LPC70/2016
ID intern unic:  364777
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 70
din  14.04.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 13.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 128-133     art Nr : 270
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1):
    noțiunea „autobuz” va avea următorul cuprins:
    „autobuz/autocar – vehicul care, prin construcție şi dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi este destinat acestui scop;”
    noțiunea „autocar” se abrogă;
    la noțiunea „autogară”, cuvîntul „autobuzelor” se substituie cu cuvintele „autobuzelor/autocarelor”, iar cuvîntul „autobuze”, în ambele cazuri, – cu cuvintele „autobuze/autocare”;
    după noțiunea „borderou de evidență a biletelor” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „bunuri divizibile – materiale în vrac, inclusiv pulverulente, granulate sau porțiuni ale acestora, materiale fluide sau semifluide provenite din:
    – producția și recuperarea de metale feroase şi neferoase;
    – deșeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcții;
    – exploatări forestiere sau depozite de material lemnos;
    – exploatări miniere, de carieră sau balastieră;
    – stații de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianți în construcții;”
    noțiunea „cabotaj” va avea următorul cuprins:
    „cabotaj – operațiune de transport rutier contra cost de mărfuri sau de persoane, efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel puțin un loc de încărcare/îmbarcare și unul de descărcare/debarcare, după caz, aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Deplasarea fără încărcătură sau persoane a unui vehicul rutier între două operațiuni consecutive de transport rutier în trafic internațional nu se consideră cabotaj;”
    la noțiunea „cursă”, cuvîntul „autobuz” se substituie cu cuvintele „autobuz/autocar”;
    după noțiunea „grafic de circulație” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „itinerar – drum, stabilit în graficul de circulație, pe care se desfășoară operațiunea de transport rutier;”
    noțiunea „planul unic de facturare şi decontare” se abrogă;
     noțiunea „program de transport rutier”, după cuvintele „numărul necesar de vehicule” se introduc cuvintele „ , categoria de confort”;
    după noțiunea „repaus” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „reutilare – activitate specifică de autoservice care are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcționali sau de calitate ai vehiculelor rutiere și/sau ai produselor utilizate pentru acestea față de tipul omologat, inclusiv activitatea de completare/carosare a unui vehicul și activitatea de tuning;”
    după noțiunea „rută” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „sistem de management integrat – sistem electronic de gestiune a modalității de efectuare a transporturilor rutiere în conformitate cu cerințele tehnice stabilite;
    sistem electronic de cîntărire în mișcare – sistem de instalații și aparate de cîntărit verificate metrologic, instalate sau incorporate în partea carosabilă a drumului în locurile indicate de organul central de specialitate, conectat on-line la serverul organului responsabil de controlul respectării maselor maxime admise ale vehiculelor rutiere; ”
    după noțiunea „transport rutier” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
    „transport rutier ilicit – operațiune de transport rutier efectuată de către o persoană fizică sau juridică care nu deține licența de transport rutier sau de către o persoană licențiată care nu  deține autorizația de transport rutier de persoane prin servicii regulate pentru ruta pe care activează ori, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, nu deține carnetul INTERBUS, autorizația pentru serviciul ocazional neliberalizat sau lista de control, după caz. Transportul rutier de persoane în regim de taxi efectuat pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea unde este înregistrată întreprinderea se consideră de asemenea transport rutier ilicit;”
    noțiunea „transport rutier de persoane prin servicii ocazionale” va avea următorul cuprins:
    „transport rutier de persoane prin servicii ocazionale – serviciu de transport rutier distinct față de transportul rutier de persoane prin servicii regulate ori transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale, realizat în bază de contract și caracterizat, în principal, prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane anterior  constituite la inițiativa clientului sau a operatorului de transport rutier;”.
    2. La articolul 7 alineatul (2) litera c), cifra „5” se substituie cu cifrele „20”, iar cuvintele „efectuate în” – cu cuvintele „propuse la”.
    3. La articolul 9 alineatul (2):
    litera j) se abrogă;
    alineatul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) efectuarea auditului de siguranță rutieră.”
    4. La articolul 10 alineatul (4), cuvintele „atît a prevederilor legislației cu privire la protecția concurenței și legislației privind protecția consumatorilor, cît și a procedurilor de evaluare a conformității și de certificare a sistemelor de management” se substituie cu cuvintele „prevederilor legislației cu privire la protecția concurenței și ale legislației privind protecția consumatorilor”.
    5. Articolul 11 se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Anual, pînă la data de 31 ianuarie, prin ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, va fi format Consiliul consultativ al Agenției, care va include directorul Agenției și cîte un reprezentant al organizațiilor patronale reprezentative din domeniu. Președintele Consiliului consultativ al Agenției se alege de către membrii consiliului din rîndul acestora. Consiliul consultativ al Agenției își desfășoară activitatea în ședințe care vor fi convocate de președintele consiliului nu mai rar de o dată în trimestru. Regulamentul privind activitatea Consiliului consultativ al Agenției este aprobat prin ordinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.”
    6. La articolul 17 litera d), cuvintele „atelier autorizat şi certificat” se substituie cu cuvintele „atelier de autoservice”.
