LPC24/2016
ID intern unic:  364216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 24
din  04.03.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 192
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, subalineatul opt se exclude.
    2. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 71. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole
    Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, cu excepţia categoriilor de terenuri prevăzute la art. 72 al prezentului Cod, se aprobă:
    prin hotărîre a Guvernului – pentru terenul agricol proprietate a statului, cu avizul consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul;
    prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea și, respectiv, prin hotărîrea Adunării Populare a Găgăuziei în a căror proprietate se află terenul agricol;
    prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul proprietate a persoanei fizice sau juridice, în temeiul cererii proprietarului.
    Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se realizează conform procedurii prevăzute în regulamentul aprobat de Guvern.”
    3. La articolul 83, alineatul trei se completează în final cu textul „sau prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, prin hotărîrea Adunării Populare a Găgăuziei în a căror proprietate se află terenul respectiv, conform procedurii prevăzute în regulamentul aprobat de Guvern”.
    Art. II. – La articolul 25 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) consiliile unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – în cazurile de supunere controlului constituționalității legilor, regulamentelor și hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor, ordonanțelor și a dispozițiilor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, care nu corespund art. 109 și, respectiv, art. 111 din Constituția Republicii Moldova.”
    Art. III. – La articolul 38 alineatul (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,   nr. 53–54, art. 597), cu modificările ulterioare, litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) consiliile unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – în cazurile de supunere controlului constituționalității legilor, regulamentelor și hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor, ordonanțelor și a dispozițiilor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, care nu corespund art. 109 și, respectiv, art. 111 din Constituția Republicii Moldova.”
    Art. IV. – Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 280, art. 878), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (3) se completează în final cu textul „de nivelul întîi sau de nivelul al doilea, după caz”.
    2. Articolul 17 se abrogă.
    Art. V. – Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (12), textul: „Mijloacele în cauză  urmează să fie utilizate la cheltuieli capitale și la realizarea măsurilor de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor.” se exclude.
    2. Articolul 14:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „sau, după caz, la bugetul unității administrativ-teritoriale respective”;
    la alineatul (2), cuvintele „adoptă hotărîrea” se substituie cu textul „ , consiliul unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă hotărîrea, respectiv, decizia”.
    3. Punctul 11 din nota la anexă va avea următorul cuprins:
    „11. În caz de schimbare a destinației terenurilor agricole și a terenurilor fondului silvic în scop de extragere a zăcămintelor de substanțe minerale utile, la prețul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziția a III-a din anexă, se aplică coeficientul 0,2, cu condiția recultivării și returnării terenurilor menționate în circuitul agricol sau în fondul silvic în conformitate cu proiectul de recultivare.
    În cazul în care recultivarea terenurilor exploatate pentru extragerea zăcămintelor de substanțe minerale utile nu asigură returnarea terenurilor în circuitul agricol sau în fondul silvic la nivelul calității solului prevăzut în proiectul de recultivare, diferența dintre gradul de bonitate a solului de  pînă la recultivare și după recultivare urmează a fi recuperată în funcție de tarifele stabilite pentru fiecare unitate grad-hectar la poziția menționată.”
    Art. VI. – Din titlul şi din alineatul (2) ale articolului 60 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, cuvintele „şi a registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri” se exclud.
    Art. VII. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 alineatul (2) litera e), cuvîntul „propune” se exclude;
    2. La articolul 43, alineatul (1) se completează cu literele d1) și t1) cu următorul cuprins:
    „d1) decide, în condițiile legii, schimbarea destinației terenurilor proprietate a raionului;”
    „t1) decide, în condițiile legii, înaintarea sesizărilor la Curtea Constituțională;”.
    Art. VIII. – Guvernul, autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi și al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanță cu prezenta lege.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 24. Chișinău, 4 martie 2016.