HGC667/2016
ID intern unic:  365130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 667
din  27.05.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii
Publicat : 31.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 150     art Nr : 711
    În temeiul art. 74 alin.(7) din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 667. Chișinău, 27 mai 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.667
din 27 mai 2016

REGULAMENT
cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice şi stabileşte funcţiile, obligaţiile şi drepturile grupului de lucru pentru achiziţii (în continuare – grup de lucru), precum şi modul de creare şi activitate a acestuia.
    2. Grupul de lucru reprezintă un grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care iniţiază şi desfăşoară proceduri de achiziţie publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante sau asociaţiei de autorităţi contractante.
II. COMPONENŢA GRUPULUI DE LUCRU
    3. Grupul de lucru se creează printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziţie, din cel puţin 5 membri, iar în cazuri temeinic justificate, din cel puţin 3 membri, inclusiv conducătorul grupului de lucru – persoana care deţine dreptul de prima semnătură în instituţia corespunzătoare sau persoana numită de aceasta şi secretarul grupului de lucru. Autoritatea contractantă poate crea mai multe grupuri de lucru pentru achiziţii, în funcţie de domeniul în care se efectuează achiziţia.
    4. Grupul de lucru se creează din funcţionari şi specialişti ai autorităţii contractante, în limitele personalului scriptic şi fondului de salarizare stabilit, iar în caz de asociere şi din angajaţi ai autorităţilor asociate, la solicitarea acestora. Pe parcursul activităţii grupului de lucru, în calitate de membri, pot fi antrenaţi, prin scrisoare, consultanţi – specialişti/experţi în domeniul în care se efectuează achiziţia, aceştia din urmă avînd drept de vot doar în cazurile expres prevăzute în decizia (ordinul) sau dispoziţia de constituire a grupului de lucru.
    5. Autoritatea contractantă va include obligatoriu în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile, în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, dar aceştia nu pot constitui mai mult de o treime din componenţa totală a grupului. Reprezentanţii societăţii civile incluşi în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv.
    6. Cererea prevăzută la pct. 5 va cuprinde cel puţin: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele reprezentantului acesteia, copia de pe documentul ce confirmă împuternicirile sau numele şi prenumele persoanei fizice; adresa juridică şi poştală sau adresa de domiciliu; datele de contact, inclusiv adresa electronică; procedura de achiziţie la care solicită să fie inclus în componenţa grupului de lucru.
    7. În cazul în care cererea nu corespunde condiţiilor prevăzute la pct. 6, autoritatea contractantă va restitui cererea respectivă pentru perfectarea corespunzătoare. Restituirea cererii nu repune reprezentantul societăţii civile în termenul stabilit la pct. 5.
    8. Includerea reprezentanţilor societăţii civile în componenţa grupului de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziţie în parte.
    9. Autoritatea contractantă poate decide să includă reprezentanţi ai societăţii civile în componenţa grupului de lucru fără plafonarea prevăzută la pct.5.
    10. Grupul de lucru asigură înregistrarea cererilor menţionate la pct. 5 şi informarea, în mod obligatoriu, a reprezentanţilor societăţii civile, de la care au parvenit astfel de cereri, despre includerea/neincluderea acestora în componenţa grupului de lucru, precum şi despre data, locul şi ora desfăşurării tragerii la sorţi, în cazul prevăzut la pct.11, cel tîrziu cu o zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    11. Grupul de lucru, în cazul în care sînt depuse mai multe cereri decît numărul admis în raport cu numărul de membri cu drept de vot deliberativ, va desemna solicitanţii pentru a fi incluşi în componenţa grupului de lucru prin tragere la sorţi.
    12. Pentru efectuarea tragerii la sorţi, grupul de lucru, în prezenţa reprezentanţilor societăţii civile, pregăteşte bileţele într-un număr egal cu numărul acestora, le numerotează cu cifrele 1, 2, 3... n, le pune în plicuri şi le introduce într-o urnă, al cărei interior este demonstrat în prealabil tuturor reprezentanţilor pentru a se convinge că nu conţin şi alte bileţele. Reprezentanţii societăţii civile, în prezenţa membrilor grupului de lucru, extrag pe rînd cîte un plic cu bileţele din urnă. Tragerea la sorţi se va efectua în ordinea depunerii de către aceştia a cererilor de participare. Numărul extras va contribui la întocmirea clasamentului, în ordine crescătoare, conform căruia reprezentanţii societăţii civile vor fi înscrişi în componenţa grupului de lucru, începînd de la nr. 1, 2, 3...n, cu respectarea plafonului prevăzut la pct. 5.
