şi în Codul penal.
    (2) În caz de constatare a încălcărilor menționate la alin. (1), autoritatea de supraveghere poate aplica asigurătorului (reasigurătorului), intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări sau altor participanți la piața asigurărilor următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) amendă contravențională aplicată persoanei cu funcție de răspundere a asigurătorului (reasigurătorului) sau a intermediarului în asigurări și/sau reasigurări;
    c) amendă de pînă la 1% din capitalul social minim aplicată asigurătorului (reasigurătorului) şi de pînă la 20% din capitalul social minim aplicată brokerului de asigurare și/sau  de reasigurare;
    d) limitarea operațiunilor, prin aplicarea măsurilor prevăzute la art. 42 alin. (5) și/sau alin. (6), pentru o anumită perioadă;
    e) suspendarea sau retragerea calității de persoană cu funcție de răspundere, aprobată în prealabil de către autoritatea de supraveghere;
    f) suspendarea sau retragerea parţială sau totală a licenței. În cazul retragerii parțiale a licenței, asigurătorul (reasigurătorul) nu poate solicita o nouă licență în limitele clasei sau claselor de asigurare pentru care licența a fost retrasă pentru o perioadă de un an din data aplicării sancțiunii.
    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) pot fi aplicate concomitent cu măsurile de redresare, remediere sau administrare specială, prevăzute de prezenta lege, sau independent de acestea.
    (4) Aplicarea sancţiunilor conform alin. (2) nu exclude posibilitatea aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a pedepselor conform Codului contravenţional şi, respectiv, Codului penal.
    (5) Avertismentul prevăzut la alin. (2) lit. a) include, de regulă, informarea despre încălcările constatate, cerinţa de lichidare în termenul stabilit a încălcărilor şi recomandări privind modul de înlăturare a acestora, precum şi atenţionarea asupra posibilităţii de aplicare a unor sancţiuni mai aspre şi/sau a altor măsuri de remediere în cazul neînlăturării în termenul stabilit a încălcărilor constatate sau în cazul comiterii repetate a acestora, și se aplică la constatarea pentru prima dată a încălcării care nu afectează drepturile și interesele consumatorilor.
    (6) Avertismentul poate fi aplicat concomitent cu alte sancţiuni prevăzute  la alin. (2) sau independent de acestea.
    (7) Autoritatea de supraveghere va reglementa prin act normativ principiile de aplicare graduală a sancţiunilor menționate la alin. (2), ţinînd cont de impactul asupra stabilităţii activităţii de asigurare în Republica Moldova, de drepturile și interesele consumatorilor, profilul de risc al asigurătorului (reasigurătorului), de categoriile de asigurări practicate, gravitatea încălcării comise, de împrejurările în care a fost săvîrşită încălcarea şi de scopul urmărit.
    (8) Sancțiunile prevăzute la alin. (2) lit. b)–f) se aplică prin decizie a autorității de supraveghere. Amenda aplicată asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare și/sau de reasigurare se face venit la bugetul autorității de supraveghere.”
    20. La articolul 55:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 55. Supravegherea participanților profesioniști
                         la piața asigurărilor”;
    la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) controale şi analize din oficiu, controale şi inspecţii în teren;”
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Controalele şi analizele din oficiu, controalele şi inspecţiile în teren se efectuează de către autoritatea de supraveghere în conformitate cu procedura stabilită prin actele sale normative.
    (5) Participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor sînt obligaţi să asigure cooperarea şi colaborarea cu autoritatea de supraveghere la atingerea obiectivelor supravegherii. Participanţii profesionişti la piața asigurărilor trebuie să facă posibilă chestionarea oricărui angajat, să asigure accesul la toate documentele şi la alte surse de informaţie necesare supravegherii. Orice persoană care obstrucţionează efectuarea supravegherii în cadrul exercitării atribuţiilor autorităţii de supraveghere, care instigă la, provoacă sau facilitează obstrucţionarea efectuării supravegherii încalcă prin aceste acţiuni prezenta lege şi urmează a fi sancţionată în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare.”
    Art. II. – (1) Asigurătorii (reasigurătorii) și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare se vor conforma cerințelor pentru capitalul social, stabilite la art. 22 alin. (11) și, respectiv, la art. 49 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Persoanele juridice care dețin participație calificată în capitalul social al asigurătorului (reasiguratorului) se vor conforma cerințelor pentru menținerea capitalului propriu (activele nete) cel puțin în limitele participației calificate, stabilite la art. 29 alin. (21) lit. a) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) Persoanele care sînt rezidente în una din jurisdicţiile ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă şi/sau în una din ţările sau jurisdicţiile cu un grad sporit de risc și care deţin, direct sau indirect, cotă de participare în capitalul social al asigurătorului (reasigurătorului) vor înstrăina această cotă în decurs de un an de la data la care această jurisdicţie sau țară a fost inclusă în lista jurisdicțiilor aprobată de autoritatea de supraveghere.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 4. Chișinău, 25 februarie 2016.