LPC97/2016
ID intern unic:  365224
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 97
din  13.05.2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008
privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi
specialităţilor tradiţionale garantate
Publicat : 07.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 312
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art. 527) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    la noţiunea „indicaţie geografică”, cuvintele „a cărui producere şi/sau prelucrare, şi/sau preparare au loc” se substituie cu cuvintele „cel puţin una dintre ale cărui etape de producţie se desfăşoară”;
    la noţiunea „denumire de origine”, cuvintele „a cărui producere, prelucrare şi preparare au loc” se substituie cu cuvintele „ale cărui etape de producţie se desfăşoară, toate,”;
    după noţiunea „denumire de origine” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:
    „etapă de producţie – producere, procesare sau preparare;
    arie limitrofă – arie aflată în imediata vecinătate a ariei geografice delimitate;”
    noţiunea „tradiţional” va avea următorul cuprins:
    „tradiţional – utilizare dovedită pe piaţa naţională pentru o perioadă care permite transmiterea între generaţii; această perioadă este de cel puţin 30 de ani;”
    noţiunea „control oficial” se completează în final cu cuvintele „cu caietul de sarcini pentru produsele cu denumire de origine protejată, cu indicaţie geografică protejată şi pentru specialităţile tradiţionale garantate”.
    2. La articolul 3 alineatul (2) litera b), cuvintele „ , în numele statului,” se exclud.
    3. Articolul 5:
    la alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) ale cărui etape de producție se desfășoară, toate, în aria geografică delimitată.”
    la alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) cel puțin una dintre ale cărui etape de producție se desfășoară în aria geografică delimitată.”
    la alineatul (3), cuvintele „agricol sau alimentar” se exclud;
    după alineatul (5) se introduc alineatele (6), (7) și (8) cu următorul cuprins:
    „ (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2) şi cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut în caietul de sarcini şi să fie efectuat sub supravegherea autorităţii competente desemnate în conformitate cu art. 33 alin. (1), strugurii destinaţi producerii vinurilor cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată pot fi procesaţi, transformaţi în vin (vinificaţi) în aria limitrofă.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut în caietul de sarcini şi să fie efectuat sub supravegherea autorităţii competente desemnate în conformitate cu art. 33 alin. (1), strugurii destinaţi producerii vinurilor cu indicație geografică protejată pot fi procesaţi, transformaţi în vin (vinificaţi) dincolo de aria limitrofă pînă la data de 31 decembrie 2020.
    (8) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut în caietul de sarcini şi să fie efectuat sub supravegherea autorităţii competente desemnate în conformitate cu art. 33 alin. (1), un produs poate fi transformat în vin spumant sau în vin petiant cu denumire de origine protejată dincolo de aria limitrofă în cazul în care această practică era utilizată anterior datei de 25 octombrie 2008.”
    4. Articolul 6:
    la alineatul (4), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) să fi fost utilizată în mod tradiţional pentru a desemna produsul specific; sau
    b) să indice caracterul tradiţional sau caracterul specific al produsului.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Dacă denumirea specialităţii tradiţionale garantate solicitată spre înregistrare este utilizată de asemenea într-o altă regiune a Republicii Moldova sau într-o altă ţară, pentru a distinge produse comparabile sau produse care au o denumire identică ori similară, denumirea specialităţii tradiţionale garantate va fi însoţită de menţiunea „Fabricat potrivit tradiţiilor”, urmată imediat de numele regiunii sau ţării corespunzătoare denumirii solicitate spre înregistrare.”
    5. Articolul 8:
    la alineatul (1), cuvintele „specificate la art. 34 alin. (1)” se substituie cu cuvintele „desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1)”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Caietul de sarcini pentru o specialitate tradiţională garantată trebuie să conţină:
    a) denumirea propusă spre înregistrare, în versiunile lingvistice corespunzătoare;
    b) descrierea produsului, inclusiv principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice care demonstrează caracterul specific al acestuia;
    c) descrierea metodei de producţie care trebuie respectată de producători, inclusiv natura şi caracteristicile materiilor prime sau ale ingredientelor utilizate, după caz, precum şi metoda prin care este preparat produsul; şi
    d) elementele esenţiale care definesc caracterul tradiţional al produsului.”
    6. La articolul 9:
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Doar un grup este în drept să depună o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate. În sensul prezentei legi, prin „grup” se înţelege orice asociere, indiferent de forma sa juridică, alcătuită în principal din producători sau prelucrători ai produselor specificate în cerere. Regulile specifice aplicate grupului se stabilesc în Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate, denumit în continuare Regulament, aprobat de Guvern.
    La un grup care depune o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate se pot asocia şi alte părţi interesate.
