LPC26/2016
ID intern unic:  364354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 26
din  04.03.2016
pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 207
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 31 alineatul (3), cifrele „15” se substituie cu textul „30 de”.
    2. La articolul 52,  alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la venitul asigurat pe motiv că documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţionale, cuantumul pensiei va fi calculat în modul stabilit de Guvern.
    (6) Pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 2004, în venitul asigurat pentru personalul misiunilor diplomatice se include salariul mediu lunar calculat în monedă națională, determinat în modul stabilit de Guvern.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 26. Chișinău, 4 martie 2016.