LPC86/2016
ID intern unic:  365557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  28.04.2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010
privind executorii judecătoreşti
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 389     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126–128, art. 406), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Anularea actului executorului judecătoresc poate servi drept temei pentru inițierea procedurii de tragere la răspundere disciplinară a acestuia doar în condițiile art. 21 alin. (2) lit. i).”
    2. La articolul 4:
    alineatul (1) se completează cu literele h) și i) cu următorul cuprins:
    „h) nu a atins plafonul de vîrstă de 65 de ani;
    i) corespunde cerințelor de ordin medical pentru exercitarea funcției.”
    alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) anterior i-a fost retrasă licența din motive compromițătoare.”
    3. La articolul 5:
    alineatul unic devine alineatul (1) și se completează în final cu cuvintele „ , precum și de mediator sau arbitru”;
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    „(2) Situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) trebuie să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariţiei acesteia.
    (3) Dacă executorul judecătoresc nu a eliminat situaţia de incompatibilitate în condiţiile stabilite la alin. (2), activitatea în calitate de executor încetează.”
    4. Articolul 8:
    la litera e), după cuvîntul „comercial” se introduce cuvîntul „ , fiscal”;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) să întocmească, să emită și să înregistreze toate documentele executorii în registrul electronic al procedurilor de executare, conform regulamentului de ţinere a acestuia, aprobat de Ministerul Justiţiei. Toate plățile încasate/facturate se emit exclusiv prin sistemul operațional e-executor;”
    articolul se completează cu litera k1) cu următorul cuprins:
    „k1) să prezinte, la solicitarea scrisă a Ministerului Justiţiei, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sau Colegiului disciplinar, copia de pe dosarul de executare, autentificată de către executorul judecătoresc, și/sau alte informaţii privitor la activitatea sa profesională, iar în cazul prevăzut la art. 33 alin. (3) – originalele;”.
    5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Executorul judecătoresc stagiar
    (1) Executor judecătoresc stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–c), e), f), h) şi i) şi care nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice, de creaţie, de mediere și arbitraj.
    (2) Pentru a fi admisă în calitate de executor judecătoresc stagiar, persoana va susţine un concurs organizat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi va achita în contul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti taxa de participare la concurs în mărimea stabilită de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) Condiţiile de efectuare a stagiului profesional se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”
    6. Legea se completează cu articolul 91 cu următorul cuprins:
    „Articolul 91. Stagiul profesional al executorului
                           judecătoresc stagiar
    (1) Stagiul profesional durează cel puțin 18 luni şi cuprinde formarea iniţială şi stagiul practic sub controlul executorului judecătoresc.
    (2) Formarea iniţială a executorului judecătoresc stagiar durează o lună și este organizată de Institutul Naţional al Justiţiei, la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în bază de contract.
    (3) După încheierea cursurilor de formare iniţială, executorii judecătoreşti stagiari sînt repartizaţi executorilor judecătoreşti, pentru efectuarea stagiului practic, de către Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în funcţie de teritoriul solicitat. Executorul judecătoresc care asigură desfăşurarea stagiului practic nu poate avea concomitent mai mult de doi executori judecătoreşti stagiari.
    (4) Stagiul practic se desfăşoară în baza contractului încheiat între executorul judecătoresc stagiar şi executorul judecătoresc care asigură efectuarea stagiului. În cazul în care executorul judecătoresc stagiar are un regim de muncă redus, termenul de efectuare a stagiului practic va fi extins proporţional.
    (5) Executorul judecătoresc stagiar asistă executorul judecătoresc la exercitarea de către acesta a funcţiilor sale, fiind în drept să semneze citații/înștiințări și acte constatatoare referitoare la situația patrimonială a debitorului și la locul aflării lui.
    (6) Pe perioada stagiului profesional, executorul judecătoresc stagiar beneficiază de o remunerare, achitată acestuia de către executorul judecătoresc, în mărime ce nu poate fi mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.”
    7. Articolul 10:
    la alineatul (2), textul „lit. a) – f)” se substituie cu textul „ lit. a) – f), h) și i)”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Procedura de desfăşurare a concursului de admitere în profesia de executor judecătoresc şi criteriile de selectare a candidaţilor se stabilesc printr-un regulament, aprobat de Ministerul Justiţiei după consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”
    8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 11. Comisia de licenţiere
    (1) Comisia de licenţiere a executorilor judecătoreşti se formează prin ordinul ministrului justiţiei şi se compune din 7 membri: 3 membri desemnaţi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, doi membri desemnaţi de Ministerul Justiţiei, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societăţii civile. Reprezentantul mediului academic şi cel al societăţii civile sînt selectaţi în comun de Ministerul Justiţiei și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, prin concurs.