    7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    „Art. 19. – (1) Condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită atunci cînd întreprinderea poate, în orice moment, să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual.
    (2) Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operațiuni de transport rutier în trafic internațional, condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită dacă aceștia pot demonstra, la solicitarea organelor de control abilitate, că dispun de capital social şi suplimentar, rezerve şi total active imobilizate  în valoare totală de:
    a) cel puţin 9000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat şi de cel puțin 5000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier – în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional în baza autorizaţiilor multilaterale CEMT și al operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional în baza carnetelor INTERBUS;
    b) cel puţin 2000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat şi de cel puțin 1000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier – în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier în trafic internaţional, cu excepția celor specificați la lit. a).
    (3) Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operațiuni de transport rutier în trafic internațional, îndeplinirea condiției privind capacitatea financiară se demonstrează în baza conturilor anuale ale întreprinderii sau a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele de statistică ori în baza unui certificat eliberat de una sau mai multe bănci ori de alte instituții financiare, inclusiv societăți de asigurare, care garantează pentru întreprinderea dată printr-o garanție personală şi solidară pentru sumele stabilite la alin. (2) lit. a) și b).
    (4) Valoarea în valută naţională a sumelor indicate la alin. (2) lit. a) și b) se stabileşte în fiecare an conform cursului valutar publicat de Banca Naţională a Moldovei în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Acest curs se aplică pe durata  anului calendaristic următor începînd cu data de 1 ianuarie.”
    8. Articolul 23:
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „dovada că îndeplinește condiția” se substituie cu cuvintele „declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Autoritatea de licențiere va informa lunar Agenția despre licențele acordate, urmînd ca Agenția să introducă operatorii de transport rutier nou-licențiați în graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor în vederea verificării corespunderii condițiilor de licențiere.”
    9. Articolul 24 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Eliberarea copiei conforme a licenței de transport rutier pentru remorci și semiremorci se efectuează fără necesitatea îndeplinirii pentru acestea a condiției privind capacitatea financiară.”
    10. Articolul 28:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Eliberarea, prelungirea și reperfectarea licenței de transport rutier, precum și eliberarea copiilor conforme ale licenței se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare. Condițiile privind suspendarea și reluarea valabilității licenței, precum şi privind retragerea licenţei, sînt prevăzute în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Prin derogare de la prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, licența de transport rutier nu poate fi declarată nevalabilă, cu excepția cazului cînd pentru obținerea licenței în conformitate cu prevederile art. 10 din legea menționată au fost prezentate documente cu date neveridice. Sancțiunile pentru încălcarea condițiilor de licențiere, în formă de prescripție, prescripție repetată, suspendare a licenței sau retragere a licenței, se aplică în conformitate cu procedurile prevăzute de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.”
    11. La articolul 29, cuvintele „autoritatea de licențiere poate dispune suspendarea” se substituie cu cuvintele „Agenția va solicita autorității de licențiere inițierea procedurii de suspendare a”.
    12. La articolul 35, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Programele de transport rutier raionale se aprobă și se modifică de către președinții de raion, programele de transport rutier locale – de către primarii localităților, iar programele de transport rutier municipale – de către primarii municipiilor.”
    13. Articolul 37:
    alineatul (1):
    se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) excluderea rutelor, în cazul retragerii autorizației de transport și al inoportunității expunerii rutei respective la concurs;”
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) modificarea cerințelor minime privind capacitatea de îmbarcare și categoria de confort a vehiculului rutier.”
    la alineatul (2), textul „de 70%” se substituie cu textul „de 80%”, iar textul „de 80%” – cu textul „de 90%”;
    alineatele (7) și (8) vor avea următorul cuprins:
    „(7) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) și d), modificarea programului de transport rutier interraional poate fi efectuată anual numai în  perioada 1 ianuarie – 15 februarie, cu informarea, în termen de 30 de zile calendaristice, a tuturor operatorilor de transport rutier care activează pe ruta la care urmează a fi efectuate modificări.
    (8) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), modificarea programelor de transport rutier poate fi efectuată trimestrial, iar în situația prevăzută la alin. (1) lit. b1) – pe parcursul întregului an calendaristic.”
    articolul se completează cu alineatul (81) cu următorul cuprins:
    „(81) În situațiile prevăzute la alin. (1), modificarea programelor de transport rutier locale, municipale și raionale poate fi efectuată în perioada 1 martie – 1 mai și 1 septembrie – 1 noiembrie, cu informarea, în termen de 30 de zile calendaristice, a tuturor operatorilor de  transport rutier care activează pe ruta la care urmează a fi efectuate modificări.”
    14. La articolul 38:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Decizia (ordinul, dispoziția etc.) de organizare a concursului, adoptată de organul competent în conformitate cu prevederile alin. (1), poate fi contestată de către operatorii de transport rutier ale căror drepturi și interese legitime sînt afectate și/sau de către organizațiile patronale reprezentative din care aceștia fac parte prin cerere prealabilă depusă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ.”
    alineatul (7) se abrogă;
    la alineatul (8), cuvintele „ , certificați de către organismele de evaluare a conformității acreditate,” se exclud;
    alineatul (13) va avea următorul cuprins:
    „(13) În cazul modificării programelor de transport rutier locale, municipale, raionale și interraionale prin majorarea numărului de  curse pe o rută, cursele noi se atribuie operatorilor de transport rutier prin concurs.”
    la alineatul (21), litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit, la aceeaşi cursă, 5 încălcări ce ţin de nerespectarea itinerarului, graficului de circulaţie, de efectuarea cursei cu vehicule aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare și/sau de nerespectarea categoriei de confort prevăzute în autorizație.”
