LPC138/2016
ID intern unic:  365569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 138
din  17.06.2016
cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 401     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 131 din Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Selectarea societăților de audit pentru auditarea situațiilor financiare anuale se efectuează de către întreprindere conform criteriilor stipulate la alin. (3). Modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință se stabilesc de Guvern.
    (3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    a) conform situației la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la licența pentru desfășurarea activității de audit să fie indicați cel puțin 2 auditori certificați, unul dintre care să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;
    b) societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă sancțiuni aplicate în urma controlului extern al calității lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit.”
    Art. II. – Articolul 32 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,   nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul unic, care devine alineatul (1), litera f) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Comisia de certificare obține informația privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național ale asociațiilor obștești, utilizînd datele respective din sistemul informațional automatizat „Contul curent al contribuabilului” al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.”
    Art. III. – Regulamentul cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 57, art. 557), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 1, litera e) se abrogă.
    2. La punctul 4, textul „ , e)” se exclude.
    3. Denumirea compartimentului VII va avea următorul cuprins:
    „VII. Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto”.
    4. Punctul 27 se abrogă.
    5. La punctul 36, textul „ , e)” se exclude.
    Art. IV. – La articolul 89 din Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, alineatele (1) și (11) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale se efectuează la societatea în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Selectarea societăților de audit pentru auditarea situațiilor financiare anuale se efectuează de către societate conform criteriilor stipulate la alin. (11). Modul de selectare a societăților de audit și termenii de referință se stabilesc de Guvern.
    (11) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    a) conform situației la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la licența pentru desfășurarea activității de audit să fie indicați cel puțin 2 auditori certificați, unul dintre care să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani;
    b) societatea de audit, precum și auditorii din cadrul societății de audit să nu aibă sancțiuni aplicate în urma controlului extern al calității lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activității de audit.”
    Art. V. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În textul codului, cuvîntul „patron” se substituie cu cuvîntul „angajator”.
    2. La articolul 6, alineatul (5) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) impozitul pe avere.”
    3. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (10), contribuabilii care au subdiviziuni și/sau obiecte impozabile calculează și sting prin achitare obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile corespunzător locului amplasării acestora (cu excepția taxei pe valoarea adăugată, a accizelor, a taxelor destinate transferării în fondul rutier și a impozitului pe venit stabilit conform cap. 71 din titlul II).”
    4. La articolul 12 punctul 14), după cuvîntul „veniturile” se introduce cuvîntul „brute”.
    5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 17.  Impozitarea venitului proprietarului decedat
    Veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale moștenitorului după acceptarea succesiunii.”
    6. La articolul 18, litera o) se completează în final cu textul „și care nu sînt neimpozabile conform legislației fiscale”.
    7. La articolul 19 litera d), cuvintele „ca rezultat al diferenței pozitive” se substituie cu cuvintele „reieșind din diferența pozitivă”.
    8. Articolul 20:
    la litera t), sintagma „Comitetul Național Olimpic” se substituie cu sintagma „Comitetul Național Olimpic și Sportiv”;
    la litera z11), cuvintele „și artei” se substituie cu cuvintele „ , artei și științei”.
    9. Articolul 21:
    alineatul (3):
    la punctul 1), textul „Pentru unele grupuri de operațiuni, Ministerul Finanțelor poate stabili un curs de schimb mediu.” se exclude;
    alineatul se completează cu punctele 21) și 31)–33) cu următorul cuprins:
    „21) Dacă operațiunea se efectuează în valuta străină față de care Banca Națională a Moldovei nu cotează leul moldovenesc, atunci conversiunea are loc în două etape. Inițial, valuta străină este recalculată în altă valută străină față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc. Pentru aceasta se folosește metoda directă de corelație între cursurile respectivelor valute străine. Suma obținută astfel în altă valută străină este recalculată în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc.”
    „31) Data tranzacției este considerată data reflectată în extrasul de cont al băncii, iar în alte cazuri – data menționată în documentele primare. În momentul expedierii mărfurilor, data tranzacției este considerată data menționată în documentele de însoțire ale furnizorului, care trebuie să coincidă cu data transmiterii mărfurilor către agentul economic transportator sau cu data primirii de către reprezentantul cumpărătorului, indiferent de perioada în care a fost reflectată în contabilitatea părților contractante, conform regulilor INCOTERMS. Momentul transmiterii către agentul economic transportator a mărfurilor se consideră trecerea în posesia cumpărătorului și reprezintă data efectuării tranzacției.
    32) Dacă în perioada care s-a scurs de la data efectuării tranzacției și pînă la data achitării pentru datoria creată cursul oficial al leului moldovenesc s-a modificat, atunci apare diferența de curs valutar. Dacă achitarea sumei are loc în aceeași perioadă a anului fiscal în care a avut loc tranzacția, atunci diferența de curs valutar dintre suma reflectată inițial în contabilitate și suma achitată efectiv reprezintă venitul sau pierderea anului fiscal curent.
    33) În cazul în care achitarea pentru datoria creată nu are loc în aceeași perioadă a anului fiscal în care a avut loc tranzacția, aceasta este reevaluată de către contribuabil la cursul oficial al leului moldovenesc în ultima zi a anului fiscal pentru care se prezintă declarația fiscală, iar diferența de curs valutar apărută este considerată drept venit sau pierdere a aceluiași an fiscal. Indiferent de eventualele fluctuații ale cursului oficial al leului moldovenesc pe viitor, pentru reflectarea situației financiare a contribuabilului la data întocmirii bilanțului, conturile în valută străină se reflectă în sume echivalente în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc față de valuta străină, valabil în ziua respectivă. Diferența dintre suma indicată în contabilitate și suma în care a fost reflectată în contabilitate tranzacția pe parcursul perioadei sau în anul precedent este considerată drept venit sau pierdere.”
    punctul 5) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepția sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în partea în care această sumă nu depășește venitul impozabil.”
    10. Articolul 24:
    alineatul (41) va avea următorul cuprins:
    „(41) Prin derogare de la prevederile prezentului articol, ale art. 26 și 27, deducerea uzurii și cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea și reparația autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, deductibile conform prezentului titlu, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova și doar în scopul activității de întreprinzător.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru acordarea burselor private, în modul stabilit de Guvern.”
    11. Articolul 31:
    la alineatul (2), cuvintele „defalcărilor în fondurile de rezervă” se substituie cu cuvîntul „provizioanelor”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Prin derogare de la alin. (6), organizaţiilor de microfinanţare care practică activitatea de leasing financiar li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi dobînzilor de leasing în mărime de pînă la 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sînt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.”
    12. Articolul 32:
    la alineatul (1), textul „ , în părți egale,” se exclude, iar cuvîntul „trei” se substituie cu cuvîntul „cinci”;
    la alineatul (2), cuvîntul „doi” se substituie cu cuvîntul „patru”.
    13. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Agentul economic rezident are dreptul la deducerea oricăror donaţii făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.”
    14. La articolul 42, alineatul (3) se abrogă.
    15. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul contractelor (acordurilor) pe termen lung, persoanele care aplică metoda contabilității de angajamente țin evidența venitului, deducerilor, trecerilor în cont și a altor operațiuni aferente acestor contracte după metoda procentajului îndeplinit.”
    16. La articolul 71 alineatul (1) litera m), cuvintele „de destinație” se exclud.
    17. La articolul 82, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepția celui emis în limba engleză sau în limba rusă”.
    18. Articolul 83:
    alineatul (2):
    se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului;”
    la litera d), textul „precum și persoanele care administrează succesiunea conform art. 17,” se exclude;
    la alineatul (4), textul „alin. (5)–(10)” se substituie cu textul „alin. (5)–(9)”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Reprezentanța care obține statut de reprezentanță permanentă conform art. 5 pct. 15) este obligată să prezinte în prima declarație cu privire la impozitul pe venit, depusă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, și informația aferentă perioadei fiscale pe parcursul căreia a fost desfășurată activitatea de întreprinzător, începînd cu ziua în care a lansat activitatea de întreprinzător și pînă la momentul înregistrării în calitate de reprezentanță permanentă în anul fiscal de raportare.”
    19. La articolul 84 alineatul (3), textul „transferă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” se substituie cu textul „transferă la buget”.
    20. Articolul 88:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Veniturile persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, obținute din prestarea serviciilor și/sau lucrărilor, precum și veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reține impozitul conform cotei prevăzute la art.15 lit. a).”
    21. La articolul 90, după cuvintele „a executorului judecătoresc,” se introduc cuvintele „a administratorilor autorizați,”.
    22. Articolul 901:
    la alineatul (34), după cuvintele „și transmit” se introduce textul „persoanelor specificate la art. 54, precum și”;
    la alineatul (4), textul „(1),” se exclude.
    23. Articolul 92:
    la alineatul (3), cuvintele „în partea în care valoarea venitului achitat” se substituie cu cuvintele „dacă venitul achitat (pe tip de venit)”, iar în final se completează cu textul: „În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, persoanele care sînt obligate să rețină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte darea de seamă menționată în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/ repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare.”
    la alineatul (4), după textul „art. 901” se introduce textul „și art. 91 alin. (1)”.
    24. La articolul 94 litera c), după cuvintele „persoanele juridice și fizice,” se introduc cuvintele „cu excepția organizațiilor social-politice,”.
    25. Articolul 96 litera b):
    liniuța a patra se completează în final cu textul „ , precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale”;
    la liniuța a cincea, cifrele „070960100” se substituie cu cifrele „070960”, iar după cifrele „070999600,” se introduce textul „ex. 070999900 – mărar și pătrunjel,”.
    26. Articolul 97 se completează cu alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins:
    „(6) La stabilirea valorii impozabile a livrării impozabile contractate în valută străină, cursul de schimb valutar care se aplică este cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data la care apare obligația fiscală privind T.V.A.
    (7) Dacă operațiunea se efectuează în valuta străină față de care Banca Națională a Moldovei nu cotează leul moldovenesc, atunci conversiunea are loc în două etape. Inițial, valuta străină este recalculată în altă valută străină față de care Banca Națională a Moldovei cotează leul moldovenesc. Pentru aceasta se folosește metoda directă de corelație între cursurile respectivelor valute străine. Suma obținută astfel în altă valută străină este recalculată în monedă națională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data la care apare obligația fiscală privind T.V.A.”
    27. Articolul 98:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Pentru livrări de mărfuri și servicii pe teritoriul Republicii Moldova, contractate în valută străină cu decontare în monedă națională, se aplică cursul oficial al leului moldovenesc la data plății, iar diferențele dintre valoarea calculată a mărfurilor, serviciilor la data eliberării facturii fiscale și valoarea calculată a mărfurilor, serviciilor la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit la data plății constituie valoare impozabilă a livrării de mărfuri, servicii contractate în valută străină.”
    28. La articolul 101, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.V.A. în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.
    Se interzice restituirea T.V.A. în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.V.A., inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.”
    29. Articolul 1011:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.V.A. în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.
    Se interzice restituirea T.V.A. în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.V.A., inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.”
    alineatul (5) se abrogă.
    30. Articolul 1013:
    la alineatul (1), după cuvintele „în autovehicule” se introduce textul „de la poziția tarifară 8702”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Restituirea T.V.A. conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.V.A. în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impozabil, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al subiectului impozabil respectiv.
    Se interzice restituirea T.V.A. în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impozabil care dispune de decizie de restituire a T.V.A., inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.”
    31. Articolul 102:
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Trecerea în cont a sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sînt folosite pentru efectuarea livrărilor ce nu constituie obiecte impozabile cu T.V.A. în conformitate cu art. 95 alin. (2) lit. c) şi d) se efectuează similar livrărilor impozabile.”
