LPC9/2016
ID intern unic:  364085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 9
din  26.02.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 166     Data intrarii in vigoare : 08.04.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46–47, art. 136) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul legii se exclude.
    2. La articolul 1 alineatul (1), cuvîntul „plasarea” se substituie cu cuvintele „punerea la dispoziție a”.
    3. Articolul 2:
    după noțiunea „acord multilateral” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „Acord privind ECA – Acord privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale, protocol la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte;”
    după noțiunea „acreditare” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „agent economic – producător, reprezentant autorizat, importator și distribuitor;”
    după noțiunea „atestare” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „autorităţi de supraveghere a pieţei – organe centrale de specialitate sau autorităţi administrative subordonate acestora, abilitate, în limitele competenţelor sale, cu implementarea politicii statului în domeniul supravegherii pieţei;”
    la noţiunea „cerinţe esenţiale”, textul „cerințe stipulate de reglementările tehnice naționale în vederea asigurării securităţii naţionale, inofensivităţii” se substituie cu textul „cerințe care sînt stipulate de reglementările tehnice naționale ce transpun legislaţia comunitară de armonizare şi care asigură securitatea naţională şi inofensivitatea”;
    la noţiunea „declaraţie de conformitate”, cuvîntul „furnizorul” se substituie cu cuvintele „producătorul sau reprezentantul său autorizat”;
    noţiunea „furnizor” se exclude;
    după noțiunea „încercare” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
     „legislaţie comunitară de armonizare – orice legislație comunitară care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
    marcaj CE – marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este conform cerinţelor aplicabile stabilite de reglementările tehnice care prevăd aplicarea sa pe produs;”
    după noțiunea „organism de evaluare a conformității” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „organism de evaluare a conformității notificat – organism de evaluare a conformităţii recunoscut de către autoritatea de reglementare pentru activitate în domeniul reglementat, despre care au fost înştiinţate oficial Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene;
    organism de evaluare a conformității recunoscut – organism de evaluare a conformităţii acreditat de organismul de acreditare sau de organismul naţional de acreditare semnatar al Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA MLA) şi recunoscut de autoritatea de reglementare;”.
    4. La articolul 6 alineatul (1), cuvintele „ori de un stat membru al Uniunii Europene” se exclud.
    5. La articolul 8, alineatul (3) se completează cu literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    „h) să facă publice rezultatele evaluărilor la nivel de omologi, rezultatele acreditărilor organismelor de evaluare a conformităţii, inclusiv ale acreditărilor transfrontaliere;
     i) să dezvăluie informaţii confidenţiale despre un anumit organism de evaluare a conformităţii doar cu consimţămîntul scris al acestuia, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că acest tip de informaţii poate fi dezvăluit fără un astfel de consimţămînt.”
    6. Articolul 9:
    la alineatul (1), textul „Pînă la data de 10 septembrie a fiecărui an, bugetul de venituri şi de cheltuieli” se substituie cu textul „În termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat, devizul de cheltuieli”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Costul stabilit la etapa de iniţiere a procesului de acreditare poate fi modificat în funcţie de timpul efectiv utilizat care se coordonează cu organismul de evaluare a conformităţii.”
    7. Articolul 10:
    la alineatul (1), cuvintele „activează pe baze obștești” se substituie cu cuvintele „este un organ consultativ activînd pe baze obștești şi deciziile acestuia au caracter de recomandare”;
    alineatul (4):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) examinează şi înaintează propuneri referitoare la politicile şi regulile de acreditare;”
    la litera b), după cuvîntul „examinează” se introduc cuvintele „şi înaintează propuneri referitoare la”;
    la litera c), după cuvîntul „examinează” se introduc cuvintele „și înaintează propuneri referitoare la”;
    litera e) se abrogă;
    la literele f), g) şi j), cuvîntul „avizează” se substituie cu cuvintele „examinează şi înaintează propuneri referitoare la”.
    8. La articolul 11:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Apelul se examinează de către o comisie de apel, instituită ad-hoc prin ordinul directorului Centrului Naţional de Acreditare. Apelul se examinează conform procedurii de examinare a apelurilor, elaborată în baza cerințelor standardului de referinţă.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Regulamentul Comisiei de apel se elaborează şi se aprobă de Centrul Naţional de Acreditare.”
    9. La articolul 12 alineatul (4), cuvîntul „determinat” se substituie cu cuvintele „prevăzut în standardul de referinţă”.
    10. Articolul 14 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Centrul Naţional de Acreditare poate acredita un organism de evaluare a conformităţii străin în următoarele cazuri:
    a) cînd statul în care este stabilit organismul de evaluare a conformităţii a decis să nu instituie un organism naţional de acreditare şi nu a recurs la organismul naţional de acreditare al altui stat;
    b) cînd organismul național de acreditare din statul străin în care este stabilit organismul de evaluare a conformității nu efectuează acreditarea în legătură cu activitățile de evaluare a conformității pentru care este solicitată acreditarea;
    c) cînd organismul naţional de acreditare din statul străin în care este stabilit organismul de evaluare a conformităţii nu a susținut cu succes evaluarea la nivel de omologi pentru activităţile de evaluare a conformităţii pentru care se solicită acreditarea.”
    11. Legea se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
Capitolul IV1
RECUNOAȘTEREA ÎN VEDEREA NOTIFICĂRII
