HGO437/2016
ID intern unic:  364382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 437
din  12.04.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, înlocuirea,
schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea
datelor din tahografe şi cartelele tahografice
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 504
    În vederea executării prevederilor art. 3 lit. j) din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.247-248, art.568), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrii Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993 privind aderarea Republicii Moldova la unele convenţii internaţionale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.62), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice (se anexează).
    2. Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Se desemnează autoritatea administrativă Agenţia Naţională Transport Auto în calitate de autoritate responsabilă de eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, precum şi de monitorizarea procesului de descărcare şi stocare a datelor din tahografe şi cartelele tahografice.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                    Iurie Chirinciuc

    Nr. 437. Chişinău, 12 aprilie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.437
din 12 aprilie 2016

REGULAMENT
privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor
tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe
şi cartelele tahografice
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice (în continuare – Regulament) transpune parţial Regulamentul (UE) nr.165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60 din 28 februarie 2014; Regulamentul (UE) nr. 581/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 privind termenele maxime pentru descărcarea datelor relevante din unităţile montate pe vehicule şi din cardurile conducătorilor auto, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 168 din 2 iulie 2010; Regulamentul (EC) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 102 din 11 aprilie 2006.
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare a eliberării, înlocuirii, schimbării şi înnoirii cartelelor tahografice, precum şi descărcarea, stocarea şi distrugerea datelor din tahografele digitale şi cartelele tahografice utilizate de operatorii de transport de pe teritoriul Republicii Moldova.
    3. Aparatele de înregistrare a timpului de muncă şi odihnă a echipajelor antrenate la efectuarea operaţiunilor de transport vor fi montate şi deservite în conformitate cu prevederile Acordului european relativ la munca echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010.
    4. Definiţii:
    activare – etapa în care tahograful devine complet operaţional şi asigură toate funcţiile, inclusiv funcţiile de securitate, prin utilizarea unei cartele de atelier;
    calibrarea unui tahograf digital – actualizarea sau confirmarea parametrilor vehiculului rutier, inclusiv identificarea şi caracteristicile vehiculului rutier, care urmează să fie stocaţi în memoria de date prin utilizarea unui card de întreprindere;
    cartelă nevalabilă – cartelă pentru care s-a detectat o anomalie sau a cărei autentificare iniţială a eşuat sau a cărei dată de început a valabilităţii nu a fost încă atinsă sau a cărei dată de expirare a fost depăşită;
    cartela tahografică – cartelă de memorie destinată a fi utilizată la un tahograf digital, care se eliberează de către ANTA. Cartela tahografică permite identificarea de către tahograful digital a deţinătorului cartelei sau a grupului căruia îi aparţine deţinătorul, precum şi descărcarea şi stocarea datelor;
    descărcarea datelor dintr-un tahograf digital – copierea, împreună cu semnătura digitală, a unei părţi sau a unui set complet de fişiere de date înregistrate în memoria de date a unităţii montate pe vehicul sau în memoria cartelei de tahograf, cu condiţia ca acest proces să nu modifice sau să şteargă eventualele date stocate;
    foaie de înregistrare – foaie concepută pentru a accepta şi păstra date înregistrate, amplasată într-un tahograf analogic şi pe care dispozitivele de inscripţionare ale tahografului analogic înscriu în mod continuu informaţiile care trebuie înregistrate;
    inspecţie periodică – set de operaţiuni realizate pentru a verifica dacă tahograful funcţionează corespunzător, dacă reglajele acestuia corespund parametrilor vehiculului şi dacă nu au fost ataşate dispozitive de manipulare la tahograf;