    la alineatul (4), după cuvintele „și se raportează la” se introduc cuvintele „consumurile sau”;
    la alineatul (7), textul „(eliberată de organul autorizat, în modul stabilit)” se substituie cu textul „(eliberată în modul stabilit de Ministerul Finanțelor sau imprimată cu aplicarea seriei și numărului atribuit de Serviciul Fiscal de Stat subiectului care își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale)”;
    alineatul (8):
    la punctul 1), litera b1) se abrogă;
    punctul 7):
    la litera b), cuvintele „ , eliberată de Centrul de certificare a cheilor publice al autorităților administrației publice,” se substituie cu cuvintele „sau a brokerului vamal care a depus la organul vamal declarația vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil,”;
    la litera c), după cuvintele „subiectul impozabil” se introduc cuvintele „sau brokerul vamal care a depus la organul vamal declarația vamală în formă electronică în numele subiectului impozabil”;
    punctul 11) va avea următorul cuprins:
    „11) pentru mărfurile și serviciile livrate în conformitate cu art. 104 lit. f) și i):
    a) copia declarației vamale despre introducerea de către rezidentul zonei economice libere, rezidentul Portului Internațional Liber Giurgiulești sau rezidentul Aeroportului Internațional Liber Mărculești a mărfurilor în zona economică liberă, în     Portul Internațional Liber Giurgiulești sau în Aeroportul Internațional Liber Mărculești de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    b) contractul de livrare;
    c) copia certificatului rezidentului zonei economice libere, rezidentului Portului Internațional Liber Giurgiulești sau rezidentului Aeroportului Internațional Liber Mărculești căruia îi este efectuată livrarea;
    d) pentru livrările impozabile la cota zero a T.V.A.:
    – de mărfuri – factura fiscală, în cazul în care este indicată zona economică liberă, Portul Internațional Liber Giurgiulești sau Aeroportul Internațional Liber Mărculești drept punct de destinație;
    – de servicii – factura fiscală eliberată pe faptul acordării serviciilor, al căror loc de livrare reprezintă zona economică liberă, Portul Internațional Liber Giurgiulești sau Aeroportul Internațional Liber Mărculești;”
    punctul 15) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) în cazul investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri de producție (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor), care sînt date în exploatare și utilizate conform destinației lor finale, suplimentar la documentele specificate la lit. a)–c), procesul-verbal de recepție finală, extrasul documentului cadastral ce atestă înscrierea acestora în registrul bunurilor imobiliare;”
    alineatul se completează cu punctele 17)–19) cu următorul cuprins:
    „17) pentru livrarea produselor din biomasă lemnoasă, erbacee și din fructe, destinată producerii energiei termice și apei calde:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a T.V.A.;
    b) scrisoarea beneficiarului pe formular oficial privind confirmarea faptului utilizării volumului (cantității) procurat(e) conform destinației;
    c) facturile fiscale pentru livrările impozitate la cota zero a T.V.A.;
    18) pentru livrările de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău”:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a T.V.A.;
    b) în cazul prestării serviciilor și lucrărilor, actul de executare a lucrărilor;
    c) factura fiscală, contrasemnată de către un reprezentant autorizat al Primăriei municipiului Chișinău sau al beneficiarului;
    d) copia scrisorii Primăriei municipiului Chișinău pe formular oficial, cu indicarea denumirii beneficiarului și a proiectului, cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea cotei zero a T.V.A. la mărfurile, serviciile și lucrările procurate în Republica Moldova, destinate realizării proiectului „Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău”;
    19) pentru livrările de mărfuri și servicii destinate Programului de investiții prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău:
    a) contractul în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a T.V.A.;
    b) în cazul prestării serviciilor și lucrărilor, actul de executare a lucrărilor;
    c) factura fiscală, contrasemnată de către un reprezentant autorizat al S.A. „Apă-Canal Chișinău” sau al beneficiarului;
    d) copia scrisorii S.A. „Apă-Canal Chișinău” pe formular oficial, cu indicarea denumirii beneficiarului și a proiectului, cu confirmarea că acesta beneficiază de aplicarea cotei zero a T.V.A. la mărfurile, serviciile și lucrările procurate în Republica Moldova, destinate realizării Programului de investiții prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău.”
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreținerea, funcționarea și reparația autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova se trece în cont doar pentru un singur autoturism pentru fiecare persoană specificată la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova. Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreținerea, funcționarea și reparația a mai mult de un singur autoturism folosit de către persoanele specificate la grupele minore 112 și 121 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova nu se trece în cont și se raportează la consumuri sau la cheltuieli.”
    32. Articolul 103 alineatul (1):
    la punctul 10), după cuvintele „mijloacelor cosmetice” se introduc cuvintele „ , conform listei aprobate de Guvern”;
    la punctul 12), litera c) va avea următorul cuprins: 
    „c) importul de bancnote de la poziția tarifară 490700300 și monede metalice de la poziția tarifară 7118 (inclusiv de bancnote și monede jubiliare și comemorative) în monedă națională, de bancnote de la poziția tarifară 490700300 și monede metalice de la poziția tarifară 7118 în valută străină (inclusiv în scopuri numismatice) și alte operațiuni legate de circulația monedei naționale și valutei străine (inclusiv operațiunilor legate de folosirea acestora în scopuri numismatice), precum și importul de mărfuri de la poziția tarifară 7108 de către Banca Națională a Moldovei și alte livrări către/de către Banca Națională a Moldovei cu aceste mărfuri;”
    la punctul 21), după cuvintele „timbrele de acciz” se introduce textul „de la poziția tarifară 490700100”;
    la punctul 24), după cifrele „870333” se introduc cifrele „ , 870390100”;
    la punctul 26), sintagma „Comitetul Național Olimpic” se substituie cu sintagma „Comitetul Național Olimpic și Sportiv”;
    alineatul se completează cu punctele 272) și 273) cu următorul cuprins:
    „272) rachetele contra grindinei de la poziția tarifară 3604;
    273) turbinele hidraulice cu puterea maximum 1000 kW de la poziția tarifară 841011000, generatoarele electrice de o putere de peste 75 kW, dar de maximum 375 kW de la poziția tarifară 850133000, părțile pentru grupurile electrogene de la poziția tarifară 850300990, aparatura pentru comutarea circuitelor electrice de la poziția tarifară 853690850;”
    la punctul 29):
    după primul alineat se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
    „La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor și/sau la executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate și/sau lucrărilor executate.”
    alineatul trei se exclude;
    la punctul 31), după cuvintele „pentru incinerarea gunoiului;” se introduce textul „ex.8477 – mașini și aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice;”.
    33. Articolul 104:
    la litera a), cuvintele „prestate de către S.A. „Moldova-Gaz” ” se exclud;
    la litera g), sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Serviciul Vamal”.
    34. La articolul 109, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru mărfurile importate, termenul obligației fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale sau, în cazul prevăzut la art. 124 alin. (12) din Codul vamal, data prelungirii termenului de plată, iar data achitării – data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terț a mijloacelor bănești la casieria organului vamal sau la Contul Unic Trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar. La serviciile importate, termenul obligației fiscale și data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru importul de servicii.”
    35. Articolul 112:
    la alineatul (1), după cuvintele „cu excepția livrărilor scutite de T.V.A.” se introduc cuvintele „și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art. 95 alin. (2)”;
    la alineatul (4), după cuvintele „luni consecutive,” se introduce textul „cu excepția livrărilor scutite de T.V.A. și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art. 95 alin. (2),” , iar în final se completează cu cuvintele „din prezentul articol”.
    36. Articolul 116:
    în denumirea articolului, cuvintele „Trecerea în cont a” se substituie cu cuvintele „Ajustarea sumei”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Dacă, după includerea în declarația privind T.V.A. a sumei T.V.A. calculate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislației, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la ajustarea sumei T.V.A. calculate începînd cu perioada fiscală în care s-a constatat datoria compromisă. Suma T.V.A. care urmează a fi ajustată este egală cu suma T.V.A. calculată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate.”
    la alineatul (2), cuvintele „primirea dreptului de a o trece în cont” se substituie cu cuvintele „ajustarea sumei T.V.A. calculate”.
    37. Articolul 117:
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, după cuvintele „în locurile special amenajate” se introduc cuvintele „și în cadrul comerțului electronic”, iar cuvintele „cu card de plată” se substituie cu cuvintele „prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar”;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) subiectul impozabil ține evidența sumei primite și achitate în numerar și/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar la fiecare punct comercial și de  prestări servicii cu utilizarea mașinilor de casă și de control, prin intermediul serviciilor instituțiilor financiare, ale Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, prin intermediul altor prestatori de servicii de plată. Înregistrarea prin mașina de casă și de control se  efectuează în momentul primirii sumei în numerar și/sau achitării sumei cu instrument  de plată fără numerar. La sfîrșitul fiecărei zile de lucru, în registrul mașinii de casă și de control se înscriu datele raportului de închidere zilnică a mașinii de casă și de control;”
    la litera b), cuvintele „cu card de plată” se substituie cu cuvintele „prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar”;
    alineatul (31) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvintele „persoane autorizate” se substituie cu cuvintele „prestatori de servicii de plată”.
    38. Articolul 1171 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) La ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile de mărfuri, de servicii după livrarea sau achitarea lor, furnizorul eliberează factura fiscală cu reflectarea în aceasta a denumirii mărfurilor, serviciilor la care a fost modificată valoarea impozabilă, a obligației fiscale ajustate privind T.V.A. și a mărimii ajustării valorii impozabile a mărfurilor, serviciilor care se indică cu semnul „minus” la micșorare și cu semnul „plus” la majorare.”
    39. La articolul 1181 alineatul (1), după textul „totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A.” se introduce textul „ , inclusiv al valorii impozabile ajustate în condițiile art. 98,”.
    40. Articolul 1182:
    denumirea articolului se completează în final cu cuvintele „ , a seriei și diapazonului de numere”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Pentru contribuabilii care își exercită dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, seria și diapazonul de numere se eliberează conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.”
    41. Articolul 123:
    la alineatul (3), cuvintele „o dată cu achitarea taxelor vamale” se substituie cu textul „din prezentul cod pînă la depunerea declarației vamale sau, în cazul prevăzut la art. 124 alin. (12) din Codul vamal, pînă la data prelungirii termenului de plată”;
    alineatul (7) se abrogă.
    42. Articolul 124 se completează cu alineatele (15)–(17) cu următorul cuprins:
    „(15) Se scutește de acciz alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 și 220890990, destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern.
    (16) Alcoolul etilic nedenaturat de la poziția tarifară 220710000, destinat utilizării în industria de parfumerie și cosmetică, este scutit de plata accizelor în limita volumului stabilit de ministerul de ramură, coordonat cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Serviciul Vamal, în vederea realizării programului de activitate al industriei de parfumerie și cosmetică pe anul respectiv.
    (17) Mărfurile de la pozițiile tarifare 280430000 și 280440000 produse pe teritoriul țării sînt scutite de plata accizului.”
    43. Articolul 125:
    la alineatul (32), textul „suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, utilizate ulterior pentru prelucrarea și/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor” se substituie cu textul „prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, suma accizului achitată la procurarea acestor mărfuri”;
    la alineatul (4), litera c) se abrogă;
    la alineatul (41):
    în partea introductivă, textul „utilizate ulterior pentru prelucrarea și/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor” se exclude;
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) factura fiscală aferentă procurării mărfurilor supuse accizelor, prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, expediate (transportate) pentru export, cu specificarea sumei accizului;”
     litera d) se abrogă;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Restituirea accizelor conform prezentului articol se efectuează numai subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea subiectului impunerii, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al subiectului impunerii respectiv.
    Se interzice restituirea accizelor în contul stingerii datoriilor creditorilor subiectului impunerii care dispune de decizie de restituire a accizelor, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Sumele accizelor achitate de agenții economici la procurarea mărfurilor de la pozițiile tarifare 270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271012110–271019290, 290110000, 290124000, 290129000, 290211000–290230000, 290244000, 290290000, 290511000–290513000, 290514, 290516, 290519000, 2909, 381400900, 381700800 se trec în cont dacă mărfurile în cauză sînt utilizate în procesul de producție în altă calitate decît cea de carburanți și combustibili.”
    44. La articolul 127 alineatul (31), textul „alin. (31)” se substituie cu textul „alin. (32)”.
    45. Anexa nr. 1 la titlul IV va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    46. Notele din anexa nr. 2 la titlul IV se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:
    „3. Prin derogare de la prezenta anexă, cota accizului se micşorează cu 50% pentru autoturismele de la poziţia tarifară 8703 cu motor hibrid.”
    47. Articolul 129:
    punctul 3) se completează în final cu textul „ ; șef (șef adjunct) al subdiviziunii organului fiscal”;
    articolul se completează cu punctul 61) cu următorul cuprins:
    „61) Conformare fiscală voluntară – calculare corectă, raportare și achitare deplină și la timp la buget a obligației fiscale de către contribuabil în mod benevol.”
    punctul 13) se completează în final cu textul „ , cu excepția obligațiilor fiscale aferente contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului”;
    punctul 17) va avea următorul cuprins:
    „17) Cont bancar – cont de plăți deschis în una din instituțiile financiare (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate, precum și contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.”
    48. Articolul 131 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
     „(8) Schimbul de date automatizat între organele cu atribuții de administrare fiscală și autoritățile publice indicate la alin. (5) se realizează prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.”
    49. La articolul 133, alineatul (1) se completează cu litera d4) cu următorul cuprins:
    „d4) eliberează certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală (certificat CAT MCC);”.
    50. La articolul 161, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , inclusiv în cazul practicării activității profesionale licențiate ori autorizate sau activității de întreprinzător”.
    51. La articolul 162 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) oricărei persoane juridice, oricărui întreprinzător individual, oricărei gospodării țărănești (de fermieri), precum și oricărei persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licențiată ori autorizată, reglementată de legislația de specialitate;”.
    52. La articolul 163, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Prin derogare de la alin. (2), persoanelor juridice, constituite în baza actelor normative, precum și în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova, li se atribuie codul fiscal și li se eliberează certificatul de atribuire a codului fiscal în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii corespunzătoare, la care se anexează actul ce constată acest fapt, iar în cazul persoanelor care activează în baza tratatelor internaționale – și certificatul de confirmare eliberat de autoritatea publică competentă. Persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licențiată ori autorizată, reglementată de legislația de specialitate, organul fiscal este în drept, la cererea contribuabilului, să atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licență sau alt document care permite practicarea activității respective. Atribuirea codului fiscal, eliberarea certificatului de atribuire a codului fiscal, precum și confirmarea luării în evidență fiscală se efectuează în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”
    53. Articolul 167:
    la alineatele (1) și (2), după cuvintele „cu excepția” se introduc cuvintele „conturilor tranzitorii de executare a bugetelor,”, iar cuvintele „ , precum și a conturilor trezoreriale de venituri” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „reglementărilor Băncii Naționale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „reglementărilor în vigoare”;
    la alineatul (4), după cuvintele „cu excepția” se introduc cuvintele „conturilor tranzitorii de executare a bugetelor,”, iar cuvintele „ , precum și a conturilor trezoreriale de venituri” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Trezoreria de Stat informează organul fiscal despre deschiderea, modificarea sau închiderea conturilor deschise instituției publice în sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.”
