OMFM79/2016
ID intern unic:  365387
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 79
din  08.06.2016
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180
din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi
evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016”
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 1044     Data intrarii in vigoare : 17.06.2016
    MODIFICAT
    RMO184 din 01.07.16, MO184-192/01.07.16 pag.255

 
    În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începînd cu anul 2016,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 324-329/2283), se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Pe parcursul textului și în anexele nr.1, nr.5 și nr.6 sintagma ”Beneficiar: Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma ”Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat”.
    2. În capitolul 2 ”Structura codului IBAN” punctul 2.2 se exclude.
    3. Capitolul 3 „Încasările la bugetul de stat” se completează cu punctele 3.17, 3.18 și 3.19 în următoarea redacție:
    „3.17. Informația referitor la codul IBAN pentru veniturile colectate sînt oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare respective, iar plățile se virează conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform codurilor IBAN oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.”
    „3.18. Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se virează la bugetul de stat la codul IBAN: MD80TRPAAA114640A00920AA.”
    „3.19. Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se virează după cum urmează: plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241) la codul IBAN: MD64TRPAAA142241A00998AA, iar plata suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului (cod ECO 142242) la codul IBAN: MD26TRPAAA142242A00998AA.”
    4. Capitolul 4 „Achitarea drepturilor de export-import și a alor plăți administrate de organele vamale”, se completează cu punctul 4.3 în următoarea redacție:
    „4.3. Plățile pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național prin intermediul Serviciului Vamal (cod ECO 114532), se virează la bugetul de stat la codul IBAN: MD20TRPAAA114532A00421AA.”
    5. Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat”:
    5.1 Se completează cu următoarele poziții:
122 58
Plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă
1422414
IB#
122 59

Plată suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului

1422424
IB#
 

Impozitul pe avere încasat în bugetul de stat

113611
SFS
    4 vezi punctul 3.19 din ordin.
    # în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.
    5.2 Se exclude următoarea poziție:
122 63
Taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare
142217
MF*
    5.3 Pozițiile:
121 10
Soldul profitului net al Bancii Naţionale a Moldovei
141210
MF
123 07

Amenzi aplicate conform Codului Fiscal de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat

143321
SFS
122 50

Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142243
MF*
    se expun în următoarea redacție:
121 10
Soldul profitului net al Bancii Naţionale a Moldovei
141210
MF*
123 07

Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat

143321
SFS
122 50

Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142243
MF*
    6. Anexa nr.2 ,,Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale’’ se completează cu următoarele poziții:
121 35

Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II

142251
SFS
121 35

Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I

142252
SFS
122 60

Plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine în casele de schimb valutar

1422453
IB#
122 50

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142248
MF*
122 50

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142249
MF*
    3 vezi Anexa n.8 la ordin.
    # în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.
    7. Anexa nr.6 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    Poziția:
123 07

Amenzi aplicate conform Codului Fiscal de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

143322
SFS
    se expune în următoarea redacţie:
123 07

Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

143322
SFS

    8. Ordinul se completează cu Anexa nr.8 ”Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar”.
    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 introdusă prin RMO184 din 01.07.16, MO184-192/01.07.16 pag.255]

    9. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                        Octavian ARMAŞU

    Nr. 79. Chişinău, 8 iunie 2016.