    15. La articolul 39 alineatul (7), litera h) se abrogă.
    16. Articolul 42:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Sînt supuse regimului de notificare întreprinderile care desfășoară activitate de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care sînt construite şi echipate pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cu vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri cu masă maximă autorizată ce depășește 3,5 tone.”
    la alineatul (3), litera a) se abrogă;
    alineatul (7) se abrogă;
    la alineatul (8) litera c), cuvintele „operatorul de transport rutier” se substituie cu cuvîntul „întreprinderea”.
    17. Articolul 43:
    la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să dețină permis de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte vehiculul rutier, eliberat de organele competente ale Republicii Moldova sau ale țărilor semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968. Pentru a putea activa în transportul rutier în trafic internațional, în transportul rutier de persoane sau de mărfuri agabaritice și de mărfuri periculoase, persoana solicitantă trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puțin 3 ani în calitate de conducător auto;”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Examenul medical şi concluzia consultativă narcologică pentru conducătorii auto sînt obligatorii o dată la 2 ani.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Certificatul de competență profesională al conducătorului auto poate fi obținut în baza permisului de conducere de categoria (subcategoria) respectivă și a certificatului ce atestă absolvirea cursului privind activitatea în trafic național și/sau internațional. Certificatul de competență profesională pentru activitatea în trafic internațional permite posesorului să activeze și în trafic național.”
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „În termen de pînă la 3 ani după absolvirea studiilor superioare de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, certificatul de competență profesională se eliberează de către Agenție fără frecventarea cursurilor de calificare inițială și fără susținerea examenului. În acest caz, solicitantul va prezenta Agenției copia buletinului de identitate și copia diplomei de studii.”
    articolul se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Examinarea sub formă de test-grilă a persoanelor menționate la alin. (7) poate avea loc la oricare dintre centrele de instruire, perfecționare și atestare profesională autorizate de Agenție, în baza cererii candidatului.”
    la alineatul (12):
    litera a) se completează în final cu textul „ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, cu specializarea în domeniul tehnic auto”;
    la litera b), cuvintele „avizul psihofiziologic” se substituie cu cuvintele „concluzia consultativă narcologică”.
    18. La articolul 44 alineatul (1), cuvintele „Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje” se substituie cu cuvintele „ordinul organului central de specialitate, conform cu standardele internaționale în domeniu”.
    19. Articolul 46:
    la alineatul (3), după cuvintele „cu limitatoare de viteză” se introduc cuvintele „și tahografe”;
    articolul se completează cu alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Parcarea autobuzelor/autocarelor și a vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de mărfuri cu masă maximă autorizată ce depășește 3,5 tone este permisă doar în locuri destinate pentru parcare. Este interzisă parcarea acestora pe drumurile publice și pe teritoriile adiacente drumurilor publice din intravilanul localității.
    (6) Serviciul vamal al Republicii Moldova va permite intrarea/ieșirea operatorilor de transport rutier străini pe teritoriul Republicii Moldova (ca ţară de tranzit sau de destinaţie) numai în baza autorizaţiilor internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport  rutier de mărfuri sau persoane, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd obligativitatea acestora.”
     20. Articolul 47 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul constatării efectuării unei operațiuni de cabotaj de către un operator de transport rutier străin,  Agenția va retrage autorizația de transport rutier de persoane prin servicii regulate, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.”
    21. Articolul 48:
    la litera g), cuvintele „şi avizele psihofiziologice” se substituie cu cuvintele „și concluziile consultative narcologice”;
    litera o) se abrogă.
    22. Articolul 49:
    la litera s), după cuvintele „teritoriul autogărilor,” se introduc cuvintele „cu excepția transportului rutier în trafic local și municipal,”;
    litera t) se abrogă.
    23. La articolul 58, litera c) se completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de mărfuri în trafic naţional sau internațional”.
    24. Articolul 59:
    la litera b), cuvintele „ , de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri” se exclud;
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de mărfuri în trafic internațional”.
    25. La articolul 61:
    litera a) se abrogă;
    litera c) se  completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de mărfuri în trafic naţional și/sau internaţional, după caz”.
    26. Codul se completează cu articolele 621 și 622 cu următorul cuprins:
    „Art. 621. – (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în Legea drumurilor.
    (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), efectuarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise este permisă numai în baza autorizației speciale, eliberată de Agenție, în condițiile stabilite de Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depășesc limitele stabilite și doar pentru transportul bunurilor indivizibile sau în situația cînd vehiculul depășește prin construcție masele și/sau dimensiunile maxime admise.