    (2) Prin ordinul ministrului justiţiei de constituire a Comisiei de licenţiere sînt desemnaţi şi 7 membri supleanţi în modul stabilit la alin. (1).
    (3) Baza tehnico-materială şi lucrările de secretariat ale Comisiei de licenţiere se asigură de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. Secretarul Comisiei de licențiere şi supleantul acestuia se desemnează din rîndul angajaților Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (4) Comisia de licenţiere adoptă hotărîri privind admiterea la concursul pentru admiterea în profesia de executor, privind aprobarea rezultatelor concursului pentru admiterea în profesia de executor şi privind eliberarea licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc.
    (5) Activitatea Comisiei de licenţiere este reglementată de prezenta lege şi de Regulamentul de activitate al Comisiei de licenţiere, aprobat de Ministerul Justiţiei după consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”
    9. Legea se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Mandatul de membru al Comisiei
                             de licenţiere
    (1) Mandatul membrului Comisiei de licenţiere este de 4 ani, nu poate fi reînnoit şi este incompatibil cu calitatea de membru al Colegiului disciplinar, al Comisiei de cenzori și al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (2) Mandatul membrului Comisiei de licenţiere încetează în caz de:
    a) expirare a termenului mandatului;
    b) renunţare benevolă la calitatea de membru;
    c) revocare a mandatului de către organul care a desemnat membrul respectiv, în condiţiile alin. (3);
    d) condamnare de către instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
    e) deces.
    (3) Revocarea mandatului membrului Comisiei de licențiere intervine în cazul:
    a) neîndeplinirii, din motive neîntemeiate, a obligaţiilor stabilite în prezenta lege sau al imposibilității temporare de exercitare a atribuţiilor;
    b) participării la luarea unei decizii în condiţiile existenței unui conflict de interese;
    c) apariţiei unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la alin. (1);
    d) altor temeiuri stabilite de Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti – pentru membrii desemnați de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (4) Mandatul membrului Comisiei de licenţiere se suspendă în caz de începere a urmăririi penale împotriva acestuia, dacă au fost aplicate măsuri procesuale de constrîngere ce împiedică exercitarea mandatului.
    (5) Suspendarea calităţii de membru al Comisiei nu întrerupe/suspendă curgerea duratei mandatului respectiv.
    (6) În cazul suspendării sau încetării mandatului unui membru al Comisiei de licenţiere, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (2) lit. a), locul acestuia este preluat de către membrul supleant.
    (7) În cazul încetării mandatului de membru al Comisiei de licenţiere, desemnarea unui membru supleant al comisiei în locul celui vacant se efectuează în termen de o lună de la data survenirii vacanţei, în modul stabilit la art. 11 alin. (1). Membrul supleant îşi va exercita atribuţiile pe durata rămasă a mandatului.
    (8) Cu cel puţin două luni înainte de expirarea mandatului membrilor Comisiei de licenţiere, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei vor desemna noii membri, inclusiv membrii supleanţi ai Comisiei.”
    10. La articolul 12 alineatul (5), cuvintele „la contul bancar” se substituie cu cuvintele „ , care se transferă la contul trezorerial”.
    11. La articolul 14 alineatul (1), cuvintele „și sînt propuse de Comisia de licențiere” se exclud.
    12. Articolul 15:
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) denumirea, forma de organizare a biroului executorului judecătoresc şi adresa sediului;”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Birourile individuale și birourile asociate ale executorilor judecătorești se înregistrează la Ministerul Justiției.”
    13. La articolul 16, după textul „(pornind de la proporția: o unitate de executor judecătoresc la 22 de mii de locuitori)” se introduc cuvintele „ , precum şi de numărul locurilor vacante de executori judecătoreşti”.
    14. La articolul 17, cuvintele „şi de Colegiul disciplinar” se substituie cu cuvintele „şi deciziile emise de Colegiul disciplinar, alte materiale ce ţin de exercitarea şi încetarea activităţii executorului judecătoresc”.