    13. În cazul reprezentanţilor societăţii civile absenţi, plicul cu numărul de ordine, va fi extras de către preşedintele grupului de lucru sau, după caz, de un membru al acestuia, fapt consemnat în procesul-verbal.
    14. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, cu privire la clasamentul reprezentanţilor societăţii civile, inclusiv a celora care vor fi incluşi în componenţa grupului de lucru, care va fi semnat de toţi membrii acestuia. Fiecărui participant la tragere i se înmînează cîte o copie de pe procesul-verbal.
    15. Reprezentanţii societăţii civile vor fi numiţi în componenţa grupului de lucru printr-o decizie specială (ordin) sau dispoziţie emisă pentru fiecare procedură de achiziţie în parte, care va fi publicată obligatoriu pe pagina web a autorităţii contractante şi/sau afişată public în cadrul autorităţii contractante, cel tîrziu cu o zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
    16. Grupul de lucru poate fi desfiinţat, iar componenţa acestuia poate fi modificată numai de către autoritatea contractantă care l-a creat, prin emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii, după caz.
    17. Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei realizării achiziţiilor publice.
    18. Autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, stabileşte expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sînt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice.
    19. În cazul în care unul din membrii grupului de lucru absentează motivat, el este înlocuit (fără emiterea unei decizii speciale (ordin) sau dispoziţii suplimentare) cu persoana care exercită funcţiile acestuia pentru perioada de absenţă şi, respectiv, exercită funcţiile pe care membrul grupului de lucru absent le exercită din oficiu. Efectuarea unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal.
III. ATRIBUŢIILE GRUPULUI DE LUCRU
    20. Grupul de lucru îndeplineşte următoarele funcţii:
    1) examinează şi concretizează necesităţile autorităţii contractante de bunuri, lucrări şi servicii, coordonîndu-le în limita mijloacelor financiare repartizate în acest sens, elaborează planurile anuale de efectuare a achiziţiilor;
    2) întocmeşte şi înaintează spre publicare anunţul de intenţie privind achiziţiile preconizate de autoritatea contractantă;
    3) iniţiază şi desfăşoară procedura de achiziţie corespunzătoare, prevăzută de legislaţie;
    4) întocmeşte anunţuri şi/sau invitaţii de participare în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    5) elaborează documentaţia de atribuire şi alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    6) examinează, evaluează şi compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziţie publică;
    7) atribuie contracte de achiziţii publice care sînt încheiate de autoritatea contractantă cu operatorii economici;
    8) întocmeşte documentele necesare pentru sancţionarea operatorului economic în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
    9) întocmeşte darea de seamă privind procedurile de achiziţie sau modificarea contractului de achiziţie care se prezintă spre examinare şi înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice, în termen de 5 zile din momentul încheierii contractului sau din momentul adoptării deciziei de anulare a procedurii sau a încheierii acordului adiţional, iar în cazul în care nu a fost prezentată nici o ofertă, în termen de 5 zile de la desfăşurarea procedurii;
    10) monitorizează executarea conformă a contractelor de achiziţii publice;
    11) păstrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite şi aplicate în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
IV. OBLIGAŢIILE GRUPULUI DE LUCRU
    21. Grupul de lucru  este obligat:
    1) să asigure eficienţa achiziţiilor pentru necesităţile autorităţii contractante;
    2) să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziţie, în scopul asigurării concurenţei şi combaterii concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice;
    3) să asigure obiectivitatea şi imparţialitatea la procedurile de achiziţii publice;
    4) să asigure transparenţa şi publicitatea procedurilor de achiziţii publice;
    5) să asigure informarea operatorilor economici înregistraţi la procedura de achiziţie despre operarea modificărilor în documentaţia de atribuire;
    6) să pună la dispoziţia operatorilor economici solicitanţi informaţia reflectată în documentaţia de atribuire;
    7) să asigure publicarea documentaţiei de atribuire pe pagina web a autorităţii contractante;