    reparaţie – orice lucrări efectuate la un senzor de mişcare sau la o unitate montată pe vehicul care impune deconectarea de la sursa de alimentare cu electricitate sau deconectarea de la alte componente ale tahografului sau deschiderea senzorului de mişcare sau a unităţii montate pe vehicul;
    reşedinţă curentă – locul unde o persoană locuieşte de obicei, şi anume cel puţin 183 de zile într-un an calendaristic, în virtutea unor legături personale şi profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strînsă între persoana respectivă şi locul în care locuieşte;
    senzor de mişcare – parte a tahografului care furnizează un semnal reprezentînd viteza vehiculului şi/sau distanţa parcursă;
    tahograf – echipament destinat instalării la bordul vehiculelor rutiere pentru a afişa, a înregistra, a imprima, a stoca şi a furniza în mod automat sau semiautomat detalii privind mişcarea acestor vehicule, inclusiv viteza unor astfel de vehicule, în conformitate cu punctul 9 din Regulament, şi detalii privind anumite perioade de activitate ale conducătorilor auto;
    tahograf analogic – tahograf care utilizează o foaie de înregistrare pentru evidenţa timpului de muncă şi odihnă a conducătorilor auto;
    tahograf digital – tahograf care înglobează cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a şoferului, unul sau două cititoare de cartele tahografice, o imprimantă integrată sau separată, instrumente de afişaj şi care permite descărcarea datelor de memorie, afişarea sau imprimarea informaţiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localităţilor unde începe şi se termină perioada zilnică de lucru;
    unitate montată pe vehicul – tahograful, cu excepţia senzorului de mişcare şi a cablurilor cu care este conectat senzorul de mişcare. Unitatea montată pe vehicul poate fi o unitate unică sau mai multe unităţi distribuite în vehicul, cu condiţia de a respecta cerinţele de securitate prevăzute; unitatea montată pe vehicul include, printre altele, o unitate de prelucrare, o memorie de date, o funcţie de măsurare a timpului, două dispozitive de interfaţă pentru cartelele inteligente pentru conducătorul auto şi copilot, o imprimantă, un afişaj, conectori şi dispozitive pentru înregistrarea de date de către utilizator.
    5. Tahografele, inclusiv componentele externe ale acestuia, cartelele de tahograf şi foile de înregistrare îndeplinesc cerinţe stricte de ordin tehnic şi de alte tipuri, pentru a permite punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului Regulament.
    6. Tahografele şi cartelele de tahograf trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) înregistrează date exacte şi fiabile legate de conducătorul auto, de activitatea conducătorului auto şi de vehicul;
    2) sînt sigure, în special pentru a garanta integritatea şi originea sursei datelor înregistrate de şi extrase din unităţile montate pe vehicule şi senzorii de mişcare;
    3) sînt interoperabile între diferitele generaţii de unităţi montate pe vehicule şi de cartele de tahograf;
    4) permit verificarea eficientă a respectării prezentului Regulament şi a altor acte juridice aplicabile;
    5) sînt uşor de utilizat.
    7. Tahografele digitale înregistrează:
    a) distanţa parcursă şi viteza vehiculului;
    b) măsurarea timpului;
    c) punctele de poziţie;
    d) identitatea conducătorului auto;
    e) activitatea conducătorului auto;
    f) datele privind controlul, calibrarea şi repararea tahografului, inclusiv identitatea atelierului;
    g) evenimente şi anomalii.
    8. Tahografele analogice înregistrează cel puţin datele menţionate la pct.7 lit.a), b) şi e).
    9. Accesul la datele stocate în tahograf şi pe cartelele de tahograf poate fi acordat oricînd:
    a) autorităţilor de control competente;
    b) întreprinderii de transport relevante, astfel încît aceasta să îşi poată îndeplini obligaţiile legale.
    10. Datele înregistrate de tahograf care pot fi transmise în sau din tahograf, prin metoda fără fir sau electronic, se prezintă în forma unor protocoale disponibile public, astfel cum sînt definite în standardele deschise.
    11. Pentru a se asigura că tahografele respectă principiile şi cerinţele prezentului Regulament, în special ale prezentului articol, sînt admise spre montare şi utilizare doar tahografele care au fost omologate în altă ţară, conform procedurilor de omologare ale AETR.
    12. Dispoziţiile detaliate menţionate la pct. 11 garantează interoperabilitatea şi compatibilitatea între diferitele generaţii de unităţi montate pe vehicule şi toate cartelele de tahograf.
