HGC559/2016
ID intern unic:  364789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 559
din  06.05.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 13.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 128-133     art Nr : 614
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează  în  unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în  aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru anul respectiv.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 1 iunie 1993 „Cu privire la retribuirea muncii personalului din organizaţiile obşteşti şi uniunile de creaţie, finanţate din buget, în baza Reţelei tarifare unice de salarizare” (Monitor, 1993, nr. 6, art. 187).

    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                              Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                          Octavian Armaşu

    Nr. 559. Chişinău, 6 mai 2016.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 559
din 6 mai 2016

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Alineatul doi al punctului 7 din anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „la prezenta anexă” se introduc cuvintele „ , precum şi pentru bibliotecarii şi bibliografii din Biblioteca Naţională, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” şi Camera Naţională a Cărţii”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se  modifică după cum urmează:
    1) la punctele 4 şi 9, cuvintele „efectivul de trupă şi corpul de comandă al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat” se substituie cu cuvintele „ofiţerii de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat”;
    2) anexa nr. 1:
    compartimentul I din tabelul nr. 2 va avea următorul cuprins:
„I. Efectivul de ofiţeri
Comandant (rector) Academia Militară
21
Comandant brigadă
20; 21
Comandant regiment
19; 20
Comandant batalion, divizion independent
18; 19
Comandant batalion, divizion
17;18
Comandant companie
16;17
Comandant pluton
15;16
Şef direcţie
20;21
Şef secţie
17;18;19
Şef: serviciu, secţiune, birou; specialist principal
16;17;18
Specialist superior, specialist
15;16;17”;
    se completează cu tabelul nr. 3 cu următorul cuprins:
Tabelul nr. 3
 
Categoriile de salarizare pentru funcţiile
de bază ale corpului de ofiţeri din organele
administrativ-militare ale Armatei Naţionale
 
Funcţia
Categoria de salarizare
 pe grupe
 
I
II
III
Comandant centru militar teritorial
20
19
18
Şef secţie
18
18
17
Şef serviciu (secţiune), medic
17
17
16
Specialist
16
16
15

    Notă. La grupa I se raportează centrele militare teritoriale din municipiile Chişinău şi Bălţi şi din UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri), la grupa II – alte centre militare teritoriale, cu excepţia Centrului militar teritorial Taraclia, care se raportează la grupa III.”;


    3) anexele nr. 6 şi nr.8 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr. 650
din 12 iunie 2006

Condiţiile de salarizare şi salariile de funcţie pentru
ofiţerii de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
    1. Salariile de funcţie pentru ofiţerii de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat se stabilesc conform tabelului din prezenta anexă.
    2. Ofiţerii de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat beneficiază, suplimentar la sporurile, suplimentele şi indemnizaţiile prevăzute în prezenta hotărîre, de spor pentru efectuarea serviciului în condiţii deosebite.
Sporul pentru efectuarea serviciului în condiţii deosebite se stabileşte ofiţerilor de protecţie angajaţi direct în activitatea de protecţie şi pază, în mărime de pînă la 50% din salariul de funcţie, iar pentru ceilalţi ofiţeri de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – în mărime de pînă la 35% din salariul de funcţie.
    3. Pentru activitate în condiţii extreme şi de risc, ofiţerilor de protecţie li se stabileşte un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie.
    4. Pentru activitate în condiţii  nefavorabile şi legate de factorul uman, ofiţerii de protecţie beneficiază de un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie.
Tabel
Salariile de funcţie pentru ofiţerii de protecţie ai
 Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
 
Funcţia
Grila de salarii, lei
Şef direcţie generală
1850-2600
Şef direcţie
1700-2450
Şef secţie
1600-2350
Şef serviciu
1500-2250

Ofiţer principal, inspector principal, specialist principal

1350-2000
Ofiţer superior, inspector superior
1200-1800
Ofiţer, inspector, specialist
1100-1650
Subofiţer
1000-1500”;
 
„Anexa nr. 8
 la Hotărîrea Guvernului nr. 650
din 12 iunie 2006

Sporurile pentru gradele militare (speciale) ale militarilor,
efectivului de trupă şi corpului de comandă al organelor
apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice şi
serviciului de salvare

General de corp, general-colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, general-colonel de poliţie, general-colonel al serviciului intern, general-colonel al serviciului de salvare

800

General de divizie, general-locotenent al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, general-locotenent de poliţie, general-locotenent al serviciului intern, general-locotenent al serviciului de salvare