    8) să asigure înregistrarea cererilor de participare la procedurile de achiziţie;
    9) să răspundă la orice demers al  operatorului economic asupra  documentaţiei de atribuire, în termenul prevăzut de legislaţie sau în cel prevăzut în documentele utilizate la procedura de achiziţie publică;
    10) să asigure înregistrarea comunicărilor cu privire la procedurile de achiziţii;
    11) să recepţioneze ofertele prezentate de către operatorii economici la procedurile de achiziţie publică, asigurînd înregistrarea acestora şi eliberarea recipiselor;
    12) să întocmească, în prezenţa ofertanţilor, procesul-verbal de deschidere a ofertelor;
    13) să efectueze calificarea participanţilor la procedurile de achiziţie, în conformitate  cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire;
    14) să examineze, să evalueze şi să compare ofertele operatorilor economici, în termenele şi în condiţiile stabilite în documentaţia de atribuire, în conformitate cu legislaţia;
    15) să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut;
    16) să întocmească procesul-verbal cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie;
    17) să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
    18) să solicite, în cazurile prevăzute de legislaţie, includerea operatorului economic în Lista de interdicţie a operatorilor economici;
    19) să întocmească şi să păstreze dosarul de achiziţie publică pe un termen de 5 ani de la iniţierea procedurii de achiziţie;
    20) să întocmească Registrul de evidenţă a cererilor parvenite de la societatea civilă, Registrul de evidenţă a cererilor de participare şi  Registrul de înregistrare a ofertelor depuse de operatorii economici;
    21) să prezinte, la solicitarea Agenţiei Achiziţii Publice, în termen de cel mult 5 zile, orice informaţie cu privire la procedurile de achiziţie iniţiate şi desfăşurate de autorităţile contractante, precum şi privind executarea contractelor de achiziţii publice;
    22) să anunţe neîntîrziat organele de resort despre depistarea cazurilor de fraudă sau corupţie în procesul realizării procedurilor de achiziţie publică;
    23) să atribuie codul CPV pentru obiectul achiziţiei, conform Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice.
V. DREPTURILE GRUPULUI DE LUCRU
    22. Grupul de lucru descalifică ofertantul în orice etapă a procedurii de achiziţie, în cazul în care constată că datele de calificare prezentate de acesta sînt eronate sau incomplete, sau dacă ofertantul nu oferă clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.
    23. Pe parcursul evaluării ofertelor grupul de lucru are dreptul de a solicita explicaţii şi documente suplimentare de la ofertanţi, în scopul confirmării datelor iniţial prezentate.
    24. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice, depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul. Dacă ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă.
    25. În sensul pct. 24 al prezentului Regulament, dacă există o discrepanţă între suma preţurilor unitare şi preţul total, urmează a fi luat în considerare preţul unitar fără TVA, iar preţul total va fi corectat corespunzător.
VI. ACŢIUNILE GRUPULUI DE LUCRU
    26. Componenţa grupului de lucru, inclusiv participarea reprezentanţilor societăţii civile, va fi adusă la cunoştinţa operatorilor economici prezenţi la şedinţa de deschidere a ofertelor.
    27. Grupul de lucru, la termenul indicat în documentele de atribuire, va deschide ofertele prezentate de operatorii economici şi va da citire tuturor documentelor prezentate în cadrul acestei proceduri, inclusiv a ofertei, cu menţionarea preţurilor expuse în oferta operatorului economic, a valorii totale şi/sau a preţurilor pe poziţii, după care oferta prezentată va fi semnată de către toţi membrii grupului de lucru. La momentul deschiderii ofertelor, grupul de lucru nu ia nici o decizie privind respingerea sau determinarea ofertei ca fiind cîştigătoare.
    28. În cazul în care grupul de lucru va solicita explicaţii şi documente suplimentare referitor la executarea viitorului contract, acesta va pune pe picior de egalitate toţi ofertanţii participanţi, cu solicitarea în scris a documentelor sau explicaţiilor necesare de la toţi ofertanţii participanţi.
    29. Fiecare membru al grupului de lucru este obligat să semneze procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi procesul-verbal de evaluare a ofertelor. Procesul-verbal de deschidere a ofertelor, în cazul în care reprezentanţii operatorilor economici solicită, va fi înaintat acestora spre contrasemnare.
