HGC353/2016
ID intern unic:  364037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 353
din  29.03.2016
cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă
Agentul guvernamental
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 402
    În temeiul art. 9 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 455), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul guvernamental (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 4 octombrie 2005 „Cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul guvernamental” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art.1125).

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                         Vladimir Cebotari

    Nr. 353. Chişinău, 29 martie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.353
din 29 martie  2016

REGULAMENT
cu privire la Consiliul consultativ pe lîngă Agentul guvernamental
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte atribuţiile, componența, modul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ pe lîngă Agentul guvernamental.
    2. Consiliul consultativ pe lîngă Agentul guvernamental (în continuare – Consiliu)  este un organ colegial, instituit pe baze obşteşti, în vederea asigurării bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – Curtea Europeană) și a executării hotărîrilor și deciziilor Curții Europene.
    3. În activitatea sa, Consiliul se călăuzeşte de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950 (în continuare – Convenție), Legea nr.151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental, precum şi de prevederile prezentului Regulament.
II. CONSTITUIREA ȘI STRUCTURA CONSILIULUI
    4. Consiliul este compus din:
    a) viceministru al justiției;
    b) şef al subdiviziunii specializate din cadrul aparatului central al Ministerului Justiţiei care asigură activitatea Agentului guvernamental;
    c) procuror, membru al Consiliului Superior al Procurorilor;
    d) judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
    e) viceministru al finanţelor;
    f) viceministru al afacerilor interne;
    g) director adjunct al Centrului Național Anticorupție;
    h) reprezentant al Congresului autorităților locale din Moldova;
    i) profesor universitar în drept;
    j) persoane care au deținut anterior funcția de Agent guvernamental;
    k) reprezentant al asociației obștești care promovează drepturile omului.
    5. Membrii Consiliului sînt propuși de către instituţia de resort. În cazurile prevăzute la pct. 4 lit. i)-k) din prezentul Regulament, este selectată persoana interesată, care a depus în acest scop o cerere la Ministerul Justiției, ca urmare a anunțului plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției despre selectarea membrilor în Consiliu. În cazul mai multor solicitări, ministrul justiției, după consultarea Agentului guvernamental, selectează membrii Consiliului.
    6. Componența nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul ministrului justiției.
    7. Membrul Consiliului îşi exercită funcţia în baza mandatului, a cărui durată nu este limitată.
    8. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) încetarea raporturilor de muncă.
    9. În cazul încetării raporturilor de muncă ale membrilor Consiliului indicați la pct. 4 lit. a)-h) din prezentul Regulament, instituția de resort numește un  alt membru. În cazul în care vacanța funcției de membru al Consiliului a intervenit în urma demisiei membrilor indicați la pct.4 lit. i)-k) din prezentul Regulament, sînt selectate alte persoane interesate, care au depus în acest scop o cerere la Ministerul Justiției.
    10. Ministrul justiţiei, în termen de 10 zile lucrătoare, emite ordinul privind modificarea componenței Consiliului.
III. ATRIBUŢIILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE
CONSILIULUI

    11. Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) contribuie la promovarea bunei reprezentări a Republicii Moldova în fața Curții Europene;
    b) contribuie la promovarea bunei executări a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene.
    12. În scopul executării atribuțiilor sale, Consiliul este în drept:
    a) să examineze hotărîrile și deciziile Curții Europene în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova;
    b) să consulte Agentul guvernamental în cazul unor probleme sistemice sau structurale privind încălcarea drepturilor omului pentru care Republica Moldova este condamnată la Curtea Europeană;
    c) să asigure interacțiunea Agentului guvernamental cu autoritățile publice care au desemnat reprezentanți în calitate de membri ai Consiliului sau cu alte autorități publice, după necesitate;
    d) să solicite și să primească de la autoritățile publice și instituțiile responsabile informații necesare și propuneri pentru executarea hotărîrilor și deciziilor Curții Europene;
    e) să prezinte propuneri în scopul bunei executări a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene;
    f) să invite la ședințele Consiliului reprezentanți ai autorităților publice și altor instituții care nu au delegat membri în Consiliu.
    13. Membrii Consiliului sînt obligați:
    a) să participe la şedinţele Consiliului;
    b) să  păstreze secretul deliberărilor și caracterul confidențial al informațiilor care le-au devenit cunoscute;
    c) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal, conform Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
    d) să se abţină de la orice activitate care ar putea genera un conflict de interese sau de la acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului. În cazul existenţei vreunui motiv care poate genera un conflict de interese, membrul Consiliului informează în acest sens Agentul guvernamental.
    14. Membrii indicați la pct. 4) lit. i)-k) din prezentul Regulament care au calitatea de reprezentanți ai reclamanților la Curtea Europeană în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova, supuse examinării de către Consiliu, sînt obligați să informeze Agentul guvernamental și membrii Consiliului prezenți la ședință despre acest fapt și să se abțină de la vot și de la prezentarea propunerilor pe aceste cauze.
IV. MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
ALE CONSILIULUI
    15. Activitatea Consiliului este coordonată de Agentul guvernamental, iar în lipsa acestuia – de şeful subdiviziunii specializate din cadrul aparatului central al Ministerului Justiţiei care asigură activitatea Agentului guvernamental.
    16. Agentul guvernamental are următoarele atribuții:
    a) stabileşte data desfăşurării și ordinea de zi a ședințelor Consiliului;
    b) prezidează şedinţele Consiliului.
    17. Activitatea Consiliului este organizată de secretariatul Consiliului, care este asigurat de către subdiviziunea specializată din cadrul aparatului central al Ministerului Justiţiei.
    18. Secretariatul Consiliului:
    a)  organizează ședințele Consiliului;
    b) elaborează proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului;
    c) informează membrii Consiliului despre data, ora, locul convocării ședinței Consiliului și transmite acestora ordinea de zi a ședinței;
    d) pregătește materialele necesare pentru şedinţele Consiliului;
    e) colectează, examinează și prezintă Consiliului notificările cele mai importante ale Curții Europene cu privire la cererile depuse împotriva Republicii Moldova;
    f) invită, la solicitarea Agentului guvernamental, alți reprezentanți ai autorităților, instituțiilor, organizațiilor pentru participare la ședințele Consiliului, în scopul examinării anumitor subiecte ce țin de domeniul de activitate al acestuia;
    g) asigură executarea hotărîrilor Consiliului;
    h) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului;
    i) arhivează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului şi hotărîrile adoptate de acesta.
    19. Şedinţele Consiliului se convoacă la iniţiativa Agentului guvernamental, în funcţie de necesitate.
    20. Lucrările şedințelor Consiliului sînt consemnate în procese-verbale, care conțin informații referitoare la conținutul dezbaterilor, problemele supuse votului, rezultatele votării și hotărîrile adoptate, precum și prezența membrilor Consiliului și altor participanți la ședință.
    21. Hotărîrile Consiliului au caracter de recomandare.