    13. În funcţie de utilizator, cartelele tahografice pot fi de patru tipuri:
    a) cartela conducătorului auto – cartelă eliberată conducătorului auto. Această cartelă identifică conducătorul auto şi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;
    b) cartela operatorului de transport – cartelă eliberată proprietarului sau deţinătorului autovehiculului echipat cu un tahograf digital. Această cartelă identifică operatorul de transport şi permite afişarea, descărcarea şi imprimarea datelor stocate în tahograful digital blocat de operatorul de transport;
    c) cartela de control – cartelă eliberată personalului abilitat cu funcţii de control. Această cartelă identifică persoana care efectuează controlul şi autoritatea din care face parte şi permite accesul la datele stocate în memoria tahografului sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea şi/sau descărcarea datelor;
    d) cartela atelierului autorizat – cartelă eliberată unui producător de tahografe digitale, unei uzine producătoare de autovehicule sau unui atelier autorizat să monteze, să repare, să regleze şi să verifice tahografele digitale. Această cartelă identifică deţinătorul şi permite încercarea şi etalonarea aparatului de control şi/sau descărcarea datelor din aparat.
    14. Modelele cartelelor tahografice şi taxele pentru emiterea acestora sînt stabilite de către organul central de specialitate din domeniul transporturilor.
    15. Titularul unei cartele de conducător auto poate fi şi titular al unei cartele de operator de transport, dar nu poate fi titular al unei cartele de atelier autorizat.
    16. Titularul unei cartele de operator de transport poate fi şi titular al unei cartele de conducător auto, dar nu poate fi titular al unei cartele de atelier autorizat.
    17. Titularul unei cartele de atelier autorizat nu poate fi titular al unei cartele de conducător auto sau al unei cartele de operator de transport.
    18. Titularul unei cartele de control nu poate fi titular al unei cartele de conducător auto, de operator de transport şi de atelier autorizat.
    19. Agenţia Naţională Transport Auto (în continuare – ANTA) este autoritatea care va forma şi actualiza Registrul evidenţei cartelelor tahografice, încît să asigure evidenţa şi gestionarea cartelelor tahografice emise, în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre şi Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    20. Cartelele tahografice eliberate de ANTA se înregistrează în Registrul evidenţei cartelelor tahografice.
II. CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO
    21. Orice conducător auto care efectuează operaţiuni de transport rutier cu vehicule ce fac obiectul prevederilor Codului transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014, şi care are reşedinţa curentă în Republica Moldova poate obţine, la cerere, o cartelă de conducător auto.
    22. Cartela conducătorului auto este nominală şi netransmisibilă, fiecare conducător auto poate deţine concomitent doar o singură cartelă de acest tip.
    23. Cartela conducătorului auto se eliberează acestuia personal şi are o valabilitate de 5 ani de la data eliberării.
    24. În vederea obţinerii cartelei conducătorului auto, solicitantul va depune, la sediul ANTA, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
    1) cerere-tip care poate fi obţinută de la ANTA, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament;
    2) copia de pe actul de identitate – buletin/carte de identitate/paşaport;
    3) copia de pe permisul de conducere valabil cel puţin pentru una dintre categoriile C, C1, D şi D1;
    4) copia de pe documentul/documentele prin care se dovedeşte că solicitantul are reşedinţa curentă în Republica Moldova;
    5) copia de pe certificatul de competenţă profesională;
    6) fotografia color actuală a conducătorului auto, în format 25 × 32 mm;
    7) dovada achitării taxei pentru eliberarea cartelei de conducător auto.
    25. La momentul primirii documentelor, preventiv se vor lua măsuri în vederea neadmiterii colectării şi prelucrării ulterioare a unui volum excesiv de date cu caracter personal în raport cu scopul declarant la momentul colectării acestor date (prin acoperirea categoriilor de date cu caracter personal care nu sînt relevante).
    26. ANTA va elibera cartela de conducător auto în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament sau va comunica în scris refuzul motivat al eliberării.
