LPC6/2016
ID intern unic:  363989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 6
din  26.02.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 144     Data intrarii in vigoare : 01.10.2016
    În scopul transpunerii Directivei Consiliului 90/314/CEE din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene  L 158 din 23 iunie 1990,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1131 alineatul (1), cuvintele „agentul turistic” se substituie cu cuvîntul „detailistul”.
    2. Articolul 1132:
    la alineatul (1), după cuvîntul „organizator” se introduc cuvintele „sau detailist”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În informaţia preliminară prezentată clientului trebuie să  fie indicate în mod clar, lizibil şi exact preţul şi informaţiile corespunzătoare privind:
    a) destinaţia călătoriei, mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoriile acestora;
    b) modul de cazare, amplasarea, categoria sau nivelul de confort şi principalele sale caracteristici, omologarea şi clasificarea turistică în conformitate cu normele statului de primire respectiv;
    c) serviciile de alimentare;
    d) itinerarul;
    e) condiţiile aplicabile în materie de paşapoarte şi de vize, precum şi formalităţile sanitare necesare pentru călătorie şi şedere;
    f) valoarea sau procentul din preţ ce trebuie vărsat cu titlu de avans şi calendarul pentru plata soldului;
    g) faptul că realizarea pachetului de servicii necesită un număr minim de persoane şi, în acest caz, data-limită de informare a clientului în caz de anulare a pachetului;
    h) condiţiile rezervărilor prealabile.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Condiţiile incluse în anunţul publicitar, în ofertă sau în altă informaţie prezentată clientului sînt obligatorii pentru organizator sau detailist, cu excepţia cazului în care:
    a) modificarea acestor condiții a fost comunicată în mod clar clientului înainte de încheierea contractului; în acest caz, informaţia preliminară trebuie să conţină o menţiune specială;
    b) modificările au intervenit ulterior, ca urmare a unui acord între părţile contractante.”
    3. Articolul 1133:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pînă la momentul încheierii contractului, organizatorul și/sau detailistul sînt obligați să pună la dispoziția clientului, în scris sau în orice altă formă adecvată, o informație privind condițiile în materie de pașapoarte și de vize, inclusiv în privința termenelor de obținere a lor, precum și despre cerințele de asigurare a sănătății pe durata călătoriei.”
    alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvintele „organizatorul este obligat” se substituie cu cuvintele „stabilit prin contract, organizatorul și/sau detailistul sînt obligați”;
    la litera b), cuvintele „organizatorului sau” se substituie cu cuvintele „organizatorului și/sau detailistului ori”, iar cuvintele „cu organizatorul” – cu cuvintele „ale organizatorului și/sau detailistului”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) posibilitatea procurării poliţei de asigurare care să acopere costurile în caz de reziliere a contractului de către client conform art. 1143 sau costurile de asistenţă, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accidentare sau de boală, precum şi alte cheltuieli.”
    4. Articolul 1134:
    la alineatul (1) litera f), cuvintele „(agentului turistic)” se substituie cu cuvintele „sau detailistului”;
    la alineatul (2), după cuvintele „în scris,” se introduc cuvintele „pe suport de hîrtie sau pe orice suport durabil disponibil şi accesibil consumatorului,”, iar în final alineatul se completează cu textul: „Clientul trebuie să primească un exemplar al acestor clauze.”
    la alineatul (3), cuvintele „contractului în ultimul moment” se substituie cu cuvintele „ , în ultimul moment, a contractului sau a rezervării”.
    5. Articolul 1135:
    la alineatul (1), cuvîntul „Turistul” se substituie cu cuvintele „În cazul în care clientul nu poate să călătorească, acesta”, iar cuvîntul „turistului”– cu cuvîntul „clientului”;
    la alineatul (2), după cuvîntul „Organizatorul” se introduc cuvintele „sau detailistul”, iar cuvîntul „turistului” se substituie cu cuvintele „clientului care cedează pachetul său de servicii ori terţului”.
    6. Articolul 1136:
    la alineatul (2),  textul „în mod excepțional, în cazul schimbării prețurilor  pentru transport, a taxelor pentru anumite servicii (taxa de îmbarcare și debarcare în porturi și aeroporturi, alte taxe)” se substituie cu textul „ , atît în vederea majorării, cît şi a reducerii, dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor pentru transport, a variațiilor taxelor pentru anumite servicii (taxa de îmbarcare și debarcare în porturi și aeroporturi)”;
    la alineatul (3), cuvintele „poate renunţa la contract” se substituie cu cuvintele „poate rezilia contractul”, iar după cuvîntul „organizator” se introduc cuvintele „sau pe detailist”;
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care clientul reziliază contractul în conformitate cu alin. (3) sau dacă, indiferent de cauză, cu excepţia unei greşeli a clientului, organizatorul sau detailistul anulează pachetul de servicii înainte de data de plecare convenită, clientul are dreptul:
    a) la un alt pachet de servicii de calitate echivalentă sau superioară celui inițial, în cazul în care organizatorul și/sau detailistul pot să-l propună. Dacă pachetul de servicii oferit în compensaţie este de calitate inferioară celui inițial, organizatorul trebuie să ramburseze clientului diferenţa de preţ; sau
    b) la rambursarea tuturor sumelor achitate de către client în temeiul contractului, în termen de cel mult 14 zile calendaristice din momentul rezilierii contractului.
