LPC52/2016
ID intern unic:  364357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 52
din  01.04.2016
pentru modificarea și completarea Codului muncii 
al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 209
    În vederea asigurării transpunerii Directivei 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 288 din 18 octombrie 1991, şi a Directivei 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE şi CEEP, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 175 din 10 iulie 1999,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 34:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Orice modificare sau completare a contractului colectiv de muncă urmează a fi adusă la cunoştinţa salariaţilor unităţii de către angajator în termen de 5 zile lucrătoare de la data operării, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanţele unității), precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.”
    2. La articolul 38 alineatul (7), după cuvîntul „teritorial” se introduc cuvintele „ , precum şi a modificărilor şi completărilor operate în acestea”.
    3. Articolul 48 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 48. Informarea privind condiţiile de activitate
    (1) Anterior angajării sau transferării într-o nouă funcţie, angajatorul are obligaţia de a informa persoana care urmează a fi angajată sau transferată despre condiţiile de activitate în funcţia propusă, oferindu-i informaţia prevăzută la art. 49 alin. (1), precum şi informaţia privind perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator şi salariat în cazul încetării activităţii. Informaţia în cauză va face obiectul unui proiect de contract individual de muncă sau al unei scrisori oficiale, ambele semnate de angajator.
    (2) La angajare, salariatului îi vor fi puse la dispoziţie, suplimentar, convenţiile colective care-i sînt aplicabile, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al unităţii, precum şi informaţia privind cerinţele de securitate şi sănătate în muncă aferente activităţii sale.
    (3) În cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligaţia de a-i furniza, în timp util, toată informaţia prevăzută la art. 49 alin. (1) şi, suplimentar, informaţii referitoare la:
    a) durata muncii în străinătate;
    b) moneda în care va fi retribuită munca, precum şi modalitatea de plată;
    c) compensaţiile şi avantajele în numerar şi/sau în natură aferente plecării în străinătate;
    d) condiţiile specifice de asigurare;
    e) condiţiile de cazare;
    f) aranjamentele de călătorie tur-retur.
    (4) La angajarea în Republica Moldova a cetăţenilor străini se vor lua în considerare, de asemenea, prevederile legislaţiei în domeniul migraţiei de muncă, precum şi dispoziţiile relevante ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.”
    4. Articolul 49:
    la alineatul (1):
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unităţii), precum şi periodicitatea achitării plăților;”
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menţionează că salariatul poate avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a unităţii sau, după caz, domiciliul angajatorului;”
    litera l) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv durata zilei şi a săptămînii de muncă a salariatului”;
    alineatul se completează cu litera s) cu următorul cuprins:
    „s) clauzele specifice (art. 51), după caz.”
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    5. La articolul 54, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată se indică în contract.”
    6. La articolul 55:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cazurile enumerate la alin. (1) lit. e), g), i), l) şi m), încheierea unui contract individual de muncă pe durată determinată sau prelungirea, pe durată determinată, a unui contract existent este permisă doar atunci cînd stabilirea unui raport de muncă permanent nu este posibilă din motive obiective (cum ar fi disponibilitatea persoanelor care îşi fac studiile la secţia de zi doar în perioada vacanţelor, existenţa unor legi organice care permit sau prescriu angajarea anumitor salariaţi pe durată determinată etc.). Motivele respective, de rînd cu temeiurile legale ale limitării duratei raportului de muncă, urmează a fi indicate în contract sau în acordul suplimentar la acesta.”
    7. Codul se completează cu articolul 551 cu următorul cuprins:
    „Articolul 551. Garanţii pentru salariaţii angajaţi pe
                             o durată determinată
    (1) Nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată determinată în raport cu salariaţii permanenţi care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o justificare obiectivă.
    (2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se va aplica cel puţin:
    a) vechimii în muncă necesare pentru ocuparea anumitor funcţii;
    b) oportunităţilor de instruire;
    c) posibilităţii de a ocupa o funcţie permanentă în cadrul unităţii.
    (3) În vederea asigurării accesului egal la locurile de muncă, vechimea în muncă stabilită pentru ocuparea unei funcţii va fi aceeaşi pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată şi cei angajaţi pe o durată determinată.
    (4) Pentru a îmbunătăţi competenţele profesionale, dezvoltarea carierei şi mobilitatea profesională a salariaţilor angajaţi pe durată determinată, angajatorul va facilita accesul acestora la oportunităţi adecvate de formare profesională, în conformitate cu prevederile prezentului cod (titlul VIII).
    (5) Angajatorul va informa salariaţii angajaţi pe o durată determinată despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei lor, astfel ca salariaţii respectivi să poată accede la funcţii permanente în condiţii egale cu ceilalţi salariaţi. Informaţia privind funcţiile vacante va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor, precum şi a reprezentanţilor acestora la nivel de unitate, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentanţele unității), precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.”
    8. La articolul 65, alineatul (3) se abrogă.
    9. La articolul 68:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1).”
    alineatul (3) se abrogă.
    10. La articolul 69, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1), locul de muncă al salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator, fără efectuarea modificărilor în contractul individual de muncă, în cazul deplasării sau detaşării conform art. 70 şi 71.”
    11. La articolul 74:
    în titlul articolului, cuvintele „şi permutarea” se exclud;
    alineatul (4) se abrogă.
    12. La articolul 82 litera j1), cuvintele „permutarea sau” se exclud.
    13. Articolul 164 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 164. Menţinerea salariului în caz de transfer
                             la o altă muncă permanentă cu retribuţie
                             mai mică
    În cazul în care salariatul este transferat la o altă muncă permanentă cu retribuţie mai mică în cadrul aceleiaşi unităţi sau într-o altă localitate împreună cu unitatea, conform art. 74 alin. (1), acestuia i se menţine salariul mediu de la locul de muncă precedent timp de o lună din ziua transferării, cu respectarea prealabilă a prevederilor art. 68.”
    14. La articolul 199, alineatul (7) se completează în final cu cuvintele „şi se aduce la cunoştinţa salariaţilor în termenul şi în modul prevăzute la alin. (4) şi (5)”.
    15. La articolul 225 alineatul (4), cuvintele „prin transfer sau permutare, alt lucru, corespunzător” se substituie cu cuvintele „o altă muncă, corespunzătoare”.
    16. La articolul 250 alineatul (1), cuvintele „prin transfer sau permutare” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 52. Chișinău, 1 aprilie  2016.