    27. Cartela conducătorului auto va fi retrasă de către ANTA dacă se constată că:
    1) a fost falsificată;
    2) titularul a furnizat informaţii eronate sau documente neconforme cu realitatea pentru obţinerea cartelei;
    3) este utilizată de către o altă persoană decît titularul cartelei.
    28. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cartelei conducătorului auto, acesta poate solicita înnoirea cartelei.
    29. În vederea înnoirii cartelei conducătorului auto, titularul va depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării, la ANTA, un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la pct.24 din prezentul Regulament.
    30. Pentru a putea ridica noua cartelă, care va avea o valabilitate de 5 ani de la data eliberării, conducătorul auto o va returna pe cea veche.
    31. ANTA va elibera noua cartelă conducătorului auto, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, sau va comunica în scris refuzul motivat al înnoirii.
    32. În situaţia în care, după eliberarea cartelei conducătorului auto, datele înregistrate pe aceasta privind titularul suferă modificări în ceea ce priveşte numele, domiciliul sau numărul permisului de conducere, precum şi în situaţia în care titularul constată înscrierea eronată a unor date, acesta are obligaţia de a solicita schimbarea cartelei.
    33. În vederea schimbării cartelei conducătorului auto, titularul va depune la ANTA o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe cartelă. Cererea va fi însoţită de toate documentele ce atestă modificarea datelor înscrise pe cartelă sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, împreună cu dovada efectuării plăţii pentru schimbarea cartelei.
    34. În situaţia în care cartela conducătorului auto a fost pierdută, furată, deteriorată sau distrusă, titularul are obligaţia de a solicita înlocuirea acesteia. Cererea va fi însoţită de dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    35. Noua cartelă va avea aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechea cartelă pe care o înlocuieşte.
    36. În situaţia în care cartela conducătorului auto pierdută sau furată a fost recuperată sau aceasta a fost deteriorată, titularul are obligaţia de a o restitui imediat ANTA.
    37. În cazul în care o cartelă a conducătorului auto emisă de ANTA nu funcţionează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deţinătorul cartelei are obligaţia de a o returna emitentului în termen de 7 zile de la eliberare, urmînd ca aceasta să fie înlocuită fără a se percepe taxa de înlocuire.
III. CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT
    38. Orice operator de transport care deţine licenţă de transport rutier sau care efectuează operaţiuni de transport rutier cu vehicule ce fac obiectul prezentului Regulament, poate obţine, la cerere, numărul necesar de cartele ale operatorului de transport pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.
    39. Cartelele operatorilor de transport sînt nominale şi netransmisibile, iar operatorul de transport va decide modul de repartizare a acestora angajaţilor săi.
    40. Cartelele operatorilor de transport se eliberează reprezentantului desemnat în acest sens de către întreprindere şi au o valabilitate de 5 ani de la data eliberării.
    41. În vederea obţinerii cartelei/cartelelor operatorului de transport, acesta va depune la sediul ANTA un dosar care va cuprinde următoarele documente:
    1) cerere-tip care poate fi obţinută la ANTA, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    2) dovada efectuării plăţii pentru eliberarea cartelei/cartelelor solicitate de operatorul de transport;
    3) copia de pe licenţa de transport rutier;
    4) copia de pe certificatul de competenţă profesională a managerului (persoanei responsabile);
    5) actul ce confirmă că solicitantul este angajat al operatorului de transport.
    42. La momentul primirii documentelor, preventiv se vor lua măsuri în vederea neadmiterii colectării şi prelucrării ulterioare a unui volum excesiv de date cu caracter personal în raport cu scopul declarant la momentul colectării acestor date (prin acoperirea categoriilor de date cu caracter personal care nu sînt relevante).
    43. ANTA va elibera cartela/cartelele operatorului de transport în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, sau va comunica în scris refuzul motivat al eliberării.
    44. Cartela operatorului de transport va fi retrasă de către ANTA dacă se constată că:
    1) a fost falsificată;
    2) datele înregistrate pe aceasta (numele sau adresa) au fost modificate, iar operatorul de transport nu a solicitat schimbarea cartelei în termenul prevăzut la pct.39 din prezentul Regulament;
    45. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cartelei operatorului de transport, acesta poate solicita înnoirea cartelei.
