HGO546/2016
ID intern unic:  364671
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 546
din  04.05.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
examinare a demersului referitor la inițierea controlului

de stat la fața locului în perioada moratoriului
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 599
    În temeiul prevederilor art.2 alin.(2) al Legii nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art.150) și în scopul creării condițiilor favorabile dezvoltării mediului de afaceri, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului (se anexează).
    2. Ministerul Economiei va prezenta Guvernului, după finalizarea perioadei moratoriului, un raport cu privire la numărul demersurilor referitoare la inițierea controlului de stat la fața locului examinate și deciziile luate.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Octavian Calmîc

    Nr. 546. Chişinău, 4 mai 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 546 din 4 mai 2016

REGULAMENT
privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea
controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului

    1. Regulamentul privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului (în continuare – Regulament) stabilește procedura de depunere, recepționare și examinare a demersului privind inițierea procedurii de control de stat la fața locului și de emitere de către Ministerul Economiei a deciziilor referitoare la necesitatea efectuării acestor controale în perioada moratoriului asupra controlului de stat la fața locului.
    2. În cazurile în care există un pericol iminent pentru viața, sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului sau pentru mediu, organul abilitat cu funcții de control este în drept să adreseze Ministerului Economiei un demers referitor la inițierea procedurii de control de stat la fața locului (în continuare – demers) în perioada moratoriului.
    3. Demersul va conține, în mod obligatoriu, dar nu se va limita la următoarele informații, completate conform formularului-tip prevăzut în anexa la prezentul Regulament:
    a) datele de identificare ale persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la fața locului;
    b) motivele inițierii controlului de stat la fața locului, inclusiv temeiul legal;
    c) obiectul, scopul și metoda controlului de stat la fața locului;
    d) durata efectuării controlului de stat la fața locului;
    e) data efectuării ultimului control de stat la fața locului;
    f) genul de activitate desfășurat de persoana controlată;
    g) cauzele și motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin solicitarea direct de la persoana care urmează a fi controlată a documentației și a altor informații prin poștă sau posta electronică ori prin telefon/fax, inclusiv a informaţiilor pe care, potrivit legii, persoana care desfășoară activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;
    h) perioada de activitate supusă controlului, după caz;
    i) datele de contact ale persoanei responsabile din cadrul organului abilitat cu funcții de control care a adresat demersul.
    4. Demersul, completat conform formularului-tip, se depune la Ministerul Economiei și se înregistrează la Secția documentare/cancelaria ministerului. Demersul poate fi depus și prin e-mail, la adresa electronică oficială a Ministerului Economiei (mineconom@mec.gov.md), sau prin fax la nr. 0-22-23-40-64, cu prezentarea obligatorie a originalului cel tîrziu în a treia zi de la expedierea prin e-mail sau fax. În cazul nerecepționării originalului demersului în termenul indicat, Ministerul Economiei va suspenda decizia emisă pînă la prezentarea acestuia, fapt care, în aceeași zi, va fi adus la cunoștința organului abilitat cu funcții de control, care este obligat să sisteze efectuarea controlului de stat la fața locului.
    5. Ministerul Economiei va supune demersul unei analize, verificînd îndeplinirea temeiurilor și condițiilor de formă indicate la pct. 2 și 3, precum și în anexa la prezentul Regulament, necesare pentru efectuarea controlului de stat la fața locului.
    6. Ca urmare a analizei efectuate, Ministerul Economiei va emite decizia privind respingerea inițierii procedurii de control la fața locului în unul dintre următoarele cazuri:
    1) dacă constată că informația prezentată nu este amplă și clară pentru a atesta existența temeiurilor indicate în art.2 alin.(1) al Legii nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat;
    2) dacă constată că demersul nu este completat sau nu conține toată informația necesară conform specificărilor din formularul-tip;
    3) dacă din circumstanțele descrise în demers devine evidentă posibilitatea remedierii situațiilor prevăzute la art.2 alin.(1) al Legii nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat în alt mod decît prin control de stat la fața locului.
    7. Decizia se emite în două exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, unul din care se păstrează la Ministerul Economiei. Decizia intră în vigoare la data emiterii, în cazul în care o altă dată nu este indicată în aceasta.
    8. Demersurile privind solicitarea inițierii controlului de stat la fața locului a căror examinare nu ține de competența Ministerului Economiei, reieșind din prevederile art. 2 alin. (1) al Legii nr.18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, nu se examinează de către Ministerul Economiei, fapt care se aduce la cunoștința organului abilitat cu funcții de control/solicitantului.
    9. În cazul în care demersul a fost recepționat de către Ministerul Economiei pînă la ora 12.00, decizia se emite în aceeași zi în care a fost depus demersul. În cazul în care demersul a fost recepționat după ora 12.00, decizia se emite cel tîrziu pînă la ora 11.00 în ziua lucrătoare următoare.
    10.  Decizia se remite organului abilitat cu funcții de control/solicitantului în ziua emiterii, prin aceleași mijloace de comunicare prin care a fost recepționat demersul.
    11.  În cazul emiterii deciziei privind admiterea demersului de inițiere a procedurii de control la fața locului, organul abilitat cu funcții de control va introduce în Registrul de stat al controalelor documentele aferente controalelor efectuate, în baza Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, iar în decurs de 3 zile după controlul efectuat va notifica Ministerului Economiei data finalizării controlului și rezultatele acestuia, indicînd acțiunile și/sau măsurile întreprinse.
    12.  Emiterea deciziei privind respingerea inițierii procedurii de control la fața locului nu împiedică organul abilitat cu funcții de control să se adreseze repetat cu un demers motivat pe același subiect, după înlăturarea erorilor constatate în decizia emisă și după completarea acestuia, după caz, cu acte confirmative noi.
    13.  Controlul de stat la fața locului nu se inițiază dacă Ministerul Economiei a emis decizia de respingere a inițierii procedurii de control la fața locului.
    14.  Ministerul Economiei, din oficiu sau la cererea organului abilitat cu funcții de control/solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul depistării erorii în decizie, corectează greșelile sau omisiunile materiale evidente, care nu modifică în fond decizia emisă.
    15.  În cazul în care organul abilitat cu funcții de control care a înaintat demersul privind inițierea procedurii controlului de stat la fața locului nu este satisfăcut de decizia emisă de Ministerul Economiei, el poate contesta decizia în cauză în baza procedurii stabilite în Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, prin înaintarea unei cereri prealabile către Ministerul Economiei.

    anexa