700

General de brigadă, general-maior, general-maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, general-maior de poliţie, general-maior de justiţie, general-maior al serviciului intern, general-maior al serviciului de salvare

600

Colonel; colonel: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

500

Locotenent-colonel; locotenent-colonel: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

450

Maior; maior: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

400

Căpitan; căpitan: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

350

Locotenent-major; locotenent-major: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

300

Locotenent; locotenent: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

275

Sublocotenent: sublocotenent: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

250

Plutonier-adjutant; plutonier-adjutant: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

225

Plutonier-major; plutonier-major: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

200

Plutonier; plutonier: al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

175

Sergent-major; sergent-major: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

150

Sergent; sergent: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern, al serviciului de salvare

125

Sergent-inferior; sergent-inferior: de justiţie, al serviciului de salvare; caporal: de poliţie, al serviciului intern

100”;

    4) anexa nr. 14:
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Militarilor Forţelor Armate eliberaţi din serviciul militar prin contract în temeiul art. 35 alin. (3) lit. a), b)-d) şi h) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 li se acordă o indemnizaţie unică în mărimea şi modul prevăzut în art. 19 al legii indicate, iar ofiţerilor de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat – în mărimea şi modul stabilit de art. 47 al Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008.”;
     la punctul 63, cuvintele „al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat” se substituie cu cuvintele „ofiţerilor de protecţie ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Cercetătorilor ştiinţifici şi conducătorilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv conducătorilor de subdiviziuni ştiinţifice, li se plăteşte lunar sporul pentru vechimea în muncă de cercetare ştiinţifică, calculat în procente faţă de salariul de funcţie, în următoarele mărimi:
Vechimea în muncă
Mărimea sporului în % faţă de
 salariul de funcţie
De la 2 pînă la 5 ani
15
De la 5 pînă la 10 ani
20
De la 10 pînă la 15 ani
30
De la 15 pînă la 20 ani
35
De la 20 pînă la 25 ani
40
25 ani şi mai mult
50

    În vechimea în muncă de cercetare ştiinţifică pentru categoria indicată de personal se include:
    a) perioada de muncă în organizaţia de drept public din sfera ştiinţei şi inovării în funcţii ce ţin de activitatea ştiinţifică;
    b) perioada de muncă în alte organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării în funcţii ce ţin de activitatea ştiinţifică;
    c) perioada de muncă în cadrul corpului profesoral didactic din instituţiile de învăţămînt superior;
    d) perioada de rezidenţiat (internatură) şi secundariat clinic – pentru cercetătorii în medicină şi farmacologie;
    e) perioada de doctorat şi postdoctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice;
    f) perioada de muncă în funcţii elective, precum şi perioada de activitate în funcţii de conducere şi în calitate de specialişti în centrul sindical naţional ramural;
    g) perioada participării la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova a persoanelor civile detaşate în interes de serviciu şi a voluntarilor care au participat la acţiunile militare din zona conflictului militar;
    h) perioada de muncă peste hotarele ţării, la delegarea de către organizaţiile de drept din sfera ştiinţei şi inovării, dacă acestei perioade i-a precedat nemijlocit munca într-o organizaţie de drept din sfera ştiinţei şi inovării, urmînd apoi angajarea în acelaşi sistem;
    i) perioada concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani.
    Modul de stabilire a vechimii în muncă, de calculare şi plată a sporului pentru vechime în muncă pentru cercetătorii ştiinţifici se efectuează în condiţiile prevăzute în pct.9-17 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă, în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.”;
    2) se completează cu punctul 111 cu următorul cuprins:
    „111. Alte categorii de personal din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării beneficiază de spor lunar de vechime în muncă conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă, în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.”;
    3) la punctul 15 alineatele doi şi cinci, textul „în mărime de 4 fonduri” se substituie cu textul „în mărime de pînă la 4 fonduri.”
    4.  La punctul 11 subpunctul 5) alineatul doi din Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcţionarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 104-108, art. 371), cu modificările şi completările ulterioare, după cuvintele „al conducătorului autorităţii” se introduce cuvîntul „şi”.
    5. Punctul 1 din notele la anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr 710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 205-207, art. 766), cu completările ulterioare, după cuvîntul „Curtea de Conturi” se introduc cuvintele „ , Consiliul Concurenţei, Centrul Naţional Anticorupţie”.