    54. Articolul 171:
    la alineatul (1), cuvintele „prin virament, inclusiv prin intermediul cardului de plată, prin folosirea altor instrumente de plată, sau în numerar” se substituie cu cuvintele „prin intermediul cardului de plată, prin folosirea altor instrumente de plată sau în numerar”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Plata cu utilizarea instrumentelor de plată fără numerar se efectuează prin intermediul instituțiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată.”
    la alineatul (3), textul „sau al instituțiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora)” se substituie cu cuvintele „ , instituțiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată”;
    la alineatul (5), cuvintele „contul său bancar” se substituie cu cuvintele „contul său de plăți”.
    55. La articolul 172 alineatul (2), după cuvintele „actele organelor de drept” se introduc cuvintele „și judiciare privind radierea din Registrul fiscal de stat”.
    56. Articolul 174:
    la alineatul (3), cuvintele „sau prin reorganizare” se substituie cu textul „prin reorganizare, precum și în cazul în care stingerea ei prin executare silită în conformitate cu prezentul cod este imposibilă”;
    la alineatul (4), textul „ , inclusiv în cazul cînd stingerea ei prin executare silită în conformitate cu prezentul cod este imposibilă” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (5)–(7) cu următorul cuprins:
     „(5) Suma obligațiilor fiscale stinse prin scădere conform prezentului articol este luată în evidență specială, care este parte componentă a evidenței generale, în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. În cazurile prevăzute la art. 186 alin. (5), sumele luate în evidență specială se restabilesc.
    (6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă Ministerului Finanțelor rapoarte trimestriale și anuale privind suma obligațiilor fiscale luate în evidență specială.
    (7) Din data expirării valabilității actului de suspendare, obligațiile fiscale, luate în evidență specială conform art. 206 alin. (1) lit. c) și lit. e) se restabilesc în conturile contribuabilului cu data inițială a actului de suspendare.”
    57. La articolul 178, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Dată a stingerii obligației fiscale prin achitare se consideră:
    a) în cazul achitării prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, altele decît cardurile de plată (prin virament) – data la care a fost debitat contul de plăți al contribuabilului în contul obligației fiscale respective. Debitarea contului de plăți se confirmă prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de plăți;
    b) în cazul achitării în numerar – data primirii numerarului prin intermediul instituțiilor financiare (sucursalelor sau filialelor acestora) sau al altor prestatori de servicii de plată în contul obligației fiscale respective. Primirea numerarului se confirmă prin ordin de încasare a numerarului și prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data primirii numerarului;
    c) în cazul achitării prin intermediul cardurilor de plată – data la care a fost debitat contul de plăți la care este atașat cardul de plată al contribuabilului pentru înscrierea sumei la buget în contul obligației fiscale respective. Debitarea contului de plăți la care este atașat cardul de plată se confirmă prin bonul (chitanța) de plată cu card de plată perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor de plată, bon (chitanță) ce se eliberează deținătorului de card, și prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data debitării contului de card;
    d) în cazul achitării prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay) – data efectuării plății de către contribuabil, confirmată de către Serviciul MPay printr-o notificare către organul de stat competent privind efectuarea completă a plății și prin documentul de plată emis de prestatorul serviciilor de plată, în care se indică data efectuării plății.”
    58. Articolul 180 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 180. Modificarea termenului de stingere
                             a obligației fiscale
    (1) În cazul admiterii restanțelor la bugetul public național, cu excepția bugetului asigurărilor sociale de stat, termenul de stingere a obligației fiscale poate fi modificat, în conformitate cu prezentul articol, pe o perioadă de pînă la 12 luni consecutive, cu calcularea unei majorări de întîrziere, în conformitate cu prevederile art. 228, și cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale sub formă de gaj.
    (2) Modificarea termenului de stingere a obligației fiscale se efectuează prin:
    a) amînarea stingerii obligației fiscale (stingerea se va efectua printr-o plată unică);
    b) eșalonarea stingerii obligației fiscale (stingerea se va efectua în rate).
    (3) Amînarea sau eșalonarea stingerii obligației fiscale se acordă contribuabilului în următoarele cazuri:
    a) calamități naturale și tehnogene;
    b) distrugere accidentală a clădirilor de producție;
    c) împrejurare imprevizibilă și de neînlăturat, care împiedică în mod efectiv capacitatea de producție pe o perioadă lungă de timp și executarea obligației contractuale a contribuabilului;
    d) datorii ale autorităților sau instituțiilor publice (finanțate de la bugetul public național) față de contribuabil, doar în limitele sumelor datorate, precum și impozitelor și taxelor aferente acestora;
    e) alte circumstanțe ce duc la imposibilitatea stingerii obligațiilor fiscale, cu confirmarea documentară privind măsurile întreprinse de contribuabil pentru stingerea acestor obligații fiscale.
    Cazurile amînării sau eșalonării stingerii obligației fiscale expuse la lit. a)–c) urmează a fi confirmate prin acte emise de autoritățile sau instituțiile competente.
    (4) Amînarea sau eșalonarea stingerii obligației fiscale se acordă cu condiția stingerii obligației fiscale curente în perioada termenului de amînare sau eșalonare.
    (5) Amînarea sau eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale se acordă în baza unui contract-tip, care se încheie între organul fiscal şi contribuabil:
    a) dacă suma restanţelor la bugetul public naţional, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat, nu depăşeşte suma de 300 mii de lei inclusiv;
    b) după coordonarea şi acordul scris al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dacă suma restanţelor la bugetul public naţional, cu excepţia bugetului asigurărilor sociale de stat, depăşeşte suma de 300 mii de lei.
    (6) Procedura de modificare a termenului de stingere a obligației fiscale, modelul contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale, inclusiv modul de intrare în vigoare, de suspendare, de modificare și de reziliere a acestuia, sînt stabilite de Ministerul Finanțelor.
    (7) În cazul nerespectării de către contribuabil a clauzelor contractului de amînare sau eșalonare a stingerii obligației fiscale, acesta este reziliat din momentul în care organul fiscal a depistat încălcările.
    (8) Nu se admite încheierea unui nou contract de amînare sau eșalonare a uneia și aceleiași obligații fiscale cu contribuabilul care nu a îndeplinit condițiile contractului precedent.
    (9) Pînă la expirarea termenului de stingere a obligației fiscale, modificat prin amînare sau eșalonare, nu se vor întreprinde acțiuni de executare silită asupra obligației fiscale care este obiect al contractului.”
    59. Articolul 187:
    la alineatul (2), cuvintele „organului fiscal în care se află la evidență” se substituie cu cuvintele „la unul dintre organele fiscale teritoriale”;
    alineatul (21) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform  numărului scriptic de salariați înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte.”
    articolul se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Forma și modul de prezentare a dărilor de seamă cu utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică pentru contribuabilii care le utilizează benevol sînt similare celor expuse la alin. (21).”
    la alineatul (31), cuvintele „persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică” se substituie cu textul „(cu excepția contribuabililor înregistrați de către entitatea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat)”, iar textul „și, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat” se exclude.
    60. La articolul 196, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Cheltuielile aferente executării silite a obligației fiscale se efectuează de la bugetul de stat, urmînd să fie recuperate din contul contribuabilului, cu excepția comisioanelor percepute de instituția financiară la predarea mijloacelor în numerar de către funcționarii fiscali conform art. 198.”
    61. La articolul 198 alineatul (1), cuvintele „persoană juridică sau persoană fizică subiect al activității de întreprinzător” se substituie cu textul „care corespunde noțiunii de la art. 5 pct. 2)”.
    62. Articolul 206:
    alineatul (1) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) există decizia organului fiscal privind suspendarea executării deciziei contestate și efectuarea unui control repetat (art. 271 alin. (1) lit.d)) – pe perioada valabilității actului emis.”
    la alineatul (2), textul „lit. c) și d)” se substituie cu textul „lit. c), d) și e)”;
    alineatele (3)–(5) se abrogă.
    63. Articolul 2263 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2263. Subiecții estimării prin metode indirecte
    Subiecți ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care depășesc riscul minim acceptat, stabilit la art. 22613 alin. (11). Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcție a început pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi considerați subiecți ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menționate.”
    64. Articolul 2266:
    la alineatul (6), după textul „500 mii de lei.” se introduce textul: „Nu va fi permisă diminuarea cu suma de 500 mii de lei a venitului impozabil estimat al persoanei fizice în cazul existenței probelor ce atestă acordarea de către aceasta a împrumutului de mijloace bănești altor persoane fizice.”
    alineatul (10) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) în timpul efectuării controlului fiscal, verifică sursele de proveniență a mijloacelor bănești depistate la persoana fizică supusă controlului fiscal;”.
    65. Articolul 22611:
    la alineatul (2) punctul  2), cuvintele „conturi deschise” se substituie cu cuvintele „conturi active pe parcursul unui an fiscal”;
    la alineatul (5) litera a), cuvintele „intrările/ieşirile” se substituie cu cuvintele „intrările şi/sau ieşirile”, iar cuvintele „în sume ce depăşesc 300 mii de lei” se substituie cu cuvintele „ , dacă rulajul cumulativ debitor sau creditor al conturilor respective, în decursul unui an fiscal, depăşeşte 300 mii de lei”.
    66. La articolul 22614, alineatul (8) se completează în final cu textul: „În cazul necesității obținerii de la terți a unor documente, informații, explicații și/sau probe suplimentare, termenul de 45 de zile se suspendă de la momentul solicitării de la terți a unor documente, informații, explicații și/sau probe suplimentare. După încetarea condițiilor care au generat suspendarea, verificarea fiscală prealabilă va fi reluată.”
    67. Articolul 22616:
    se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
    „(111) Prin derogare de la alin. (11) se permite eliberarea copiei de pe declarația privind disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012, depusă conform prevederilor art. 2267 alin. (1), la solicitarea scrisă a persoanei fizice care a prezentat declarația dată. Solicitarea privind eliberarea copiei va fi examinată în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. Copia declarației va fi înmînată persoanei fizice numai după semnarea de către contribuabil a declarației de asumare a responsabilității privind confidențialitatea informației recepționate.”
    la alineatul (14), cuvîntul „Șeful” se substituie cu cuvîntul „Conducerea”.
    68. La articolul 231, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului sau taxei constituie pînă la 100 de lei pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pînă la 1000 de lei pentru persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei.
    (5) Se consideră semnificativă încălcarea fiscală care nu cade sub incidența alin. (4).”
    69. La articolul 232, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de întreprinzător ce a săvîrșit o încălcare fiscală sau a cărui persoană cu funcție de răspundere a săvîrșit o încălcare fiscală.”
    70. La articolul 253, alineatele (6)–(8) vor avea următorul cuprins:
    „(6) Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 2% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei.
    (7) Prezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) neautentice de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei.
    (8) Neprezentarea informaţiei prevăzute la art. 22611 alin. (5) de către persoanele indicate la art. 22611 alin. (2) se sancţionează cu amendă în mărime de 50% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei.”
    71. Articolul 2541:
    la alineatul (1), cuvintele „inclusiv turistice” se substituie cu cuvintele „inclusiv turistice sau în regim de taxi”;
    la alineatul (2), cuvintele „prin intermediul planului unic de facturare și decontare” se exclud;
    alineatele (3) și (4) se abrogă.
    72. Articolul 259:
    în denumire, cuvintele „(sucursale sau filialele acestora)” se substituie cu cuvintele „(sucursalele sau filialele acestora) și alți prestatori de servicii de plată”;
    la alineatul (4), după cuvintele „Trezoreriei de Stat” se introduce textul „de către instituțiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) și alți prestatori de servicii de plată ”;
    la alineatul (6), după cuvintele „(sucursala sau filiala acesteia)” se introduc cuvintele „și alți prestatori de servicii de plată”.
    73. Articolul 265 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Obligațiile fiscale ale unui contribuabil persoană fizică sau juridică, inclusiv restanțele, în cuantum de pînă la 10 lei per ansamblu la toate plățile administrate de Codul fiscal, determinate conform art. 264 alin. (1), se supun anulării la situația din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune.”
    74. Articolul 270:
    la alineatul (1), după textul „30 de zile”, în ambele cazuri, se introduce cuvîntul „calendaristice”;
    la alineatul (3), cuvintele „un exemplar al căreia se remite contribuabilului” se substituie cu textul „ , un exemplar al căreia se înmînează sau se expediază, recomandat, contribuabilului în decurs de 3 zile lucrătoare după emiterea deciziei”.
    75. Articolul 272:
    denumirea articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 272. Executarea deciziei emise pe marginea
                             contestației”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Controlul în baza deciziei de suspendare a executării unei decizii contestate urmează a fi inițiat în termen de 30 de zile calendaristice din ziua adoptării deciziei menționate.”
    76. La articolul 276 punctul 6), textul „la adoptarea bugetului unității administrativ-teritoriale respective” se exclude.
    77. Articolul 279:
    alineatul (6) se completează în final cu textul „ , bugetul local și alte surse conform legislației”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Autoritatea administraţiei publice locale poate iniţia procesul de evaluare sau reevaluare a bunurilor imobiliare din unitatea administrativ-teritorială respectivă, inclusiv colectarea datelor iniţiale privind bunurile imobiliare, cu transmiterea ulterioară a datelor respective organelor cadastrale pentru evaluarea în modul stabilit de legislaţia în vigoare. În aceste cazuri, finanţarea lucrărilor de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare se va efectua din bugetul local.”