    15. Articolul 18:
    la alineatul (1):
    litera c1) se abrogă;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 24 lit. d);”
    la litera e), cuvîntul „contribuţiilor” se substituie cu cuvîntul „plăţilor”;
    alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) neîndeplinirii obligaţiei de participare anuală la cursuri de instruire şi perfecţionare profesională – pînă la acumularea numărului de ore stabilit la art. 8 lit. k), dar nu mai mult de 3 luni;”
    litera g) se completează în final cu cuvintele „sau, în cazul în care s-a pronunţat o hotărîre judecătorească de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate în prima instanţă – pînă la terminarea procesului penal, în conformitate cu legislaţia procesuală penală”;
    alineatul se completează cu literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    „h) necorespunderii biroului executorului judecătoresc cu cerinţele stabilite de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti – pînă la îndeplinirea acestor cerinţe, dar nu mai mult de 3 luni;
    i) neachitării amenzii în termen de 30 de zile de la data publicării, conform art. 231 alin. (6), a deciziei de aplicare a amenzii – pînă la achitarea integrală a acesteia.”
    la alineatul (4), textul „În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi g)” se substituie cu textul „În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a)”;
    alineatul (51) va avea următorul cuprins:
    „(51) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), suspendarea se dispune prin decizia Colegiului disciplinar.”
    articolul se completează cu alineatul (52) cu următorul cuprins:
    „(52) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei din oficiu, la demersul motivat al procurorului sau la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”
    la alineatul (6), textul „şi f)” se substituie cu textul „ , e1), f), h) şi i)”.
    16. La articolul 19:
    alineatul (1):
    se completează cu literele a1) şi c1) cu următorul cuprins:
     „a1) în caz de neeliminare a situaţiei de incompatibilitate în condiţiile art. 5 alin. (2);”
    „c1) la expirarea termenului indicat la art. 18 alin. (1) lit. e), e1) și f);”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) la data rămînerii irevocabile a deciziei Colegiului disciplinar privind retragerea licenței;”
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) în cazul neîndeplinirii în termenul stabilit a cerinţelor indicate la art. 18 alin. (1) lit. h);”
    alineatul se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) în cazul condamnării executorului judecătoresc de către instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă pentru săvîrşirea unei infracţiuni cu intenție.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul încetării activității urmare a aplicării sancțiunii disciplinare, ordinul ministrului justiției privind încetarea activității executorului judecătoresc se emite după rămînerea irevocabilă a deciziei Colegiului disciplinar și nu poate fi contestat.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Ordinul ministrului justiției și decizia irevocabilă a Colegiului disciplinar privind încetarea activității executorului judecătoresc servesc drept temei pentru radierea executorului judecătoresc din registrul prevăzut la art. 15 și pentru nimicirea sigiliului executorului judecătoresc.”
    17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Acțiunile executorului judecătoresc în caz
                          de suspendare sau de încetare a activității
    (1) Din momentul emiterii ordinului ministrului justiţiei privind suspendarea sau încetarea activităţii executorului judecătoresc sau a deciziei Colegiului disciplinar de aplicare a sancțiunii de suspendare sau încetare a activității, executorul judecătoresc pierde dreptul de a gestiona contul curent special și de a întreprinde acțiuni specifice funcției de executor judecătoresc, cu excepția celor aferente realizării acțiunilor indicate la alin. (2).
    (2) În caz de suspendare sau de încetare a activităţii sale, executorul judecătoresc depune, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actului corespunzător, sigiliul, licența, legitimaţia, documentele pentru procedurile de executare, precum şi arhiva, la camera teritorială a executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi are biroul. În cazul în care depunerea celor indicate nu a avut loc, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti va desemna executorul judecătoresc/executorii judecătorești care vor asigura continuarea lucrărilor neexecutate pe procedurile nefinalizate, va transmite dreptul de gestionare a contului curent special şi va stabili condiţiile de păstrare a arhivei.”