    Art. 622. –  (1) Agenții economici ale căror bunuri divizibile sînt distribuite (furnizori de bunuri divizibile) prin rețeaua de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligații:
    a) să aibă în dotare, la punctele de încărcare, instalații de cîntărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul acestor bunuri;
    b) să emită tichet de cîntar, ștampilat și semnat, pentru fiecare vehicul rutier utilizat pentru transportul bunurilor divizibile ce pleacă din punctele proprii de încărcare;
    c) să țină evidența tichetelor de cîntar și a documentelor contabile privind bunurile divizibile livrate;
    d) să încarce vehiculele rutiere utilizate pentru transportul bunurilor divizibile astfel încît masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare;
    e) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de intrarea acestora pe drumul public;
    f) să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public al vehiculelor rutiere din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora.
    (2) Beneficiarii care recepţionează bunuri divizibile distribuite prin reţeaua   de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligaţii:
    a) să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor utilizate pentru transportul bunurilor divizibile fără tichet de cîntar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz, sau a vehiculelor rutiere față de care a fost aplicată măsura de suspendare a dreptului de utilizare;
    b) să prezinte reprezentanților organelor de control evidenţa tichetelor de cîntar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi dovada corespunderii acesteia cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate;
    c) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de ieşirea acestora pe drumul public.
    (3) În cazul efectuării transportului rutier de bunuri divizibile cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone, conducătorul auto are următoarele obligații:
    a) să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte reprezentanților organelor de control tichetul de cîntar;
    b) să nu conducă vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu  prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora.”
    27. Articolul 63:
    la alineatul (1), cuvintele „autobuze și autocare” se substituie cu cuvintele „autobuze/autocare”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic naţional pe o distanţă mai mică de 50 km se admite transportarea persoanelor conform capacității de îmbarcare a vehiculului rutier prevăzute de producător. În trafic internațional transportarea persoanelor se admite doar pe scaune.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane se interzice utilizarea vehiculelor rutiere reutilate.”
    28. Articolul 64:
    la alineatul (2), textul „În toate cazurile, biletele trebuie să fie vîndute și/sau raportate prin intermediul planului unic de facturare și deconectare contractat de Agenție.” se exclude;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Transportul rutier în trafic naţional este gratuit pentru copiii cu vîrsta de pînă la 7 ani dacă aceştia nu ocupă un loc separat pe scaune. În cazul cînd pasagerul este însoţit de cîțiva copii cu vîrste de pînă la 7 ani, pentru fiecare copil, în afară de unul transportat gratuit, pasagerul va achita 50% din costul total al călătoriei, cu dreptul de a ocupa un loc separat pentru fiecare copil. Transportul rutier în trafic internaţional este gratuit pentru copiii cu vîrsta de pînă la 2 ani dacă aceştia nu ocupă un loc separat pe scaune, iar în cazul cînd pasagerul este însoţit de cîțiva copii cu vîrste de pînă la 7 ani, pentru fiecare copil pasagerul va achita 50% din costul total al călătoriei, cu dreptul de a ocupa un loc separat pentru fiecare copil.”
    la alineatul (6), textul „6 ani” se substituie cu textul „7 ani”.
    29. La articolul 67 alineatul (5), cuvintele „autobuzului sau autocarului” se substituie cu cuvintele „autobuzului/autocarului”.
    30. La articolul 69, cuvintele „autobuzului sau autocarului” se substituie cu cuvintele „autobuzului/autocarului”.
    31. La articolul 70:
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional, după caz”;
    litera g) se abrogă.
    32. La articolul 71 alineatul (2), cuvintele „Regulamentul cu privire la clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor și autocarelor” se substituie cu cuvintele „Regulamentul transporturilor rutiere de persoane și bagaje”.
    33. La articolul 72:
    litera d) se completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional, după caz”;
    litera f) se abrogă.
    34. La articolul 73:
    litera e) se completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional”;
    literele f) și g) se abrogă.
    35. La articolul 76 alineatul (2):
    litera c)  se completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de persoane în trafic internaţional”;
    litera e) se abrogă.
    36. La articolul 78 alineatul (1):
    litera a) se abrogă;
    litera d)  se completează în final cu cuvintele „ , pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional, după caz”.
    37. La articolul 81 litera a), după cuvintele „aparate de taxat” se introduc cuvintele „în stare de funcționare”.
    38. La articolul 83, litera d) se abrogă.
    39. Articolul 84 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Se interzice amplasarea, în interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier pentru care nu se deține copia conformă a licenței de transport rutier valabilă, a însemnelor,  înscrisurilor, dotărilor și a accesoriilor specifice vehiculelor care efectuează transport rutier în regim de taxi.”
    40. La articolul 86 alineatul (3), cuvintele „consiliilor locale” se substituie cu cuvintele „de către primărie”.
    41. Articolul 88 alineatul (3):
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) copia deciziei primăriei cu privire la aprobarea înființării autogării, în cazul autogărilor noi;”
    litera g) se abrogă.
    42. La articolul 93 alineatul (2), textul „ , în baza autorizației pentru desfășurarea activității de autoservice, care atestă dreptul de a efectua, în conformitate cu legislația în vigoare, activitățile prevăzute la art. 94” se exclude.
