ECSM984/2016
ID intern unic:  365146
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 984
din  27.05.2016
din Hotărîrea nr. 280/13 din 27 aprilie 2016 cu privire la modificarea
Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor
pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărîrea
CSM nr. 110/5 din 5 februarie 2013
Publicat : 27.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 140-149     art Nr : 984
    Examinînd chestiunea cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/5 din 5 februarie 2013, audiind informaţia domnului Victor Micu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Se aprobă următoarele modificări și completări a Regulamentului privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti:
    - pct. 6 în următoarea redacţie: „Complexitatea cauzelor este determinată în mod automat de PIGD în baza formulelor prevăzute în Hotărîrea CSM nr. 165/6 din 18 februarie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale”;
    - pct. 7 lit. b) în următoarea redacţie: „Dacă judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza este în imposibilitate de a continua examinarea acesteia din motiv că se află în concediu medical care depășește 60 de zile consecutive sau în urma eliberării din funcţie sau decesului, persoana responsabilă, în temeiul unei încheieri motivate a preşedintelui instanţei judecătoreşti, asigură, prin intermediul PIGD, redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător sau altui complet de judecată”;
    - pct. 7 lit. d) cu următorul conţinut: „Președintele instanței poate dispune redistribuirea aleatorie a dosarului altui judecător sau altui complet de judecată și înalte cazuri justificate, cu emiterea unei încheieri motivate”;
    - pct. 8 alin. (2) în următoarea redacţie: „Dacă judecătorul nu mai activează în instanța de judecată, președintele dispune, printr-o încheiere motivată, scoaterea rolului de judecător din lista judecătorilor înregistrați în PIGD”;
    - pct. 8 alin. (3) în următoarea redacţie: „În cazul în care judecătorul pleacă în concediu anual de odihnă, preşedintele instanţei dispune, printr-o încheiere motivată, blocarea (bifarea) acestuia cu 5 zile înainte de plecarea în concediu, iar deblocarea judecătorului se va face din ziua revenirii la serviciu”.
    - pct. 8 alin. (6) cu următorul conţinut: „Președintele instanței poate dispune deblocarea (bifarea) temporară a judecătorului și în alte cazuri justificate, cu emiterea unei încheieri motivate”;
    - pct. 14 în următoarea redacţie: „Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, constituie abatere disciplinară comisă de preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întîrziere sau necorespunzătoare, din motive imputabile acestora, a atribuţiilor stabilite de articolul 161 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească şi dacă aceasta a afectat activitatea instanţei”.
    2. Copia prezentei hotărîri se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md), iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI PLENULUI
    CONSILIULUI SUPERIOR
    AL MAGISTRATURII                                                                        Victor MICU