    78. Codul se completează cu titlul VI1 cu următorul cuprins:
Titlul VI1
IMPOZITUL PE AVERE
Capitolul 1
DISPOZIȚII  GENERALE
    Articolul 2871. Noțiuni
    În sensul prezentului titlu, se definește următoarea noțiune:
    Impozit pe avere – impozit aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în prezentul titlu.
Capitolul 2
SUBIECȚII IMPUNERII ȘI OBIECTUL IMPUNERII.
BAZA IMPOZABILĂ
    Articolul 2872. Subiecții impunerii
    (1) Subiecți ai impunerii sînt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de prezentul titlu se află în proprietate (în folosință) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine.
    (3) În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de prezentul titlu se află în proprietate comună în devălmășie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toți proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale.
    Articolul 2873. Obiect al impunerii și baza impozabilă
    (1) Obiect al impunerii îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum și cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane şi mai mult;
    b) suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult.
    (2) În cazul în care obiectul impunerii constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, baza impozabilă constituie diferenţa pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar şi suma rămasă pînă la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.
    (3) Nu constituie obiect al impunerii bunurile imobiliare, inclusiv cotele-părți, aflate în posesia persoanei, a căror valoare totală nu depășește 1,5 milioane de lei și suprafața nu depășește 120 m2.
    (4) Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale.
    Articolul 2874. Cota impunerii
    Cota impozitului reprezintă 0,8% din baza impozabilă.
    Articolul 2875. Perioada fiscală
    Perioada fiscală este anul calendaristic.
    Articolul 2876. Calcularea impozitului pe avere
                             și avizele de plată
    Calcularea impozitului pe avere și prezentarea avizelor de plată se realizează de către oficiile fiscale teritoriale în termen de pînă la 10 decembrie pentru situația existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune.
    Articolul 2877. Achitarea impozitului
    Impozitul pe avere se achită la bugetul de stat în termen de pînă la 25 decembrie a anului de gestiune.”
    79. Articolul 288:
    la punctul 8), textul „și/sau oricărei altei informații aferente activității de întreprinzător” se exclude;
    la punctul 10), cuvîntul „personal” se substituie cu cuvîntul „salariați”;
    la punctul 13), după cuvintele „denumirea lui” se introduce textul „(în calitate de denumire a produsului fabricat)”.
    80. Articolul 290:
    litera c1) se abrogă;
    litera q) va avea următorul cuprins:
    „q) taxa pentru dispozitivele publicitare – persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dețin în posesie/folosință sau sînt proprietari ai dispozitivelor publicitare.”
    81. Articolul 291 alineatul (1):
    la litera c), textul „ , cu excepția celei amplasate integral în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților” și textul „ , precum și afișele, pancartele, panourile și alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară” se exclud;
    la litera e), textul „ , cu excepția celor care se află total în zona drumului public și/sau în zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților” se exclude;
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) la taxa de piață – suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor;”
    la litera g), cuvintele „serviciile prestate” se substituie cu cuvintele „serviciile de cazare prestate”;
    litera q) va avea următorul cuprins:
    „q) la taxa pentru dispozitivele publicitare – suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară.”
    82. La articolul 294 alineatul (2), textul „la lit. k) și n)” se substituie cu textul „ la lit. k), n) și p)”.
    83. La articolul 297, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pe parcursul anului fiscal (calendaristic), stabilirea de taxe locale conform prezentului cod sau anularea ori modificarea taxelor locale se permite numai concomitent cu modificarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale.”
    84. La articolul 298 alineatul (2), textul „precum și pentru prezentarea dărilor de seamă respective către organele fiscale teritoriale,” se exclude.
    85. Anexa la titlul VII:
    la litera c) coloana 1, textul „ , cu excepția celei amplasate integral în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia din afara perimetrului localităților” se exclude;
    la litera e) coloana 1, textul „ , cu excepția celor care se află total în zona drumului public și/sau în zonele de protecție ale acestuia din afara perimetrului localităților” se exclude;
    la litera f), coloana a 2-a va avea următorul cuprins:
    „Suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor”;
    la litera g) coloana a 2-a, cuvintele „serviciilor prestate” se substituie cu cuvintele „serviciilor de cazare prestate”.
    86. Articolul 299:
    punctele 2) și 3) vor avea următorul cuprins:
    „2) Minerale utile – acumulări, în subsol, de minerale naturale, hidrocarburi și ape subterane, ale căror compoziție chimică și proprietăți fizice permit folosirea lor în sfera producției materiale și consumului imediat sau după prelucrare. La substanțe minerale utile se referă și rămășițele biologice împietrite (fosile) aflate în subsol.
    3) Subsol – parte a scoarței terestre aflată sub stratul de sol fertil, iar în lipsa acestuia, sub suprafața terestră și fundul bazinelor de apă și apelor curgătoare, care ajunge pînă la adîncimi accesibile pentru cercetare geologică și valorificare.”
    articolul se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:
    „11) Beneficiar al subsolului – persoană juridică sau fizică care, în conformitate cu prevederile legislației, are dreptul să desfășoare activități legate de folosirea subsolului.”
    87. La articolul 315, după cuvîntul „sînt” se introduc cuvintele „beneficiarii subsolului – ”.
    88.  Articolul 3484:
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „autoritatea abilitată a administrației publice centrale” se substituie cu sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”;
    la alineatul (4), cuvintele „autoritatea competentă” se substituie cu cuvintele „Ministerul Transporturilor și Infra-structurii Drumurilor”.
    89. La articolul 361, alineatul (8) se abrogă.
    90. Articolul 366:
    alineatul (1):
    la litera b), liniuța a treia se completează în final cu textul „ , în cazul obiectului impunerii specificat la pct. 4 lit. c) din anexa nr. 6 la prezentul titlu”;
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) înmulţirea cotei taxei cu fiecare metru pătrat de suprafaţă a terenului proprietate publică a statului din zona drumului folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului, în cazul obiectelor impunerii de la pct. 4 din anexa nr. 6 la prezentul titlu.”
    alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul în care terenul ocupat de obiectivele de prestare a serviciilor rutiere (inclusiv căile de acces, parcările și spațiile verzi) este situat parţial în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor, taxa pentru teren se calculează doar pentru suprafaţa de teren proprietate publică a statului, delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie, teren folosit pentru amplasarea și funcționarea obiectivului.
    (7) Dacă obiectivul de prestare a serviciilor rutiere a fost amplasat sau a fost lichidat pe parcursul perioadei fiscale, taxa se calculează, în modul stabilit, din ziua în care a fost obținută autorizația  pentru amplasare sau, respectiv, pînă în ziua în care obiectivul a fost lichidat. Se consideră că obiectivul a fost lichidat din data retragerii autorizaţiei de către organul abilitat al administraţiei publice centrale.”
    91. La titlu IX, anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.6

    Art. VI. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Operațiunile de import-export efectuate de către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern.”
    2. La articolul 7, alineatul (5) se abrogă.
    3. Articolul 11:
    la alineatul (6), liniuța a opta se completează în final cu textul: „În sensul prezentului articol, se consideră membri ai aceleiași familii persoanele care sînt legate prin oricare dintre relațiile de rudenie și/sau afinitate de gradul I, II și III.”
    alineatul (8) se abrogă.
    4. La articolul 15 alineatul (1), cuvintele „în cele mai mari partide” se substituie cu cuvintele „în cea mai mare cantitate totală”.
    5. Articolul 172:
    la alineatul (1) litera c), cuvintele „pe baza valorii de tranzacție” se exclud;
    la alineatul (2), litera d) se completează în final cu texul „și/sau informațiile deținute de organul vamal la momentul evaluării”;
    la alineatul (3), cuvintele „să ridice mărfurile din vamă” se substituie cu cuvintele „să dispună de mărfuri”;
    la alineatul (5), după textul „cel puțin 65” se introduce textul „și de cel mult 160”;
    la alineatul (7), cuvintele „de la ridicarea” se substituie cu cuvintele „de la punerea în liberă circulație a”.
    6. Articolul 28:
    la litera c), după textul „moneda națională, valuta străină” se introduce textul „de la pozițiile tarifare 490700300 și 7118”, iar după cuvintele „hîrtiile de valoare” se introduce textul „de la poziția tarifară 490700”;
    la litera l), după textul „mărfurile (serviciile) exportate în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova și în alte zone economice libere,” se introduce textul „cu excepția mărfurilor (serviciilor) exportate pentru care se emite sau se întocmește o dovadă de origine în sensul acordurilor de comerț liber, ratificate de Republica Moldova, care prevăd interzicerea restituirii sau a scutirii de taxe vamale,”;
    la litera p), după cuvintele „timbrele de acciz” se introduce textul „de la poziția tarifară 490700100,”;
    articolul se completează cu litera y2) cu următorul cuprins:
    „y2) generatoarele electrice de o putere de peste 75 kW, dar de maximum 375 kW de la poziția tarifară 850133000, părțile pentru grupurile electrogene de la poziția tarifară 850300990, aparatura pentru comutarea circuitelor electrice de la poziția tarifară 853690850;”
    articolul se completează cu literele z1) și z2) cu următorul cuprins:
    „z1) materia primă medicamentoasă, materialele, articolele, ambalajul primar și secundar utilizate la prepararea și producerea medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătății, cu excepția alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice, conform listei aprobate de Guvern;
    z2) dializoarele de la poziţia tarifară 842129000.”
    7. La articolul 281, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dacă, pînă la expirarea termenului specificat la alin. (1), a avut loc exportul mărfurilor obținute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a taxei vamale, plata taxei vamale nu se efectuează, cu excepția cazului cînd pentru mărfurile exportate se emite sau se întocmește o dovadă de origine în sensul acordurilor de comerț liber, ratificate de Republica Moldova, care prevăd interzicerea restituirii sau a scutirii de taxe vamale. Prin decizii de regularizare, Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare importate, iar în cazul excepției sus-specificate efectuează procedura încasării sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare.”
    8. Articolul 29:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Taxa vamală nu se restituie în cazul în care la exportul produselor compensatoare a fost emisă/se întocmește o dovadă de origine preferențială, care a fost acceptată de țara de import.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Restituirea taxei vamale se efectuează în contul stingerii datoriilor față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea plătitorului vamal, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al plătitorului vamal respectiv.
    Se interzice restituirea taxei vamale în contul stingerii datoriilor creditorilor plătitorului vamal, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Restituirea taxei vamale se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depășește 30 de zile.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie, cu excepția cazurilor în care au fost comise erori tehnice și/sau de calcul, precum și în cazul cînd au fost încasate sume ale taxei pentru efectuarea procedurilor vamale nedatorate conform legislației.”
    9. Nota din anexa nr. 2:
    la punctul 4, după cuvintele „gazele naturale” se introduce textul „de la poziția tarifară 2711,”;
    la punctul 8, după cuvintele „monedei naționale și valutei străine” se introduce textul „de la pozițiile tarifare 490700300 și 7118”.
    10. Anexa nr. 4:
    în notele la articolul 11 alineatul (1) litera c), liniuța a patra se completează în final cu punctul 6 cu următorul cuprins:
    „6. În sensul art. 11 alin. (1) lit. c) liniuța a patra, costurile de cercetare și schițele preliminare de proiectare nu se includ în valoarea în vamă.”
    în notele la articolul 15 punctul 1, cuvintele „celei mai mari partide” se substituie cu cuvintele „celei mai mari cantități totale”;
    în notele la articolul 16:
    la punctul 2, cuvîntul „evaluate” se substituie cu cuvintele „de evaluat”;
    la punctul 3, cuvintele „această liniuță” se substituie cu cuvintele „acest punct”;
    la punctul 7, textul „a mărfurilor neincluse în valoare conform alin. (1) lit. a)” se substituie cu textul „a mărfurilor pentru export care nu sînt specificate la alin. (1) lit. a)”.
    Art.VII. – Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (7), după cuvintele „ale gazelor naturale” se introduce textul „de la poziția tarifară 2711”;
    alineatul (71) se abrogă.
    Art.VIII. –  Legea nr. 1540-XIII  din  25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (1), cuvintele „care importă acest combustibil” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Modul de percepere a plăţilor pentru emisiile de poluanţi ale surselor mobile se stabileşte de Guvern.”
    2. Articolul 11:
    în denumirea articolului, cuvintele „importul mărfurilor” se substituie cu cuvîntul „mărfurile”;
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Plata pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte pentru persoanele juridice şi fizice şi se varsă conform normativelor stabilite. Persoanele juridice şi fizice care achiziţionează mărfurile în cauză de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar varsă plata respectivă, conform aceloraşi normative, pînă la sau în momentul trecerii mărfurilor prin posturile vamale interne.”
    la alineatul (11), textul „se achită în prealabil sau la momentul plasării sub regim vamal de import şi” se exclude;
    la alineatul (2), textul „Responsabilitatea pentru încasarea şi transferul acestor mijloace o poartă Serviciul Vamal.” se exclude;
    alineatele (21) și (22) se abrogă;
    alineantul (23) va avea următorul cuprins:
    „(23) Se scutesc de plata pentru poluarea mediului:
    a) mărfurile provenite din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
    b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
    c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern.”
    la alineatul (3), cuvintele „importul mărfurilor” se substituie cu cuvîntul „mărfurile”;
    la alineatul (4), cuvintele „pentru importul lor” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Modul de percepere a plăţilor pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte de Guvern.”
