LPC128/2016
ID intern unic:  365567
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 128
din  09.06.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 54-XV
din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 399
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 54-XV din 21 februarie 2003 privind contracararea activităţii extremiste (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 56–58, art. 245), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la noțiunea „activitate extremistă”, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) etalarea, confecționarea, răspîndirea, precum şi deţinerea în vederea difuzării publice a atributelor ori simbolurilor  fasciste, național-socialiste (naziste) sau ale unei organizații extremiste, de asemenea a atributelor ori simbolurilor create prin stilizarea atributelor ori simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste) sau ale unei organizații extremiste ce pot fi confundate cu acestea.
    Nu se consideră etalare, confecționare, răspîndire sau deținere în vederea difuzării publice a atributelor ori simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste) sau ale unei organizații extremiste reprezentarea acestora în manuale/cărți ori pe un alt suport avînd caracter științific/educațional, nici expunerea acestora în cadrul unor expoziții cu caracter științific/educațional, nici confecționarea, deținerea sau utilizarea acestora în cadrul reprezentațiilor de teatru/film ori în cadrul activităților de reconstituire istorică în care participanții desfășoară un program după un plan prestabilit pentru a recrea diverse aspecte ale unui eveniment sau ale unei perioade istorice.
    Prin atribute şi simboluri fasciste se înţeleg drapelele, emblemele (elementele grafice), insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne ale Partidului Național Fascist (Partito Nazionale Fascista – PNF, 1921–1943) și Partidului Republican Fascist (Partito Fascista Repubblicano – PFR, 1943–1945) din Italia.
    Prin atribute şi simboluri național-socialiste (naziste) se înţeleg drapelele, emblemele (elementele grafice), insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne ale entităților existente în Germania nazistă în perioada 1933–1945 și ale structurilor subordonate acestora: Partidul Național Socialist Muncitoresc German (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP, 1919–1945), Eșalonul de protecție (Schutzstaffel – SS), Serviciul de securitate al Reichsführerului SS (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – SD),  Poliția Secretă de Stat (Geheime Staatspolizei – Gestapo), Batalioanele de asalt (Sturmabteilung – SA) și Forțele Armate (Wehrmacht).
    Prin atribute şi simboluri ale organizației extremiste se înţeleg drapelele, emblemele (elementele grafice), insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne ale organizației extremiste;”
    noțiunea „materiale cu caracter extremist” va avea următorul cuprins:
    „materiale cu caracter extremist – documente ori informaţii pe suport de hîrtie sau pe un alt suport, inclusiv anonime, atribute ori simboluri fasciste, național-socialiste (naziste) sau ale unor organizații extremiste, atribute ori simboluri create prin stilizarea atributelor ori simbolurilor fasciste, național-socialiste (naziste) sau ale unei organizații extremiste, destinate difuzării publice, avînd drept scop îndemnarea la activități extremiste, argumentarea sau justificarea necesității unor astfel de activităţi ori justificarea practicii de comitere a unor crime de război sau a unor alte crime în vederea nimicirii totale sau parţiale a vreunui grup etnic, social, rasial, naţional sau religios.”
    2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Registrul organizațiilor extremiste
                          și materialelor cu caracter extremist
    (1) Ministerul Justiţiei ţine Registrul organizațiilor extremiste și materialelor cu caracter extremist.
    (2) Copia de pe hotărîrea definitivă a instanţei de judecată privind încetarea ori suspendarea activităţii asociaţiei obştești sau religioase, a mijlocului de informare în masă ori a altei organizaţii în legătură cu desfăşurarea activităţii extremiste sau copia de pe hotărîrea definitivă a instanţei de judecată prin care un material se declară ca avînd caracter extremist se expediază la Ministerul Justiţiei care, prin ordin, include organizația sau materialul respectiv în Registrul organizațiilor extremiste și materialelor cu caracter extremist.
    (3) Ordinul privind includerea organizației sau a materialului în Registrul organizațiilor extremiste și materialelor cu caracter extremist se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în mijloacele de informare în masă republicane.
    (4) Ordinul privind includerea organizației sau a materialului în Registrul  organizațiilor extremiste și materialelor cu caracter extremist poate fi atacat în instanţa de judecată în modul stabilit.
    (5) Activitatea organizațiilor incluse în Registrul organizațiilor extremiste și materialelor cu caracter extremist și difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a materialelor incluse în registrul menționat sînt interzise.
    (6) Persoanele vinovate de crearea, conducerea sau organizarea activităţii unei organizaţii extremiste, de aderarea și participarea în calitate de membru într-o  organizaţie extremistă, de pregătirea, difuzarea sau păstrarea ilegală, în scopul difuzării ulterioare, a materialelor cu caracter extremist sînt trase la răspundere penală.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 128. Chișinău, 9 iunie 2016.