    Articolul 141. Dispoziţiile generale privind recunoaşterea
                           organismelor de evaluare a conformităţii în
                           vederea notificării
    (1) Recunoaşterea în vederea notificării este procedura în urma căreia se atestă dreptul organismelor de evaluare a conformităţii de a efectua proceduri de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat.
    (2) Pot fi recunoscute organismele de evaluare a conformităţii care realizează activităţi de evaluare a conformităţii prevăzute de reglementările tehnice.
    (3) În situaţia în care legislaţia comunitară de armonizare impune ca evaluarea conformităţii să fie realizată de organismele de evaluare a conformităţii notificate Comisiei Europene şi statelor membre ale Uniunii Europene, autorităţile cu funcții de reglementare sînt responsabile de îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea, recunoaşterea şi, după caz, notificarea organismelor de evaluare a conformităţii, precum şi de monitorizarea organismelor recunoscute şi, după caz, notificate. În acest caz, autorităţile cu funcții de reglementare dobîndesc calitatea de autorităţi de notificare de la data intrării în vigoare a Acordului privind ECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost recunoscute. În situaţia în care un astfel de acord nu este încheiat, autorităţile cu funcții de reglementare notifică organismele recunoscute de la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
    (4) Autoritatea cu funcții de reglementare recunoaşte şi, ulterior, notifică organismele de evaluare a conformităţii care sînt acreditate în condiţiile prezentei legi, precum şi corespund cerinţelor stabilite de reglementările tehnice.
    (5) Organismele de evaluare a conformităţii se recunosc pentru fiecare reglementare tehnică care transpune legislaţia comunitară de armonizare ce prevede notificarea organismelor de evaluare a conformităţii.
    (6) Autoritatea cu funcții de reglementare recunoaşte, prin ordine ale conducătorului acesteia, organismele de evaluare a conformităţii şi, ulterior, notifică aceste organisme. Ordinele se actualizează ori de cîte ori este necesar.
    (7) Ordinele emise pentru recunoaşterea  în vederea notificării trebuie să conţină, în principal, următoarele:
    a) referinţe la reglementarea tehnică care transpune legislaţia comunitară de armonizare şi în baza căreia organismele de evaluare a conformităţii ce fac obiectul recunoaşterii urmează să efectueze activităţi de evaluare a conformităţii;
    b) informaţii privind denumirea completă, adresa sediului şi datele de contact pentru fiecare organism ce se recunoaşte;
    c) sarcinile specifice evaluării conformităţii pe care fiecare organism recunoscut are dreptul să le efectueze pentru aplicarea legislaţiei comunitare de armonizare şi a reglementării tehnice care transpune această legislaţie, inclusiv produsele ori grupele de produse a căror evaluare poate fi realizată de către acesta în calitate de organism recunoscut şi, ulterior, notificat.
    (8) Certificatele de acreditare emise de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europenă pentru Acreditare, care au susținut cu succes evaluările la nivel de omologi, sînt recunoscute şi acceptate de către autorităţile cu funcții de reglementare.
    (9) După data intrării în vigoare a Acordului privind ECA, în cazul în care activităţile de evaluare a conformităţii prevăzute de reglementările tehnice care transpun legislaţia comunitară de armonizare nu sînt cuprinse în domeniile de competenţă pentru care Centrul Naţional de Acreditare a susținut cu succes evaluarea la nivel de omologi, autoritatea cu funcții de reglementare acceptă certificatele de acreditare emise de organismele de acreditare care au susținut cu succes evaluarea la nivel de omologi pentru activităţile de evaluare a conformităţii respective.
    (10) Centrul Naţional de Acreditare dezvoltă scheme de acreditare în domeniul reglementat în comun cu autoritatea cu funcții de reglementare respectivă. În acest scop, Centrul Naţional de Acreditare identifică activităţile de evaluare a conformităţii pentru care este competent să realizeze acreditarea, făcînd referire la reglementările tehnice care transpun legislaţia comunitară de armonizare.
    (11) Centrul Naţional de Acreditare informează autoritatea cu funcții de reglementare despre decizia de acordare, extindere, suspendare, restrîngere, retragere a acreditării în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (12) Organismul de evaluare a conformităţii recunoscut transmite autorităţii cu funcții de reglementare, în fiecare an, pînă la data de 1 februarie, un raport scris referitor la activitatea sa în anul calendaristic anterior. Raportul anual conţine informaţii privind:
    a) activităţile de evaluare a conformităţii, realizate în limita domeniului în care a fost recunoscut;
    b) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor de conformitate, însoţite de motivare;
    c) apelurile şi reclamaţiile primite, inclusiv informaţiile privind modul de soluţionare a acestora;
    d) dificultăţile întîmpinate în realizarea activităţilor, măsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii;
    e) activităţile subcontractate, subcontractanţii, măsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea acestor activităţi;
    f) solicitările din partea autorităţilor de supraveghere a pieţei referitoare la desfăşurarea activităţilor de evaluare a conformităţii;
    g) participarea la informare sau informarea personalului de evaluare privind activităţile de standardizare din domeniul în care a fost recunoscut.
    (13) Autoritatea cu funcții de reglementare, la solicitarea Comisiei Europene, prezintă acesteia toate informaţiile referitoare la procesul ce a stat la baza deciziei de notificare sau la menţinerea competenţei organismului de evaluare a conformităţii în cauză.
    (14) Recunoaşterea și extinderea recunoașterii organismelor de evaluare a conformităţii în domeniul reglementat se realizează gratuit.
    Articolul 142. Atribuțiile autorităților cu funcții
                          de reglementare
    În domeniul de recunoaștere în vederea notificării, autoritățile cu funcții de reglementare au următoarele atribuții:
    a) stabilesc, în reglementările tehnice, criterii de recunoaştere în vederea notificării pentru organismele de evaluare a conformităţii în limitele prevederilor art. 16;
