HGC695/2016
ID intern unic:  365238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 695
din  02.06.2016
cu privire la Teatrul Naţional „Eugene Ionesco”
Publicat : 07.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 755
    În temeiul art.10 din Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1331), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă statut de Teatru Naţional Întreprinderii de Stat Teatrul „Eugene Ionesco”, mun. Chişinău.
    2. Tabelul nr.5 la anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    poziţia „Instituţii naţionale” se completează cu următoarea subpoziţie:
    „Teatrul Naţional „Eugene Ionesco”, mun. Chişinău”;
    la poziţia „Categoria II”, subpoziţia „Teatrul „Eugene Ionesco” se exclude.
    3. Poziţia 4 din compartimentul „Instituţii teatrale” al anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.169-170, art.775), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „4.Teatrul Naţional „Eugene Ionesco”, mun. Chişinău”.
    4. Asigurarea financiară a implementării prevederilor prezentei hotărîri se va efectua din contul şi în limitele bugetului aprobat.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                   Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş

    Nr. 695. Chişinău, 2 iunie  2016.