    O persoană, fizică sau juridică, ori o autoritate competentă desemnată în conformitate cu art. 34 alin. (1) poate fi asimilată unui grup care depune o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate în condiţiile stabilite în Regulament.
    (3) Un grup poate depune cerere de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate numai pentru produsele pe care le produce sau le obţine el însuşi ori, în cazul unei autorităţi competente desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1) – doar pentru produsele ce ţin de domeniile reglementate de autoritatea menţionată.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Orice persoană fizică sau orice persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, din aria geografică delimitată corespunzătoare, care produce produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o denumire de origine protejată sau pentru o indicaţie geografică protejată dobîndeşte dreptul de utilizare a acesteia în condiţiile prezentei legi şi ale Regulamentului.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) O denumire înregistrată ca specialitate tradiţională garantată poate fi utilizată de orice persoană fizică sau juridică care comercializează un produs ce este conform cu caietul de sarcini corespunzător.”
    7. Articolul 10:
    în titlu, cuvintele „şi reînnoirea dreptului de utilizare” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate se dobîndeşte şi se menţine doar pentru perioada în care se respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini pentru produsul respectiv.”
    alineatele (3) şi (4) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Autorităţile competente desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare, vor comunica AGEPI datele despre persoanele fizice sau juridice care au dobîndit dreptul de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate, precum şi despre orice modificare referitoare la acest drept, pentru înscrierea acestor date în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate sau în Registrul naţional al indicaţiilor geografice protejate, după caz, şi pentru publicarea acestora în BOPI.”
    8. La articolul 11 alineatul (3), textul „Înregistrarea denumirii de origine sau a indicației geografice generează apariția dreptului de utilizare a acestora.” se exclude.
    9. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate în conformitate cu prezenta lege sînt protejate împotriva oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări şi împotriva oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul.
    (2) Se interzice folosirea în comerţ a denumirilor de produse care ar putea fi confundate cu denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate în conformitate cu prezenta lege.”
    10. Articolul 13:
    la alineatul (4), cuvintele „organismul de evaluare, desemnat în conformitate cu art. 34,” se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă desemnată în conformitate cu art. 34 alin. (1)”;
    la alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvintele „Valabilitatea certificatului privind dreptul” se substituie cu cuvîntul „Dreptul”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) în cazul în care deţinătorul dreptului de utilizare renunţă la acest drept printr-o declaraţie scrisă, depusă la autoritatea competentă desemnată în conformitate cu art. 34 alin. (1) – din data depunerii declaraţiei de renunţare;”
    la litera d), cuvintele „la cererea organismului de evaluare, desemnat în conformitate cu art. 34” se substituie cu cuvintele „în baza deciziei autorităţii competente desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1)”.
    11. Articolul 18:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „ori pînă la data adoptării deciziei de respingere a cererii” se exclud;
    la litera b), cuvintele „să nu afecteze, în mod substanţial, denumirea solicitată spre înregistrare şi să nu extindă lista de produse” se substituie cu cuvintele „să nu implice modificarea caietului de sarcini”;
    la alineatul (2), cuvintele „şi/sau extind lista de produse” se exclud.
    12. La articolul 22, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Opoziţia formulată împotriva înregistrării specialităţii tradiţionale garantate este admisibilă doar dacă:
    a) arată nerespectarea condiţiilor menţionate la art. 6; sau
    b) demonstrează că denumirea solicitată spre înregistrare va fi contrară prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5); sau
    c) demonstrează că denumirea solicitată spre înregistrare este folosită într-o manieră legală, notorie şi semnificativă din punct de vedere economic pentru produse agricole sau alimentare similare.”
    13. Articolul 26:
    în titlu, cuvintele „şi acordarea dreptului de utilizare” se exclud;
    la alineatul (1), cuvintele „ , precum şi acordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate solicitantului” se exclud;
    la alineatul (2), după cuvîntul „eliberează solicitantului” se introduc cuvintele „ , la cerere, fără achitarea taxei,”;
    alineatul (4) se abrogă.
    14. La articolul 30 alineatul (4), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    15. Articolul 33:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Guvernul desemnează, în corespundere cu legislaţia în vigoare, autorităţile competente cărora le revine responsabilitatea controalelor oficiale efectuate în scopul verificării conformităţii cu caietele de sarcini corespunzătoare a produselor cu denumire de origine protejată, cu indicaţie geografică protejată şi a specialităţilor tradiţionale garantate.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În sensul prezentei legi, controlul oficial vizează:
    a) verificarea conformităţii unui produs cu caietul de sarcini corespunzător;
    b) supravegherea utilizării denumirilor înregistrate pentru a descrie produsele plasate pe piaţă în conformitate cu art. 11 – în cazul denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice şi în conformitate cu art. 12 – în cazul specialităţilor tradiţionale garantate.”