    b) recunosc organismele de evaluare a conformităţii acreditate pentru activităţile din domeniul reglementat în limitele prevederilor prezentei legi;
    c) asigură obiectivitatea şi imparţialitatea în luarea deciziilor cu privire la recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii;
    d) asigură luarea deciziei cu privire la recunoaşterea organismului de evaluare a conformităţii de către altă persoană decît cea care a participat la evaluarea acestuia;
    e) garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, cu excepţia informaţiilor care afectează securitatea naţională, protecţia vieţii şi sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului; furnizează informaţii despre organismul de evaluare a conformităţii în cazul în care legislaţia prevede aceasta;
    f) dispune de personal pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor lor în scop de recunoaştere;
    g) participă la procesul de acreditare în calitate de observatori şi supraveghează, în comun cu Centrul Naţional de Acreditare, activitatea organismelor de evaluare a conformităţii care au fost acreditate şi recunoscute.
    Articolul 143. Recunoaşterea şi extinderea recunoaşterii
                           organismelor de evaluare a conformităţii
    (1) În scopul recunoaşterii pentru activitate în domeniul reglementat, organismul de evaluare a conformităţii adresează Centrului Naţional de Acreditare, concomitent cu cererea de acreditare, o solicitare de recunoaştere sau de extindere a recunoaşterii.
    (2) Centrul Naţional de Acreditare, în termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea acreditării, transmite autorităţii cu funcții de reglementare originalul solicitării de recunoaştere sau de extindere a recunoaşterii, însoţit de copiile de pe documentele din dosar.
    (3) Dosarul include:
    a) raportul de evaluare în vederea recunoaşterii sau extinderii recunoaşterii, întocmit de către Centrul Naţional de Acreditare după acordarea acreditării sau extinderea acreditării;
    b) decizia de acreditare sau de extindere a acreditării, adoptată de către Centrul Naţional de Acreditare;
    c) certificatul de acreditare, care atestă că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele prevăzute de reglementarea tehnică ce transpune legislaţia comunitară de armonizare, inclusiv anexa/anexele acestuia, eliberate de către Centrul Naţional de Acreditare;
    d) lista personalului organismului de evaluare a conformităţii;
    e) lista echipamentelor organismului de evaluare a conformităţii, după caz;
    f) lista activităţilor subcontractate, după caz.
    (4) Copiile de pe documente vor fi numerotate şi vor fi semnate de către conducătorul Centrului Naţional de Acreditare.
    (5) Dacă dosarul expediat autorităţii cu funcții de reglementare este întocmit cu abatere de la prevederile alin. (3), aceasta comunică, în scris, Centrului Naţional de Acreditare despre recepţionarea informaţiei incomplete, indicînd data la care dosarul a fost recepţionat.
    (6) Documentele prezentate în vederea recunoaşterii sau extinderii recunoaşterii sînt supuse examinării de către autoritatea cu funcții de reglementare, care creează comisia de recomandare a recunoaşterii. Regulamentul şi componenţa comisiei se aprobă de către autoritatea cu funcții de reglementare.
    (7) Examinarea documentelor prezentate în vederea recunoaşterii sau extinderii recunoaşterii şi luarea deciziei se efectuează în termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la data recepţionării dosarului privind recunoaşterea sau extinderea recunoaşterii.
    (8) După examinarea documentelor prezentate, autoritatea cu funcții de reglementare emite ordinul de acordare sau, după caz, de extindere a recunoaşterii.
    (9) În cazul în care, în termenul stabilit la alin. (7) al prezentului articol, nu a fost emis un ordin de acordare sau, după caz, de extindere a recunoaşterii și nu a fost exprimat refuz de acordare sau de extindere a recunoașterii, se aplică principiul aprobării tacite conform Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (10) Recunoaşterea sau extinderea recunoaşterii se acordă pe termenul de valabilitate a certificatului de acreditare.
    (11) Autoritatea cu funcții de reglementare informează Centrul Naţional de Acreditare despre decizia de acordare sau de extindere a recunoaşterii organismului de evaluare a conformităţii ori despre refuzul de acordare sau de extindere a recunoaşterii, cu motivarea refuzului, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei respective.
    (12) Informaţia despre organismele de evaluare a conformităţii recunoscute se include de către Centrul Naţional de Acreditare în Registrul organismelor de evaluare a conformităţii recunoscute, care este gestionat  de Centrul Naţional de Acreditare și care poate fi accesat pe pagina web oficială a acestuia.
    (13) Lista organismelor de evaluare a conformității recunoscute, cu sarcinile specifice pentru care acestea au fost recunoscute, este gestionată de către Centrul Naţional de Acreditare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Articolul 144. Suspendarea, restrîngerea sau retragerea
                           recunoaşterii organismelor de evaluare
                           a conformităţii
    (1) În vederea suspendării, restrîngerii sau retragerii recunoaşterii, Centrul Naţional de Acreditare prezintă autorităţii cu funcții de reglementare copiile de pe următoarele documente:
    a) raportul de evaluare în vederea suspendării, restrîngerii sau retragerii recunoaşterii, întocmit de Centrul Naţional de Acreditare în urma supravegherii sau efectuării evaluării neplanificate a organismului de evaluare a conformităţii recunoscut;
    b) decizia de suspendare, restrîngere sau de retragere a acreditării, adoptată  de către Centrul Naţional de Acreditare.
    (2) Copiile de pe documente vor fi numerotate şi vor fi semnate de către conducătorul Centrului Naţional de Acreditare.
    (3) Centrul Naţional de Acreditare prezintă documentele conform alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de suspendare, restrîngere sau retragere a acreditării.
    (4) Autoritatea cu funcții de reglementare suspendă recunoaşterea în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut;
