HGM842/2016
ID intern unic:  365762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 842
din  07.07.2016
cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor
de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii,
în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru
anul de studii 2016-2017
Publicat : 12.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 908
    MODIFICAT
    HG987 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1073    În temeiul prevederilor art. 60 alin. (5), art. 85 alin. (2) şi art. 139 lit. g) ale Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.476), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94-97, art. 676), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2016-2017 cu următorul cuprins:
    1) Planul de admitere în învăţămîntul profesional tehnic secundar pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr.1;
    2) Planul de admitere în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr.2;
    3) Planul de admitere la studii superioare de licenţă (ciclul I) pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr.3;
    4) Planul de admitere la studii superioare de master (ciclul II) pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr.4;
    5) Planul de admitere la studii de rezidenţiat şi secundariat clinic pentru anul de studii 2016-2017, conform anexei nr.5;
    6) Planul de admitere în instituţiile publice de învăţămînt superior a cetăţenilor străini pentru anul de studii 2016-2017, cu finanţare bugetară, conform anexei nr.6;
     7) modificările şi completările ce se operează în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 3 iulie 2015, conform anexei nr.7;
    8) modificările şi completările ce se operează în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015, conform anexei nr.8.
    2. Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Administrare Publică, în baza criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, vor asigura:
    1) înmatricularea la studii conform planurilor de admitere, aprobate prin anexele nr.1-6 la prezenta hotărîre, în limitele resurselor generale şi colectate, aprobate în acest scop, conform legislaţiei în vigoare;
    2) consilierea candidaţilor în procesul de admitere la studii prin încurajarea acestora de a accesa meserii/specialităţi din domeniile considerate feminine sau masculine;
    3) atribuirea locurilor cu finanţare bugetară persoanelor cu dizabilităţi, în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi a Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Stela Grigoraş
    Ministrul educaţiei                                                Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                         Eduard Grama
    Ministrul sănătăţii                                                 Ruxanda Glavan
    Ministrul culturii                                                   Monica Babuc

    Nr. 842. Chişinău, 7 iulie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG987 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1073]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

Anexa nr.7
la Hotărîrea Guvernului nr.842
din 7 iulie 2016

COMPLETĂRILE
ce se operează în Nomenclatorul domeniilor de formare
profesională şi al meseriilor/profesiilor, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 3 iulie 2015

    La domeniul de formare profesională „732 Construcţii şi inginerie civilă” din domeniul de educaţie „73 Arhitectură şi construcţii” a domeniului general „7. INGINERIE, PRELUCRARE ŞI CONSTRUCŢII” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 3 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.480), coloniţele 4 şi 5 se completează cu patru poziţii noi cu următorul cuprins:
„732040

Instalator instalații de încălzire și echipamente solare

732041

Instalator instalații, aparte și echipamente de ventilare și climatizare

732042

Montator construcții metalice

732043

Montator beton armat prefabricat”.

Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr. 842
din 7 iulie 2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională,
al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015

    Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.340-346, art.957), se completează după cum urmează:

    domeniul general „2. Științe umaniste şi arte” va avea următorul cuprins:

„2. Științe umaniste şi arte
21. Artă
211. Tehnici audiovizuale și producții media
Exploatarea sistemelor multimedia
21110
Tehnician echipamente TV
 
120
 
Tehnologii poligrafice
21120
Tehnician în tehnologii poligrafice
 
120
212. Modă, design interior și design industrial
Design interior
21210
Decorator  interioare
 
120
213. Arte plastice
Grafică
21310
Grafician   
 
120
 
Pictură
21320
Pictor         
 
120
 
Sculptură
21330

Sculptor         

 
120
214. Arte vizuale
Tapiserie artistică
21410
Pictor-decorator
 
120
 
Ceramică artistică
21420
Pictor sculptor
 
120
 
Prelucrarea artistică a materialelor
21430
Pictor-decorator
 
120
 
 
215. Muzică şi arte teatrale
Canto
21510

Artist vocalist        

 
120
 
 
 
 
 
 
 
Interpretare instrumentală
21520
Instrumentist (studii medii)
 
120
 
 
 
Dirijor
 
120
 
Dirijare corală
21540
Dirijor
 
120
 
 
 
Corist
 
120
 
Muzicologie
21560
Muzicolog
 
120
 
Dans
21570
Maestru dans
 
120
 
Regie
21580
Regizor artistic
 
120
 
Coregrafie
21590
Balerin
 
90

22. Ştiinţe umaniste

221. Religie și teologie
Teologie
22110
Predicator
 
 120”;
   
    se completează cu domeniul general „3. Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare” cu următorul cuprins:

„3. Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare
32 Jurnalism și informare
322 Biblioteconomie, informare și arhivare
Biblioteconomie și asistență informațională
32210

Bibliotecar (calificare medie)

 
120”.