    3. Anexa nr. 8:
    denumirea anexei va avea următorul cuprins:
    „Lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi normativele de plată”;
    în denumirea coloanei a 3-a, cuvintele „la trecerea frontierei de stat” se exclud;
    nota la anexă va avea următorul cuprins:
    „* 290330800 Substanţe care sînt alternative şi de tranziţie în raport cu substanţele ce distrug stratul de ozon (HFC-134a 1,1,1,2-Tetrafluoretan; HFC-152a 1,1-Difluoretan; HFC-125 Pentafluoretan; HFC-32 Difluoretan; HFC-23 Trifluoretan).”
    Art. IX. – Articolul 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    la alineatul (41) în partea introductivă, după cuvintele „supuse accizelor” se introduce textul „de la poziția tarifară 7113”;
    la alineatul (43), după cuvintele „bijuterie sau de giuvaiergerie” se introduce textul „de la poziția tarifară 7113”;
    la alineatul (6 ), după cuvintele „la expedierea din încăperea de accize a mărfurilor nesupuse accizelor” se introduc cuvintele „pe teritoriul Republicii Moldova”, iar în final se completează cu textul: „La expedierea la export a mărfurilor nesupuse accizelor, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea și achitarea accizelor.”
    la alineatul (66), cuvintele „a mărfurilor supuse accizelor” se substituie cu cuvintele „a mărfurilor”;
    articolul se completează cu alineatul (72) cu următorul cuprins:     
    „(72)  Mărfurile supuse accizelor care sînt pasibile marcării obligatorii cu timbru de acciz şi care au fost marcate cu timbre de acciz de model vechi pot fi comercializate pînă la epuizarea stocului acestora.”
    Art. X. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    se completează cu punctul 191) cu următorul cuprins:
    „191) operațiuni de validare – ansamblul operațiunilor care trebuie îndeplinite de către organul vamal în vederea încheierii operațiunii de vămuire și care pot fi efectuate și cu utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor;”
    la punctul 211), cuvîntul „autenticității” se substituie cu cuvîntul „conformității”, iar textul „(în cazul în care acestea mai pot fi identificate), mijloacele de transport, spațiile de depozitare în cauză sau la alte operațiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri, mijloace de transport, spații de depozitare” – cu textul „provenite din comerțul internațional ori la alte operațiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri, verificarea mărfurilor, în cazul în care acestea pot fi identificate, a mijloacelor de transport, încăperilor și spațiilor de depozitare”;
    articolul se completează cu punctul 212) cu următorul cuprins:
    „212) control fizic – un set de acțiuni de verificare a mărfurilor, mijloacelor de transport, trimiterilor poștale internaționale și bagajelor persoanelor fizice, care se efectuează în scopul de a confirma informațiile despre natura, originea, starea și cantitatea de mărfuri aflate sub control vamal, prezența de bunuri, mijloace de transport și spații de depozitare, starea sigiliilor, ștampilelor și altor mijloace de identificare;”
    punctul 53) va avea următorul cuprins:
    „53) citație de audit postvămuire/reverificare – înscris prin care persoana este invitată la organul vamal ca să depună documente, mărturii, să prezinte alte informații relevante pentru efectuarea controlului ulterior sau să ia act de rezultatele controlului ulterior;”
    la punctul 54), cuvîntul „auditată” se substituie cu cuvîntul „controlată”, iar cuvintele „audit postvămuire” se substituie cu cuvintele „control ulterior”;
    articolul se completează cu punctele 611)–618) cu următorul cuprins:
    „611) analiza riscurilor – utilizarea sistematică a informațiilor disponibile pentru a determina cauzele și condițiile apariției riscurilor, identificarea lor, evaluarea frecvenței și gravitatea impactului acestora;
    612) evaluarea riscului – procesul general de identificare, analiză, estimare și prioritizare a riscului;
    613) tolerarea riscului – predispunerea organului vamal de a accepta riscul, după evaluarea acestuia, în vederea atingerii obiectivelor sale;
    614) profil de risc – descrierea oricărui grup de riscuri, inclusiv combinații determinate ale indicatorilor de risc, bazate pe informațiile acumulate, analizate și clasificate, precum și propuneri în vederea prevenirii sau minimizării riscului;
    615) indicatori de risc – anumite criterii care, luate împreună, servesc ca un instrument practic pentru determinarea și selectarea spre control a operațiunilor vamale care prezintă risc de încălcare a legislației vamale. Aceste criterii au parametri prestabiliți, devierea de la care sau corespunderea cu care permite selectarea spre control;
    616) selectivitatea în controlul vamal – proces de selectare spre control a operațiunilor vamale, bazat pe analiza riscurilor;
    617) criteriu de selectivitate/consemn – un ansamblu de date recunoscute de sistemul informațional al Serviciului Vamal, care informează despre anumite evenimente și/sau riscuri și poate institui proceduri de lucru obligatorii sau de recomandare asupra operațiunilor vamale;
    618) parametri aleatorii – componentă a sistemului informațional al Serviciului Vamal care distribuie declarațiile vamale pe culoare de control vamal în lipsa criteriilor de selectivitate/consemn;”
    la punctul 62):
    prima liniuță se completează în final cu cuvintele „ , aplicînd validarea automată a declarației vamale”;
    la liniuța a patra, după cuvintele „fără efectuarea controlului documentar și fizic,” se introduce textul „aplicînd validarea automată a declarației vamale,”;
    articolul se completează cu punctul 621) cu următorul cuprins:
    „621) validare automată a declarației vamale – operațiune mecanică a sistemului informațional vamal prin care declarația vamală se validează informatic, fără intervenția directă a colaboratorului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal;”
    articolul se completează cu punctele 68)–70) cu următorul cuprins:
    „68) expeditor agreat – statut care permite agentului economic să efectueze procedura de tranzit național fără a prezenta, la organul vamal de plecare sau în orice alt loc autorizat, mărfurile și declarația de tranzit aferentă;
    69) destinatar agreat – statut care permite agentului economic să primească, la sediul propriu sau în alt loc specificat, mărfuri plasate sub regim vamal de tranzit fără a prezenta aceste mărfuri și documentul de însoțire a tranzitului la organul vamal de destinație;
    70) principalul obligat – persoană juridică înregistrată la organul vamal, care își exprimă voința de a efectua o operațiune de tranzit național prin depunerea declarației de tranzit prevăzute în acest scop și care își asumă responsabilitatea și garantarea financiară sau alt tip de garantare, prevăzut de legislație, a operațiunii de tranzit.”
    2. Articolul 11 se completează cu literele f1) și f2) cu următorul cuprins:
    „f1) coordonează aplicarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
    f2) gestionează Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM);”.
    3. Articolul 17:
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, după cuvintele „accesibilitate limitată” se introduce textul „(informația cu caracter confidențial sau secretul comercial)”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) informația este solicitată de către instanța de judecată;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) informațiile sînt solicitate de către autoritățile publice centrale de licențiere, reglementare și monitorizare sectorială în scopul exercitării de către acestea a atribuțiilor sale.”
    articolul se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Organele vamale prezintă Ministerului Finanțelor informațiile necesare pentru îndeplinirea de către acesta a atribuțiilor sale, inclusiv în scopul elaborării/reformulării politicii fiscale și vamale.
    (5) Administrarea riscurilor conține informații oficiale cu accesibilitate limitată (informația cu caracter confidențial sau secretul comercial), care nu pot fi divulgate sau transmise unor terți sau autorităților publice centrale, cu excepția cazurilor cînd:
    a) există o cauză penală concretă pornită în privința plătitorului vamal vizat de analiza riscurilor; sau
    b) informația este solicitată de instanța de judecată.”
    4. Articolul 45 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Pentru cazurile în care a fost depusă o declarație vamală pînă la încheierea regimului vamal de tranzit, acesta se încheie după efectuarea operațiunilor de validare care plasează mărfurile în alt regim sau destinație vamală. În cazul validării automate a declarației vamale, regimul vamal de tranzit se încheie din oficiu.”
    5. Codul se completează cu articolele 491 și 492 cu următorul cuprins:
    „Articolul 491. Proceduri simplificate de tranzit
    La cererea principalului obligat sau a destinatarului, Serviciul Vamal poate să autorizeze utilizarea următoarelor proceduri simplificate de tranzit național:
    a) utilizarea unei garanții globale sau scutirea de garanții;
    b) utilizarea sigiliilor proprii;
    c) scutirea de itinerar obligatoriu;
    d) statutul de expeditor agreat;
    e) statutul de destinatar agreat;
    f) aplicarea de proceduri simplificate de tranzit caracteristice transporturilor de mărfuri:
    – pe cale ferată sau prin intermediul containerelor mari;
    – pe cale aeriană;
    – pe cale maritimă;
    – prin conducte.
    Articolul 492. Condiții generale de acordare a autorizației
                           pentru utilizarea procedurilor simplificate de
                           tranzit
    (1) Procedurile simplificate prevăzute la art. 491 se acordă numai agentului economic care:
    1) este rezident în sensul art. 5 pct. 5) din Codul fiscal;
    2) nu are datorii la bugetul public național;
    3) aplică în mod frecvent regimul vamal de tranzit sau față de care organul vamal nu are suspiciuni referitoare la capacitatea de a îndeplini obligațiile legate de acest regim ori, în cazul procedurii simplificate prevăzute la art. 491 lit. e), primește frecvent mărfuri plasate sub regim de tranzit. Se consideră că o persoană aplică în mod frecvent regimul vamal de tranzit atunci cînd efectuează/va efectua cel puțin 50 de operațiuni de tranzit național într-un an calendaristic;
    4) nu a comis încălcări ale legislației vamale, constatate conform procedurii legale, pe perioada ultimilor doi ani anteriori prezentării cererii. Condiția este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul celor doi ani anteriori prezentării cererii, principalul obligat sau destinatarul nu a comis încălcări ale legislației vamale. Ca excepție, Serviciul Vamal decide altfel dacă determină, în baza informațiilor și datelor disponibile, că aceste încălcări au o importanță redusă în raport cu numărul sau amploarea operațiunilor vamale, precum și nu creează suspiciuni cu privire la buna-credință a solicitantului.
    Se va lua în considerare:
    a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă;
    b) frecvența încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;
    c) dacă solicitantul a informat din proprie inițiativă organul vamal despre greșelile sau neregulile descoperite;
    d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau minimiza eventuale nereguli sau greșeli.
    (2) Pentru a garanta gestionarea corectă a procedurilor simplificate de tranzit, autorizația nu se acordă decît în cazul în care:
    a) organul vamal poate asigura supravegherea și controlul regimului vamal de tranzit;
    b) solicitantul păstrează evidențe care permit organului vamal să efectueze un control vamal eficient.
    (3) În cazul în care solicitantul este titularul unui certificat de agent economic autorizat pentru simplificări vamale sau al unui certificat de agent economic autorizat pentru simplificări vamale/securitate şi siguranţă, condiţiile menţionate la alin. (1) pct. 4) şi la alin. (2) lit. b) se consideră ca fiind îndeplinite.
    (4) Procedurile simplificate stipulate la art. 491 se aplică agenților economici care corespund condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) din prezentul articol în baza autorizației emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data acceptării cererii, în modul stabilit de Guvern.”
    6. Articolul 124:
    se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Prin derogare de la prevederile alin. (1), importatorii care dețin statutul de agent economic autorizat în conformitate cu art. 1951 dispun de dreptul la plata drepturilor de import după depunerea (validarea) declarației vamale. Prelungirea termenului de plată nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la validarea declarației vamale. În acest caz, depunerea declarației vamale este condiționată de constituirea unei garanții în cuantum deplin al drepturilor de import.
    În cazul în care termenul respectiv expiră în ziua/zile de odihnă/sărbătoare, acesta se prelungește pînă în prima zi de lucru imediat următoare zilelor de odihnă/sărbătoare.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cazul în care acceptarea unei declarații vamale duce la apariția unei obligații vamale, mărfurilor cuprinse în acea declarație li se acordă liberul de vamă doar dacă obligația vamală a fost achitată sau garantată. Excepție constituie  mărfurile plasate în regim vamal de admitere temporară cu suspendare parțială de plata drepturilor de import.”
    7. Articolul 126:
    în denumirea articolului, cuvintele „și eșalonarea” se exclud;
    la alineatul (1), cuvintele „sau de eșalonare” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „sau eșalonat” se exclud;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import şi de export, se calculează o dobîndă, echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii, pentru fiecare zi de prelungire a termenului de plată, dacă legislaţia nu prevede altfel. În cazul încălcării termenului prelungit, se percep penalităţi în conformitate cu legislaţia.”
    la alineatul (31), cuvintele „sau eșalonării” se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele „sau eșalonării” se exclud;
    la alineatul (5), cuvintele „privind eșalonarea termenului de stingere a obligațiilor vamale se efectuează în temeiul contractelor de eșalonare” se substituie cu cuvintele „privind stingerea obligațiilor vamale se efectuează în temeiul contractelor de prelungire”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Sumele calculate ale drepturilor de import, al căror termen de plată a fost prelungit, se înscriu în fișele de evidență cu ziua validării declarațiilor vamale.”