    b) dacă organismului de evaluare a conformităţii recunoscut i s-a suspendat acreditarea conform deciziei de suspendare a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare;
    c) dacă, prin decizie a autorităţii cu funcții de reglementare, s-a constatat utilizarea abuzivă a statutului de organism de evaluare a conformităţii recunoscut (inclusiv în legătură cu referirile incorecte la sistemul de certificare, la certificate sau mărci, precum și cu cele din publicitate, cataloage etc.);
    d) dacă în privinţa organismului de evaluare a conformităţii a fost emisă încheierea instanţei de insolvabilitate privind intrarea în faliment conform Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29 iunie 2012 sau dacă a fost deschisă procedura de lichidare conform Codului civil, în ambele cazuri în temeiul extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    (5) Autoritatea cu funcții de reglementare restrînge recunoaşterea în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut;
    b) dacă organismul de evaluare a conformităţii recunoscut nu a demonstrat competenţă pentru o parte din domeniul acreditat, conform deciziei de restrîngere a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare.
    (6) Autoritatea cu funcții de reglementare retrage recunoaşterea în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut;
    b) dacă organismului de evaluare a conformităţii recunoscut i s-a retras acreditarea conform deciziei de retragere a acreditării, adoptată şi prezentată de către Centrul Naţional de Acreditare;
    c) dacă activitatea organismului de evaluare a conformităţii recunoscut a încetat ca urmare a radierii acestuia din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    (7) Autoritatea cu funcții de reglementare suspendă, restrînge sau retrage recunoaşterea organismului de evaluare a conformităţii prin emiterea ordinului respectiv.
    (8) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. c) din prezentul articol, autoritatea cu funcții de reglementare suspendă recunoaşterea în conformitate cu art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (9) În cazul închiderii neconformităţilor depistate care au determinat suspendarea recunoaşterii, suspendarea acesteia poate fi ridicată prin ordinul autorităţii cu funcții de reglementare, emis după prezentarea dovezilor privind închiderea neconformităţii, sau, în situația prevăzută la alin. (4) lit. c), după adoptarea hotărîrii corespunzătoare de către instanţa de judecată.
    (10) Suspendarea sau retragerea recunoaşterii are drept consecinţă încetarea activităţilor de evaluare a conformităţii din domeniul respectiv. Documentele emise după suspendarea sau retragerea recunoaşterii sînt considerate nule. Organismul de evaluare a conformităţii poartă răspundere, în conformitate cu Codul contravenţional, pentru documentele emise după suspendarea sau retragerea recunoaşterii.
    (11) Suspendarea, restrîngerea sau retragerea recunoaşterii unui organism de evaluare a conformităţii nu afectează rapoartele de încercări sau certificatele de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a adoptat decizia privind suspendarea, restrîngerea sau retragerea recunoaşterii.
    (12) În situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii recunoscut şi-a încetat activitatea, acesta va asigura predarea către un alt organism recunoscut din domeniu a documentelor şi a înregistrărilor privind evaluările realizate ori în curs de realizare din perioada în care a fost recunoscut, informînd autoritatea cu funcții de reglementare în legătură cu aceasta, sau le va pune la dispoziţia autorităţii cu funcții de reglementare şi a autorităţii de supraveghere a pieţei, la cererea acestora.
    (13) Autoritatea cu funcții de reglementare informează Centrul Naţional de Acreditare privind decizia de suspendare, ridicare a suspendării, restrîngere sau retragere a recunoaşterii organismului de evaluare a conformităţii în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.”
    12. Articolul 15:
    la alineatul (2), cuvintele „ , indiferent de faptul că este obligatorie sau voluntară,” se substituie cu cuvintele „în domeniul reglementat”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale se realizează prin aplicarea, la alegerea producătorului, a uneia dintre procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute de reglementarea tehnică aplicabilă.”
    13. La articolul 16:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Cerințe față de organismele de evaluare
                           a conformității acreditate”;
    alineatul (1):
    litera a) se completează  în final cu textul: „ . În cazul organismelor de evaluare a conformității recunoscute şi, după caz, notificate pentru domeniile reglementate, prevăzute la anexa nr. 3, care este parte integrantă din prezenta lege, să respecte cerințele aplicabile organismelor notificate, stabilite de legislația comunitară de armonizare şi de reglementările tehnice care transpun această legislație;”
    litera b) se completează în final cu cuvintele „și nici ca reprezentant autorizat al oricăreia dintre aceste părţi”;
    litera d) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv să-și asigure acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare”;
    alineatul se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) în cazul organismelor de certificare şi de inspecţie, să utilizeze rezultatele încercărilor, emise de laboratoarele de încercări acreditate, atunci cînd subcontractează laboratoarele;”
    alineatul (2):
     se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) de a solicita acreditarea de la organismul național de acreditare semnatar al Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare dacă Centrul Naţional de Acreditare nu are competenţa de a oferi serviciile de acreditare solicitate în domeniul reglementat conform anexei nr. 3;”
    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) de a solicita producătorului, în cadrul evaluării conformităţii, asigurarea accesului la locul de producere şi la documentele sistemului calităţii, precum şi de a efectua vizite de evaluare planificate şi inopinate dacă sînt necesare.”
    articolul se completează cu alineatele (3)–(9) cu următorul cuprins:
    „(3) Organismul de evaluare a conformității realizează procedura de evaluare a conformității în mod proporțional, luînd în considerare dimensiunea întreprinderii, domeniul de activitate și structura acesteia, gradul de complexitate a tehnologiei de producție, precum și caracterul de serie sau de masă al procesului de producție. În același timp, organismul de evaluare a conformității respectă gradul de precizie şi nivelul de protecție necesare pentru conformitatea produsului cu cerințele reglementărilor tehnice aplicabile produsului.
    (4) În cazul în care organismul de evaluare a conformității constată că cerințele prevăzute de reglementările tehnice aplicabile produsului, de standardele europene armonizate adoptate ca standarde moldovenești sau de specificațiile tehnice corespunzătoare nu sînt îndeplinite de către producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite certificatul de conformitate.
    (5) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului, organismul de evaluare a conformității constată că un produs nu mai este conform cerințelor aplicabile, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și, după caz, suspendă sau retrage certificatul.
    (6) În cazul în care nu sînt luate măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul de evaluare a conformităţii restricționează, suspendă sau retrage certificatul emis de acesta.
    (7) Organismul de evaluare a conformității recunoscut informează autoritatea cu funcții de reglementare despre:
    a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a certificatelor;
    b) circumstanțele care afectează scopul şi condițiile recunoaşterii de către autorităţile cu funcții de reglementare;
    c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;
    d) activitățile de evaluare a conformității, realizate în limita domeniului recunoaşterii în vederea notificării, și despre orice alte activități realizate, inclusiv transfrontaliere și subcontractare.
    (8) Organismul de evaluare a conformității cooperează cu alte organisme de evaluare a conformității care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității și care acoperă aceleași produse, oferind informații relevante privitor la rezultatele negative ale evaluărilor de conformitate și, la cerere, privitor la rezultatele pozitive ale evaluărilor de conformitate.
    (9) Organismele de evaluare a conformității participă la informare sau se asigură că personalul lor de evaluare este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante domeniului său de activitate.”
    14. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Evaluarea conformităţii cu titlu voluntar se realizează prin certificare, inspecţie, încercare sau combinaţiile lor şi nu se impune prin reglementări tehnice.”
    15. Articolul 18:
    la alineatul (1), cuvintele „care este parte integrantă din prezenta lege,” și cuvîntul „esenţiale” se exclud;
    la alineatul (4):
    în partea introductivă, cuvintele „cu cerințele esenţiale  prin aplicarea următoarelor proceduri” se substituie cu cuvîntul „prin”;
    litera d) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) În cazul în care reglementarea tehnică impune efectuarea evaluării conformităţii a unui anumit produs cu implicarea obligatorie a terţei părţi, producătorul poate alege între modulele de asigurare a calităţii şi modulele de certificare a produsului.”
    16. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvîntul „plasat” se substituie cu cuvîntul „introdus”;
     alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Declarația de conformitate se emite de către producător sau  reprezentantul lui autorizat dacă sarcina respectivă este prevăzută în mandatul primit de la producător. Prin redactarea declaraţiei de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care legislația comunitară de armonizare impune producătorului să declare că s-a demonstrat îndeplinirea cerințelor referitoare la un produs, cerințele aplicabile sînt cele prevǎzute de reglementǎrile tehnice care transpun legislația comunitară respectivǎ.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Emitentul unei declarații de conformitate (persoană fizică sau juridică) este responsabil de conformitatea obiectului acesteia cu cerințele esențiale aplicabile conform reglementărilor tehnice care transpun legislaţia comunitară de armonizare.”
    alineatul (6):
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) denumirea şi numărul organismului de evaluare a conformităţii recunoscut/notificat, în cazul în care este implicat în evaluarea conformităţii, precum și numărul certificatului emis de acesta şi descrierea intervenţiei acestuia;”
    alineatul  se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) identificarea elementelor specificate în modulele relevante.”
    la alineatul (8), cuvintele „organele cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „autoritățile de supraveghere a pieței”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Documentaţia tehnică se întocmeşte de către producător. Aceasta permite evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile şi include o analiză adecvată şi  o evaluare a riscurilor.”
    alineatele (11)–(14) se abrogă.
    17. Articolul 20:
    în titlul articolului și la alineatul (1), cuvîntul „conformităţii” se exclude;
    la alineatul (4), cuvîntul „mărcilor” se substituie cu cuvîntul „marcajelor”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Nu se supun certificării produsele destinate expozițiilor, tîrgurilor și altor acțiuni publicitare în calitate de exponate, modele, materiale publicitare.”
    18. Articolul 21:
    la alineatul (2), cuvintele „cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „de supraveghere a pieței”;
    la alineatul (6), cuvintele „în numele statului,” se substituie cu cuvintele „de către autoritățile de supraveghere a pieței, atunci”.
    19. Articolul 23:
    în titlul articolului, cuvîntul „Marca” se substituie cu cuvîntul „Marcajul”;
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Produsele supuse evaluării conformității în domeniul reglementat, înainte de introducerea lor pe piață și/sau înainte de utilizare, vor fi marcate de către producător cu marcajul de conformitate SM, dacă reglementarea tehnică prevede o astfel de marcare. Marcarea produsului cu marcajul de conformitate SM indică conformitatea acestuia cu cerințele esențiale stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă care transpune legislaţia comunitară de armonizare. Marcajul de conformitate SM se aplică doar de către producător sau reprezentantul său autorizat.