    16. La articolul 34:
    alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Controlul respectării caietelor de sarcini pentru denumirile de origine și indicațiile geografice a căror arie geografică delimitată se află pe teritoriul Republicii Moldova și pentru specialitățile tradiționale garantate produse pe teritoriul Republicii Moldova va fi asigurat de autoritatea competentă desemnată în conformitate cu art. 33 alin. (1).
    (3) Controlul respectării caietelor de sarcini pentru denumirile de origine și indicațiile geografice a căror arie geografică delimitată se află în afara teritoriului Republicii Moldova și pentru specialitățile tradiționale garantate produse în afara teritoriului Republicii Moldova va fi asigurat de autoritatea desemnată de țara de origine.”
    alineatul (4) se abrogă.
    17. La articolul 36:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Începînd cu data publicării informaţiei referitoare la înregistrarea specialităţii tradiţionale garantate, denumirea înregistrată în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate poate fi utilizată doar pentru desemnarea produsului agricol sau alimentar ce corespunde caietului de sarcini în calitate de specialitate tradiţională garantată, cu respectarea prevederilor art. 35 alin. (4), (5) şi (6).”
    alineatul (2) se abrogă.
    18. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Modificarea caietului de sarcini
    (1) Un grup care corespunde prevederilor art. 9 alin. (2) şi care are un interes legitim poate solicita înscrierea modificărilor în caietul de sarcini şi, dacă este cazul, în documentul unic, menționat la art. 16 alin. (1) lit. c), pentru o denumire de origine, pentru o indicaţie geografică sau pentru o specialitate tradiţională garantată, după caz. Cererea corespunzătoare va conţine o descriere a modificărilor solicitate şi justificarea acestora.
    (2) Cererea de înscriere a modificărilor conform alin. (1) din prezentul articol va fi însoţită de:
    a) o decizie a autorităţii competente desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1) privind aprobarea modificărilor, dacă aria geografică delimitată se află pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) dovada operării modificărilor respective în ţara de origine, dacă aria geografică delimitată se află în afara teritoriului Republicii Moldova.
    (3) În cazul în care modificarea caietului de sarcini, solicitată conform  alin. (1), atrage după sine una sau mai multe modificări care nu sînt minore, cererea de înscriere a modificărilor este supusă examinării, publicării, precum şi este deschisă formulării opoziţiilor.
    (4) Cererile de înscriere a modificărilor depuse de solicitanţii autohtoni din sectorul vitivinicol, precum și opoziţiile referitoare la aceste cereri se prezintă de către un grup, în sensul prevederilor art. 9 alin. (2), sau de către opozant, după caz, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se examinează conform procedurii aprobate de către acesta. În cazul aprobării modificărilor solicitate, autoritatea menţionată transmite AGEPI, în termen de 5 zile lucrătoare din data aprobării acestora, informaţia respectivă pentru publicare în BOPI şi pentru înscriere în registrele specificate la alin. (12) din prezentul articol.
    (5) În cazul în care modificările a căror înscriere este solicitată conform alin. (1) sînt minore, înscrierea acestora se efectuează fără a recurge la procedurile prevăzute la alin. (3).
    (6) Pentru ca o modificare să fie considerată minoră, în cazul denumirilor de origine protejate şi indicaţiilor geografice protejate, aceasta nu trebuie:
    a) să se refere la caracteristicile esenţiale ale produsului;
    b) să modifice legătura menţionată la art. 8 alin. (2) lit. f);
    c) să includă o schimbare a denumirii sau a unei părţi a denumirii produsului;
    d) să afecteze aria geografică delimitată; sau
    e) să genereze restricţii suplimentare în ceea ce priveşte comercializarea produsului sau a materiilor prime.
    (7) Pentru ca o modificare să fie considerată minoră, în cazul specialităţilor tradiţionale garantate, aceasta nu trebuie:
    a) să se refere la caracteristicile esenţiale ale produsului;
    b) să introducă schimbări esenţiale ale metodei de producţie; sau
    c) să includă o schimbare a denumirii sau a unei părţi a denumirii produsului.
    (8) În cazul solicitării înscrierii modificărilor pentru o specialitate tradiţională garantată, pe lîngă opoziţiile prevăzute la art. 22 alin. (5), sînt admisibile şi opoziţiile care demonstrează existenţa unui interes economic pentru producerea specialităţii tradiţionale garantate.