    18. Articolul 21:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Executorul judecătoresc răspunde disciplinar pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare.”
    la alineatul (2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(2) Constituie abatere disciplinară:”
    litera b) se abrogă;
    litera b1) va avea următorul cuprins:
    „b1) încălcare gravă sau sistematică a obligaţiilor profesionale stabilite de lege;”
    alineatul se completează cu litera b2) cu următorul cuprins:
    „b2) încălcarea modului şi a termenelor de comunicare a actelor întocmite de executorul judecătoresc părţilor în procedura de executare şi/sau reprezentanţilor acestora, neacordarea posibilităţii de a lua cunoştinţă sau de a efectua copii de pe materialele din dosarul de executare;”
    la litera d), cuvintele „şi neglijența” se substituie cu cuvintele „sau neglijența gravă”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) încălcarea, din motive imputabile executorului judecătoresc, a termenului de îndeplinire a acţiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a efectua acte de executare;”
    alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) încălcarea modului de evidenţă, pregătire şi păstrare a arhivei;”
    la litera f), după cuvîntul „încălcarea” se introduce cuvîntul „gravă”;
    alineatul se completează cu literele j), k) și l) cu următorul cuprins:
    „j) neprezentarea materialelor solicitate de către Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti sau Colegiul disciplinar în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor lor legale/statutare;
    k) obstrucţionarea în orice mod a exercitării atribuţiilor controlorilor de supraveghere a activităţii executorului judecătoresc;
    l) exercitarea calităţii de executor judecătoresc pe durata suspendării activităţii sau exercitarea activităţii de executor judecătoresc contrar prevederilor legale privind competenţa teritorială.”
    19. Legea se completează cu articolul 211 cu următorul cuprins:
    „Articolul 211. Termenul de prescripţie pentru tragerea
                             la răspundere disciplinară a executorului
                             judecătoresc
    (1) Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data cînd săvîrşirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai tîrziu de doi ani de la săvîrşirea acesteia.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care dintr-o hotărîre a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă săvîrşirea unei abateri disciplinare de către executorul judecătoresc, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii irevocabile a hotărîrii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale.
    (3) Curgerea termenului de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară se suspendă pentru perioada aflării executorului judecătoresc în concediul de odihnă anual, concediul medical, concediul pentru îngrijirea copilului sau pe durata procedurii penale. Termenul continuă să curgă după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea termenului.”
    20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 22. Colegiul disciplinar
    (1) Colegiul disciplinar se constituie pe lîngă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești şi are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc.
    (2) Colegiul disciplinar este format din 7 membri:
    3 membri desemnaţi de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, doi membri desemnați de Ministerul Justiţiei, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societăţii civile. Reprezentantul mediului academic şi cel al societăţii civile sînt selectaţi în comun de Ministerul Justiţiei și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, prin concurs. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti și Ministerul Justiției vor desemna în același mod supleanți pentru fiecare membru al Colegiului disciplinar. Secretarul Colegiului disciplinar va fi desemnat din rîndul angajaților Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) Prin ordinul ministrului justiției privind constituirea Colegiului disciplinar se desemnează și membrii supleanți în modul stabilit la alin. (2).
    (4) Mandatul membrului Colegiului disciplinar este de doi ani de la desemnare. Un membru al Colegiului disciplinar poate fi desemnat cel mult pentru două mandate consecutive. Mandatul de membru al Colegiului disciplinar nu este compatibil cu calitatea de membru al Comisiei de licențiere, al comisiei de cenzori și al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (5) Membrii Colegiului disciplinar reprezentanţi ai mediului academic și ai societăţii civile beneficiază de o indemnizaţie al cărei mod de calcul este stabilit de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (6) Executorii judecătoreşti cărora le-au fost aplicate sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani nu pot fi membri ai Colegiului disciplinar. Dacă unul dintre membrii colegiului este subiect al procedurii disciplinare, acesta va fi înlocuit de membrul supleant.
    (7) Ședințele Colegiului disciplinar sînt deliberative dacă sînt prezenți 5 membri ai acestuia. Sub sancțiunea nulității, deciziile colegiului se adoptă cu cel puțin 4 voturi.
    (8) Membrii Colegiului disciplinar sînt obligaţi să păstreze secretul deliberărilor, să nu divulge informaţia aflată în cursul procedurilor disciplinare şi să nu dezvăluie nicio opinie exprimată pe parcursul procedurii disciplinare, cu excepțiile prevăzute de lege.
    (9) Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar este aprobat de Ministerul Justiției, după consultarea cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.”
    21. Legea se completează cu articolele 221 și 222 cu următorul cuprins:
    „Articolul 221. Încetarea şi suspendarea mandatului
                             de membru al Colegiului disciplinar
    (1) Mandatul membrului Colegiului disciplinar încetează în caz de:
    a) expirare a termenului mandatului;
    b) renunţare benevolă la calitatea de membru;
    c) revocare a mandatului de către organul care a desemnat membrul respectiv, în condiţiile alin. (2);
    d) aplicare a unei sancţiuni disciplinare pentru abaterile comise în cadrul exercitării atribuţiilor profesionale;
    e) condamnare de către instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
    f) deces.
