LPC127/2016
ID intern unic:  365672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 127
din  09.06.2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 419
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (1) litera a):
    punctele 3), 18) și 30) se abrogă;
    litera se completează cu punctul 111) cu următorul cuprins:
    „111) activitatea de autogară;”
    la alineatul (22), textul „alin. (1) pct. 12, 13, 26 și 27 ” se substituie cu textul „alin. (1) lit. a) pct. 12), 13), 26) și 27)”.
    2. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Anexa la licență este parte integrantă a acesteia și conține toate condițiile de licențiere, precum și lista filialelor și subdiviziunilor separate ale titularului de licență la care va fi efectuată activitatea pe baza licenței obținute, lista specialiștilor angajați (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1), 2), 9)–11), 15), 19), 20), 22)–29) și 321)), lista utilajului de joc (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 5)), lista unităților de transport (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 11) și 321)), lista produselor (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 8)), procesele tehnologice sau comerciale (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 7) și 25)), lista lucrărilor/serviciilor prestate (art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 4), 12), 13), 19), 25), 27) și 321)).”
    3. La articolul 10 alineatul (6) litera a), cuvintele „atribuţiile respective” se substituie cu cuvintele „împuternicirile necesare”.
    4. Articolul 11 alineatul (6) se completează în final cu textul: „Licenţa este eliberată/prelungită și în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b).”
    5. Articolul 13:
    la alineatul (1), textul „pct. 1)–4), 9), 10), 12)–321) și 43)” se substituie cu textul „lit. a) pct. 1), 2), 4), 9), 10), 12)–17), 19)–29), 31)–321) și lit. e) pct. 43)”;
    la alineatele (2), (3) și (31), după textul „alin. (1)” se introduce textul „lit. a)”;
    la alineatul (5), textul „pct. 33)–42) și 44)” se substituie cu textul „lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–38), lit. d) pct. 39)–412), lit. e) pct. 42) și lit. f) pct. 44)”.
    6. La articolul 15:
    alineatul (31) se completează în final cu textul: „Licența este reperfectată și în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării licenţei.”
    articolul se completează cu alineatele (9), (10) și (11) cu următorul cuprins:
    „(9) Cererea de reperfectare a licenţei, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licențiere, nu se înregistrează în cazul în care:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are împuternicirile necesare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor alin. (2).
    (10) Despre refuzul înregistrării cererii de reperfectare a licenţei, inclusiv depuse prin intermediul serviciului e-licenţiere, titularul de licenţă este informat în scris în cel mult 3 zile lucrătoare de la ziua adresării, indicîndu-se temeiurile refuzului.
    (11) După înlăturarea cauzelor ce au servit drept temei pentru refuzul înregistrării cererii de reperfectare a licenţei, inclusiv depuse prin intermediul serviciului e-licenţiere, titularul de licenţă poate depune o nouă cerere, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, care se examinează în modul stabilit de lege.”
    7. Articolul 18:
    la alineatul (1), textul „pct. 1)–4), pct. 9)–29), 31), 321), 40), 41), 411), 412) și 43)” se substituie cu textul „lit. a) pct. 1), 2), 4), 9)–17), 19)–29), 31)–321), lit. d) pct. 40)–412) și lit. e) pct. 43)”;
    la alineatul (2), textul „pct. 5), 6), 8) și 39)” se substituie cu textul „lit. a) pct. 5), 6), 8) și lit. d) pct. 39)”;
    la alineatul (3), după textul „alin. (1)” se introduce textul „lit. a)”;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5), textul „pct.pct.33)–38) și 42), 44)” se substituie cu textul „lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–38), lit. e) pct. 42) și lit. f) pct. 44)”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei – de 585 de lei. Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta nu se percepe la includerea şi/sau excluderea unităţilor de transport în/din anexa la licenţă pentru genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 11).”
    la alineatul (7), textul „pct. 1)–29), 31), 32) şi 321)” se substituie cu textul „lit. a) pct. 1), 2), 4)–17), 19)–29), 31)–321)”;
    la alineatul (8), textul „pct. 33)–44)” se substituie cu textul „lit. b) pct. 33)–333), lit. c) pct. 34)–38), lit. d) pct. 39)–412), lit. e) pct. 42), 43) și lit. f) pct. 44)”.
    8. Articolul 23 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Licența pentru  genul de activitate indicat la art. 8 alin. (1)  lit. a) pct. 111) se eliberează începînd cu 1 ianuarie 2018.”
    9. La anexa nr. 1 punctul 1 litera a) coloana a doua, cuvîntul „unitate” se substituie cu cuvîntul „post (de joc)”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile acesteia.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 127. Chişinău, 9 iunie 2016.