HGC685/2016
ID intern unic:  365230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 685
din  31.05.2016
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 730 din 8 septembrie 2014
Publicat : 07.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 747
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.730 din 8 septembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Programului naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 270-274, art. 779) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 din hotărîre se completează în final cu următoarele alineate:
    „Componenţa nominală a Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, conform anexei nr.3;
    Regulamentul Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, conform anexei nr.4”.
    2) anexa nr.1:
    a) la punctul 17, propoziţiile cinci şi şapte se exclud;
    b) se completează cu punctul 171 cu următorul cuprins:
    „171. Unul din trei copii din Republica Moldova suferă de deficienţă de iod. Femeile de vîrstă fertilă, femeile care alăptează şi copiii sînt cele mai susceptibile grupuri la deficienţa de iod. Guvernul Republicii Moldova a implementat, începînd cu anul 1998, trei programe naţionale consecutive, avînd ca scop eliminarea şi prevenirea tulburărilor prin deficit de iod prin iodarea sării destinate consumului uman. Deşi au fost înregistrate anumite progrese în prevenţia tulburărilor prin deficit de iod, obiectivul de eliminare durabilă a acestora urmează să fie atins şi menţinut. Deficienţa de iod este determinată de nivelul scăzut al conţinutului de iod în factorii de mediu, de aceea pentru prevenirea tulburărilor prin deficit de iod sînt necesare intervenţii permanente de suplimentare cu iod a populaţiei. OMS a reconfirmat, în anul 2014, că toată sarea alimentară destinată utilizării în gospodării şi folosită la procesarea produselor alimentare trebuie să fie fortificată cu iod, ca strategie sigură şi eficace de prevenire şi control al tulburărilor prin deficit de iod printre populaţie, recomandînd insistent statelor membre să introducă şi să menţină durabil această intervenţie.”;
    c) punctul 31 se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) atingerea, pînă la 1 ianuarie 2017, a excreţiei iodului în urină la nivelul de 100-200 µg/l la copiii de 7-12 ani şi de 150-250 µg/l la femeile gravide şi menţinerea durabilă a acesteia”;
    d) se completează cu punctul 381 cu următorul cuprins:
    „381. Atingerea, pînă la 1 ianuarie 2017, a excreţiei iodului în urină la nivelul de 100-200 µg/l la copiii de 7-12 ani şi de 150-250 µg/l la femeile gravide şi menţinerea durabilă a acesteia se vor realiza prin implementarea următoarelor acţiuni:
    1) asigurarea importului şi plasării pe piaţă a cel puţin 90% de sare alimentară adecvat iodată pînă la 1 ianuarie 2017 şi menţinerea durabilă a acestei rate;
    2) promovarea consumului sării iodate în vederea creşterii ratei de utilizare a sării alimentare adecvat iodate pînă la cel puţin 90% dintre gospodării pînă în anul 2017 şi menţinerea durabilă a acestei rate;
    3) promovarea utilizării sării iodate la procesarea şi prepararea alimentelor în vederea creşterii, pînă la 1 ianuarie 2017, a cotei întreprinderilor din industria alimentară care utilizează sarea iodată ca ingredient alimentar şi din alimentaţia publică pînă la cel puţin 90-95% şi menţinerea durabilă a acestei proporţii.”;
    e) punctul 47 se completează cu subpunctul 13) cu următorul cuprins:
    „13) mediana excreţiei iodului în urină de 100-200 µg/l la copiii de 7-12 ani şi de 150-250 µg/l la femeile gravide”;
    f) punctul 48 se completează cu subpunctul 19) cu următorul cuprins:
    „19) mediana excreţiei iodului în urină”;
    3) anexa nr. 2:
    a) la rubrica „Obiective şi acţiuni”:
    poziţia 3.10 se completează în final cu textul „ , inclusiv reducerea conţinutului de sare în bucate şi utilizarea sării iodate”;
    poziţia 4.3 se completează în final cu textul „precum şi înlocuirii sării neiodate cu sare iodată”;
    b) planul se completează în final cu următoarele poziţii, pentru anul 2016 corespunzător:
Obiective şi acţiuni
Termene de realizare
Responsabili
Costuri, mii lei
Indicatori de progres
2016
Costul total
Bugetul de stat

Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Alte surse

„8. Atingerea, pînă la 1 ianuarie 2017, a excreţiei iodului în urină la nivelul de 100-200 µg/l la copiii de 7-12 ani şi de 150-250 µg/l la femeile gravide şi menţinerea durabilă a acesteia

8.1. Asigurarea importului şi plasării pe piaţă a cel puţin 90% de sare alimentară adecvat iodată (cu conţinutul de iod conform Regulamentului sanitar privind sarea alimentară din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 3 august 2011)