    46. În vederea înnoirii cartelei operatorului de transport, acesta va depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării, la ANTA, o cerere în acest sens, la care va anexa documentele prevăzute la pct. 41 împreună cu dovada efectuării plăţii.
    47. Pentru a putea ridica noua cartelă, care va avea o valabilitate de 5 ani de la data eliberării, operatorul de transport o va returna pe cea veche.
    48. ANTA va elibera noua cartelă operatorului de transport în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, sau va comunica în scris refuzul motivat al înnoirii.
    49. În situaţia în care, după eliberarea cartelei operatorului de transport, datele înregistrate pe aceasta privind titularul suferă modificări în ceea ce priveşte numele sau adresa, precum şi în situaţia în care titularul constată înscrierea eronată a unor date, acesta are obligaţia de a solicita schimbarea cartelei.
    50. În vederea schimbării cartelei operatorului de transport, acesta va depune la ANTA o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe cartelă. Cererea va fi însoţită de toate documentele ce atestă modificarea datelor înscrise pe cartelă sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    51. În vederea înlocuirii cartelei operatorului de transport, acesta va depune la ANTA o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cartela a fost furată/pierdută/deteriorată/distrusă.
    52. Cererea va fi însoţită de dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    53. Noua cartelă va avea aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechea cartelă pe care o înlocuieşte.
    54. În situaţia în care cartela operatorului de transport pierdută sau furată a fost recuperată ori a fost deteriorată, titularul are obligaţia de a o restitui imediat ANTA.
    55. În cazul în care o cartelă a operatorului de transport emisă de ANTA nu funcţionează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deţinătorul cartelei are obligaţia de a o returna emitentului în termen de 7 zile de la eliberare, urmînd ca aceasta să fie înlocuită fără a se percepe taxa de înlocuire.
IV. CARTELA ATELIERULUI AUTORIZAT
    56. Orice atelier autorizat pentru a efectua operaţiuni de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale poate obţine, la cerere, cîte o cartelă a atelierului autorizat pentru fiecare tehnician nominalizat în documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei de către ANTA.
    57. Cartela atelierului autorizat se eliberează de ANTA după eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale.
    58. În vederea eliberării acestora, agentul economic va prezenta o cerere la adresa ANTA, însoţită de documentaţia stabilită, în vederea stabilirii personalului care va efectua lucrările de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale.
    59. Cartela atelierului autorizat este nominală şi netransmisibilă, fiecare tehnician nominalizat poate deţine o singură cartelă de acest tip pentru un atelier autorizat.
    60. Dacă un tehnician este angajat al mai multor ateliere autorizate şi a fost nominalizat de către fiecare dintre aceştia în documentaţia ce a stat la baza eliberării autorizaţiei de către ANTA, el va utiliza cîte o cartelă pentru fiecare atelier autorizat la care lucrează.
    61. Cartela atelierului autorizat se eliberează tehnicianului personal şi are o valabilitate de un an de la data eliberării.
    62. Cartela atelierului autorizat este singurul tip de cartelă tahografică pentru folosirea căreia este necesar un număr personal unic de identificare a utilizatorului (PIN). Acesta va fi înmînat personal, de către ANTA tehnicianului nominalizat care va utiliza cartela.
    63. În vederea obţinerii cartelei atelierului autorizat, acesta va depune la ANTA un dosar care va cuprinde următoarele documente:
    1) cerere-tip care poate fi obţinută la ANTA, conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    2) copia de pe autorizaţia eliberată atelierului autorizat de către ANTA pentru a efectua operaţiuni de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale;
    3) copia de pe actul de identitate al tehnicianului nominalizat – buletin/carte de identitate/paşaport;
    4) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în Republica Moldova, în cazul cetăţenilor străini;
    5) copia de pe documentul/documentele prin care se dovedeşte că tehnicianul nominalizat are reşedinţa curentă în Republica Moldova;
    6) copia de pe certificatul de competenţă profesională a conducătorului atelierului;
    7) copia de pe certificatul de competenţă profesională a tehnicianului desemnat;
    8) dovada efectuării plăţii pentru eliberarea cartelei atelierului autorizat;
    9) copia de pe permisul de conducere valabil cel puţin pentru una dintre categoriile C, C1, D şi D1, pentru tehnician.