    (9) Opoziţiile depuse împotriva înscrierii modificărilor în caietul de sarcini sînt supuse mutatis mutandis procedurilor de examinare prevăzute la art. 24. Faptul depunerii opoziţiei este notificat de către AGEPI autorităţii competente desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1), care, în termen de 2 luni de la data notificării, îşi va exprima punctul de vedere.
    (10) Dacă, în urma adoptării de către autorităţile administraţiei publice a unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii, se solicită înscrierea unor modificări temporare ale caietului de sarcini, cererea de înscriere a modificărilor va fi însoţită de actele doveditoare corespunzătoare, iar informaţia referitoare la înscrierea acestora va fi publicată fără a fi supusă procedurii de opoziţie.
    (11) Cererea de înscriere a modificărilor, specificată la alin. (1) sau la alin. (10), după caz, se depune la AGEPI. Condiţiile de perfectare, de depunere şi de examinare a cererii de înscriere a modificărilor se stabilesc în Regulament.
    (12) În cazul în care, în urma examinării cererii de înscriere a modificărilor, se constată că sînt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Regulament, precum şi în cazul în care nu a fost depusă nicio opoziţie împotriva înscrierii modificărilor ori opoziţiile depuse au fost respinse, AGEPI înscrie modificările operate şi justificarea acestora în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate, în Registrul naţional al indicaţiilor geografice protejate sau în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate, după caz, şi publică informaţia respectivă în BOPI.”
    19. La articolul 38 alineatul (3), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    20. Articolul 39:
    la alineatul (1), cuvintele „a dreptului” se substituie cu cuvintele „decide revocarea dreptului”, iar în final se completează cu textul „Decizia autorităţii competente cu privire la revocarea dreptului de utilizare poate fi atacată în instanţa de judecată în termenul prevăzut în Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.”
    la alineatul (4), cuvintele „se depune la Curtea de Apel Chișinău” se substituie cu cuvintele „ , în temeiul prevederilor alin. (2), se depune la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Autorităţile competente desemnate în conformitate cu art. 34 alin. (1) vor notifica AGEPI informaţia privind revocarea protecției sau revocarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate  în termen de 5 zile lucrătoare din data rămînerii definitive a deciziei corespunzătoare.”
    21. Articolul 47:
    la alineatul (2) literele a) şi b), cuvîntul „titularul” se substituie cu cuvîntul „deţinătorul”;
    la alineatul (3), cuvintele „certificatul privind” se exclud, iar cuvîntul „certificat” se substituie cu cuvîntul „drept”;
    la alineatul (4), cuvîntul „certificatului” se substituie cu cuvintele „dreptului de utilizare”.
    22. Articolul 48:
    la alineatul (1), cuvintele „titularul certificatului” se substituie cu cuvîntul „deţinătorul”;
    la alineatele (3) şi (4), cuvîntul „titularul” se substituie cu cuvintele „către deţinătorul”.
    23. La articolul 49 alineatul (3), abrevierea „AGEPI” se substituie cu textul „autorităţii competente desemnate în conformitate cu art. 33 alin. (1)”.
    24. La articolul 50 alineatul (1), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deţinătorului”.
    25. La articolul 53 alineatul (3) litera a), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”.
    26. La articolul 54 alineatul (1), în partea introductivă și la litera a), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”.
    27. La articolul 56, cuvîntul „titularului” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „deținătorului”, iar cuvîntul „Titularul” – cu cuvîntul „Deținătorul”.
    28. Articolul 58:
    la alineatul (1), cuvîntul „titularului” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvîntul „deținătorului”;
    la alineatul (2), cuvîntul „titularului” se substituie cu cuvîntul „deținătorului”.
    29. Articolul 60:
    la alineatul (1), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    la alineatul (3), în partea introductivă, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „Judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    la alineatul (4) litera a), cuvintele „eliberarea certificatului privind dreptul” se substituie cu cuvintele „dobîndirea dreptului”.
    30. Articolul 61:
    la alineatul (1), cuvintele „eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate, reînnoirea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate şi a dreptului de utilizare a indicaţiei geografice protejate,” se exclud;
    la alineatul (3), cuvîntul „titular” se substituie cu cuvintele „deținătorul dreptului de utilizare”;
    la alineatul (6), cuvintele „şi de eliberare a certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate” se exclud.
    31. Articolul 63:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Prezenta lege este compatibilă cu prevederile Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004), precum şi cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 14 decembrie 2012) şi cu Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 193 din 24 iulie 2009).”
    la alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) denumirile de origine înregistrate la AGEPI pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se echivalează, în ceea ce priveşte regimul juridic, cu denumirile de origine înregistrate în conformitate cu prezenta lege;”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 97. Chişinău, 13 mai 2016.