HGM890/2016
ID intern unic:  365929
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 890
din  20.07.2016
сu privire la aprobarea Planului de acţiuni
al Guvernului pentru anii 2016-2018
Publicat : 22.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 217-229     art Nr : 966
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616

    Pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 şi a angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018;
    vor asigura procesul de consultare a părţilor interesate referitor la proiectele actelor normative incluse în Planul nominalizat;
    vor prezenta trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare, informaţia despre executarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, utilizînd Sistemul informaţional „Programul de activitate al Guvernului”, la adresa http://monitorizare.gov.md.
    3. Cancelaria de Stat va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 31 decembrie, raportul privind nivelul de realizare a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 680 din  30 septembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2015-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.267-273, art.773).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Andrei Galbur
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru                                                    Gheorghe Bălan
    Viceprim-ministru                                                    Gheorghe Brega
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari

    Nr. 890. Chişinău, 20 iulie 2016.


    planul de acțiuni
    [Planul modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]