2016

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

0,0
0,0
0,0
0,0

Cantitatea de sare alimentară iodată importată şi plasată pe piaţă

8.2. Elaborarea materialelor informaţionale privind sarea iodată şi distribuirea lor către industria alimentară, alimentaţia publică şi populaţie, inclusiv cadre medicale şi nemedicale

2016
 Compania Naţională de Asigurări în Medicină
60,0
0,0
60,0
0,0

Numărul de materiale elaborate şi distribuite

8.3. Organizarea seminarelor teritoriale pentru reprezentanţii industriei alimentare şi întreprinderilor de prestări servicii de alimentaţie publică privind reducerea conţinutului de sare în alimente/bucate şi înlocuirea sării neiodate cu sare iodată

2016

Ministerul Sănătăţii

30,0
30,0
0,0
0,0

Numărul de seminare organizate; numărul de persoane instruite”

Total
 
 
90,0
30,0
60,0
0,0
 
    4) hotărîrea se completează cu anexele nr.3 şi nr.4 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 730
din 8 septembrie 2014

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului
naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020
    BREGA Gheorghe               -    viceprim-ministru, preşedinte al Consiliului
    SERBULENCO Aliona       -    viceministru al sănătăţii, medic-şef sanitar
                                                     de stat, vicepreşedinte al Consiliului
    OLARU Nicolae                  -    viceministru al agriculturii şi industriei
                                                      alimentare, vicepreşedinte al Consiliului
    GONCEAR Valeriu             -    şef adjunct al Direcţiei sănătate publică,
                                                     Ministerul Sănătăţii, secretar al Consiliului
    TRIBOI Valeriu                   -    viceministru al economiei
    CĂRĂUȘ Maria                  -    viceministru al finanţelor
    BOAGHI Cristina                -    viceministru al educaţiei
    DUMBRĂVEANU Viorica  -    viceministru al muncii, protecţiei sociale şi
                                                      familiei
    TARLEV Vitalie                   -    viceministru al tehnologiei informaţiei şi
                                                     comunicaţiilor
    POSTICĂ Gheorghe            -    viceministru al culturii
    FLOREAN Ivan                   -    viceministru al tineretului şi sportului
    ONCEANU-HADÎRCĂ
    Mariana                                -    membru al Consiliului Coordonator al
                                                      Audiovizualului
    PUȘCUȚA Serghei              -    şef al Inspectoratului Fiscal Principal
                                                      de Stat
    PPARFENTIEV Dmitrii        -    director general al Companiei Naţionale
                                                      de Asigurări în Medicină
    ŞALARU Ion                       -    vicedirector al Centrului Naţional de
                                                      Sănătate Publică
    GUCEAC Ion                      -    vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe
                                                      a Moldovei
    DARIE Vladimir                   -    director general al Agenţiei Informaţionale
                                                      de Stat „Moldpres”
    DOROGAN
    Alexandru                             -    director al „Radio Moldova”
    ABABII Ion                         -    rector al Universităţii de Stat de Medicină
                                                      şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    OPOPOL Nicolae                -    profesor universitar, Universitatea de Stat
                                                      de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    REVENCU Nelly                 -    preşedinte al Comisiei de specialitate în
                                                      pediatrie a Ministerului Sănătăţii
    SOLTAN Viorel                  -    director al Centrului pentru politici şi analize
                                                      în sănătate

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.730
din 8 septembrie 2014

REGULAMENTUL
Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului naţional
în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020

