LPC148/2016
ID intern unic:  365876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 148
din  01.07.2016
pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
Publicat : 19.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 215-216     art Nr : 473
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197–205, art. 402) se completează cu litera r) cu următorul cuprins:
    „r) contractelor de tipărire a buletinelor de vot şi a altor documente electorale, inclusiv a materialelor didactice, de aprovizionare cu materiale şi echipament destinat organelor electorale în perioada electorală, de realizare a campaniei de informare și de servicii de transport în vederea organizării și desfășurării alegerilor, inclusiv a seminarelor de instruire.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 148. Chişinău, 1 iulie 2016.