HGC722/2016
ID intern unic:  365365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 722
din  08.06.2016
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 793
    În temeiul art. 39 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), în corespundere cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările și completările ulterioare, art. 3 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14-17, art. 49), cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 915), cu modificările și completările ulterioare, art. 1, 2 şi 8 din Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39-41, art.167), cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 211 și 23 din Legea nr. 1324-XII din 10 martie 1993 cu privire la privatizarea fondului de locuinţe (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare, și luînd în considerare importanța socială a dezvoltării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare, care va contribui la îmbunătățirea sănătății şi calității vieții cetăţenilor, precum şi la dezvoltarea economică a țării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                Valeriu Munteanu
    Ministrul sănătăţii                                                 Ruxanda Glavan

    Nr. 722. Chişinău, 8 iunie 2016.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 722
din 8 iunie 2016

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29-31, art. 263), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulament:
    a) punctul 2:
    noţiunea „consumator” va avea următorul cuprins:
    „consumator – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul, precum și de servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu prestatorul acestor servicii”;
    se completează noţiunea „consumator casnic” cu următorul cuprins:
    „consumator casnic – persoană fizică sau juridică (proprietarul, chiriașul sau locatarul apartamentului din blocul locativ, al încăperii locuibile din cămin sau încăperii nelocuibile, precum și al casei individuale) care utilizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu furnizorul/operatorul sau gestionarul fondului locativ, precum și servicii locative, comunale și necomunale în baza contractelor încheiate cu alți prestatori de servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesională”;
    b) punctul 3:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Serviciile locative, comunale şi necomunale se prestează proprietarilor de apartamente şi locatarilor din fondul locativ în baza contractelor încheiate cu gestionarul fondului locativ sau cu furnizorul/operatorul, în strictă corespundere cu legislaţia în vigoare.”;
    alineatul doi se completează în final cu următoarea propoziție: „Rețelele interne de alimentare cu apă și de canalizare din blocurile locative se transmit operatorului în condiţiile Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în baza contractelor încheiate între gestionarii fondului locativ şi operatori.”;
    c) punctul 7:
    la litera a), cuvintele „apa potabilă și” şi „evacuarea apelor uzate” se exclud;
    se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare vor fi reglementate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în baza art. 7 și 35 ale Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”;
    2) la anexa nr. 5 la Regulament, punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Evidenţa volumelor de apă potabilă şi de ape uzate, facturarea şi plata pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate consumatorilor se efectuează în condiţiile art. 26 al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.”;
    3) la anexa nr. 10 la Regulament, punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative se efectuează în baza contractelor încheiate între operator şi gestionarul blocului locativ sau între operator şi fiecare proprietar/chiriaş de apartament al blocului locativ în parte, în conformitate cu art. 29 al Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-289, art. 1061) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în titlul și textul hotărîrii, precum în titlul și textul Regulamentului, cuvintele „corp de apă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „emisar”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) pe tot parcursul textului Regulamentului şi al anexelor, cuvintele „operator de servicii publice”, „utilizator”, „ape uzate menajere”, „ape uzate urbane”, „apă industrială uzată” şi „aglomerare umană”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele „operator”, „consumator”, „ape menajere uzate”, „ape urbane uzate”, „ape industriale uzate” şi „aglomerare”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) în Regulament:
    a) punctul 2:
    la subpunctul 1), litera b) se completează în final cu cuvintele „sau mai puțin sensibile”;