    43. La articolul 94:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    la alineatul (1), textul „pentru care este necesară autorizația pentru desfășurarea activității” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (2), (3) și (4) cu următorul cuprins:
    „(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) sînt supuse autorizării de către Agenție.
    (3) Pentru desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) și g) din prezentul articol, atelierele de autoservice trebuie să corespundă cerințelor stabilite la art. 96, cu notificarea Agenției, în termen de 15 zile, privind activitățile pe care le desfășoară, privind adresa și numele managerului responsabil de activitatea de autoservice, precum și privind orice modificare ulterioară a acestora.
    (4) Desfășurarea activității de autoservice cu încălcarea prevederilor alin. (2) și (3) atrage răspunderea contravențională.”
    44. La articolul 95, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Autorizația pentru desfășurarea activității de autoservice se eliberează pe un termen de 5 ani de către Agenție, singura autoritate competentă în acest sens.
    (2) Modelul tip al autorizației pentru desfășurarea activității de autoservice este prevăzut în Regulamentul cu privire la desfășurarea activității de autoservice.”
    45. La articolul 96:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) de dotare tehnică, conform Regulamentului cu privire la desfășurarea activității de autoservice;”
    litera d) se abrogă.
    46. La articolul 97 litera c), cifra „5” se substituie cu cifra „2”.
    47. La articolul 100, litera g) se abrogă.
    48. Articolul 101:
    la alineatul (1), textul „20 de zile calendaristice” se substituie cu textul „3 zile lucrătoare”;
    la alineatul (2), textul „cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu textul „în termen de o zi”.
    49. La articolul 111, litera f) se abrogă.
    50. Articolul 112:
    la alineatul (1), textul „20 de zile calendaristice” se substituie cu textul „3 zile lucrătoare”;
    la alineatul (2), textul „cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu textul „în termen de o zi”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) După eliberarea autorizației, Agenția va introduce întreprinderea autorizată în graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor în scopul  verificării corespunderii condițiilor de autorizare.”
    51. Articolul 122:
    la alineatul (1), textul „20 de zile calendaristice” se substituie cu textul „3 zile lucrătoare”;
    la alineatul (2), textul „cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu textul „în termen de o zi”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) După eliberarea autorizației, Agenția va introduce întreprinderea autorizată în graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor în scopul  verificării corespunderii condițiilor de autorizare.”
    52. La articolul 125 alineatul (5) litera a), cuvintele „transportul persoanelor în folos public” se substituie cu cuvintele „transportul rutier de persoane”.
    53. La articolul 129 alineatul (1) litera g), cuvintele „autobuzelor și autocarelor” se substituie cu cuvintele „autobuzelor/autocarelor”.
    54. La articolul 130, litera b) se abrogă.
    55. Articolul 131:
    la alineatul (1), textul „10  zile calendaristice” se substituie cu textul „3 zile lucrătoare”;
    la alineatul (2), textul  „cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prescris” se substituie cu textul „în termen de o zi”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) După eliberarea autorizației, Agenția va introduce întreprinderea autorizată în graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor în scopul  verificării corespunderii condițiilor de autorizare.”
    56. Articolul 145:
     la alineatul (1), după cuvintele „cu excepția activității de autogară” se introduc cuvintele „și a activității de inspecție tehnică periodică”;
    la alineatul (2), cuvintele „precum și la serviciile de autogară,” se substituie cu cuvintele „la serviciile de autogară și la serviciile stațiilor de inspecție tehnică”.
    57. Articolul 148 se completează cu alineatele (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:
    „(4) Controalele Agenției vizează:
    a) activitatea de întreprinzător în transportul rutier și în activități conexe transportului rutier;
    b) combaterea, în cooperare cu Inspectoratul Național de Patrulare, a transportului rutier ilicit.
    (5) În cazul controalelor ce vizează activitatea de întreprinzător în transportul rutier și în activități conexe transportului rutier, decizia de control a Agenției va cuprinde expres temeiul, durata, subiectul controlului și nu se va extinde, sub sancțiunea nulității, asupra altor circumstanțe și subiecți care nu sînt obiectul deciziei respective de control.
    (6) În cazul controalelor ce vizează combaterea transportului rutier ilicit, decizia de control a Agenției va cuprinde expres obiectul controlului. Inspectorii Agenției nu au dreptul să întreprindă acțiuni ce depășesc obiectul deciziei respective de control, precum și să constate alte contravenții.”
    58. La articolul 149:
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) La constatarea cazurilor de transport rutier ilicit, inspectorii Agenţiei şi/sau angajaţii Inspectoratului Naţional de Patrulare aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin reținerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare (în continuare – măsură de suspendare), cu întocmirea procesului-verbal corespunzător.
    (3) Procesul-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmînează sau se comunică conducătorului auto, în cazul în care acesta refuză primirea.” 
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate terților din reținerea vehiculului rutier, inclusiv persoanelor transportate, precum și pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de reținerea vehiculului, de îndeplinirea condițiilor pentru realizarea transportului și de conformarea la prevederile legale în vigoare.”
    59. Articolul 151 va avea următorul cuprins:
    „Art. 151. – (1) Controlul privind respectarea, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere se efectuează de către inspectorii Agenției și, în punctele de trecere a frontierei de stat la intrarea în ţară, de către angajații Serviciului Vamal.