    8. Articolul 12711:
    la alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) cînd se emite sau se întocmește o dovadă de origine pentru mărfurile originare din Republica Moldova în sensul acordurilor de comerț liber, la a căror producere au fost utilizate materiale neoriginare care nu au fost supuse taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent aplicabile, cu condiția că astfel de cerințe sînt prevăzute în aceste acorduri.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Cuantumul taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent, corespunzătoare obligaţiei vamale prevăzute la alin. (1) lit. e), este echivalent cu cuantumul care ar fi trebuit să fie plătit pentru materialele neoriginare dacă acestea ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regim vamal iniţial. Majorarea de întîrziere pentru perioada de la plasarea sub regim vamal iniţial şi apariţia obligaţiei vamale nu se va calcula. Procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor cu efect echivalent se stabileşte de Serviciul Vamal.”
    9. La articolul 1281 alineatul (2), cuvintele „în contul drepturilor de import și de export achitate în avans” se substituie cu cuvintele „la contul trezorerial respectiv”.
    10. Articolul 129:
    la alineatul (22), cuvintele „auditului postvămuire” se substituie cu cuvintele „controlului ulterior”;
    alineatul (24) va avea următorul cuprins:
    „(24) În cazul în care plătitorul vamal, după reflectarea obligației vamale în sistemul informațional vamal, are mijloace bănești disponibile în fișa sa de evidență, majorarea de întîrziere nu se va calcula în limita părții sumei de supraplată la buget, utilizată pentru stingerea obligației vamale în conformitate cu art. 128 alin. (3).”
    la alineatul (3), cuvintele „sau eșalonat” se exclud.
    11. Articolul 130:
    la alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu textul „ , cu excepția cazului în care la exportul produselor compensatoare a fost emisă/se întocmește o dovadă de origine preferențială, care a fost acceptată de țara de import”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) recalculării drepturilor de import sau de export în urma comiterii unor erori tehnice și/sau de calcul, precum și în cazul cînd au fost încasate sume ale drepturilor de import sau de export nedatorate conform legislației;”
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) efectuării plăților anticipate în mărimi ce le depășesc pe cele necesare, precum și a plăților anticipate greșit transferate.”
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus se efectuează în contul stingerii datoriilor plătitorului vamal față de bugetul public național, iar în lipsa datoriilor, la cererea plătitorului vamal, în contul viitoarelor obligații ale acestuia față de bugetul public național sau la contul bancar al plătitorului vamal respectiv.
    Se interzice restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus în contul stingerii datoriilor creditorilor plătitorului vamal, inclusiv persoanelor juridice și fizice cesionari.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus se efectuează în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depășește 30 de zile.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie, cu excepția cazurilor cînd au fost comise erori tehnice și/sau de calcul, precum și în cazul cînd au fost încasate sume ale taxei pentru efectuarea procedurilor vamale nedatorate conform legislației.”
    12. La articolul 1641, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să asigure, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, cu permisiunea şi în prezenţa colaboratorului vamal, pînă la depunerea declaraţiei vamale, transportarea, operaţiunea de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea mărfurilor, operaţiunile de ambalare a mărfurilor, precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se pot afla asemenea mărfuri şi/sau mijloace de transport, cu excepția cazurilor de existență a unor suspiciuni de încălcare a reglementărilor vamale;”.
    13. Articolul 174 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Cazurile în care declaraţia vamală se depune pe suport de hîrtie sînt stabilite de către Guvern.”
    14. Articolul 176:
    se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Se permite depunerea declarației vamale anterior datei estimate la care regimul vamal de tranzit urmează a fi încheiat.”
    la alineatul (31), textul „în 72 de ore” se substituie cu textul „în termen de 7 zile”.
    15. Articolul 1843 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 1843. Autorizarea procedurilor simplificate
    (1) Procedurile simplificate stipulate la art. 1842 alin. (1) lit. b) și c) se aplică agenților economici care corespund condițiilor prevăzute la art. 1953 alin. (1) pct. 1)–4) în baza autorizației emise de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data acceptării cererii și documentelor anexate, în modul stabilit de Guvern.
    (2) În cazul în care Serviciul Vamal consideră că cererea și documentele anexate depuse nu conțin toate informațiile necesare, acesta solicită, în termen de 30 de zile calendaristice, agentului economic care a depus cererea să furnizeze informațiile necesare pentru justificarea cererii.
    (3) Serviciul Vamal informează, în termen de 7 zile lucrătoare, agentul economic cu privire la acceptarea cererii sale şi cu privire la data de la care curge termenul de emitere a autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate.
    (4) Condițiile speciale de utilizare a procedurilor simplificate în cazul anumitor regimuri vamale se stabilesc de Guvern.”
    16. La articolul 185 alineatul (1) litera b), cuvintele „controlul vamal” se substituie cu cuvintele „controlul fizic”.
    17. Articolul 186 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Terenurile atribuite organelor vamale în scopuri vamale de la punctele de trecere a frontierei de stat pot fi date în comodat organelor de stat, iar altor subiecţi se vor atribui terenurile respective în bază de concurs în modul stabilit de Guvern.”
    18. Codul se completează cu articolele 1861–1867 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1861. Procedura de selectare a agentului economic
                               partener la crearea zonei de control vamal
    (1) Procedura de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal include următoarele etape succesive:
    a) identificarea de către organul vamal a obiectului și a obiectivului colaborării;
    b) elaborarea și aprobarea caietului de sarcini de către organul vamal, care include descrierea obiectului colaborării, condițiile de realizare a colaborării, principalele clauze ale contractului de colaborare;
    c) avizarea documentelor necesare de către Serviciul Vamal;
    d) desemnarea de către organul vamal a membrilor comisiei de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal;
    e) publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a unui comunicat informativ privind desfășurarea concursului de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal, valabil pînă la 30 de zile calendaristice calculate din ziua publicării;
    f) publicarea pe pagina web oficială a Serviciului Vamal a documentației necesare desfășurării concursului de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal;
    g) primirea și examinarea ofertelor;
    h) adoptarea deciziei privind desemnarea agentului economic partener la crearea zonei de control vamal sau respingerea tuturor ofertelor primite.
    (2) După desemnarea celei mai bune oferte, comisia de selectare  a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal  va elabora proiectul contractului de colaborare și îl va negocia cu agentul economic partener desemnat.
    (3) Formularele actelor necesare inițierii, derulării și încheierii procedurii de selectare sînt stabilite de Serviciul Vamal.
    Articolul 1862. Comisia de selectare a agentului economic
                             partener la crearea zonei de control vamal
    (1) Pentru desfășurarea procedurii de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal, organul vamal creează o comisie de selectare.
    (2) Comisia de selectare va fi formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai mic de 5. Comisia de selectare este condusă de un președinte, desemnat prin ordinul organului vamal.
    (3) În caz de necesitate, pentru probleme specifice, în activitatea comisiei pot fi antrenați și alți specialiști și experți. Experții cooptați nu au drept de vot în cadrul comisiei de selectare, însă au obligația de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora își expun punctul de vedere. Raportul de specialitate este parte a dosarului de colaborare.
    (4) Membrii comisiei de selectare, precum și experții cooptați au obligația să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor și a conținutului documentelor puse la dispoziție de participanții la concursul de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal care, conform legii, constituie secret comercial.
    (5) Membrii comisiei de selectare, precum și experții cooptați, au obligația de a semna, pe propria răspundere, înainte de preluarea atribuțiilor specifice în cadrul procesului de evaluare a ofertelor, o declarație de confidențialitate și de imparțialitate, prin care, de asemenea, se confirmă că nu se află într-o situație care implică existența unui conflict de interese.
    (6) În cazul în care unul dintre membrii desemnați în comisia de selectare  sau unul dintre experții cooptați constată că se află într-o situație de incompatibilitate, atunci acesta are obligația să informeze organul vamal și să solicite de îndată înlocuirea sa din componența comisiei cu o altă persoană. Organul vamal are obligația să verifice cele semnalate și, dacă este cazul, să întreprindă măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariția unui conflict de interese.
    (7) Comisia de selectare îndeplinește următoarele funcții:
    a) aprobă comunicate informative privind desfășurarea concursului public de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal și, după caz, comunicate privind revocarea acestora;
    b) decide privind data publicării comunicatelor informative la fiecare etapă de desfășurare a concursului;
    c) primește cererile de participare la concurs;
    d) pune la dispoziția participanților la concurs documentația de concurs și explică modul de completare a acesteia;
    e) primește ofertele înaintate de ofertanți și verifică în ședință publică integritatea, precum și componența coletelor;
    f) examinează și evaluează ofertele;
    g) inițiază și desfășoară procedura de dialog competitiv;
    h) desfășoară concursul public, desemnează învingătorul concursului și informează participanții la concurs despre rezultate;
    i) prezintă conducerii organului vamal un raport privind totalizarea rezultatelor concursului;
    j) execută alte funcții.
    (8) Ședințele comisiei de selectare sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin două treimi din membrii comisiei.
    (9) Deciziile comisiei de selectare se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor desemnați. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
    (10) Lucrările și deciziile fiecărei ședințe a comisiei de selectare se consemnează în procese-verbale, întocmite de secretarul comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.
    (11) Procesul-verbal este semnat de toți membrii comisiei de selectare prezenți la ședință. În cazul în care unul dintre membrii comisiei refuză să semneze procesul-verbal, acesta este obligat să își prezinte punctul de vedere în scris, elaborînd în acest sens o opinie separată, semnată, care se atașează la procesul-verbal al ședinței respective.
    Articolul 1863. Cerințe privind oferta
    (1) Pentru participare la concurs, ofertantul înaintează comisiei de selectare o ofertă, care trebuie să conțină:
    a) denumirea sau numele ofertantului, sediul sau domiciliul lui;
    b) experiența ofertantului în domeniul obiectului colaborării propuse;
    c) descrierea perspectivei de dezvoltare a obiectului colaborării;
    d) confirmarea de către ofertant a abilităților sale de realizare a obiectivelor colaborării propuse, precum și a veridicității documentelor prezentate;
    e) propunerea tehnică și financiară privind realizarea contractului de colaborare;
    f) informații privind etapele de realizare a contractului de colaborare cu descrierea completă a lucrărilor din fiecare etapă;
    g) informații despre tarifele pe care ofertantul intenționează să le aplice și care nu le vor depăși pe cele existente pe piața liberă din regiunea respectivă;
    h) perioada de pregătire a zonei de control vamal de către agentul economic partener la crearea zonei de control vamal, necesară pînă la darea în exploatare și utilizarea zonei respective de către organul vamal și plătitorii vamali;
    i) alte informații relevante.
    (2) Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba de stat, în plic sigilat, la adresa indicată în comunicatul informativ. Comisia de selectare eliberează ofertantului, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.
    (3) Ofertele se înscriu, în ordinea primirii, în registrul comisiei de selectare, indicîndu-se data și ora primirii.
    (4) Ofertele primite și înregistrate după termenul-limită prevăzut în comunicatul informativ nu se admit la concurs și se restituie ofertanților fără a fi deschise.
    (5) Comisia de selectare asigură confidențialitatea ofertelor primite.
    Articolul 1864. Evaluarea ofertelor
    (1) În cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului comunicatului informativ, comisia de selectare examinează ofertele depuse.
    (2) Ofertele depuse se evaluează potrivit criteriilor stabilite în comunicatul informativ.
    (3) Pentru a selecta cea mai avantajoasă ofertă, comisia de selectare evaluează ofertele potrivit următoarelor criterii: calitatea, valoarea tehnică, caracterul estetic și funcțional, caracteristicile de mediu, costurile de funcționare, rentabilitatea, data livrării și termenul de livrare sau de execuție.
    (4) După examinarea tuturor ofertelor primite, comisia de selectare întocmește raportul de evaluare a ofertelor recepționate și decide privitor la desemnarea agentului economic partener la crearea zonei de control vamal sau respingerea tuturor ofertelor.
    (5) Ofertanții ale căror oferte au fost respinse sînt în drept să conteste decizia comisiei de selectare la Serviciul Vamal, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina web oficială a Serviciului Vamal a comunicatului informativ referitor la decizia comisiei de selectare.
    (6) Contestația de la alin. (5) se examinează în termen de 30 de zile de către Serviciul Vamal, care decide asupra contestației, fapt adus la cunoștință solicitantului. Decizia Serviciului Vamal privind respingerea contestației sau neinformarea în termen a solicitantului nu îl privează pe acesta de dreptul de a se adresa în instanța de contencios administrativ.
    Articolul 1865. Desemnarea agentului economic partener
                             la crearea zonei de control vamal și încheierea
                             contractului de colaborare
    (1) Organul vamal are obligația să informeze toți ofertanții, prin publicarea unui comunicat informativ pe pagina web oficială a Serviciului Vamal, despre rezultatul concursului nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la semnarea de către membrii comisiei de selectare a procesului-verbal.
    (2) După desemnarea celei mai bune oferte, comisia de selectare elaborează, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data deciziei respective, un proiect de contract de colaborare și îl transmite agentului economic partener desemnat la crearea zonei de control vamal.
    (3) Proiectul contractului de colaborare elaborat se negociază în cel mult 30 de zile calendaristice de la data primirii lui de către agentul economic partener desemnat la crearea zonei de control vamal. În cazul în care, la expirarea termenului stabilit, agentul economic refuză semnarea contractului, comisia de selectare este în drept să desemneze în calitate de  agent economic partener la crearea zonei de control vamal ofertantul clasat pe locul imediat următor, conform rezultatelor evaluării.
