HGM735/2016
ID intern unic:  365480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 735
din  09.06.2016
cu privire la organizarea Zilelor Diasporei
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 813
    MODIFICAT
    HG1110 din 14.11.18, MO424-429/16.11.18 art. 1179; în vigoare 16.12.18


   
Pentru fortificarea comunicării eficiente dintre Guvern şi diasporă, promovarea dialogului cultural, mobilizarea asociaţiilor diasporei şi a societăţii civile la procesul de promovare a acţiunilor comune menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Cancelariei de Stat de a organiza anual Zilele Diasporei la sfîrșitul celei de-a treia săptămîni a lunii august.
    2. Zilele Diasporei se vor organiza pe întreg teritoriul ţării, la nivel naţional şi local, sub patronajul Guvernului.
    3. În cadrul Zilelor Diasporei, o dată la doi ani, se convoacă Congresul ordinar al diasporei.
    4. Ministerele, autorităţile administrative centrale, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, vor întreprinde măsurile necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a Zilelor Diasporei.
    5. Se instituie Comitetul de organizare a Zilelor Diasporei și se aprobă componența acestuia, conform anexei.
    6. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi desfăşurarea Zilelor Diasporei vor fi acoperite din contul şi în limita alocaţiilor bugetare aprobate anual Cancelariei de Stat.
    7. Comitetul de organizare va atrage şi alte surse financiare, provenite din sponsorizări, pentru acoperirea altor cheltuieli necesare bunei organizări şi desfăşurări a Zilelor Diasporei.
    8. Se recomandă mass-media să promoveze şi să informeze pe larg cetăţenii despre evenimentele şi acţiunile desfăşurate în cadrul Zilelor Diasporei şi a Congreselor diasporei.
    9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Biroului relaţii cu diaspora al Cancelariei de Stat.
    [Pct. 9 modificat prin HG1110 din 14.11.18, MO424-429/16.11.18 art. 1179; în vigoare 16.12.18]
    10. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.570 din 16 iulie 2014 „Cu privire la organizarea Zilelor Diasporei şi a Congresului al VI-lea al diasporei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209-216, art. 634).

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                    Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 735. Chişinău, 9 iunie 2016.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 735/2016

COMPONENŢA
Comitetului de organizare a Zilelor Diasporei
    1. Secretar general al Guvernului, președinte al Comitetului organizatoric;
    2. Șef al Biroului relații cu diaspora, secretar al Comitetului organizatoric;
    3. Secretar general de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene;
    4. Secretar general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    5. Secretar general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
    [Anexa în redacția HG1110 din 14.11.18, MO424-429/16.11.18 art. 1179; în vigoare 16.12.18]