HPC89/2016
ID intern unic:  365572
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 89
din  12.05.2016
privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011
pentru aprobarea
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 404
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Hotărîrea Parlamentului nr. 154  din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 166–169, art. 483) se modifică după cum urmează:
    1. În titlul şi în cuprinsul hotărîrii, cifra „2015” se substituie cu cifra „2016”.
    2. În cuprinsul Strategiei și anexei nr. 1:
    sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”, iar abrevierea „CCCEC” se substituie cu abrevierea „CNA”;
    textele „şi a justiţiei ”, „ , ale procuraturii şi ale justiţiei”, „ , a procuraturii şi a justiţiei” se exclud.
    3. În Strategie:
    la punctul 4.4 subpunctul 7), textul „autoevaluarea riscurilor de corupţie, elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de integritate instituţională” se substituie cu textul „implementarea unui sistem eficient de gestiune a  riscurilor şi de control intern în cadrul autorităţilor publice centrale”;
    la punctul 6.1, textul „va asigura” se substituie cu textul „se va întruni semestrial pentru a asigura”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 89. Chișinău, 12 mai 2016.