    la litera c), cuvîntul „acord” se substituie cu textul „contract și/sau aviz eliberat de operator”, iar textul „cu excepţia cazurilor argumentate din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic” se exclude;
    b) la punctul 6:
    cuvintele „locuitor echivalent” se substituie cu cuvintele „echivalent-locuitor”;
    noţiunea „emisar” va avea următorul cuprins:
    „emisar – corp de apă artificial, de suprafaţă sau subteran, care primeşte apele uzate evacuate direct sau epurate din instalaţiile de epurare”;
    c) la punctul 7, literele d) și e) vor avea următorul cuprins:
    „d) elaborarea documentației pentru obținerea avizului de branșare/racordare la sistemul public de canalizare ale localităților;
    e) obţinerea avizului de branşare/racordare, încheierea contractului de prestare a serviciului public de canalizare între operatorii serviciului public de canalizare care au în administrare şi în exploatare sistemul de canalizare (în continuare – operator) și consumatori”;
    d) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Consumatorii, alții decît cei casnici, au obligaţia epurării locale a apelor uzate, astfel încît în punctul de control să fie asigurată respectarea condiţiilor prevăzute în avizul de branşare/racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum şi în normativele de evacuare, cu respectarea CMA.”;
    e) punctul 15 se completează în final cu următorul text:
    „Valorile concentraţiilor maxim admisibile (CMA) ale substanţelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localităţii se calculează conform prevederilor anexei nr. 6 la prezentul Regulament.
    Condiţiile de evacuare a apelor uzate de către agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi limitele concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate (CMA) se stabilesc de către operator, reieşind din normativele aprobate, conform legislaţiei în vigoare, pentru deversările limitat admisibile în emisar.”;
    f) la punctul 16, textul „Prin acordul de racordare eliberat de operatorul de servicii publice care administrează şi exploatează reţeaua de canalizare şi staţia de epurare şi ulterior prin avize” se substituie cu textul „Prin avizul de branşare/racordare eliberat de către operator şi ulterior prin contractele încheiate”;
    g) la punctul 19, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Avizul de branșare/racordare a apelor uzate în sistemul public de canalizare al localității și contractul de furnizare a serviciului public de canalizare se eliberează de operator și include:”;
    h) punctele 20 şi 21 vor avea următorul cuprins:
    „20. Avizul de branşare/racordare, contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi autorizaţia de folosinţă specială a apelor se revizuiesc potrivit reglementărilor în vigoare.
    21. Pentru orice schimbare privind debitul și/sau calitatea apelor uzate descărcate în rețelele de canalizare ale localităților sau în stațiile de epurare, ca urmare a modificării capacităților de producție, a tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, consumatorul este obligat să solicite aviz de branşare/racordare şi să încheie un nou contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.”;
    i) punctul 24:
    textul „tabelul 2” se substituie cu textul „anexa nr. 2”;
    la alineatul nouă propoziția a doua, cuvîntul „lucrărilor” se substituie cu cuvintele „reconstrucţiilor, altor lucrări”, iar ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Prin avizul respectiv se stabileşte durata depăşirilor, care nu poate fi mai mică decît perioada necesară pentru efectuarea reviziilor, reparaţiilor, reconstrucţiilor, modernizărilor, testărilor şi reglării staţiilor de epurare, precum şi valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru această perioadă.”;
    j) la punctul 37, textul „tabelul 3” se substituie cu textul „anexa nr. 3”;
    k) la punctul 40, cuvintele „situaţii neobişnuite” se substituie cu cuvintele „circumstanţe excepţionale”;
    l) punctul 43 se completează în final cu următoarea propoziţie: „Prevederile anexei nr. 5 se aplică după identificarea și aprobarea listei zonelor sensibile.”;
    m) la punctul 51, textul „punctul 12” se substituie cu textul „anexa nr. 2”;
    4) anexa nr. 1 la Regulament:
    a) coloana 5 va avea următorul cuprins:
Nr. d/o
„Metoda de analiză***
1.
 
2.
SM SR EN ISO 10523
3.
SM STAS 6953
4.
SM SR EN 1899-2
5.
SM SR ISO 6060
6.
SM SR 7587
7.
SM SR ISO 5664, SM SR ISO 7150-1
8.
SM SR EN ISO 6878
9.
SM SR ISO 6703-2, SM SR EN ISO 14403
10.
SM SR ISO 10530, SM SR 7510
11.
SM STAS 7661
12.
SM STAS 8601
13.
SM SR ISO 6439
14.
SM SR 7877-1, SM SR 7877-2
15.
SM SR EN 903
16.
SM SR ISO 8288
17.
SM SR EN ISO 5961
18.
SM SR EN 1233
19.
SM SR EN 1233
20.
SM SR ISO 8288
21.
SM SR ISO 8288
22.
SM SR ISO 8288
23.

