OMFC75/2016
ID intern unic:  365847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 75
din  31.05.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1178     Data intrarii in vigoare : 31.05.2016
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.2 „Clasificația organizațională – A. Organe ale autorităţilor publice centrale”:
    1.1. Se completează cu codul 0244 în următoarea redacție:
    0244 Agenția „Moldsilva”.
    2. În anexa nr.7 „Clasificația programelor – A. Programe și subprograme”:
    2.1. Denumirea Programului 37 „Protecția civilă și apărare împotriva incendiilor” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „37 Protecție și salvare în situații excepționale”.
    2.2. Programul 37 „Protecție și salvare în situații excepționale” se completează cu subprogramul 03 în următoarea redacţie:
    „3703 Protecție și salvare pe apă”.
    2.3. Programul 70 „Protecţia mediului” se completează cu subprogramul 10 în următoarea redacţie:
    „7010  Supravegherea și îngrijirea animalelor fără stăpîn”.
    2.4. Codul 9030 din Programul 90 „Protecţia socială” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „9030 Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și din satul Varnița din raionul Anenii Noi”.
    3. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități”:
    3.1. Se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
    „00446 Servicii de consultanță și formare”;
    „00447 Susținerea financiară a producătorilor de fructe, în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricțiilor impuse de Federația Rusă”;
    „70176 Proiectul ”Consolidarea mecanismului de asigurare a calității asistenței juridice garantate de stat acordate copiilor”;
    „70177 Proiectul ”Gestionarea durabilă a pășunilor și pădurilor comunale din cadrul Parcului Național Orhei”;
    „70178 Proiectul ”Fondul Granturilor Mici al Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova”.
    3.2. Denumirile codurilor 00125, 00128, 00134, 00139, 00423 și 00429 se modifică şi se expun în următoarele redacţii, respectiv:
    „00125 Înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor pomicole”;
    „00128 Promovarea și dezvoltarea agriculturii ecologice”;
    „00134 Procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora”;
    „00139 Înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor viticole”;
    „00423 Utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice”;
    „00429 Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale”.
    4. În anexa nr.11 „Clasificaţia economică”:
    4.1. La articolul 1434 „Amenzi aplicate de alte organe de stat”, denumirea alineatului 14342 și denumirea elementului 143420 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    „14342 Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze  contravenționale și penale
    143420 Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale”.
    4.2. La articolul 4152 „Micșorarea volumului acțiunilor și a cotei-părți în capitalul social în interiorul țării”, denumirea alineatelor 41521 și 41523 și denumirea elementelor 415210 și 415230 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    „41521 Vînzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării
    415210 Vînzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării
    41523 Vînzarea pachetului de acțiuni
    415230 Vînzarea pachetului de acțiuni”.
    5. În anexa nr.12 ”Norme  metodologice  privind  aplicarea  Clasificației economice”:
    5.1. Denumirea alineatului 143420 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „143420 Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze  contravenționale și penale”.
    5.2. La descrierea articolului 281900 Alte cheltuieli curente, textul  „alesului local pentru participare la şedinţa consiliului” se va substitui cu textul „membrilor organelor de conducere ale autorităților publice care nu activează permanent, aleșilor locali pentru participare la şedinţe ale consiliului/comisiei sau  efectuarea vizitelor preventive în locurile de detenţie”.
    5.3. Alineatele 311120, 312120 și 313120 se completează cu descrieri, precum urmează:
    311120 Reparații capitale ale clădirilor
    La alineatul dat se reflectă cheltuielile pentru reparația capitală ale clădirilor, elaborarea studiului de fezabilitate; elaborarea documentației de proiect și deviz; verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz; obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli, ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz; supravegherea tehnică și de autor.
    312120 Reparații capitale ale construcțiilor speciale
    La alineatul dat se reflectă cheltuielile pentru reparația capitală ale construcțiilor speciale, elaborarea studiului de fezabilitate; elaborarea documentației de proiect și deviz; verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz; obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli, ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz; supravegherea tehnică și de autor.
    313120 Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie
    La alineatul dat se reflectă cheltuielile pentru reparația capitală ale instalațiilor de transmisie, elaborarea studiului de fezabilitate; elaborarea documentației de proiect și deviz; verificarea/expertiza documentației de proiect și deviz; obținerea prescripțiilor tehnice și a autorizațiilor cu plată și alte cheltuieli, ce țin de perfectarea documentației de proiect și deviz; supravegherea tehnică și de autor.
    5.4. Descrierile alineatelor 319210  Clădiri în curs de execuție, 319220  Construcții speciale în curs de execuție și 319230  Instalații de transmisie în curs de execuție, se completează, la final, respectiv, cu cuvintele „precum și cheltuielile de supraveghere tehnică și de autor”.
    5.5. La descrierea capitolului 339000 Alte materiale, în final se va completa cu textul “, buletinele de vot și documente/materiale electorale.”
    5.6. Denumirile alineatelor 415210 și 415230 se modifică și se expun în următoarea redacție:
    „415210 Vînzarea pachetului de acţiuni în rezultatul privatizării
    415230 Vînzarea pachetului de acţiuni”.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                       Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 75. Chişinău, 31 mai 2016.