I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul consultativ pentru coordonarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 (în continuare – Consiliu consultativ) este o structură intersectorială de nivel naţional, cu funcţii consultative.
    2. Consiliul consultativ este constituit din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic şi ai partenerilor naţionali şi internaţionali şi funcţionează pe baze obşteşti, reflectînd priorităţile şi angajamentul Republicii Moldova în reducerea poverii morbidităţii şi a dizabilităţii prevenibile şi a mortalităţii premature evitabile din cauza bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţie şi deficienţele nutriţionale.
    3. Scopul Consiliului consultativ este de a coordona activităţile cuprinse în Programul naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020.
    4. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în baza unui parteneriat între instituţiile de stat, cele internaţionale şi neguvernamentale, pe principiul transparenţei şi al colaborării reciproce.
    5. Misiunea Consiliului consultativ este de a eficientiza comunicarea şi colaborarea intersectorială pentru fortificarea cadrului legal în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei, conform prevederilor Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe perioada 2012–2020 şi cu legislaţia comunitară, precum şi de a stabili un mecanism de implementare eficientă a activităţilor în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei.
    6. Consiliul consultativ are 22 de membri şi este condus de preşedinte, asistat de 2 vicepreşedinţi.
    7. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
    8. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a unor membri ai Consiliului, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern.
II. Atribuţiile de bază ale Consiliului consultativ
    9. Consiliul consultativ exercită următoarele atribuţii:
    1) coordonează implementarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020;
    2) asigură participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, monitorizare şi implementare a activităţilor în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pe perioada 2014-2020 în Republica Moldova şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie, implicaţi în elaborarea, promovarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei;
    3) promovează parteneriatul intersectorial între instituţiile de stat, cele internaţionale şi neguvernamentale pentru un mai bun control al bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţie şi deficienţele nutriţionale şi asigură dialogul reciproc eficient între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Moldova şi de peste hotare;
    4) coordonează procesul de elaborare şi de ajustare a legislaţiei în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei la Strategia globală privind dieta, activitatea fizică şi sănătatea, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a documentelor de politici în domeniu;
    5) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţie şi deficienţele nutriţionale, coordonînd punerea în aplicare ale acestora.
III. Atribuţiile conducerii şi membrilor
Consiliului consultativ
    10. Preşedintele Consiliului consultativ exercită următoarele atribuţii:
    1) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului consultativ;
    2) conduce activitatea Consiliului consultativ;
    3) semnează deciziile Consiliului consultativ şi exercită controlul executării acestora;
    4) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    11. Secretarul Consiliului consultativ, cu statut de membru, asigură:
    1) pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului consultativ;
    2) difuzarea deciziilor Consiliului consultativ către membrii acestuia, ministere, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii interesate;
    3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului consultativ despre aceasta;
    4) elaborarea planurilor de activitate a Consiliului consultativ în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului consultativ şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţe;
    5) realizarea altor activităţi ale Consiliului consultativ sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
    12. Membrii Consiliului consultativ:
    1) îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) participă la şedinţele Consiliului consultativ;
    3) informează conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
IV. Organizarea activităţii Consiliului consultativ
    13. Consiliul consultativ îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată pe semestru.
    14. Şedinţele Consiliului consultativ sînt deliberative dacă la ele participă 3/4 din membrii acestuia.
    15. La şedinţele Consiliului consultativ pot participa ca invitaţi, fără drept de vot, şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, instituţiilor mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie.
    16. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul consultativ instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, care întrunesc specialişti în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru dezvoltare.
    17. Sarcinile grupurilor tehnice de lucru constau în:
    1) oferirea suportului tehnic în procesul ajustării cadrului legal în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei la Strategia globală privind dieta, activitatea fizică şi sănătatea şi la legislaţia comunitară;
    2) realizarea activităţilor de pledoarie pentru fortificarea cadrului legal în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei, conform prevederilor Strategiei globale privind dieta, activitatea fizică şi sănătatea;
    3) asigurarea transparenţei activităţii Consiliului consultativ prin oferirea informaţiilor şi elaborarea materialelor pentru mass-media;
    4) monitorizarea şi evaluarea situaţiei şi a implementării legislaţiei şi a documentelor de politici, identificarea problemelor de sănătate şi participarea la elaborarea politicilor publice în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei.
V. Şedinţele Consiliului consultativ
    18. Şedinţele Consiliului consultativ sînt organizate la iniţiativa preşedintelui sau a secretariatului ori la solicitarea a 1/3 dintre membri, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această intenţie.
    19. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului consultativ se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui, şi se prezintă membrilor Consiliului consultativ pentru completări şi modificări cu cel puţin 14 zile înainte de convocarea şedinţei, după care se prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului consultativ cu cel puţin 7 zile înainte de convocarea şedinţei.
    20. Ordinea de zi definitivată se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului consultativ şi, după caz, persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile înainte de convocarea şedinţei.
    21. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Consiliului consultativ, iar în cazul absenţei acestuia – de unul din vicepreşedinţi.
    22. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului consultativ se întocmeşte de către secretarul acestuia, în termen de cel mult 2 zile de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului consultativ.
VI. Deciziile Consiliului consultativ
    23. În exercitarea atribuţiilor, Consiliul consultativ adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa.
    24. Deciziile Consiliului consultativ se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. Membrii Consiliului consultativ sînt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor autorizaţi de ei.
    25. Deciziile Consiliului consultativ sînt semnate de către preşedintele acestuia.
    26. Deciziile Consiliului au un caracter consultativ pentru toate autorităţile publice participante la implementarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, precum şi la stabilirea unui mecanism eficient de realizare a activităţilor în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                 Ruxanda Glavan
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Eduard Grama
    Ministrul educaţiei                                                Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 685. Chişinău, 31 mai 2016.