    (2) Revocarea mandatului membrului Colegiului disciplinar intervine în cazul:
    a) absenței nemotivate la trei şedinţe consecutive ale colegiului sau al neîndeplinirii, din motive neîntemeiate, a obligaţiilor de membru stabilite în prezenta lege sau în Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar;
    b) participării la examinarea sesizării în condițiile existenței unui conflict de interese;
    c) apariţiei situaţiei de incompatibilitate prevăzute la art. 22 alin. (6);
    d) altor temeiuri stabilite de Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti – pentru membrii desemnați de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) Calitatea de membru al Colegiului disciplinar se suspendă în caz de începere a urmăririi penale împotriva membrului colegiului, dacă au fost aplicate măsuri procesuale de constrîngere ce împiedică exercitarea mandatului.
    (4) Suspendarea calităţii de membru al Colegiului disciplinar nu suspendă curgerea duratei mandatului respectiv.
    (5) În cazul încetării sau suspendării mandatului de membru al Colegiului disciplinar, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. a), locul acestuia este preluat de către membrul supleant.
    (6) În cazul încetării mandatului de membru al Colegiului disciplinar, desemnarea unui membru supleant al colegiului în locul celui vacant se efectuează în termen de o lună de la data survenirii vacanţei, în modul stabilit la art. 22 alin. (2). Membrul supleant îşi va exercita atribuţiile pentru durata rămasă a mandatului.
    (7) Cu cel puţin două luni înainte de expirarea mandatului membrilor Colegiului disciplinar, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei vor desemna noii membri, inclusiv membrii supleanţi ai colegiului.
    Articolul 222. Sesizarea Colegiului disciplinar
    (1) Sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc se înaintează Colegiului disciplinar de către ministrul justiţiei, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi persoanele care invocă lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare, în formă scrisă, indicîndu-se motivele care au stat la baza sesizării.
    (2) Dacă, în procesul de examinare a sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, Colegiul disciplinar identifică semnele altor abateri disciplinare decît cele invocate în sesizare, colegiul va informa ministrul justiției și Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) În cazul în care sînt mai multe sesizări care privesc aceeaşi faptă şi acelaşi executor judecătoresc, acestea se conexează.”
    22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 23. Procedura disciplinară
    (1) În termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc va fi numită data examinării ei, care va fi comunicată autorului sesizării, executorului judecătoresc şi membrilor Colegiului disciplinar. În acelaşi termen, copia de pe sesizare este remisă executorului judecătoresc prin una dintre modalitățile stabilite de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești sau prin orice mijloc ce permite confirmarea recepționării.
    (2) În termenul indicat la alin. (1), copia de pe sesizare este remisă membrilor Colegiului disciplinar.
    (3) Şedinţele Colegiului disciplinar sînt publice, cu excepţia cazurilor în care Colegiul disciplinar decide, din oficiu sau în baza cererii scrise a executorului judecătoresc ori a autorului sesizării, examinarea cauzei în şedinţă închisă pentru a preveni divulgarea unor informaţii confidenţiale din cadrul procedurii de executare sau pentru protecţia vieţii private.  
    (4) Secretarul Colegiului disciplinar asigură accesul executorului judecătoresc şi al autorului sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, precum şi al reprezentanţilor acestora, la sesizare şi la materialele care o însoţesc.
    (5) Executorul judecătoresc este obligat să prezinte Colegiului disciplinar copia autentificată de pe materialele din dosarul de executare care este obiect al sesizării şi orice alte acte relevante pentru pretenţiile invocate în sesizare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii copiei de pe sesizare.
    (6) Membrii Colegiului disciplinar sînt în drept să solicite executorului judecătoresc prezentarea opiniei şi a altor probe necesare pentru elucidarea faptelor invocate în sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară.
    (7) În timpul examinării sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, prezenţa la şedinţă a executorului judecătoresc vizat este obligatorie. Dacă executorul judecătoresc lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate examina sesizarea în lipsa acestuia.
    (8) În cadrul şedinţelor Colegiului disciplinar, executorul judecătoresc şi autorul sesizării pot fi asistaţi de avocat sau un reprezentant. Executorul judecătoresc, avocatul acestuia sau reprezentantul au dreptul să dea explicaţii, să prezinte probe şi să formuleze în orice moment demersuri.