    (4) Proiectul contractului de colaborare în forma negociată urmează a fi semnat de conducerea organului vamal.
    (5) Termenul contractului de colaborare nu poate fi mai mic de 3 ani, dar nu va depăși 15 ani, și este calculat din momentul semnării acestuia de către părți.
    (6) Agentul economic partener desemnat la crearea zonei de control vamal are obligația de a constitui garanția bancară de bună execuție a contractului. Cuantumul garanției de bună execuție se stabilește de comisia de selectare și se indică în documentația standard. Garanția de bună execuție se constituie printr-o scrisoare de garanție bancară.
    Articolul 1866.  Anularea procedurii de concurs de selectare
                              a agentului economic partener la crearea zonei
                              de control vamal
    (1) Organul vamal, din proprie inițiativă, are dreptul să anuleze procedura de concurs derulată în vederea selectării agentului economic partener la crearea zonei de control vamal, dacă decizia va fi luată înainte de data emiterii comunicatului informativ privind rezultatul concursului, în următoarele cazuri:
    a) au fost depuse numai oferte respinse de comisia de selectare;
    b) au fost constatate abateri de la prevederile legislative, ce afectează procedura de concurs derulată în vederea selectării agentului economic partener la crearea zonei de control vamal.
    (2) La orice etapă de concurs, comisia de selectare este în drept să adopte decizia privind finalizarea concursului fără a determina cîștigătorul.
    (3) Organul vamal are obligația să informeze în scris toți ofertanții, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării procedurii de concurs, despre decizia de anulare a procedurii de concurs și încetarea obligațiilor pe care ofertanții și le-au asumat prin depunerea de oferte.
    Articolul 1867. Încetarea colaborării privind crearea zonei
                             de control vamal
    (1) Colaborarea privind crearea zonei de control vamal încetează:
    a) la expirarea contractului încheiat între organul vamal și agentul economic partener la crearea zonei de control vamal;
    b) în baza acordului dintre părțile contractului de colaborare;
    c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.
    (2) În cazul încetării contractului de colaborare, agentul economic partener la crearea zonei de control vamal este obligat să restituie, în mod gratuit, organului vamal bunurile libere de orice sarcini (dacă acestea au fost date în folosință).”
    19. La articolul 189, după cuvintele „se pot afla mărfuri” se introduce textul „ , inclusiv mărfuri susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală,”.
    20. Articolul 192:
    la alineatul (2), cuvîntul „toate” se exclude;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Controlul vamal, altul decît cel inopinat, se bazează pe administrarea riscurilor, efectuată inclusiv prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor, cu scopul de a identifica sau a evalua riscurile şi de a elabora contramăsurile necesare pe baza criteriilor stabilite la nivel naţional şi, după caz, internaţional. Nivelul controlului vamal bazat pe administrarea riscurilor se determină prin unul din culoarele de control vamal (verde, albastru, galben sau roşu), precum și prin unul din coridoarele de control vamal (verde sau roșu).”
    21. Codul se completează cu articolul 1921 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1921. Administrarea riscurilor
     (1) Organul vamal aplică administrarea riscurilor care vizează activități cum ar fi colectarea de informații și date, comunicarea, consultarea, identificarea, analiza și evaluarea riscurilor, tolerarea riscurilor, recomandarea și executarea măsurilor, selectivitatea în controlul vamal, controlul și evaluarea periodică a procesului și a rezultatelor acestuia bazate pe sursele și strategiile naționale și internaționale, inclusiv monitorizarea operațiunilor și procedurilor vamale în vederea actualizării continue a informațiilor disponibile organelor vamale.
    (2) Selectivitatea în controlul vamal este un proces bazat pe analiza riscurilor, profiluri și indicatori de risc, examinarea documentelor, supraveghere și tehnici de interogare care presupun identificarea riscurilor sau constatarea respectării legislației vamale.
    (3) Selectivitatea în controlul vamal, inclusiv automatizată, include repartizarea operațiunilor vamale pe unul din culoarele/coridoarele de control vamal, în funcție de parametrii aleatorii și criteriile de selectivitate/consemne introduse.
    (4) Procedura de administrare a riscurilor, inclusiv parametrii aleatorii, criteriile de selectivitate/consemnele se stabilesc de Guvern.”
    22. Articolul 1953:
    la alineatul (2), cuvîntul „recepționării” se substituie cu cuvîntul „acceptării”;
    alineatele (21) și (22) vor avea următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care Serviciul Vamal consideră că cererea și documentele anexate depuse nu conţin toate informaţiile necesare, acesta solicită, în termen de 30 de zile calendaristice, agentului economic care a depus cererea să furnizeze informaţiile necesare pentru justificarea cererii.
    (22) Serviciul Vamal informează în scris, în termen de 7 zile lucrătoare, agentul economic cu privire la acceptarea cererii sale şi cu privire la data de la care curge termenul de emitere a certificatului AEO.”
    23. La articolul 2028 alineatul (3), după cuvîntul „zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”, iar după cuvintele „în scris” se introduc cuvintele „organului vamal”.
    24. Articolul 231 se completează cu punctul 61) cu următorul cuprins:
    „61) depunerea declarației vamale sau a documentelor însoțitoare ce conțin date eronate/incomplete cu privire la obiectele de proprietate intelectuală;”.
    25. La articolul 232 litera d), textul „art. 231 pct. 7)” se substituie cu textul „art. 231 pct. 61) și 7)”.
    26. Articolul 233 se completează în final cu textul „ , iar în partea nereglementată de prezentul cod se aplică prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova”.
    27. Articolul 238 se completează în final cu textul „ , drept excepție fiind  cazurile prevăzute la art. 300”.
    28. Articolul 269 se abrogă.
    29. Articolul 300 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 300.  Revizuirea și controlul legalității de către
                              Serviciul Vamal a deciziilor, acțiunilor sau
                              inacțiunii organelor vamale și a colaboratorilor
                              vamali
    (1) Serviciul Vamal poate anula sau modifica decizia organului vamal inferior, precum și poate acționa legal în cazul acțiunilor ilegale sau inacțiunii organului vamal inferior.
    (2) Controlul legalității realizat de către Serviciul Vamal asupra deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și a colaboratorilor vamali, inclusiv asupra actelor de procedură și/sau asupra deciziilor emise în cadrul procesului contravențional, include ansamblul acțiunilor de examinare, coordonare și control, inclusiv de ridicare spre examinare a materialelor dosarului contravențional, realizate de către directorul general sau adjunctul acestuia din cadrul Serviciului Vamal, orientate spre asigurarea respectării prevederilor legislației vamale și/sau contravenționale.
    (3) Mecanismul și procedura de control al legalității deciziilor, acțiunilor sau inacțiunii organelor vamale și a colaboratorilor vamali, inclusiv al legalității actelor de procedură și/sau deciziilor emise în cadrul procesului contravențional, se stabilesc de Guvern.”
    30. În denumirea capitolului XII, cuvintele „LA FRONTIERĂ” se exclud.
    31. Articolul 301:
    alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) au fost puse în liberă circulație.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale se aprobă de Guvern.”
    32. La articolul 302 alineatul (1), după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”.
    33. Articolul 304:
    la alineatul (1), după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”;
    la alineatul (2) litera b), după cuvîntul „destinatarului” se introduce textul „/proprietarului”, iar după cuvîntul „destinatarul”, în ambele cazuri, se introduce textul „/proprietarul”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”;
    la alineatul (4), după cuvîntul „deținătorului” se introduce textul „/proprietarului”;
    la alineatul (7), după cuvîntul „destinatarul”, în ambele cazuri, se introduce textul „/proprietarul”;
    la alineatul (9), după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”.
    34. Articolul 305:
    la alineatul (1), cuvintele „antrepozitele libere” se substituie cu cuvintele „antrepozitele vamale, depozitele provizorii”, iar după cuvintele „plasate sub un regim vamal suspensiv,” se introduc cuvintele „plasate în circuitul comercial,”;
    la alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) pot fi distruse conform normelor legale în vigoare fără a suporta cheltuieli din partea statului, în termen de 90 de zile lucrătoare, din momentul constatării că mărfurile aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală;”.
    35. Articolul 3051:
    alineatul (3):
    în partea introductivă, după cuvîntul „deținătorul” se introduce textul „/proprietarul”;
    la litera b), după cuvîntul „deținătorului” se introduce textul „/proprietarului”;
    la alineatele (4) și (5), după cuvîntul „deținătorul” se introduce textul „/proprietarul”;
    la alineatul (6), după cuvîntul „deținătorul”, în ambele cazuri, se introduce textul „/proprietarul”;
    la alineatul (8), după cuvîntul „deținătorul” se introduce textul „/proprietarul”, iar după cuvîntul „deținătorului” – textul „/proprietarului”;
    la alineatul (9), după cuvîntul „deținătorul” se introduce textul „/proprietarul”.
    36. La articolul 306 alineatul (1) în partea introductivă, după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”.
    37. La articolul 307 alineatul (5), după cuvîntul „destinatarul” se introduce textul „/proprietarul”.
    Art. XI. – La articolul 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (28) se abrogă.
    Art. XII. – Articolul 8 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Nu se supune reglementării prin licențiere comercializarea de către organul fiscal a bunurilor sechestrate.”
    Art. XIII. – Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    noțiunea „Argus” se exclude;
    la noțiunea „marjă comercială specifică”, cuvintele „și a gazului lichefiat” se exclud.
    2. Articolul 4:
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „și a gazului lichefiat” se exclud;
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) valoarea medie a cotaţiilor medii Platts Cargoes FOB MED (Italy) sau Platts Cargoes FOB NWE, în funcţie de regiunea din care este efectuat importul;”
    la litera d), după cuvintele „produselor petroliere” se introduce cuvîntul „principale”;
    la alineatul (4), cuvintele „și Argus”, precum și cuvintele „și a gazului lichefiat”, în ambele cazuri, se exclud;
    la alineatul (41), după cuvintele „produselor petroliere”, în ambele cazuri, se introduce cuvîntul „principale”;
    articolul se completează cu alineatul (42) cu următorul cuprins:
    „(42) Preţurile de comercializare cu ridicata a gazului lichefiat se stabilesc în baza preţurilor de achiziţie conform cotaţiilor la bursele petroliere regionale, a impozitelor şi taxelor la aceste produse, a consumurilor şi cheltuielilor aferente activităţii de import şi de comercializare cu ridicata, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, aplicînd o rată rezonabilă de rentabilitate, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. Preţurile de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat se stabilesc în baza preţurilor de vînzare cu ridicata şi a cheltuielilor aferente activităţii de comercializare cu amănuntul, în conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, aplicînd o rată rezonabilă de rentabilitate, prevăzută în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere.”
    Art. XIV. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 85 alineatul (1) litera g), după cuvintele „organele afacerilor interne” se introduce sintagma „ , Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. La articolul 89 alineatul (3), cuvintele „organele fiscale” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    3. Articolul 109:
    la alineatul (3), cuvintele „sau de organele fiscale” se exclud;
    la alineatul (4), cuvintele „sau organelor fiscale” se exclud.
    4. La articolul 345 litera f), cuvintele „organul fiscal” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”.
    Art. XV. – Articolul 20 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 703), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2) litera b), liniuța a doua se abrogă;
    la alineatul (5), litera f) se abrogă.
    Art. XVI. – La articolul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 27–34, art. 61), după cuvintele „notarilor, avocaților, mediatorilor” se introduce textul „ , administratorilor autorizați”.
    Art. XVII. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    noțiunea „persoană juridică inactivă” va avea următorul cuprins:
    „persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;”
    după noțiunea „persoană juridică pasivă” se introduce noțiunea „întreprinzător individual inactiv” cu următorul cuprins:
    „întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislație, nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale și reprezentanțe, nu are datorii la bugetul public național, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA și nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală;”.
    2. Articolul 26:
    în denumirea articolului, după cuvîntul „juridice” se introduc cuvintele „și a întreprinzătorului individual”;
    alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv se consideră că și-au încetat activitatea și sînt radiați din oficiu.
    (2) Dacă persoana juridică inactivă și întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală, nu sînt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au filiale şi reprezentanţe, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere.”
    la alineatul (3), după cuvîntul „inactive” se introduc cuvintele „și a întreprinzătorului individual inactiv”, după cuvîntul „inactivă” – cuvintele „și întreprinzătorul individual inactiv”, iar cuvîntul „radiată” se substituie cu cuvîntul „radiați”;
    alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:
    „(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.
    (6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informația despre persoanele juridice inactive pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.”
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Procedura de radiere prevăzută la prezentul articol se aplică și față de persoanele juridice care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat și corespund criteriilor specificate în noțiunea de persoană juridică inactivă, cu excepția faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, din ale căror date rezultă că nu au desfășurat activitate de întreprinzător.”
    3. Articolul 31 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Procedura de radiere prevăzută la art. 26 se aplică şi faţă de întreprinzătorii individuali care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat şi corespund criteriilor specificate în noţiunea de întreprinzător individual inactiv, cu excepţia faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, din ale căror date rezultă că nu au desfăşurat activitate de întreprinzător.”
    4. Legea se completează cu articolul 311 cu următorul cuprins:
    „Articolul 311. Prezentarea informaţiilor despre întreprinzătorii
                             individuali inactivi
    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta, trimestrial, organului înregistrării de stat informaţia despre întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.”
