LPC38/2016
ID intern unic:  364093
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 38
din  17.03.2016
pentru completarea Legii cu privire la întreprinderea
de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994
Publicat : 08.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 90-99     art Nr : 174
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, se completează cu capitolul V cu următorul cuprins:
Capitolul V
DEZVĂLUIREA INFORMAȚIEI
DE CĂTRE ÎNTREPRINDERE
    Articolul 15. Dispoziții generale privind dezvăluirea
                         informației
    Prevederile prezentului capitol se aplică întreprinderilor care au obligația de a efectua auditul rapoartelor financiare anuale conform art. 131 din prezenta lege.
    Articolul 16. Dezvăluirea informației
    (1) Întreprinderea are obligația să publice raportul său anual pînă în data de 30 mai a anului imediat următor anului de raportare și să ia măsurile necesare pentru ca raportul să rămînă disponibil publicului pe o perioadă de cel puțin 3 ani pe pagina sa web și pe pagina autorității publice în administrarea căreia ea se află sau care are calitatea de fondator al acesteia.
    (2) Raportul anual al întreprinderii va conține cel puțin:
    a) situațiile financiare anuale, inclusiv retribuțiile membrilor organelor de administrare, de conducere și de supraveghere, alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile actualilor sau foștilor membri ai acestor organe, pe categorii;
    b) raportul de activitate al conducerii;
    c) o descriere corectă și completă a dezvoltării întreprinderii și a performanțelor sale economico-financiare, precum și o descriere a principalelor riscuri cu care aceasta se confruntă.
    (3) Odată cu publicarea raportului său anual, întreprinderea va publica integral și raportul de audit.
    (4) Se consideră că raportul anual al întreprinderii este făcut public dacă acesta este plasat, în format electronic, pe pagina sa web și pe pagina autorității publice în administrarea căreia ea se află sau care are calitatea de fondator al întreprinderii.”
    Art. II. – Rapoartele anuale ale întreprinderilor pentru anul 2015 vor fi publicate, în condițiile prezentei legi, pînă în data de 1 iulie 2016.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 38. Chişinău, 17 martie 2016.