    (2) Controlul privind respectarea, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere se realizează inclusiv prin sistemul electronic de cîntărire în mișcare.
    (3) În cazul în care, în urma efectuării cîntăririi vehiculului rutier, nu se constată depăşirea masei totale maxime admise, a maselor maxime admise pe axe, inspectorul Agenţiei sau angajatul Serviciului Vamal înmînează, gratuit, conducătorului auto al vehiculului rutier cîntărit un tichet de cîntar cu semnătura şi ştampila inspectorului/angajatului respectiv.
    (4) În cazul constatării depăşirii masei totale maxime admise, a maselor maxime admise pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise, inspectorul Agenţiei sau angajatul Serviciului Vamal întocmeşte un proces-verbal de constatare a contravenţiei, la care anexează tichetul de cîntar cu semnătura şi ştampila sa.
    (5) Pentru depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise, contravenientul va achita, pe lîngă amenda contravențională, și contravaloarea taxelor prevăzute în Codul fiscal. Inspectorul Agenției/angajatul Serviciului Vamal consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenției obligația de plată a acestor taxe, calculate conform prevederilor legale.
    (6) Odată cu aplicarea amenzii contravenționale pentru depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise, vehiculul rutier este reținut de către inspectorii Agenției, în condiții de siguranță și securitate a circulației rutiere, și se aplică măsura de suspendare, prevăzută la art. 149, pînă la diminuarea, de către contravenient, a masei totale a vehiculului în conformitate cu normele stabilite și achitarea amenzii/taxelor indicate în procesul-verbal.
    (7) În cazul în care la locul constatării contravenției nu se găsește un spațiu adecvat pentru reținerea vehiculului rutier în condiții de siguranță a circulației rutiere, deplasarea vehiculului pînă la cel mai apropiat spațiu adecvat și diminuarea masei acestuia pînă la limitele stabilite se efectuează pe cheltuiala contravenientului.
    (8) Pe perioada reținerii, atît vehiculul rutier, cît și marfa se află sub răspunderea juridică a contravenientului.
    (9) Prin excepție, reținerea vehiculului rutier nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii și de mărfuri perisabile sau transportate la o temperatură controlată, precum și în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state.”
    60. Articolul 153:
    la alineatul (1):
    literele c) și d) vor avea următorul cuprins:
    „c) prevederile ce țin de obligativitatea deținerii de către operatorii de transport rutier a cel puțin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea cu drept de proprietate sau de leasing financiar se pun în aplicare conform următorului grafic:
    – de la 1 ianuarie 2017 – cel puțin 20% din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea trebuie să fie deținute în proprietate sau în leasing financiar;
    – de la 1 ianuarie 2018 – cel puțin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea trebuie să fie deținute în proprietate sau în leasing financiar;
    d) prevederile art. 16 lit. c) și ale art. 19 se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2018;”
    la litera f), textul „1 ianuarie 2016”  se substituie cu textul „1 ianuarie 2018”;
    litera h) se abrogă;
    alineatul se completează cu literele i)–l) cu următorul cuprins:
    „i) prevederile ce țin de obligativitatea clasificării pe categorii de confort a autobuzelor/ autocarelor se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2017;
    j) prevederile ce țin de obligativitatea dotării cu sisteme de poziționare globală (GPS) a vehiculelor antrenate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2019;
    k) prevederile art. 63 alin. (3) și ale art. 96 lit. e) se pun în aplicare de la 1 iunie 2017;
    l)  prevederile art. 151 alin. (6) se pun în aplicare de la 1 iulie 2016.”
    alineatul (9) va avea următorul cuprins: 
    „(9) Începînd cu 1 ianuarie 2020, la efectuarea transportului rutier vor fi admise numai autobuzele/autocarele ce corespund normelor cel puțin Euro 1.”
    articolul se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Autorizațiile eliberate anterior de alte instituții sînt valabile pînă la data expirării termenului lor de valabilitate, iar deținătorii acestora au obligația de a respecta prevederile prezentului cod.”
