LPC92/2016
ID intern unic:  365220
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 92
din  13.05.2016
pentru modificarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
Publicat : 07.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 308
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La poziția 24, coloana a 4-a va avea următorul cuprins:
    „1. Calitatea serviciilor de comunicații electronice (ale furnizorilor de servicii de comunicații electronice)
    2. Calitatea serviciilor poștale, inclusiv a celor din sfera serviciului poștal universal”.
    2. La poziția 25 coloana a 4-a, punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Respectarea, de către furnizorii de servicii poștale care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poștale pe suport de hîrtie sau de transferul de bunuri prin intermediul trimiterilor poștale, a prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 92. Chişinău, 13 mai 2016.