    Art. XVIII. – La articolul 23 alineatul (7) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, art. 119), cu modificările ulterioare, cuvintele „și inspectoratului fiscal” se exclud.
    Art. XIX. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 277:
    la alineatul (3), sancțiunea se completează în final cu textul „și cu amendă de 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”;
    la alineatul (8), sancțiunea se completează în final cu textul „și cu amendă de 500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”.
    2. Articolul 2931:
    la alineatul (4), dispoziția se completează în final cu textul „ , înlocuirea bonului de casă sau predarea premeditată a altui document consumatorului, precum aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată, buletin de schimb valutar”;
    la alineatul (7), dispoziția va avea următorul cuprins:
    „Lipsa la vedere a anunțului prin care se atenționează consumatorul despre dreptul de a cere bonul de casă (de forma și conținutul stabilit) și obligația de a-l prezenta la examinarea eventualei reclamații”;
    la alineatul (9) în dispoziție, textul „fără a deține autorizația de competență tehnică respectivă sau desfășurarea activităților de instalare, reparare, deservire tehnică cu autorizația de competență tehnică” se substituie cu textul „fără a deține certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală respectivă sau desfășurarea activităților de instalare, reparare, deservire tehnică cu certificatul de înregistrare”.
    3. Codul se completează cu articolul 3011 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3011. Încălcarea modului de prezentare de către
                               contribuabili a dării de seamă fiscale
    Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale
    se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.”
    4. La articolul 400 alineatul (1), după cifrele „245” se introduce textul „ , 263 alin. (1), (4)–(8),”.
    5. La articolul 402 alineatul (1), după textul „art. 273 alin. (5),” se introduce  textul „art. 275 alin. (2),”;
    6. La articolul 403 alineatul (1), textul „ , 2873 ” se exclude.
    7. La articolul 431 alineatul (42), după textul „art. 287 alin.” se introduce textul „(8),”.
    Art. XX. – Articolul 70 din Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75–77, art. 197), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (4), cuvintele „la bugetul de stat” se substituie cu cuvintele „la bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea”;
    alineatul (5) se abrogă.
    Art. XXI. – La articolul 12 alineatul (11) din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „viceministru” se introduc cuvintele „sau de secretar general adjunct al Guvernului”.
    Art. XXII. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    compartimentul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se completează cu poziția 17 cu următorul cuprins:
17

Certificat de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control cu memorie fiscală (Certificat CAT MCC)

Gratuit
3 ani

    la compartimentul „Serviciul Vamal”:
    pozițiile 13 și 14 se exclud;
    compartimentul se completează cu pozițiile 16–18 cu următorul cuprins:
16
Autorizație pentru utilizarea procedurilor simplificate
Gratuit
Fără termen
17
Autorizație pentru statutul de expeditor agreat
Gratuit
Fără termen
18
Autorizație pentru statutul de destinatar agreat
Gratuit
Fără termen

    la compartimentul „Institutul Național de Metrologie”, poziția 5 se exclude.
    Art. XXIII. – Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) controalelor efectuate de către organele fiscale, vamale și financiare (bancare și nebancare).”
    2. La poziția 1 coloana a 4-a din anexă, punctul 1 se exclude.
    Art. XXIV. – Legea insolvabilității nr.149 din 29 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663) se completează după cum urmează:
    1. Articolul 22 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Instanța de insolvabilitate va restitui fără examinare cererea introductivă în toate cazurile dacă aceasta nu va avea anexat avizul Serviciului Fiscal de Stat aferent informării acestuia de către creditor (creditori) sau debitor despre intenția de a depune cererea introductivă. Avizul Serviciului Fiscal de Stat include sumele restanțelor debitorului față de bugetul public național la momentul sesizării, precum și înștiințarea instanței că, pe parcursul procesului, organul fiscal poate interveni cu sume suplimentare ce pot apărea de pe urma controlului fiscal.”
    2. La articolul 140, alineatul (2) se completează în final cu textul: „Excepție fac obligațiile fiscale al căror termen este de 90 de zile calendaristice de la data intrării în procedură”.
    Art. XXV. – La articolul 13 din Legea nr. 130 din 11 iulie 2014 privind bursele private (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 297–309, art. 611), alineatul (2) se abrogă.
    Art. XXVI. – Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 100, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Structurile care oferă locuri pentru stagiile de practică ale studenţilor beneficiază de facilităţi fiscale în modul stabilit de legislaţia în vigoare.”
    2. La articolul 111, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Pentru angajarea absolvenţilor în primul an după absolvire, agenţii economici persoane juridice de drept privat beneficiază de facilităţi fiscale în modul stabilit de legislaţia în vigoare.”
    3. La articolul 145, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Persoanele fizice și persoanele juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care investesc mijloacele proprii în dezvoltarea sistemului de educaţie beneficiază de facilităţi fiscale în modul stabilit de legislaţia în vigoare.”
    Art. XXVII. – Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231–237, art. 529), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Legea se completează cu articolul I1 cu următorul cuprins:
    „Art. I1. – (1) În temeiul Nomenclaturii combinate a mărfurilor se elaborează și se gestionează Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (în continuare – TARIM).
    (2) În TARIM sînt stocate informații cu privire la măsurile tarifare și măsurile de politică economică aplicabile mărfurilor importate în Republica Moldova/exportate din Republica Moldova.
    (3) Autoritățile publice centrale și locale prezintă în mod obligatoriu Comisiei interdepartamentale pentru instituirea și gestionarea TARIM-ului toate proiectele de acte legislative și normative care prevăd introducerea măsurilor tarifare și/sau a măsurilor de politică economică aplicabile mărfurilor importate în Republica Moldova/exportate din Republica Moldova, în vederea determinării pozițiilor și subpozițiilor TARIM-ului și introducerii acestora în baza de date a TARIM-ului.
    (4) TARIM-ul are caracter obligatoriu și se utilizează în procesul de vămuire a mărfurilor pentru stabilirea măsurilor tarifare și măsurilor de politică economică aplicabile la importul mărfurilor în Republica Moldova/exportul mărfurilor din Republica Moldova.
    (5) TARIM-ul este publicat pe pagina web oficială a Serviciului Vamal.
    (6) TARIM-ul cuprinde:
    a) Nomenclatura combinată a mărfurilor;
    b) subdiviziuni suplimentare, denumite subpoziții TARIM, care se identifică prin cea de a zecea și cea de a unsprezecea cifră care, împreună cu codul poziției tarifare din Nomenclatura combinată a mărfurilor, formează codul TARIM. În absența subdiviziunilor, a zecea cifră și a unsprezecea sînt „00”;
    c) taxe vamale aplicabile și alte drepturi de import/export;
    d) regimul tarifar preferențial (inclusiv pe bază de contingente tarifare preferențiale);
    e) taxe antidumping;
    f) prohibiții;
    g) restricții;
    h) coduri adiționale;
    i) referiri la actele normative care prevăd măsuri tarifare și măsuri de politică economică.
    În mod excepțional, se poate utiliza un cod adițional TARIM din patru cifre pentru aplicarea de măsuri specifice, care nu sînt codificate sau care nu sînt codificate integral la nivelul cifrelor a zecea și a unsprezecea.”
    2. În anexă:
    la pozițiile tarifare 3814 00 100, 3901 10 100, 3901 20 900, 3902 30 000, 3903 19 000, 3904 10 000, 3909 50 900, 4002 99 900, 4005 99 000, 4107 19 100, 4114 20 000, 5603 93 900, 5903 10 900, 8311 20 000, 8311 30 000, 9607 20 100, cifra „5” se substituie cu cifra „1”;
    la poziția tarifară 5906 99 900, cifra „6” se substituie cu cifra „1”;
    la poziția tarifară 3205 00 000, 3917 39 000, 3920 99 210, 3923 40 900, 3925 90 800, 4016 99 970, cifrele „6,5” se substituie cu cifra „1”;
    la poziția tarifară 5310 10 100, cifra „8” se substituie cu cifra „1”;
    la pozițiile tarifare 5811 00 000, 7019 19 100, 7019 52 000, 8544 42 900, 9612 10 200, cifrele „10” se substituie cu cifra „1”.
    Art. XXVIII. – Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1) litera e), cuvintele „sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale” se substituie cu cuvintele „sintezele consolidate ale proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea”.
    2. La articolul 38, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „și ale Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”.
    3. La articolul 47 alineatul (1):
    la litera g), după cuvîntul „Guvernului” se introduc cuvintele „și Parlamentului”;
    la litera h), după cuvîntul „Guvernul” se introduc cuvintele „aprobă și”.
    4. La articolul 48 alineatul (6), litera f) se completează în final cu cuvintele „și al garanțiilor unităților administrativ-teritoriale”.
    5. La articolul 52 alineatul (1), cuvintele „sinteza proiectelor bugetelor locale” se substituie cu cuvintele „sintezele consolidate ale proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea”.
    6. La articolul 55 alineatul (2), textul „alin. (6) și (7)” se exclude.
    7. Articolul 62:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Soldul mijloacelor bănești temporar libere în conturile bugetelor componente ale bugetului public național, gestionate prin contul unic trezorerial, poate fi plasat sub formă de depozite la Banca Națională a Moldovei și în valori mobiliare de stat.”
    alineatul (6) se abrogă;
    articolul se completează cu alineatele (9) și (10) cu următorul cuprins:
    „(9) Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni ai căror fondatori/acționari sînt autorităţile publice centrale şi locale, în baza listei acestora aprobate în legea bugetară anuală, se gestionează prin contul unic trezorerial.
    (10) Ministerul Finanţelor poate utiliza temporar soldurile de mijloace financiare din conturile entităţilor specificate la alin. (9), deschise în contul unic trezorerial, pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale bugetului de stat, cu rambursarea acestora în termen de 180 de zile de la data efectuării împrumutului şi fără a afecta plăţile entităţilor respective.”
    8. Articolul 66 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu excepția:
    a) lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    b) mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile publice.”
    9. Articolul 68 se completează cu alineatele (41)–(43) cu următorul cuprins:
    „(41) Ordinul incaso, emis de executorul judecătoresc, se execută în decurs de 10 zile din momentul recepționării.
    (42) Onorariul executorului judecătoresc pentru executarea silită a documentului executoriu va fi calculat în conformitate cu Codul de executare, dar nu va depăși 5 000 de lei.
    (43) Actele de executare silită ale executorului judecătoresc care nu corespund prevederilor legale în vigoare și/sau nu sînt însoțite de documentul executoriu în original și de dovada expirării termenului prevăzut la alin. (2) se restituie fără executare.”
    10. Articolul 76 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 76. Responsabilitatea pentru monitoringul financiar
    (1) Monitoringul financiar al activității autorităților publice la autogestiune,  întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor.
    (2) Organele centrale de specialitate ale administrației publice și alte autorități administrative asigură supravegherea activității și eficiența utilizării patrimoniului instituțiilor publice la autogestiune, întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul de competență al acestora.
    (3) Monitoringul financiar al activității instituțiilor publice la autogestiune, întreprinderilor municipale și societăților comerciale în care autoritățile administrației publice locale au calitatea de fondator sau dețin cota majoritară în capitalul social se efectuează de către autoritățile administrației publice locale.
    (4) Procedurile și cerințele specifice privind efectuarea monitoringului financiar al activității autorităților publice la autogestiune, întreprinderilor de stat/municipale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public se elaborează de către Ministerul Finanțelor, în comun cu organul abilitat cu administrarea și deetatizarea patrimoniului public, și se aprobă de Guvern.
    (5) Rezultatele monitoringului financiar se prezintă autorităților publice competente și Guvernului și se iau în considerare în procesul de luare a deciziilor privind administrarea și deetatizarea patrimoniului public.”
    Art. XXIX. – Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art. 170), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul IV, punctul 1 referitor la articolul 5 punctul 43), punctul 3, punctul 8 referitor la articolul 24 alineatul (13), punctul 59 referitor la articolul 134 alineatul (1) litera e), punctul 84 referitor la articolul 257 alineatul (51) se abrogă.
    2. La articolul XXI, punctul 6 se abrogă.
    3. La articolul XXVI alineatul (1), textul „ , şi a articolului IV punctul 1 referitor la art. 5 pct. 43), punctul 3, punctul 8 referitor la art. 24 alin. (13), punctul 59 referitor la art. 134 alin. (1) lit. e), punctul 84 referitor la art. 257 alin. (51), a articolului XXI punctul 6, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2017” se exclude.
    Art. XXX. – În anexă la Legea nr. 196 din 19 noiembrie 2015 privind importul unor bunuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 340–346, art. 654), la poziția 2 coloana a 4-a „Poziția tarifară”, textul „8525” se substituie cu textul „9015”.”
    Art. XXXI. – (1) Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2016, cu excepția articolului V punctele 2 și 78,  articolului XVII punctul 2 referitor la articolul 26 alineatul (9), punctele 3 și 4, articolului XXVII punctul 2, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2016, articolului V punctul 77 și articolului VIII, care se pune în aplicare la 1 ianuarie 2017.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
    (3) Restricția prevăzută la articolul 25 alineatul (6) din Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489) nu se aplică pentru unitățile comerciale date în exploatare pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe durata de funcționare utilă care să nu depășească data de 1 ianuarie 2019.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 138. Chișinău, 17 iunie 2016.