    61. La articolul 154 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(1) Guvernul, pînă la data de 1 iunie  2017:”.
    62. Anexa nr. 3 se abrogă.
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 197 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 197. Încălcarea normelor de efectuare
                             a transportului rutier de persoane
                             și mărfuri
    (1) Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane cu vehicule rutiere construite şi echipate pentru transportul de persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a deține licența de transport rutier
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (2) Efectuarea transportului rutier contra cost de persoane cu vehicule rutiere construite şi echipate pentru transportul de persoane care au mai puțin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, fără a deține licența de transport rutier
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (3) Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri fără a deține licența de transport rutier
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (4) Efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a deține declarația informativă tip
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri fără a deține actele permisive și/sau documentele de transport specifice tipului de transport rutier efectuat, prevăzute, după caz, la art. 58–62, 70, 72, 73, 76, 78 și 83 din Codul transporturilor rutiere,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (6) Efectuarea transportului rutier fără a deține copia conformă a licenței de transport rutier pentru vehiculul rutier cu care este efectuat transportul
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 130 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (7) Efectuarea transportului rutier de persoane și/sau mărfuri în lipsa, la bordul vehiculului rutier, a actelor permisive și/sau a documentelor de transport specifice tipului de transport rutier efectuat, prevăzute, după caz, la art. 58–62, 70, 72, 73, 76, 78 și 83 din Codul transporturilor rutiere,
    se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (8) Efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate la alte ore de pornire decît cele prevăzute în graficul de circulaţie, conform actului permisiv, cu excepția efectuării curselor suplimentare în conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4) și (5) din Codul transporturilor rutiere,
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Sustragerea de la control sau obstrucționarea efectuării controlului în trafic
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice cu suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (10) Sustragerea de la control sau obstrucționarea efectuării controlului la sediu
    se sancţionează cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (11) Parcarea autobuzelor/autocarelor și a vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de mărfuri cu masa maximă autorizată ce depășește 3,5 tone pe drumuri publice și pe teritoriile adiacente drumurilor publice din intravilanul localității
    se sancționează cu amendă de la 100 la 130 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (12) Desfășurarea activităților conexe transportului rutier, supuse licențierii sau autorizării, după caz, prevăzute la art. 86, art. 94 alin. (1) lit. e) și f), la art. 110, 118 și 125 din Codul transporturilor rutiere, fără a deține licența/autorizația respectivă
    se sancționează cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni.
    (13) Desfășurarea activităților conexe transportului rutier, supuse sau nesupuse licențierii/autorizării, după caz, cu încălcarea condițiilor de acces specificate la art. 88, 96, 110, 111, 119, 120 și 126 din Codul transporturilor rutiere
    se sancționează cu amendă de la 120 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de 3 luni. 
    (14) Nerespectarea, în cadrul desfășurării activității de transport rutier   sau activității conexe transportului rutier, a obligațiilor prevăzute în Codul transporturilor rutiere
    se sancționează cu amendă de la 120 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (15) Amplasarea, în interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier, pentru care nu se deține copia conformă a licenței de transport rutier valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor și a accesoriilor specifice vehiculelor rutiere care efectuează transport rutier în regim de taxi
    se sancționează cu amendă de la 120 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (16) Amplasarea, în interiorul și/sau pe caroseria unui vehicul rutier, a indicatorului de rută cu indicarea punctelor de plecare/de destinație fără a deține autorizația de transport rutier de persoane prin servicii regulate
    se  sancționează cu amendă de la 120 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (17) Efectuarea transportului rutier în regim de taxi cu încălcarea prevederilor art. 84 alin. (2) și (3) din Codul transporturilor rutiere
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (18) Depășirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime ale perioadei de conducere de 6 zile sau de două săptămîni
    se sancționează cu amendă de la 120 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (19) Depășirea cu 50% sau mai mult, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puțin 4,5 ore,
    se sancționează cu amendă de la 120 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (20) Efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier în lipsa tahografului şi/sau a limitatorului de viteză ori utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice datele aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei, falsificarea foilor de înregistrare ori a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela tahografică a conducătorului auto
    se sancționează cu amendă de la 130 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (21) Efectuarea transportului rutier de mărfuri periculoase interzise pentru transportare sau care sînt transportate în condiții de izolare interzise ori neaprobate sau fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creînd un risc imediat pentru siguranța circulației rutiere,
    se sancționează cu amendă de la 120 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (22) Efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier ce nu corespunde cerințelor tehnice în vigoare ce țin de sistemul de frînare, de mecanismul de direcție, de roți/pneuri, de sistemul de suspensie sau de șasiu, creînd un risc imediat pentru siguranța circulației rutiere, fapt constatat în modul corespunzător la o stație de inspecție tehnică,
    se sancționează cu amendă de la 120 la 140 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (23) Efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depășirea cu cel puțin 20% a masei totale maxime admise pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care depășește 12 tone sau cu cel puțin 25% pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depășește 12 tone
    se sancționează cu amendă de la 130 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (24) Nereturnarea autorizațiilor folosite sau expirate către organele emitente în temenele prevăzute
    se sancționează cu amendă de la 150 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (25) Admiterea la efectuarea curselor suplimentare în cadrul serviciilor regulate de transport rutier de persoane cu încălcarea prevederilor art. 90 alin. (4) și (5) din Codul transporturilor rutiere
    se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 200 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (26) Efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj
    se sancționează cu amendă de la 130 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
    (27) Atribuirea autorizațiilor multilaterale ale Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport cu încălcarea procedurii stabilite în Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere
se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu privarea de dreptul de a deține anumite funcții pe un termen de  la 6 luni la un an.”
