OMFA72/2016
ID intern unic:  365076
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 72
din  24.05.2016
cu privire la aprobarea Documentației standard
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 926     Data intrarii in vigoare : 27.05.2016
    Abrogat prin OMF176 din 05.10.18, MO396-397/12.10.18 art.1524; în vigoare 12.10.18


     În scopul executării art. 48 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), precum şi pentru asigurarea aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziţii publice de bunuri şi servicii,
ORDON:
    1 . Se aprobă Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (conform anexei).
    2. Autorităţile contractante, la iniţierea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţionarea lucrărilor au obligaţia să întocmească documentele de atribuire conform Documentaţiei standard aprobate.
    3. La completarea documentației de atribuire, cu scopul de a iniția o procedură de achiziție publică de lucrări, autoritatea contractantă, la solicitarea Agenției Achiziții Publice, este obligată să întocmească o Notă informativă în care va argumenta necesitatea includerii criteriilor de calificare și factorilor de evaluare. Necesitatea argumentării factorilor de evaluare se impune doar în cazurile aplicării criteriului de evaluare „oferta cea mai avantajoasă economic”.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Octavian ARMAŞU

    Nr. 72. Chişinău, 24 mai 2016.


    anexa