    64. La momentul primirii documentelor, preventiv se vor lua măsuri în vederea neadmiterii colectării şi prelucrării ulterioare a unui volum excesiv de date cu caracter personal în raport cu scopul declarant la momentul colectării acestor date (prin acoperirea categoriilor de date cu caracter personal care nu sînt relevante).
    65. ANTA va elibera cartela agentului economic autorizat, în termen maximum 15 zile de la data solicitării, sau va comunica în scris refuzul motivat al eliberării.
    66. Cartela agentului economic autorizat va fi retrasă de către ANTA:
    1) dacă se constată că a fost falsificată;
    2) dacă se constată că datele înregistrate pe aceasta au fost modificate, iar atelierul autorizat nu a solicitat schimbarea cartelei în termenul prevăzut la pct.71 din prezentul Regulament;
    3) dacă atelierul autorizat nu mai deţine autorizaţia eliberată pentru a efectua operaţiuni de montare, reparare, reglare şi verificare a tahografelor digitale;
    4) la încetarea activităţii atelierului autorizat;
    5) dacă se constată că este utilizată de către o altă persoană decît titularul cartelei.
    67. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a cartelei agentului economic autorizat, acesta poate solicita înnoirea cartelei.
    68. În vederea înnoirii cartelei atelierului autorizat, acesta va depune, cu cel puţin15 zile înainte de data expirării, la ANTA, o cerere în acest sens, cu anexarea pachetului de documente necesar, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    69. Pentru a putea ridica noua cartelă, care va avea o valabilitate de un an de la data eliberării, atelierul autorizat o va returna pe cea veche.
    70. ANTA va elibera noua cartelă atelierului autorizat, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul Regulament, sau va comunica în scris refuzul motivat al înnoirii.
    71. În situaţia în care, după eliberarea cartelei atelierului autorizat, datele înregistrate pe aceasta privind atelierul autorizat sau tehnicianul nominalizat suferă modificări, precum şi în situaţia în care se constată înscrierea eronată a unor date, atelierul autorizat are obligaţia de a solicita schimbarea cartelei.
    72. În vederea schimbării cartelei atelierului autorizat, acesta va depune la ANTA o cerere în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe cartelă. Cererea va fi însoţită de toate documentele ce atestă modificarea datelor înscrise pe cartelă sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    73. Pentru a putea ridica noua cartelă, care va avea aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechea cartelă, atelierul autorizat o va returna pe cea veche.
    74. În situaţia în care cartela atelierului autorizat a fost pierdută, furată, deteriorată sau distrusă, acesta are obligaţia de a solicita înlocuirea cartelei.
    75. În vederea înlocuirii cartelei atelierului autorizat, acesta va depune la ANTA o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cartela a fost furată/pierdută/deteriorată/distrusă. Cererea va fi însoţită de dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    76. Noua cartelă va avea aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechea cartelă pe care o înlocuieşte.
    77. În situaţia în care cartela atelierului autorizat pierdută sau furată a fost recuperată ori a fost deteriorată, titularul are obligaţia de a o restitui imediat ANTA.
    78. În cazul în care o cartelă a atelierului autorizat emisă de ANTA nu funcţionează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deţinătorul cartelei are obligaţia de a o returna emitentului în termen de 7 zile de la eliberare, urmînd ca aceasta să fie înlocuită fără a se percepe taxa de înlocuire.
V. CARTELA DE CONTROL
    79. Cartela de control se eliberează de către ANTA personalului cu atribuţii de control.
    80. Persoana cu atribuţii de control va frecventa un curs de instruire privind modul de utilizare a cartelelor tahografice şi verificarea respectării regimului de muncă şi odihnă a participanţilor la trafic, în urma căruia îi va fi eliberat un certificat de competenţă profesională.