    2. Articolul 1971 se abrogă.
    3. Articolul 224 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 224. Încălcarea regulilor de folosire
                             a drumurilor la circulația vehiculelor
    (1) Circulaţia pe drumurile naţionale a vehiculelor cu şenile, a vehiculelor echipate cu pneuri utilate cu crampoane (în afara perioadei 1 decembrie –  1 martie), a vehiculelor cu tracţiune animală,  precum şi a celor neechipate corespunzător, care transportă încărcături neacoperite cu prelată a căror scurgere provoacă poluarea învelişului rutier, a terenurilor adiacente drumurilor sau încetinirea circulaţiei rutiere
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Desfășurarea activității furnizorilor de bunuri divizibile fără a avea în dotare, în punctele de încărcare a vehiculelor, instalații de cîntărire a bunurilor divizibile și/sau a vehiculelor rutiere sau fără a emite și ține evidența tichetelor de cîntar, ștampilate și semnate, pentru fiecare vehicul utilizat pentru distribuția rutieră a bunurilor divizibile care pleacă din punctele proprii de încărcare
    se sancţionează cu amendă de la 420 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Neprezentarea de către furnizorii de bunuri divizibile, la solicitarea reprezentanților organelor de control, a tichetelor de cîntar eliberate și a documentelor contabile privind bunurile divizibile livrate
    se sancţionează cu amendă de la 420 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Încărcarea de către furnizorii de bunuri divizibile a vehiculelor rutiere folosite pentru transportul bunurilor divizibile astfel încît masa totală a vehiculului depășește masa totală maximă admisă, corespunzătoare sectorului de drum public unde este amenajat accesul de la punctul de încărcare,
    se sancţionează cu amendă de la 420 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Efectuarea transportului rutier de bunuri indivizibile cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise sau în lipsa autorizației speciale de transport
    se sancţionează cu amendă de la 120 la 130 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 420 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (6) Efectuarea transportului rutier de bunuri indivizibile cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime înscrise în autorizația specială de transport
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 400 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu suspendarea, în ambele cazuri, a dreptului de utilizare a vehiculului rutier pe un termen de 6 luni.
    (7) Efectuarea transportului rutier de bunuri divizibile fără tichetul de cîntar eliberat de furnizorul de bunuri divizibile
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.
    (8) Admiterea intrării, de către beneficiarul care recepționează bunuri divizibile distribuite prin rețeaua de drumuri publice, în punctul de descărcare, a vehiculelor fără tichet de cîntar eliberat de furnizorul de bunuri divizibile sau a vehiculelor față de care a fost aplicată măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier
    se sancţionează cu amendă de la 350 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (9) Neprezentarea, de către beneficiarul care recepționează bunuri divizibile, la solicitarea reprezentanților organelor de control, a documentelor contabile privind bunurile divizibile recepționate
    se sancţionează cu amendă de la 420 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (10) Nesupunerea la dispoziţiile sau la cerinţele legale ale colaboratorului organului afacerilor interne sau ale persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul organului de specialitate în domeniul transportului rutier privind verificarea masei totale, maselor pe axe și/sau dimensiunilor vehiculului, refuzul de a prezenta actele sau împiedicarea în orice mod a activităţii acestora
    se sancţionează cu amendă de la 130 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de  6 luni, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”
    4. La articolul 396 alineatul (1), după cifrele „88” se introduce textul „art. 197 alin. (27), art.”.
    5. Articolul 400:
    la alineatul (1), după cifrele „197” se introduce textul „alin. (1)–(4), (9)–(13), (15), (21), (22), art.”;
    la alineatele (4) și (6), cifrele „1971,” se exclud.
    6. La articolul 407:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contravențiile prevăzute la art. 197  alin. (1)–(10), (12)–(16), (17)–(26), art. 198–200, 204, 206, 207 și art. 224 alin. (1)–(9) se constată de organele de specialitate ale administrației publice în domeniul transportului rutier, electric, feroviar și naval, cu dreptul de aplicare a măsurilor procesuale de constrîngere.”
    la alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(2) Sînt în drept să constate contravenţii, să aplice sancțiuni și măsuri procesuale de constrîngere:”
    la litera a), cuvintele „transportul auto” se substituie cu cuvintele „transportul rutier”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „ , cu excepția celor cu privire la contravențiile prevăzute la art. 197 alin. (1)–(10), (14)–(16), (17)–(26) și la art. 224 alin. (1)–(9), care se examinează de către organul de specialitate în domeniul transportului rutier”.
    7. Articolul 432 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier.”
    8. Codul se completează cu articolul 4391 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4391. Suspendarea dreptului de utilizare
                               a vehiculului rutier
    (1) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier constă în interzicerea temporară persoanei fizice și/sau persoanei juridice de a utiliza un anumit vehicul rutier prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare. Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier este aplicată în cazul în care vehiculul a fost folosit la săvîrşirea contravențiilor prevăzute la art. 197 alin. (1)–(3), (5), (6), (9), (17), (22), (23) și la art. 224 alin. (5) și (6).
    (2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier se efectuează în condițiile art. 149 din Codul transporturilor rutiere.”
    Art. III. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
     1. La articolul 8 alineatul (1), punctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) transportul rutier contra cost;”.
    2. Articolul 13:
    la alineatul (1), cifrele „9)–321 )” se substituie cu cifrele „9), 10), 12)–321 )”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) pct. 11), licența se eliberează pe un termen de 8 ani.”
    Art. IV. – Din momentul intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii de transport rutier cărora li s-a retras licența de transport rutier pentru neîndeplinirea condiției de capacitate financiară sînt în drept să solicite perfectarea licențelor respective. 

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 70. Chişinău, 14 aprilie 2016.