HCNPFC11/8/2016
ID intern unic:  364694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 11/8
din  18.03.2016
cu privire la modificarea unor acte normative
ale  Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 757     Data intrarii in vigoare : 06.05.2016
 ÎNREGISTRAT:
la Ministerul Justiţiei
al  Republicii Moldova
nr.1109 din 25 aprilie 2016
Ministru
______________Vladimir Cebotari    Întru executarea prevederilor art.20 alin.(9) şi art.140 alin.(1) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), art.20 alin.(2), art.32 alin.(31) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.407-XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), art.16 alin.(1) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 “Privind birourile istoriilor de credit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.559), în temeiul art.1 alin.(1), art.4 alin.(1) si alin.(2), art.8 lit.b), art.21 alin.(1), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), cu modificarile si completarile ulterioare,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. La pct. 48 subpct. 6) din Regulamentul privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 33/1 din 16.06.2015 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.1054 din 16.07.2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.1346), textul: „în cazul ofertantului persoană juridică – extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice în original sau copia autentificată cu ştampila şi semnătura persoanelor cu funcţii de răspundere ale ofertantului;” se exclude, iar sintagma „documente echivalente autentificate” se substituie cu sintagma „extrasul din Registrul național din țara de reşedință, în cazul în care nu este posibil se va prezenta copia unui document similar extrasului din Registrul național, eliberat de o autoritate similară din țara de reşedință,  autentificat”.
    2. Regulamentul privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 56/11 din 14.11.2014 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.1013 din 29.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.1-10, art.11), se modifică după cum urmează:
    1) la pct. 37, subpct. 2) se exclude;
    2) la pct. 65, subpct. 2) se exclude;
    3) la pct. 86, subpct. 2) se exclude;
    4) la pct. 110, subpct. 2) se exclude;
    5) la pct. 125, subpct. 2) se exclude;
    6) la pct. 2 din Capitolul I la anexa nr. 5, lit. a) va avea următorul cuprins: „ a) pentru persoane juridice străine se va prezenta extrasul din Registrul național din țara de reşedință, în cazul în care nu este posibil se va prezenta copia unui document similar extrasului din Registrul național, eliberat de o autoritate similară din țara de reşedință, autentificat în modul prevăzut de legislație”.
    3. Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor/reasigurătorilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/3 din 03.04.2008 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.577 din 26.05.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.298), se modifică după cum urmează:
    1) la pct.5 subpct.1) lit.c):
    a) penultima liniuță se exclude;
    b) la ultima liniuță, sintagma „extras din Registrul de stat al persoanelor juridice,” se substituie cu cuvîntul „declarație”;
    2) la pct.8 subpct.9):
    a) lit.b) se exclude;
    b) lit.c), sintagma „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice” se substituie cu cuvîntul „declarație”;
    3) la pct.11, sintagma „să prezinte Comisiei Naţionale, după caz: copie legalizată a certificatului de înregistrare de stat, copie legalizată a deciziei organului înregistrării de stat despre înregistrarea modificărilor şi/ sau copie legalizată a extrasului din Registrul de stat” se substituie cu sintagma „să informeze Comisia Națională despre înregistrările efectuate”.
    4. La pct.5 subpct.3) din Regulamentul privind cerințele față de acționarii semnificativi ai asigurătorilor/reasigurătorilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/3 din 03.04.2008 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.577 din 26.05.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.298), lit.a) se exclude.
    5. La pct.13 din Regulamentul privind cerințele față de persoanele cu funcții de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/3 din 03.04.2008 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.577 din 26.05.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.298), lit.a) se exclude.
    6. La pct. 33 din Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.49/14 din 09.10.2014 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.1009 din 11.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 372-384, art.1860), sintagma „sau extrasul din Registrul de stat” se exclude.
    7. Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20.02.2009 înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr.669 din 01.04.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.69-71, art.304), se modifică după cum urmează:
    la punctul 25:
    1) subpct.1) se exclude;
    2) subpct.7):
    lit.a), la liniuţa a treia sintagma „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau” se exclude;
    lit.b), prima liniuţă se exclude, iar la liniuţa a treia sintagma „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau” se exclude.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                               Iurie FILIP

    Nr. 11/8. Chişinău, 18 martie 2016.