    (2) Marcajul de conformitate SM se aplică potrivit principiilor şi normelor stabilite la art. 231. Prezentarea grafică şi dimensiunile marcajului de conformitate SM sînt cuprinse în anexa nr. 4, care este parte integrantă din prezenta lege.”
    la alineatul (3), cuvîntul „mărcii” se substituie cu cuvîntul „marcajului”;
    la alineatul (4), cuvîntul „mărcilor” se substituie cu cuvîntul „marcajelor”, iar cuvîntul „marca” – cu cuvîntul „marcajul”.
    20. Legea se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Principiile generale şi normele de
                            aplicare a marcajului CE
    (1) Marcajul CE se aplică doar pentru domeniile reglementate conform anexei nr. 3. Pînă la data intrării în vigoare a Acordului privind ECA ori pînă la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de acord nu este încheiat, se aplică marcajul de conformitate SM prevăzut la art. 23. În această perioadă de tranziție, marcajul CE se recunoaște în condițiile art. 31 alin. (11).
    (2) Marcajul CE se aplică doar de către producător sau reprezentantul său autorizat. Prezentarea grafică şi dimensiunile marcajului CE sînt cuprinse  în anexa nr. 5, care este parte integrantă din prezenta lege.
    (3) Marcajul CE se aplică doar pe produsele pentru care reglementarea tehnică prevede aplicarea marcajului şi nu se aplică pe niciun alt produs.
    (4) Prin faptul că a aplicat sau a cerut aplicarea marcajului CE, producătorul indică faptul că îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu toate cerinţele aplicabile.
    (5) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile.
    (6) Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia şi/sau forma marcajului CE. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe produs doar cu condiţia că, prin aplicarea acestuia, nu vor fi afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE.
    (7) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe produs sau pe plăcuţa cu datele produsului. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ce ţin de natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire, dacă legislaţia în cauză prevede astfel de documente.
    (8) Marcajul CE se aplică înainte de introducerea produsului pe piaţă. Marcajul CE poate fi urmat de o pictogramă sau de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.
    (9) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control al producţiei. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător ori reprezentantul său autorizat.”
    21. Articolul 24:
    în titlul articolului, cuvîntul „mărci” se substituie cu cuvîntul „marcaje”;
    la alineatul (1), cuvintul „mărci” se substituie cu cuvintul „marcaje”, iar cuvintul „marca” – cu cuvîntul „marcajul”;
    la alineatul (2), cuvîntul „mărcilor” se substituie cu cuvîntul „marcajelor”, iar cuvintele  „poate fi aplicată marca” – cu cuvintele „poate fi aplicat marcajul”;
    la alineatul (3), cuvîntul „mărci” se substituie cu cuvîntul „marcaje”, iar cuvîntul „marca” – cu cuvîntul „marcajul”;
    la alineatul (4), cuvîntul „marca” se substituie cu cuvîntul „marcajul”.
    22. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
Capitolul VI
INTRODUCEREA ȘI PUNEREA LA DISPOZIȚIE
PE PIAŢĂ A PRODUSELOR”.
    23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Condiţiile de introducere şi punere
                           la dispoziţie pe piaţă a produselor
    (1) Introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a produselor din domeniul de reglementare prevăzut la anexa nr. 3 se realizează în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu cerințele reglementărilor tehnice aplicabile.  Produsele se introduc  şi/sau se pun la dispoziție pe piaţă numai dacă satisfac cerinţele esenţiale care oferă un nivel adecvat de protecţie intereselor publice, precum sănătate şi siguranţă în general, sănătate şi siguranţă la locul de muncă, protecţie a consumatorilor, protecţie a mediului şi securitate, cu respectarea principiilor internaţionale ale liberei circulaţii a produselor în comerţul interior şi cel internaţional, şi numai dacă sînt însoţite de documente care atestă conformitatea. Persoana responsabilă de introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a produselor este agentul economic care practică activitate de întreprinzător.
    (2) Agenţii economici sînt responsabili, în raport cu rolurile şi obligaţiile prevăzute de reglementările tehnice care transpun legislaţia comunitară de armonizare, pe care aceştia le au la introducerea şi punerea la dispoziţie pe piață a produselor, pentru conformitatea produselor lor cu toate reglementările tehnice aplicabile.
    (3) Agenţii economici răspund, de asemenea, pentru garantarea faptului că toate informaţiile pe care le oferă cu privire la produsele lor sînt corecte, complete şi în conformitate cu reglementările tehnice care transpun legislaţia comunitară de armonizare.
    (4) Conformitatea produselor din domeniile necuprinse în anexa nr. 3 se evaluează în baza cerințelor esențiale stabilite pentru produsele respective în reglementările tehnice aplicabile.
    (5) Conformitatea produselor din domeniile necuprinse în anexa nr. 3 cu cerințele esențiale stabilite pentru produsele respective în reglementările tehnice aplicabile poate fi atestată prin certificate de conformitate, prin certificate şi/sau rapoarte de inspecţie, prin rapoarte de încercări, emise de organismele de evaluare a conformităţii acreditate, precum şi prin declaraţii pe propria răspundere, emise de către producător sau reprezentantul său autorizat.”
    24. Articolul 26:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, după cuvîntul „Producătorul” se introduc cuvintele „ , la introducerea pe piaţă a produselor,”;
    la litera d), cuvintele „documentația suport și declarația de conformitate” se substituie cu cuvintele „documentația tehnică și declarația de conformitate  pentru o perioadă stabilită de reglementarea tehnică aplicabilă produsului,”;
    la litera e), cuvintele „cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „de supraveghere a pieței”;
    alineatul se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) se asigură că produsele lui poartă tipul, lotul sau numărul de serie ori alt element de identificare. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorul se asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește produsul;
