LPC21/2016
ID intern unic:  363997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 21
din  04.03.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 152
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, noţiunea „principiul ghişeului unic” se substituie cu noțiunea „ghișeu unic la înregistrarea de stat” cu următorul cuprins:
    „ghişeu unic la înregistrarea de stat (denumit în continuare ghișeu unic) – mecanism prin care organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială;”.
    2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat
    şi furnizarea informaţiei
    (1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat şi acordarea serviciilor se efectuează conform taxelor prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei legi.
    (2) Reînregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, condiţionată de modificarea legislaţiei, se efectuează gratuit.
    (3) Informaţia din Registrul de stat se prezintă autorităţilor publice gratuit doar în format electronic.
    (4) În cazul serviciilor prestate prin intermediul ghișeului unic, precum și altor servicii prevăzute la art. 35, acestea se vor efectua din contul taxei pentru înregistrarea de stat, fără perceperea unor plăţi suplimentare de la solicitantul înregistrării.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, inclusiv la înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, precum şi în cazul reorganizării efectuate prin intermediul ghişeului unic.
    (6) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori.
    (7) Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi prestarea altor servicii prevăzute în anexă, cu excepţia compartimentului I și punctelor 1, 2 şi 4 din compartimentul II din anexă, efectuate la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în 24  de ore, 4 ore sau 1 oră,  taxele se majorează, respectiv, de 2, 3 sau 4 ori.
    (8) În cazul refuzului neîntemeiat din partea solicitantului de a primi documentele conform serviciului solicitat, plata pentru serviciul executat nu se restituie.”
    3. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.”
    4. Articolul 11:
    la alineatul (1), cuvintele „ , conform principiului ghișeului unic,” se exclud;
     articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat  va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a persoanei juridice prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acesteia prevăzute la art. 33 alin. (1), cu eliberarea pentru persoana juridică a înştiinţării respective.”
    5. Articolul 28:
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia prevăzute la art. 33 alin. (2), cu eliberarea pentru întreprinzătorul individual a înştiinţării respective.”
    alineatul (4) se abrogă.
    6. Legea se completează cu articolul  341 cu următorul cuprins:
    „Articolul 341. Accesul public la informaţia din Registrul
                            de stat
    (1) Organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat pe pagina sa web oficială.
    (2) Informaţia publică prevăzută la alin. (1) conţine date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaților) și mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi date privind radierea acestuia.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sînt actualizate în fiecare zi lucrătoare.
    (4) Datele indicate la alin. (2)  sînt disponibile pentru stabilire şi vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării şi pînă la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. 
    (5) Vizualizarea şi accesarea datelor din Registrul de stat, indicate la alin. (2), se efectuează gratuit.
    (6) Informaţia plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat se consideră informaţie oficială. Organul înregistrării de stat îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea informației plasate.”
    7. Articolul 36 se completează cu alineatele (11)–(14) cu următorul cuprins:
    „(11) Activitatea şi conduita registratorului sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu.
    (12) Rezultatele evaluării de serviciu a registratorului se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:
    a) stabilirea indemnizaţiilor, sporurilor şi a altor suplimente la salariu;
    b) promovarea în funcţie;
    c) eliberarea din funcţie.
    (13) Deciziile specificate la alin. (12) se confirmă prin actul administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie.
    (14) Modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a registratorului sînt stabilite de Ministerul Justiţiei.”
    8. Legea se completează cu o anexă cu următorul cuprins:

    anexa

    Art. II. – În anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, compartimentul „Ministerul Justiţiei/Camera Înregistrării de Stat” va avea următorul cuprins:

Ministerul Justiţiei/Camera Înregistrării de Stat

1

Înregistrare de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora

1149 lei
Fără termen
2

Înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali

364 lei
Fără termen

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 21. Chișinău, 4 martie 2016.