    81. În vederea eliberării cartelei de control, fiecare entitate în subordinea căreia se află persoana cu atribuţii de control, comunică ANTA datele de identificare ale personalului propriu abilitat cu efectuarea controlului pentru care se va elibera cartelă de control. Persoana cu atribuţii de control va depune, la ANTA un dosar care va cuprinde următoarele documente:
    1) cererea-tip care poate fi obţinută la sediul ANTA, conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament;
    2) copia de pe actul de identitate – buletin de identitate/paşaport;
    3) copia de pe documentul/documentele prin care se dovedeşte că solicitantul are reşedinţa curentă în Republica Moldova;
    4) copia de pe certificatul de competenţă profesională;
    5) fotografia color actuală, în format 3 × 4 mm;
    6) dovada efectuării plăţii pentru eliberarea cartelei de control.
    82. La momentul primirii documentelor, preventiv se vor lua măsuri în vederea neadmiterii colectării şi prelucrării ulterioare a unui volum excesiv de date cu caracter personal în raport cu scopul declarant la momentul colectării acestor date (prin acoperirea categoriilor de date cu caracter personal care nu sînt relevante).
    83. Angajaţilor cu atribuţii de control li se va elibera cartela de control în baza deciziei conducerii instituţiei respective.
    84. Cartela de control are o valabilitate de 2 ani de la data eliberării.
    85. În cazul în care titularul cartelei de control nu mai este angajat al autorităţii care a solicitat eliberarea acesteia sau nu mai face parte din personalul cu atribuţii de control al acesteia, cartela respectivă va fi restituită ANTA în aceeaşi zi sau în ziua eliberării de la serviciu.
    86. În situaţia în care, după eliberarea cartelei de control, datele înregistrate pe aceasta suferă modificări, precum şi în situaţia în care se constată înscrierea eronată a unor date, personalul abilitat cu funcţii de control are obligaţia de a solicita schimbarea cartelei.
    87. În vederea schimbării, acesta va depune la ANTA o cerere în termen de cel mult 7 zile de la data la care au survenit modificările sau de la data la care a constatat înscrierea eronată a unor date pe cartelă. Cererea va fi însoţită de toate documentele ce atestă modificarea datelor înscrise pe cartelă sau documentele doveditoare necesare pentru rectificarea înregistrărilor, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    88. Pentru a putea ridica noua cartelă, care va avea aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechea cartelă, persoana abilitată cu dreptul de control o va returna pe cea veche.
    89. În situaţia în care cartela de control a fost pierdută, furată, deteriorată sau distrusă, acesta are obligaţia de a solicita înlocuirea cartelei.
    90. În vederea înlocuirii cartelei de control, acesta va depune la ANTA o cerere, în termen de cel mult 7 zile de la data la care cartela a fost furată/pierdută/deteriorată/distrusă. Cererea va fi însoţită de dovada eliberată de organul de poliţie la care s-a înregistrat declaraţia de furt sau declaraţia pe propria răspundere în cazul pierderii sau distrugerii, împreună cu dovada efectuării plăţii.
    91. Noua cartelă va avea aceeaşi dată-limită de valabilitate ca şi vechea cartelă pe care o înlocuieşte.
    92. În situaţia în care cartela de control pierdută sau furată a fost recuperată ori a fost deteriorată, titularul are obligaţia de a o restitui imediat ANTA.
    93. În cazul în care o cartelă de control emisă de ANTA nu funcţionează sau au fost înscrise date eronate din vina acesteia, titularul/deţinătorul cartelei are obligaţia de a o returna emitentului în termen de 7 zile de la eliberare, urmînd ca aceasta să fie înlocuită fără a se percepe taxa de înlocuire.
VI.DESCĂRCAREA ŞI STOCAREA DATELOR DIN
TAHOGRAFE ŞI CARTELELE TAHOGRAFICE
    94. Descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice reprezintă operaţiunea de copiere, împreună cu semnătura digitală, a unei părţi sau a unui set complet de fişiere de date stocate în memoria unităţii instalate pe vehiculul sau în memoria unei cartele de tahograf, pentru care aceste date sînt necesare în vederea stabilirii modului de respectare a regimului de muncă şi odihnă.