    (9) La decizia Colegiului disciplinar pot fi audiate şi alte persoane, invitate la propunerea executorului judecătoresc sau a Colegiului disciplinar, pot fi studiate documente şi alte materiale atît  din dosarul de executare, cît şi prezentate suplimentar de participanţii în cadrul procedurii disciplinare.
    (10) În cazul în care, pe parcursul examinării sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, se constată că actele executorului judecătoresc care constituie obiect al sesizării sînt în acelaşi timp obiect al unui litigiu în instanţa de judecată, Colegiul disciplinar, după caz, suspendă examinarea sesizării pînă la pronunţarea unei decizii irevocabile a instanţei judecătoreşti.
    (11) Retragerea sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc poate constitui temei de încetare a procedurii disciplinare doar în cazul în care în procesul examinări sesizării nu sînt constatate fapte care au dus la lezarea drepturilor altor persoane interesate sau a altor interese ocrotite de lege.”
    23. Legea se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Deciziile Colegiului disciplinar
    (1) Colegiul disciplinar emite una dintre următoarele decizii privind:
    a) constatarea abaterii disciplinare şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare;
    b) respingerea sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, în cazul în care s-a constatat lipsa temeiurilor pentru tragerea la răspundere disciplinară;
    c) încetarea procedurii disciplinare, în cazul în care Colegiul disciplinar constată expirarea termenelor de tragere la răspundere disciplinară prevăzute la art. 211.
    (2) În cazul în care Colegiul disciplinar s-a pronunțat anterior asupra unei sesizări avînd aceleași temeiuri, aceleași persoane vizate și acte, acesta dispune încetarea examinării sesizării cu elemente identice.
    (3) Dacă Colegiul disciplinar constată că faptele invocate în sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc nu ţin de competenţa colegiului, acesta dispune respingerea sesizării și transmite materialele autorităţilor competente.
    (4) Dispozitivul deciziei privind examinarea sesizării pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc se pronunţă în mod public de preşedintele şedinţei Colegiului disciplinar. Dacă un membru al Colegiului disciplinar are o opinie separată faţă de decizia colegiului, acesta o expune în scris, cu indicarea motivelor. Opinia separată nu se citeşte şi se anexează la dosar.
    (5) În termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la pronunţarea dispozitivului, Colegiul disciplinar întocmeşte decizia motivată, care se semnează de către preşedintele şedinţei şi membrii Colegiului disciplinar care au participat la şedinţă. Acelaşi termen se aplică şi pentru întocmirea opiniei separate.
    (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii deciziei motivate, decizia depersonalizată a Colegiului disciplinar, însoţită, dacă e cazul, de opinia separată depersonalizată, se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în compartimentul dedicat Colegiului disciplinar, fără a mai fi necesară comunicarea ei prin alte metode executorului judecătoresc vizat și autorului sesizării. Textul deplin al deciziei va putea fi primit de partea interesată, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, de la secretariatul colegiului. În cazul anulării prin hotărîre judecătorească definitivă a deciziei Colegiului disciplinar, această informație va fi reflectată pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.”
    24. Articolul 24:
    la alineatul (1):
    literele a) și b) vor avea următorul cuprins:
    „a) avertisment, cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de la 4 pînă la 8 ore academice;
    b) mustrare, cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de la 8 pînă la 24 de ore academice;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) suspendarea activităţii executorului judecătoresc pe un termen de la o lună pînă la 6 luni;”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se execută în termen de cel mult 30 de zile de la data rămînerii definitive a deciziei Colegiului disciplinar. În cazul neexecutării acestora în termenul indicat, se vor aplica prevederile art. 18 alin. (1) lit. e1).”
    la alineatul (2), cifrele „300” se substituie cu cifrele „600”, iar cuvintele „pînă la achitare” – cu cuvintele „în condiţiile art. 18”;
    alineatul (3) se abrogă;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Sancțiunea disciplinară se aplică prin decizie a Colegiului disciplinar.”
    alineatele (5) și (6) se abrogă;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanţa de judecată în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, în modul prevăzut la art. 231 alin. (6). Hotărîrea judecătorească se contestă cu apel în condițiile Codului de procedură civilă. Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare.”
    25. Articolul 28:
    alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „ce ţin de administrarea şi dispunerea de un cont special, dar rămîne responsabil pentru consecințele acțiunilor acesteia”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) La încetarea activităţii, contul curent special al executorului judecătoresc se transmite în administrarea executorului judecătoresc desemnat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.”
