LPC96/2016
ID intern unic:  365267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 96
din  13.05.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 324
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;”.
    2. Articolul 12:
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvîntul „reprezentanţelor” se substituie cu textul „a reprezentanțelor persoanelor juridice autohtone”;
    litera c) se completează în final cu textul „ , care trebuie să conțină următoarele date:
    – sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
    – genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
    – denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
    – numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
    – împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței;”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) se depun  următoarele documente:
    a) regulamentul filialei sau al reprezentanței, care trebuie să conțină următoarele date:
    – sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
    – genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
    – mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
    – extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
    – forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
    – denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
    – numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
    – împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
    b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
    c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.”
    3. Articolul 19:
    în titlu, cuvintele „din oficiu a” se exclud;
    la alineatul (1) litera c), textul „raportul financiar anual” se substituie cu textul „situația financiară anuală”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine au obligația să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:
    a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
    b) intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
    c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.”
    4. Articolul 33:
    alineatul (1):
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) denumirea filialei sau a reprezentanței;”
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a filialelor și reprezentanțelor;”
    alineatul se completează cu litera i2) cu următorul cuprins:
    „i2) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, împuternicirile acesteia;”
    la litera l), textul „din raportul financiar anual” se substituie cu textul „privind situația financiară anuală”;
    alineatul se completează cu literele l1)–l4) cu următorul cuprins:
    „l1) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
    l2)  numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
    l3) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;
    l4)  situația financiară anuală a persoanei juridice străine;”
    la alineatul (2),  litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) genurile de activitate;”.
  Art. II. – Prezenta lege transpune articolele 2 și 8 din Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind cerințele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un stat membru de către anumite tipuri de societăți comerciale care intră sub incidența legislației unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 96. Chişinău, 13 mai 2016.