HGC743/2016
ID intern unic:  365375
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 743
din  10.06.2016
privind modificarea şi completarea Regulamentului
Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 803
    În temeiul articolului 6 din Legea nr.539-XV din 12 octombrie 2001 cu privire la combaterea terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1163), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1295 din 13 noiembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.178-180, art.1385), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Centrul Antiterorist este autoritatea publică în subordinea Serviciului de Informaţii şi Securitate abilitată cu atribuţii de desfăşurare nemijlocită a activităţii de prevenire şi combatere a terorismului, coordonare şi dirijare a măsurilor desfăşurate în domeniu de către autorităţile publice competente.”;
    2) punctul 6:
    la litera a), cuvintele „tehnică a” se exclud;
    se completează cu literele a)1 şi a)2 cu următorul cuprins:
    „a)1 combaterea terorismului prin acţiuni de prevenire, depistare şi curmare a activităţilor teroriste, inclusiv a celor internaţionale;
    a)2 culegerea, analiza şi valorificarea informaţiilor despre potenţiale riscuri şi ameninţări de natură extremist-teroristă obţinute în urma activităţilor desfăşurate”;
    se completează în final cu litera r) cu următorul cuprins:
    „r) întreprinde alte măsuri specifice de prevenire şi combatere a terorismului atribuite prin lege în competenţa Serviciului”;
    3) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Şeful Centrului Antiterorist este asistat de doi adjuncţi, numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către directorul Serviciului, la propunerea şefului Centrului Antiterorist.”
    2. Realizarea măsurilor prioritare de organizare a activităţii Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate va fi asigurată din contul şi în limitele numărului de unităţi şi cheltuielilor aprobate anual în bugetul Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    3. Autorităţile administraţiei publice care desfăşoară activităţi de  combatere a terorismului, în termen de 15 zile, vor reevalua şi, după caz, vor desemna:
    persoanele responsabile, la nivel de adjunct al conducătorului autorităţii, pentru realizarea măsurilor de politică antiteroristă naţională;
    persoanele de contact pentru schimbul de informaţii şi menţinerea legăturii cu Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Nr. 743. Chişinău, 10 iunie 2016.