    95. Descărcarea datelor nu poate provoca în nici un caz modificarea sau ştergerea unor date. Descărcarea fişierului care conţine viteza detaliata nu este necesară pentru stabilirea conformităţii cu cerinţele privind modul de reglementare a timpului de muncă şi odihnă a conducătorilor auto, şi poate fi folosită, printre altele, în anchetarea unui accident.
    96. Operatorii de transport sînt obligaţi să asigure descărcarea periodică a memoriei tahografelor digitale din dotarea vehiculelor pe care le deţin, precum şi descărcarea datelor de pe cartelele conducătorilor auto.
    97. Termenul maxim de descărcare a datelor relevante nu trebuie să depăşească:
    a) 90 de zile pentru datele din unitatea montată pe vehicul;
    b) 28 de zile pentru datele din cartela conducătorului auto.
    98. Datele descărcate din unitatea montată pe vehicul şi cartela conducătorului auto trebuie să fie păstrate cel puţin douăsprezece luni după înregistrare dar, nu mai mult de doi ani de zile. În cazul în care un agent de control le-ar solicita, aceste informaţii să poată fi consultate, direct, în sediul întreprinderii.
    99. Descărcarea datelor din memoria tahografelor se efectuează doar cu cartela operatorului de transport, în situaţii excepţionale, în cazul în care integritatea datelor stocate în tahograf este în pericol, acestea pot fi descărcate şi cu cartela atelierului autorizat.
    100. Fiecare operator de transport care deţine şi operează vehicule dotate cu tahografe digitale este obligat să deţină cel puţin o cartelă a operatorului de transport.
    101. Descărcarea periodică a datelor poate fi efectuată prin mai multe metode:
    a) prezentarea tahografului digital şi/sau a cartelelor conducătorilor auto la agenţi economici care prestează activităţi de verificare, montare şi/sau reparaţie a tahografelor şi limitatoare de viteză (TLV) pentru efectuarea descărcării;
    b) operatorul de transport achiziţionează un aparat de descărcare a datelor şi efectuează operaţiunile de descărcare în cont propriu;
    c) operatorul de transport achiziţionează un aparat modern care se montează în vehicul şi se conectează la tahograf, iar descărcările periodice vor fi declanşate de către o persoană desemnată din cadrul operatorului de transport, sau în mod automat (programat).
    102. Pentru descărcarea datelor sînt admise doar soluţiile tehnice agreate de producătorii tahografelor digitale.
    103. Fiecare descărcare de date de pe unitatea montată pe vehicul/ cartele tahografice se va înregistra în Registrul de evidenţă a descărcărilor de date, care va fi păstrat la sediul companiei (Modelul Registrului şi instrucţiunile de completare sînt prezentate în anexa nr. 5 la prezentul Regulament). Se admite şi utilizarea registrelor electronice, cu condiţia că acestea permit vizualizarea tuturor informaţiilor necesare şi nu permit modificarea lor în procesul de utilizare.
    104. Operatorul de transport este obligat să aprobe Registrul de evidenţă a descărcărilor de date şi instrucţiunile de completare a acestuia, precum şi să desemneze o persoană responsabilă care va ţine evidenţa operaţiunilor de descărcare.
    105. Pentru siguranţă se recomandă păstrarea datelor extrase din unitatea montată pe vehicul pe două surse de stocare distincte.
    106. Accesul către datele descărcate şi stocate este permis doar persoanelor abilitate sau reprezentanţilor instituţiilor abilitate cu funcţii de control.
    107. Distrugerea datelor stocate urmează a fi efectuată în conformitate cu prevederile Legii nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre şi Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    108. Prelucrarea datelor cu caracter personal la perfectarea, prelungirea, preschimbarea, înnoirea cartelelor statuate prezentul Regulament se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei ce reglementează protecţia datelor cu caracter personal.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5