OMSC508/2016
ID intern unic:  365850
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 508
din  24.06.2016
cu privire la modificarea Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1181
    Urmare evaluării, conform cererilor depuse de către fabricanţii de medicamente autohtoni, a procesului de implementare a Regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP) a medicamentelor de uz uman, precum şi în conformitate cu raportul de evaluare a nivelului de implementarea a Bunelor Practici de Fabricaţie a Medicamentelor (GMP) la întreprinderea Vitafarm-Com SRL din 17.06.2016 prezentat de către Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.75-81, art.399), cu modificările și complectările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    În punctul 21 la poziţia „SRL Vitapharm-Com” cuvintele „februarie 2016” se substituie cu cuvintele „decembrie 2017”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dnei Liliana Iașan, viceministru al sănătăţii.
 
    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                          Ruxanda GLAVAN

    Nr. 508. Chişinău, 24 iunie 2016.