    26. Articolul 33:
    la alineatul (2), după cuvintele „prin verificarea” se introduc cuvintele „dosarelor de executare,”, iar după cuvintele „păstrării documentelor” – cuvintele „şi arhivei”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) La solicitarea persoanei care efectuează controlul, executorul judecătoresc este obligat să prezinte pentru verificare dosarele de executare, arhiva, registrele de evidenţă contabilă ce ţin de contul curent special şi alte documente ce ţin de activitatea executorului judecătoresc.”
    27. La articolul 38 alineatul (4), cuvintele „persoanei interesate” se substituie cu cuvintele „creditorului persoană fizică”, iar cuvîntul „achitării” – cu cuvîntul „avansării”.
    28. Articolul 40:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti are următoarele atribuţii:
    a) supraveghează activitatea executorilor judecătoreşti vizînd îndeplinirea obligaţiilor profesionale ce le revin şi respectarea eticii profesionale;
    b) generalizează practica de executare silită a hotărîrilor judecătoreşti;
    c) prezintă din oficiu Colegiului disciplinar opinia vizînd sesizările privind tragerea la răspundere disciplinară a executorilor judecătoreşti;
    d) organizează concursul de admitere în calitatea de executor judecătoresc stagiar;
    e) organizează cursuri de instruire şi perfecţionare profesională a executorilor judecătoreşti şi cursuri de formare iniţială a executorilor judecătoreşti stagiari;
    f) ţine evidenţa cursurilor de instruire şi perfecţionare profesională la care au participat anual executorii judecătoreşti, cu informarea Ministerului Justiţiei;
    g) verifică modul în care se respectă condiţiile de efectuare a stagiului profesional de către executorii judecătoreşti stagiari;
    h) verifică modul în care sînt exercitate atribuţiile camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
    i) adoptă acte cu caracter obligatoriu pentru toţi membrii Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în limitele competenţei prevăzute de lege și statut;
    j) organizează, promovează și îndeplinește activități de susținere a măsurilor alternative executării silite;
    k) îndeplinește alte atribuţii prevăzute de lege şi de statut.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) La elaborarea oricăror acte de dispoziție, acte normative sau legislative legate de activitatea de executare silită, autoritățile vor solicita opinia și propunerile Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.”
    la alineatul (7) partea introductivă, cuvintele „de conducere ale” se exclud.
    29. Articolul 42 alineatul (3):
    la litera f), cuvintele „mărimea salariului acestora” se substituie cu cuvintele „mărimea fondului de salarizare”;
    litera g) se completează în final cu cuvintele „şi le remite pentru informare Ministerului Justiţiei”;
    alineatul se completează cu litera h1) cu următorul cuprins:
    „h1) examinează contestațiile la actele de dispoziție emise de camerele teritoriale ale executorilor judecătorești;”.
    30. La articolul 44 alineatul (6), cuvintele „Pe perioada mandatului, secretarul general” se substituie cu cuvintele „Secretarul general”.
    31. La articolul 46, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) contribuțiile obligatorii achitate lunar de executorii judecătorești, care nu pot fi mai mici de 3% din sumele încasate cu titlu de onorariu;”.
    32. La articolul 48, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) examinează petiţiile referitoare la activitatea şi etica profesională a executorilor judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială şi informează Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti despre abaterile depistate în vederea deciderii necesităţii sesizării Colegiului disciplinar;”.
    Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia:
    a) prevederilor art. I pct. 4, privind modificarea art. 8 lit. f), care se pun în aplicare începînd cu 1 octombrie 2017;
    b) prevederilor art. I pct. 5, privind modificarea art. 9, și ale art. I pct. 6, privind art. 91 alin. (1)–(3) şi (6), care se pun în aplicare după organizarea concursului de selectare a executorilor judecătoreşti stagiari conform prevederilor prezentei legi.
    (2) Sesizările privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc depuse în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi urmează a fi examinate în conformitate cu prevederile legii în vigoare la momentul examinării sesizării.
    (3) Sesizările privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc depuse după intrarea în vigoare a prezentei legi, care nu corespund prevederilor art. I pct. 22, privind art. 222 alin. (1), urmează a fi respinse de către Colegiul disciplinar.
    (4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justiţiei:
    a) va asigura republicarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, cu toate modificările şi completările ulterioare;
    b) va elabora, va modifica şi va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 86. Chișinău, 28 aprilie 2016.