    h) indică, pe produs sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoțește produsul, numele său, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată și adresa la care poate fi contactat. Adresa va indica un singur punct de contact cu producătorul.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul în care s-a demonstrat conformitatea produsului cu cerințele aplicabile prin procedura de evaluare a conformităţii aplicabilă, producătorii întocmesc o declarație de conformitate și aplică marcajul de conformitate.”
    la alineatul (2), cuvîntul „conexe” se substituie cu cuvintele „europene armonizate adoptate ca standarde moldovenești”;
    la alineatul (4), cuvintele „cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „de supraveghere a pieței”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Producătorul respectă cerințele reglementărilor tehnice aplicabile produsului care transpun legislaţia comunitară de armonizare.”
    25. La articolul 27 alineatul (2) literele a) și b), cuvintele „cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „de supraveghere a pieței”.
    26. Articolul 28:
    la alineatul (1), cuvintele „organelor cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „autorităților de supraveghere a pieței”;
    alineatele (2)–(5) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Importatorul introduce pe piaţă numai produse conforme cerinţelor esenţiale în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, prevăzută la art.19 alin. (9). Documentaţia tehnică va fi tradusă în limba de stat de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, la solicitarea autorităţilor de supraveghere a pieţei.
    (3) Importul produselor se efectuează pe bază de contract de livrare, în care se indică în mod obligatoriu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile produselor importate. Importatorul indică, pe produs sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte produsul, numele său, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată şi adresa la care poate fi contactat.
    (4) Importatorul furnizează, la solicitarea autorităţii de supraveghere a pieţei, informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului introdus pe piaţă cu cerinţele esenţiale şi cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pe care le-a introdus pe piaţă.
    (5) Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorul garantează că producătorul a îndeplinit cerințele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. g) şi h), precum şi procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii. Importatorul se asigură că produsul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă în limba de stat.”
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Importatorul păstrează o copie a declarației de conformitate în funcție de ciclul de viață al produsului și de nivelul de risc, precum şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei, la cerere, conform reglementărilor tehnice aplicabile.”
    la alineatul (10), cuvintele „cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „de supraveghere a pieței”;
    la alineatul (11), cuvintele „sau distribuitorul” se exclud.
    27. La articolul 29:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , dacă produsul poartă marcajul sau marcajele de conformitate prevăzute de reglementarea tehnică aplicabilă, precum şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. g) şi h) şi, respectiv, la art. 28 alin. (3)”;
    la alineatele (4), (5) și (6), cuvintele „cu funcții de control” se substituie cu cuvintele „de supraveghere a pieței”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Distribuitorul, la cererea motivată a autorităţii de supraveghere a pieţei, furnizează acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului. Distribuitorul cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune de eliminare a riscurilor prezentate de produsele puse la dispoziţie pe piaţă.”
    28. Articolul 31:
    la alineatul (1), cuvintele „acreditate de organismele de acreditare” se substituie cu cuvintele „notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare”;
    articolul se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Recunoaşterea prevăzută la alin. (1) presupune că prezenţa marcajului CE şi a marcajelor stabilite de reglementările tehnice aplicabile produsului demonstrează că acesta a fost supus procedurilor de evaluare a conformităţii şi, în consecinţă, atunci cînd produsul este introdus sau pus la dispoziție pe piaţă, nu mai este necesară repetarea procedurilor de evaluare a conformităţii deja efectuate.
    (12) Prevederile alin. (1) şi (11) se aplică fără a aduce atingere dispoziţiilor legislaţiei comunitare de armonizare, în conformitate cu obligaţiile care decurg din acordurile încheiate între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre,  pe de altă parte.”
    29. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32
    (1) Prezenta lege este compatibilă cu capitolul I „Dispoziții generale”, capitolul II „Acreditarea” și capitolul IV „Marcajul CE” din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 218 din 13 august 2008, cu articolele 1–6 și anexa nr. I – capitolul R1 „Definiții”, capitolul R2 „Obligațiile operatorilor economici”, capitolul R3 „Conformitatea produsului” și capitolul R4 „Notificarea organismelor de evaluare a conformității” – din Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (text cu relevanţă pentru SEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 218 din 13 august 2008, precum şi creează cadrul legal pentru implementarea standardului european EN ISO/CEI 17011.
    (2) La data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, organismele de evaluare a conformităţii care efectuează evaluarea conformităţii în domeniile specificate la anexa nr. 3 vor fi desemnate şi notificate Comisiei Europene conform legislaţiei naţionale armonizate cu legislaţia europeană respectivă.”
    30. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    31. Anexa nr. 3 se completează cu poziţiile 29 şi 30 cu următorul cuprins:
    „29. Articole pirotehnice
    30. Etichetarea energetică”.
    32. Legea se completează cu anexele nr. 4 şi nr. 5 cu următorul cuprins:
„Anexa nr. 4


