HGC784/2016
ID intern unic:  365510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 784
din  22.06.2016
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 839
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.441), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre, punctele 1, 2 şi 5  vor avea următorul cuprins:
    „1. Se instituie Premiul Naţional în scopul recunoaşterii şi încurajării activităţii de cercetare, dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică, a performanţelor artistice şi sportive. Premiul Naţional constă din diplomă, medalie şi o gratificaţie bănească în valoare de 100 mii lei. Anual Guvernul acordă 10 premii naţionale.
    2. Premiul Naţional se acordă în domeniile:
    a) ştiinţă – pentru rezultatele cercetărilor ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, pentru publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional;
    b) tehnologii – pentru proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii şi inovaţii care sînt destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact  pozitiv socioeconomic, potenţial sau real;
    c) cultură şi artă – pentru produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional;
    d) sport – pentru performanţe sportive la nivel internaţional, elaborarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea performanţei sportive, crearea şcolilor de performanţă, contribuţie la promovarea sportului  pe plan naţional şi internaţional.”;
    „5. Componenţa Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional se actualizează anual. La constituirea Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional se va respecta reprezentativitatea domeniilor în care se acordă şi a instituţiilor relevante (autorităţi publice centrale, mediul academic de specialitate, societatea civilă).” ;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.399 din 12 iunie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional
    FILIP Pavel                         -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BABUC Monica                  -    ministru al culturii,vicepreşedinte al
                                                     Comisiei
    COPACI Tudor                   -    secretar general al Guvernului, secretar
                                                      al Comisiei
    CALMÎC Octavian               -    viceprim-ministru, ministru al economiei
    BREGA Gheorghe                 -    viceprim-ministru
    BOTNARI Vasile                  -    ministru al tehnologiei informaţiei şi
                                                       comunicaţiilor
    GLAVAN Ruxanda               -    ministru al sănătăţii
    GRAMA Eduard                    -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    FUSU Corina                         -    ministru al educaţiei
    ZUBCU Victor                       -    ministru al tineretului şi sportului
    APOSTOL Octavian               -    director al Agenţiei de Stat pentru
                                                         Proprietate Intelectuală
    DUCA Gheorghe                     -    preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CANȚER Valeriu                    -    preşedinte al Consiliului Naţional pentru
                                                         Acreditare şi Atestare
    GROPA Stanislav                    -    preşedinte al Secţiei ştiinţe ale vieţii, Academia
                                                         de Ştiinţe a Moldovei
    BOSTAN Viorel                      -    rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
    COZUB Alexandru                   -    director artistic al Teatrului Naţional „Mihai
                                                           Eminescu”
    ZBÎRNEA Tudor                      -    director al Muzeului Naţional de Arte Plastice 
    SURDU Mircea                        -    director al postului public de televiziune Moldova 1
    MUNTEAN Mihai                    -    şef de catedră, Academia de Muzică, Teatru şi
                                                           Arte plastice, Artist al Poporului
    SUCEVEANU Arcadie             -    preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova
    PRINI Gheorghe                        -    preşedinte al Uniunii Editorilor din Republica
                                                           Moldova
    PRODAN Sergiu                       -    preşedinte al Uniunii Cineaştilor din Moldova
    JURAVSCHII Nicolae               -    preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic şi
                                                           Sportiv
    BODRUG-LUNGU Valentina    -    preşedinte al „Gender-centru”
    VĂSA Violeta                            -    şef al cabinetului Prim-ministrului”;
    3) în anexa nr.2:
    a) punctele 7, 12, 15 şi 21 vor avea următorul cuprins:
    „7. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) formează grupe de experţi pe domeniile menţionate la punctul 2 din hotărîre pentru examinarea dosarelor înaintate la concurs;
    b) examinează concluziile grupelor de experţi expuse în fişele de evaluare şi desemnează cîştigătorii;
    c) adoptă decizii ce derivă din competenţa sa;
    d) formulează recomandări pentru eficientizarea concursului şi promovarea cîştigătorilor Premiului.”;
    „12. Dosarele candidaţilor/colectivelor de candidaţi la Premiul Naţional sînt examinate pe etape:
    a) etapa I – examinarea dosarelor în vederea corespunderii cerinţelor prezentului Regulament şi publicarea pe pagina web a Cancelariei de Stat a listei dosarelor admise la concurs;
    b) etapa II – evaluarea dosarelor de către grupurile de experţi pe domenii;
    c) etapa III – desfăşurarea concursului şi aprobarea hotărîrii în cadrul Comisiei.”;
    „15. Pentru examinarea dosarelor înaintate la concurs, Comisia va institui grupuri de experţi pe domenii. Numărul de grupuri de experţi se stabileşte în funcţie de profilul şi numărul dosarelor înaintate la concurs în cadrul fiecărui domeniu, conform punctului 2 din hotărîre. Grupurile de experţi vor întocmi fişa de evaluare conform criteriilor specifice pe domenii prevăzute la punctul 2 din hotărîre.”;
    „21. Materialele referitoare la decernarea Premiului naţional se păstrează la secretarul general al Guvernului.”;
    b) la punctul 10,  după cuvintele „sau prin performanţe la” se introduce textul „concursurile ştiinţifice, inovaţionale, artistice”, iar în final se completează cu cuvintele „ , indicatori de impact socioeconomic”.

    PRIM-MINISTRU                                                                       Pavel FILIP

    Nr. 784. Chişinău, 22 iunie 2016.