HGC647/2016
ID intern unic:  365069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 647
din  25.05.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 704
    În temeiul Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.179-181, art.610), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea sporirii gradului de securitate a actelor de identitate pentru străini, refugiaţi, beneficiarii de protecţie umanitară şi modificării designului acestora, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Buletinele de identitate pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară, precum şi permisele de şedere eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri rămîn valabile pînă la expirarea termenului de valabilitate al acestora, iar buletinele de identitate pentru apatrizi eliberate pe termen nelimitat – pînă la stabilirea termenului de valabilitate-limită.
    3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la momentul creării condiţiilor necesare pentru punerea în circulaţie a actelor de tip nou, dar nu mai tîrziu de 1 august 2016.

    PRIM-MINISTRU                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                              Vasile Botnari
    Ministrul afacerilor interne                            Alexandru Jizdan

    Nr. 647. Chişinău, 25 mai 2016.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 647
din 25 mai 2016

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 16 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002 „Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art.409), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) subpunctul 5) se completează în final cu textul „ , des. 5.2”;
    2) subpunctul 6) se completează în final cu textul „ , des. 6.2”;
    3) subpunctul 7) se completează în final cu textul „ , des. 7.2”;
    4) subpunctul 8) se completează în final cu textul „ , des. 8.2”;
    5) subpunctul 9) se completează în final cu textul „ , des. 9.2”;
    6) subpunctul 10) se completează în final cu textul „ , des. 10.2”;
    7) la subpunctul 14), după cuvintele „fără date biometrice” se introduce  textul „─  des. 12”; iar în final se completează cu textul „ ─ des. 12.1”;
    8) subpunctul 15) se completează în final cu textul „cu date biometrice ─ des. 13”;
    9) subpunctul 16) se completează în final cu textul „cu date biometrice ─ des. 14”;
    10) se completează, corespunzător, cu desenele 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 12, 12.1, 13 şi 14 după cum urmează: „


Des.5.2. Modelul buletinului de identitate pentru apatrizi
cu fişa de însoţire (generaţia II) emis în anul 2016

Des.6.2. Modelul permisului de şedere permanentă
cu fişa de însoţire (generaţia II) emis în anul 2016

Des.7.2. Modelul permisului de şedere provizorie pentru apatrizi
(generaţia II) emis în anul 2016
Des.8.2. Modelul permisului de şedere provizorie
pentru cetăţeni străini (generaţia II) emis în anul 2016

Des.9.2. Modelul buletinului de identitate pentru refugiaţi
cu fişa de însoţire (generaţia II) emis în anul 2016
Des.10.2. Modelul buletinului de identitate
pentru beneficiarii de protecţie umanitară (generaţia II) emis în anul 2016

Des.12. Modelul documentului de călătorie
(Convenţia din 28 septembrie 1954) fără date biometrice

Des.12.1. Modelul documentului de călătorie
(Convenţia din 28 septembrie 1954) cu date biometrice emis în anul 2016
Des.13. Modelul documentului de călătorie
(Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951) cu date biometrice
Des.14. Modelul documentului de călătorie
(protecţie umanitară) cu date biometrice”

    2. Anexele nr.3-nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.53 din 17 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21, art.93), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.53 din 17 ianuarie 2013


Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr.53 din 17 ianuarie 2013


Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
nr.53 din 17 ianuarie 2013


Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului
nr.53 din 17 ianuarie 2013


Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului
nr. 53 din 17 ianuarie 2013


Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului
nr. 53 din 17 ianuarie 2013

    3. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.841 din 30 octombrie 2013 „Privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.243-247, art. 947) se abrogă.”