HGC665/2016
ID intern unic:  365128
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 665
din  27.05.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la achiziţiile publice de valoare mică
Publicat : 31.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 150     art Nr : 709
    În temeiul art.2 alin. (4) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 665. Chișinău, 27 mai 2016.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea  Guvernului nr. 665
din 27 mai 2016

REGULAMENT
cu privire la achiziţiile publice de valoare mică
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (în continuare – Regulament) stabileşte temeiurile juridice de realizare a achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii de valoare mică.
    2. Achiziţiile publice de valoare mică reprezintă contractele de achiziţii publice, planificate şi încheiate de către autorităţile contractante, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 80 000 lei pentru bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări.
    3. Un contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10 000 lei.
    4. La realizarea achiziţiilor publice de valoare mică, autoritatea contractantă asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de achiziţie şi încrederea publică faţă de acesta.
    5. Nu se permite divizarea achiziţiilor planificate de bunuri, lucrări şi servicii în scopul aplicării prevederilor prezentului Regulament şi evitării procedurii de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
    6. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, indiferent de specificul şi caracteristicile acestora, cu excepţia celor atribuite la secret de stat, conform legislaţiei, care necesită măsuri speciale de siguranţă.
II. CONDIŢII GENERALE DE APLICARE
    7. Achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal.
    8. Identificarea şi planificarea contractelor de achiziţii publice de valoare mică se efectuează în conformitate cu regulile generale de calculare a valorii estimate a contractelor de achiziţii publice, prevăzute de legislaţie.
    9.  Se interzise planificarea, semnarea şi realizarea contractelor de achiziţii publice de valoare mică fără existenţa resurselor financiare sau, cel puţin, fără dovada alocării sau garantării alocării acestora.
    10. Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţie publică de valoare mică se bazează pe valoarea totală spre plată, estimată de autoritatea contractantă, fără taxa pe valoarea adăugată.
    11. Dacă la momentul semnării contractului de achiziţie publică de valoare mică valoarea estimată, imprevizibil, depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, 80 000 lei pentru bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă va renunţa la acest contract şi va aplica una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
    12. Autoritatea contractantă este în drept să aplice una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice chiar dacă valoarea estimată a contractelor de achiziţie publică, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 80 000 lei pentru bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări. În acest caz, se vor respecta, necondiţionat, toate cerinţele stabilite de legislaţie pentru o atare procedură de achiziţie publică.
III. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ
    13. La atribuirea contractului de achiziţie publică de valoare mică se asigură minimalizarea riscurilor pentru autoritatea contractantă, eficienţa achiziţiei, dar şi tratamentul egal, imparţial şi nediscriminatoriu în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici.
    14. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori grup de astfel de persoane, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de valoare mică, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    15. Contractul de achiziţie publică de valoare mică se încheie, conform prevederilor prezentului Regulament, pentru întreaga sumă atribuită acestui contract pe an.
    16. Pentru contractul de achiziţie publică de valoare mică de lucrări a cărui perioadă de realizare este mai mare de un an, acesta poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în acest scop.
IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
PUBLICĂ DE VALOARE MICĂ
    17. Termenul sau termenele de executare a contractului, avînd în vedere necesităţile autorităţii contractante, se vor calcula luînd în considerare particularităţile sau complexitatea achiziţiei şi timpul real solicitat pentru producerea, stocarea şi furnizarea bunurilor la destinaţie, pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
    18. Condiţiile de executare a contractului de achiziţie publică de valoare mică nu vor cuprinde clauze, direct sau indirect, discriminatorii.
    19. Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi, dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile care au constituit temei pentru selectarea operatorului economic şi să majoreze valoarea contractului.
    20. Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele încheiate.
    21. Operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului încheiat, respectînd cerinţele de calitate, termenul şi preţul stabilite. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage răspunderea operatorului economic, conform legislaţiei şi clauzelor contractului.
    22. Faţă de conducătorul autorităţii contractante care nu a aplicat sau nu a întreprins acţiuni de aplicare a sancţiunilor operatorul economic, ce nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit necorespunzător clauzele contractului, organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia.
V. ÎNREGISTRAREA, EVIDENŢA ŞI SUPRAVEGHEREA
ACHIZIŢIILOR PUBLICE
DE VALOARE MICĂ
    23. Contractul de achiziţie publică de valoare mică se înregistrează obligatoriu în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată şi gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial, în termen de 15 zile de la data încheierii. Contractele de achiziţii publice de valoare mică care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică.
    24. Autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.
    25. Supravegherea realizării achiziţiilor publice de valoare mică se efectuează de către Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor la etapa înregistrării contractelor de achiziţii publice de valoare mică şi de către Agenţia Achiziţii Publice prin intermediul examinării dărilor de seamă prezentate de autorităţile contractante.
    26. Autoritatea contractantă va utiliza contractele-model prevăzute de documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări.
    27. Autoritatea contractantă poate deroga de la contractul-model, în cazul în care anumite clauze contractuale sînt reglementate de alte acte normative.
    28. Modelul dării de seamă este prevăzut în anexa la prezentul Regulament.
    29. Responsabilitatea aplicării corecte a prevederilor prezentului Regulament, prin realizarea eficientă a achiziţiilor publice de valoare mică, este pusă în seama autorităţii contractante.
    30. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    31. Litigiile apărute în procesul realizării achiziţiilor publice de valoare mică se vor soluţiona conform legislaţiei.

    anexa

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 665
din 27 mai 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 14 februarie 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mica” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.37-39, art.215).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 24 iunie 2008 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.148 din 14 februarie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.112-114, art.759).
    3. Punctul 13 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).
    4. Punctul 39 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418).
    5. Punctul 7 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 28 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.208, art.781).
    6. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 62 din 21 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21, art.101).