SM SR EN ISO 7393-1, SM SR EN ISO 7393-2, SM SR EN ISO 7393-3

24.
SM SR ISO 9297
25.
SM SR ISO 10359-1, SM SR ISO 10359-2”;

    b) se completează cu o notă marcată cu trei asteriscuri cu următorul cuprins:
    „***Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.”;
    5) anexa nr. 2 la Regulament:
    a) coloana 5 va avea următorul cuprins:
Nr. d/o

Metoda de analiză6)

1.
 
2.

SM SR EN ISO 10523

3.

SM STAS 6953

4.

SM SR EN 1899-2

5.

SM SR ISO 6060

6.

SM SR ISO 7150-1

7.

SM SR EN ISO 13395

8.

SM SR EN ISO 13395

9.

SM SR EN 26777

10.

SM SR ISO 10530, SM SR 7510

11.

SM STAS 7661

12.

SM STAS 8601

13.

SM SR ISO 6439

14.

SM SR 7587

15.

SM SR 7877-1, SM SR 7877-2

16.

SM SR EN ISO 6878

17.

SM SR EN 903

18.

SM SR ISO 6703-1

19.

SM SR EN ISO 7393-1

20.

SM SR ISO 8288

21.

SM SR ISO 10359-1

22.

SM STAS 9187

23.

SM SR ISO 10566

24.

SM SR ISO 10566

25.

SM SR ISO 6058

26.

SM SR ISO 8288

27.

SM SR ISO 8288

28.

SM SR EN ISO 18412

29.

SM SR EN ISO 18412

30.

SM SR EN ISO 18412

31.

SM SR ISO 6332

32.

SM SR ISO 8288

33.

SM SR ISO 8288

34.

SM SR ISO 8288

35.

SM SR EN ISO 17852

36.

GOST 18293-72

37.

GOST 18308-72

38.

GOST 19413-89

39.

SM SR ISO 6333

40.

SM SR ISO 6059

41.

SM SR ISO 8288”;

    b) se completează cu nota 6) cu următorul cuprins:
    „6)Alte metode alternative pot fi folosite numai în cazul în care se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.”;
    6) anexa nr. 3 la Regulament:
    a) la coloana unu, poziţia trei „Materii în suspensie” se completează cu indicele „3)”;
    b) nota 1) va avea următorul cuprins:
    „1)Reducere în raport cu valorile la intrare.”;
    c) se completează cu nota 3) cu următorul cuprins:
    „3)Analizele referitoare la descărcările din iazuri biologice şi/sau lagune se efectuează pe probe filtrate, iar concentraţia materiilor în suspensie în probe de apă nefiltrată nu trebuie să depăşească 150 mg/l.”;
    7) anexa nr. 5 la Regulament:
    a) abrevierea „l.e.” se substituie, în toate cazurile, cu abrevierea „EL”;
    b) nota 3) se completează în final cu următorul text: „Altă posibilitate: media zilnică nu trebuie să depășească 20 mg/l N(azot). Această cerinţă se referă la o temperatură a apei de cel puțin 120C pe durata funcţionării reactorului biologic al staţiei de epurare. Condiţia privind temperatura ar putea fi înlocuită printr-o limitare a timpului de funcționare, ţinînd cont de condiţiile climatice regionale. Această alternativă se aplică dacă se demonstrează că se obţin rezultate echivalente.”;
    8) Regulamentul se completează cu anexa nr. 6 cu următorul cuprins:

    anexa nr.6

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 722 din 8 iunie 2016

LISTA
hotărîrilor de Guvern ce se abrogă
    1. Punctele 2 și 3 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 472).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 27 mai 2002 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.71-73, art.750).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 2 noiembrie 2004 „Cu privire la Planul de acţiuni privind funcţionarea apeductului „Soroca-Bălţi” şi alimentarea cu apă a unor localităţi din ţară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 199-204, art. 1381).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 491 din 3 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 2 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64-66, art. 520).
    5. Punctul 2 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1228 din 13 noiembrie 2007„Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183, art. 1287).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 25 februarie 2008 „Cu privire la completarea punctului 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 2 noiembrie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art.261).