    (5) În cazurile prevăzute la alin. (4), clientul are dreptul la o despăgubire pentru neexecutarea contractului, care îi este achitată de către organizator sau detailist, cu excepţia cazului în care:
    a) anularea se datorează numărului de persoane înscrise pentru pachetul de servicii care este inferior numărului minim necesar, iar clientul este informat despre anulare în scris în termenul indicat în descrierea pachetului de servicii; sau
    b) anularea, exceptînd cazurile de suprarezervare, se datorează unui caz de forţă majoră.”
    7. Articolul 1137:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Organizatorul şi/sau detailistul sînt răspunzători pentru executarea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuie să fie îndeplinite de către alţi prestatori de servicii.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul unor pretenţii ale turistului cu privire la executarea serviciilor prevăzute în contract, organizatorul şi/sau detailistul, precum şi prestatorii de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea pretenţiilor şi vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dacă după plecare o mare parte din serviciile prevăzute în contract nu sînt prestate sau dacă organizatorul constată că nu va putea asigura o mare parte din serviciile prevăzute, organizatorul:
    a) efectuează, fără costuri suplimentare pentru turist, alte aranjamente corespunzătoare pentru continuarea pachetului de servicii; şi
    b) după caz, despăgubeşte turistul la limita diferenţei dintre serviciile prevăzute şi cele prestate.”
    articolul se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care aranjamentele menţionate la alin. (3) sînt imposibile sau nu sînt acceptate de către turist din motive întemeiate, organizatorul furnizează către turist, fără costuri suplimentare, un mijloc de transport echivalent, care îl va duce înapoi la locul de plecare sau într-un alt loc de sosire convenit în prealabil cu acesta din urmă, despăgubind turistul.
    (5) Turistul trebuie să semnaleze cît mai curînd posibil atît prestatorului de servicii, cît şi organizatorului şi/sau detailistului, în scris sau sub altă formă corespunzătoare, orice abatere în executarea contractului pe care o constată la faţa locului. Această obligaţie trebuie menţionată clar şi explicit în contract.”
    8. Articolul 1140 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1140. Reparaţia prejudiciului cauzat prin
                               neajuns
    (1) Turistul poate cere, indiferent de faptul dacă a solicitat reducerea preţului sau a reziliat contractul, despăgubiri pentru neîndeplinirea contractului în cazul în care lipsurile călătoriei se datorează unei împrejurări pentru care răspund organizatorul şi/sau detailistul.
    (2) Organizatorul şi/sau detailistul sînt scutiți de răspunderea prevăzută la alin. (1) în cazul în care această neexecutare sau executare defectuoasă nu este imputabilă nici lor, nici altui prestator de servicii, deoarece aceste lipsuri sînt imputabile unui terţ care nu are legătură cu prestarea serviciilor prevăzute în contract şi au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
    (3) În cazurile menţionate la alin. (2), organizatorul şi/sau detailistul parte contractantă sînt  obligați să ofere prompt asistenţă turistului aflat în dificultate.
    (4) Fără a aduce atingere prevederilor art. 1142 nu se pot face derogări de la dispoziţiile alin. (1)–(3) din prezentul articol prin clauză contractuală.”
    9. Codul se completează cu articolul 11401 cu următorul cuprins:
    „Articolul 11401. Garanţia
    Organizatorul sau detailistul trebuie să aducă garanţii  pentru a asigura, în caz de insolvabilitate, rambursarea sumelor achitate de turist şi repatrierea acestuia.”
    10. La articolul 1142:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Dacă răspunderea unui prestator de servicii este condiţionată, limitată sau exclusă conform convenţiilor internaţionale, organizatorul și/sau detailistul pot invoca aceasta, în egală măsură, faţă de turist.”
    Art. II. – La articolul 3 din Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14–17, art. 40), cu modificările ulterioare, noţiunile „agenţie de turism” şi „turoperator” vor avea următorul cuprins:
    „agenţie de turism (denumită, de asemenea, detailist) – persoană fizică sau juridică care vinde sau oferă spre vînzare servicii turistice proprii sau contractate de la alţi furnizori, precum şi pachete de servicii turistice stabilite de turoperator;”
    „turoperator (denumit, de asemenea, organizator) – persoană fizică sau juridică care organizează pachete de servicii turistice şi le vinde sau le oferă spre vînzare direct sau prin intermediul unei agenţii de turism;”.
    Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    – va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 6. Chișinău, 26 februarie 2016.