Marcajul de conformitate SM


Anexa nr. 5

Marcajul CE

    1. Marcajul CE constă în iniţialele „CE” avînd următoarea formă:


    2. În cazul în care marcajul CE este redus sau mărit, se respectă proporţiile indicate în desenul gradat de la punctul 1.
    3. În cazul în care legislaţia în domeniu nu impune dimensiuni specifice, marcajul CE va avea o înălţime de cel puţin 5 mm.”
    Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la compartimentul „Ministerul Economiei”, poziția 4 va avea următorul cuprins:
4

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit

În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării


    compartimentul „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se completează cu poziţia 34 cu următorul cuprins:

34

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit

În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării


    compartimentul „Ministerul Afacerilor Interne” se completează cu poziţia 23 cu următorul cuprins:

23

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit
În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării

    compartimentul „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se completează cu poziţia 9 cu următorul cuprins:

9

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit
În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării

    compartimentul „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” se completează cu poziţia 5 cu următorul cuprins:

5

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit
În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării

    compartimentul „Ministerul Sănătăţii” se completează cu poziţia 5 cu următorul cuprins:

5

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit
În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării

    compartimentul „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”” se completează cu poziţia 2 cu următorul cuprins:

2

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit
În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării

    compartimentul „Ministerul Mediului” se completează cu poziţia 13 cu următorul cuprins:

13

Ordin privind recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii

Gratuit
În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării

    Art. III. – Articolul 348 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la litera a), după cuvîntul „conformitate” se introduc cuvintele „sau a rapoartelor de încercări”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) eliberarea certificatelor de conformitate şi/sau a rapoartelor de încercări după expirarea termenului de valabilitate a acreditării sau a recunoaşterii acordate de către autoritatea de reglementare ori după suspendarea sau retragerea recunoaşterii;”.
    Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția articolului I la punctul 16 în partea ce ține de abrogarea alineatelor (11)–(14) de la articolul 19 și la punctul 26 în partea ce ține de expunerea în redacție nouă a alineatelor (2)–(5) și (8) de la articolul 28, care se pun în aplicare începînd cu data intrării în vigoare a Legii nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.
    (2) Guvernul, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 9. Chişinău, 26 februarie 2016.