    30. Şedinţa grupului de lucru este deliberativă dacă la ea este prezentă majoritatea membrilor săi, iar decizia grupului de lucru se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi.
    31. În cazul în care un membru al grupului de lucru nu este de acord cu decizia luată în cadrul şedinţei, el este obligat să-şi expună opinia separată în procesul-verbal, cu indicarea motivelor clare privind dezacordul cu decizia luată.
    32. Grupul de lucru examinează ofertele în mod confidenţial şi nu divulgă informaţia privind examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor ofertanţilor sau persoanelor neimplicate oficial în aceste proceduri sau în determinarea ofertei cîştigătoare.
    33. Grupul de lucru va oferi informaţia privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, dacă aceasta nu conţine secrete tehnice sau comerciale şi aspecte confidenţiale ale ofertelor, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau a Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
    34. Grupul de lucru va asigura monitorizarea executării contractelor de achiziţie publică, întocmind rapoarte în acest sens, trimestrial/semestrial şi anual. Rapoartele respective, care vor include în mod obligatoriu informaţii cu privire la etapa de executare a obligaţiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamaţiile înaintate şi sancţiunile aplicate, menţiuni cu privire la calitatea executării contractului etc., vor fi plasate pe pagina web a autorităţii contractante, iar în lipsa acesteia pe pagina oficială a autorităţii centrale căreia i se subordonează sau a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea.
    35. Grupul de lucru poate micşora sau majora cantitatea de bunuri şi/sau servicii contractate iniţial, în cazuri temeinic justificate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, fără schimbarea preţului unitar sau a altor termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentaţiei de atribuire. Majorarea volumului bunurilor/serviciilor contractate se permite doar în cazul în care aceasta, luată în ansamblu cu volumul contractat iniţial, nu depăşeşte pragurile prevăzute de lege pentru aplicarea procedurilor de achiziţie publică în condiţiile pct. 36 al prezentului Regulament.
    36. Autoritatea contractantă poate achiziţiona suplimentar bunuri, cu condiţia respectării preţului iniţial stabilit, cerinţelor faţă de calitatea acestora, altor cerinţe prestabilite în contractul iniţial, iar valoarea bunurilor contractate suplimentar să nu depăşească 15 la sută din valoarea bunurilor contractate iniţial sau soldului rămas după micşorarea anterioară a valorii bunurilor contractate.
    37. În exercitarea atribuţiilor, membrul grupului de lucru este autonom, imparţial şi se supune numai legii. Se interzice exercitarea oricărei influenţe cu scopul de a determina membrul grupului să îşi îndeplinească atribuţiile contrar prevederilor prezentului Regulament.
    38. Încălcarea de către membrii grupului de lucru a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi prezentului Regulament atrage după sine răspundere, în conformitate cu legislaţia.
    39. Situaţiile de litigiu ce pot apărea în activitatea desfăşurată de grupul de lucru pentru achiziţii vor fi soluţionate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
VII. CONFLICTUL DE INTERESE
    40. Pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
    41. Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice şi prin care confirmă, totodată, că:
    1) nu este soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe  persoane angajate ale ofertantului/ofertanţilor ori cu unul sau mai mulţi fondatori ai acestora;
    2) în ultimii 3 ani, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relaţiile de muncă cu unul dintre ofertanţi ori nu a făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;
    3) nu deţine acţiuni sau cote-părţi în capitalul social subscris al ofertanţilor.
    42. În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru constată, pînă la sau după şedinţa de deschidere a ofertelor, că se află în una sau în mai multe dintre situaţiile specificate la pct. 41, el va depune o cerere în conformitate cu Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese şi va solicita imediat înlocuirea sa în componenţa grupului cu o altă persoană, fapt consemnat în procesul-verbal al grupului de lucru.
    43. În cazul nerespectării prevederilor pct. 41 şi 42, Agenţia Achiziţii Publice este în drept să anuleze procedura de achiziţie publică.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.667
din 27 mai 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1380 din 10 decembrie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 1438).
    2. Punctul 9 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîea Guvernului nr. 661 din 10 noiembrie  2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).
    3. Hotărîea Guvernului  nr. 490 din 14 iunie 2010 „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.100-102, art.566).
    4. Punctul 4 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîea Guvernului nr.723 din 28 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.208, art.781).
    5. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.62 din 21 ianuarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.18-21, art.101).