LPC72/2016
ID intern unic:  365553
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 72
din  14.04.2016
pentru modificarea și completarea articolului 59 din
Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe

Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 385
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 131–138, art. 249) se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare conform Legii privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 dispun de dreptul de a le privatiza pînă la 31 mai 2018, cu obligația de a înregistra dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) După expirarea termenului indicat la alin. (3), locuinţele neprivatizate trec în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu sînt amplasate.
    Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să acorde acestor locuinţe statut de locuinţe sociale şi să înregistreze dreptul de proprietate asupra lor în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998. Cu persoanele care locuiesc în locuinţele trecute în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se vor încheia contracte de locaţiune pe un termen de 5 ani, fără a se ţine cont de norma prevăzută la art. 13 din prezenta lege.
    Cu membrii Mișcării Refugiaților Transnistreni care locuiesc în locuințe construite în baza Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ratificat prin Legea nr. 215-XVI din 12 octombrie 2007, se vor încheia contracte de locațiune în condițiile acordului-cadru menționat. Privatizarea acestor locuințe, de asemenea, se va efectua în condițiile acordului-cadru.”
    la alineatul (4), cuvintele „în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi” se substituie cu cuvintele „în termen de pînă la 31 mai 2018”;
    la alineatul (5), cuvintele „ , în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi,” se substituie cu cuvintele „pot dispune de acest drept în termenul indicat la alin. (3), după expirarea căruia”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 72. Chișinău, 14 aprilie 2016.