HGC628/2016
ID intern unic:  365052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 628
din  20.05.2016
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative,
comunale şi
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor şi
condiţiile deconectării acestora de la/reconectării
la sistemele de
încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului
 nr. 191 din 19 februarie 2002
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 687
    În temeiul art. 42 alin. (12) al Legii nr. 92 din 29 mai 2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31,  art. 263), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1) la punctul 10 din Regulament, textul „Plata pentru încălzire pe parcursul sezonului rece trebuie să fie achitată totalmente în termen de pînă la 1 august al anului de gestiune. Pe parcursul sezonului de încălzire plata lunară minimă achitată de consumator pentru încălzire va constitui 40 % din valoarea facturii lunare.” se exclude;
    2) anexa nr. 7 la Regulament:
    a) la punctul 8, textul „20 %” se substituie cu textul „10 %”;
    b) la punctul 81 alineatul unu, după textul „20 %, începînd cu 1 octombrie 2013” se introduce textul „10 %, începînd cu 1 iunie 2016”;
    c) la punctul 82, textul „din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine), începînd cu 1 octombrie 2011” se substitue cu textul „începînd cu 1 octombrie 2011, iar începînd cu 1 iunie 2016 - în mărime de 10 % din costul energiei termice calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine)”;
    d) punctul 83 se completează în final cu următorul alineat:
    „Începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzire în mărime de:
    100 % – pentru suprafaţa încăperilor conectate;
    10 % – pentru suprafaţa încăperilor deconectate.”;
    e) se completează cu punctul 86 cu următorul cuprins:
    „86. În cazul în care în blocul locativ nu există încăperi tehnice (etaje tehnice şi subsoluri), iar în apartamentul (încăperile locuibile în cămine) deconectat de la sistemul centralizat de încălzire nu există coloane de încălzire tranzitorii, începînd cu 1 iunie 2016, consumatorul va achita plata pentru încălzirea încăperilor deconectate, stabilită în punctele 8, 81, 82, 83, în mărime de 5% din costul energiei termice, calculate pentru un metru pătrat al apartamentului (încăperii locuibile în cămine).”

    PRIM-MINISTRU                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                         Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                Vasile Bîtca

    Nr. 628. Chişinău, 20 mai 2016.