LPC48/2016
ID intern unic:  364617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  31.03.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 242
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24–26, art. 137), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    noțiunea „organul responsabil pentru încheierea tratatului” va avea următorul curpins:
    „organul responsabil pentru încheierea tratatului – ministerul, altă autoritate administrativă centrală sau altă instituţie abilitată a Republicii Moldova de ale cărei atribuții directe, conform legislației, ține pregătirea tratatului internațional sau care este împuternicită pentru aceasta de Președintele Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova;”
    la noţiunea „depline puteri”, textul „emanînd de la autoritatea competentă a Republicii Moldova şi desemnînd” se substituie cu textul „ , eliberat de ministrul afacerilor externe şi integrării europene, prin care se desemnează”;
    articolul se completează în final cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „asistenţă externă nerambursabilă – asistenţă financiară şi/sau tehnică externă care este primită cu titlu gratuit la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel interinstituţional din partea Uniunii Europene, statelor, organismelor financiare internaţionale sau altor subiecţi de drept internaţional public și care nu implică un angajament financiar din partea Republicii Moldova.”
    2. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) ministerelor, altor autorităţi administrative centrale sau altor instituţii abilitate ale Republicii Moldova – tratate interinstituţionale.”
    3. La articolul 7 alineatul (2), după textul „specificate la art. 11 alin. (1)” se introduce textul „şi art. 13 alin. (1) lit. d)”.
    4. La articolul 81 alineatul (1), după textul „specificate la art. 11 alin. (1)” se introduce textul „și art. 13 alin. (1) lit. d)”.
    5. La articolul 11 alineatul (1) litera b), liniuța a cincea se completează în final cu cuvintele „ , cu excepția tratatelor privind acordarea asistenței externe nerambursabile”.
    6. Articolul 13:
    alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) tratatelor privind acordarea asistenţei externe nerambursabile, care nu conţin prevederi din domeniul altor tratate specificate la art. 11 alin. (1) lit. b).”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Semnarea tratatelor internaţionale specificate la alin. (1) din prezentul articol necesită eliberarea deplinelor puteri şi poate avea loc după adoptarea, în conformitate cu art. 81, a deciziei privind aprobarea semnării tratatului internaţional în formă simplificată.”
    7. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Clauza privind aplicarea provizorie a tratatului internaţional sau a unei părţi a acestuia de la data semnării se acceptă în baza deciziei privind aprobarea semnării tratatului în conformitate cu art. 81.”
    8. La articolul 21 alineatul (2), cuvîntul „departamente,” se substituie cu cuvintele „altor autorități administrative centrale sau altor instituţii abilitate”.
    9. Articolul 23:
    la alineatul (4), cuvîntul „departamentele” se substituie cu cuvintele „alte autorități administrative centrale sau alte instituții abilitate”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Guvernul prezintă Parlamentului, semestrial, către data de 15 martie și 15 septembrie, informația despre implementarea tratatelor internaţionale privind acordarea asistenței externe nerambursabile, la care Republica Moldova este parte.”
    10. La articolul 24 alineatul (2), cuvîntul „departamentele” se substituie cu cuvintele „alte autorități administrative centrale sau alte instituții abilitate”.
    Art. II. – La articolul 3 alineatul (2) din Legea nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 704), cu modificările ulterioare, cuvîntul „împrumut” se substituie cu cuvîntul „împrumuturi”, iar în final se completează cu textul: „Înainte de inițierea negocierilor, contractele de împrumuturi de stat externe se avizează în mod obligatoriu de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.”
    Art. III. – În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 48. Chișinău, 31 martie 2016.