LPC123/2016
ID intern unic:  365965
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 123
din  02.06.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 232-244     art Nr : 492
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 54 alineatul (2), cuvintele „li se pot aplica” se substituie cu cuvintele „li se aplică”.
    2. Articolul 93 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 93. Liberarea de pedeapsă a minorilor
    Minorii condamnaţi pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare, mai puţin grave sau grave sînt liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată dacă se constată că scopurile pedepsei pot fi atinse prin aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educativ prevăzute la art. 104.”
    3. Articolul 104:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, după textul „în conformitate cu art. 54, le pot fi aplicate” se substituie cu textul „în conformitate cu art. 54 sau de pedeapsă penală în conformitate cu art. 93 li se aplică”;
    la litera d), textul „de tratament medical” se exclude;
    litera e) va avea următorul cuprins:
     „e) obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obligatoriu;”
    alineatul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) obligarea minorului de a participa la un program probaţional.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ, la propunerea organului de stat specializat, procurorul anulează măsurile aplicate și trimite cauza în instanța de judecată, iar în cazul în care măsurile respective au fost stabilite de către instanţa de judecată, aceasta le anulează şi dispune trimiterea cauzei penale la procuror sau, după caz, stabileşte o pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta săvîrșită.”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Măsurile de constrîngere cu caracter educativ se aplică minorilor pînă la atingerea majoratului, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvîrşite.”
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 52 alineatul (1) punctul 22), textul „sau dispune scoaterea persoanei de sub urmărire penală” se substituie cu textul „ , dispune scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau aplică măsuri de constrîngere cu caracter educativ”.
    2. La articolul 475 alineatul (3), textul „organul de urmărire penală” se substituie cu textul „organul de urmărire penală, procurorul sau, după caz, instanța de judecată”.
     3. Articolul 483:
    la alineatul (1), textul „organul de urmărire penală poate face propunere procurorului de a înceta urmărirea penală în privinţa minorului şi de a-l libera” se substituie cu textul „procurorul dispune încetarea urmăririi penale şi liberarea minorului”;
    alineatul (2) se abrogă.
    4. La articolul 485 alineatul (2), textul „cu internarea lui într-o instituţie specială de învăţămînt şi reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare, precum şi” se exclude.
    5. Articolul 487 se abrogă.
    Art. III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 174 alineatul (3), textul „ , de către instituţia specială de învăţămînt şi de reeducare sau instituţia curativă şi de reeducare” se exclude.
    2. La articolul 249 alineatul (2), la articolul 250 alineatul (2) şi la articolul 251 alineatul (2), după textul „din ziua intrării în penitenciar” se introduce textul „ , luînd în calcul toată perioada aflării în detenţie”.
    3. Articolul 270 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 270. Liberarea de pedeapsă a minorului
    Hotărîrea instanţei de judecată privind liberarea de pedeapsă a minorului în temeiul art. 93 din Codul penal se trimite spre executare organului de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul minorul și care asigură controlul executării măsurii de constrîngere cu caracter educativ aplicate conform art. 104 din Codul penal.”
    4. Articolul 291:
    la alineatul (1), textul „Hotărîrea instanței de judecată” se substituie cu textul „Hotărîrea instanței de judecată sau, după caz, ordonanța procurorului”, iar textul „art. 54 şi 104” – cu textul „art. 54, 93 şi 104”;
    alineatele (2) şi (3) se completează în final cu textul „sau, după caz, procurorul despre executarea ordonanţei”;
    alineatele (4)–(6) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Hotărîrea instanţei de judecată sau, după caz, ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a repara prejudiciile cauzate, ca măsură de constrîngere, se transmite spre executare organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. În termen de 5 zile, organul de probaţiune informează instanţa de judecată despre executarea hotărîrii sau, după caz, procurorul despre executarea ordonanței.
    (5) Hotărîrea instanţei de judecată sau, după caz, ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a urma cursul de reabilitare psihologică, ca măsură de constrîngere, se transmite organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului și care asigură controlul executării de către minor a măsurii respective. În termen de 5 zile de la finalizarea cursului de reabilitare psihologică, organul de probaţiune informează cu privire la aceasta instanţa de judecată sau, după caz, procurorul, anexînd rezultatele tratamentului.
    (6) Hotărîrea instanţei de judecată sau, după caz, ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obligatoriu se transmite organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului și care asigură controlul executării de către minor a măsurii de constrîngere respective. În termen de 5 zile de la absolvirea cursului de învăţămînt obligatoriu, organul de probațiune informează cu privire la aceasta instanţa de judecată sau, după caz, procurorul.”
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
     „ (61) Hotărîrea instanţei de judecată sau, după caz, ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a participa la un program probațional se transmite organului de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului și care asigură controlul executării de către minor a măsurii de constrîngere respective. În termen de 5 zile de la finalizarea programului probațional, organul de probațiune informează cu privire la aceasta instanţa de judecată sau, după caz, procurorul.”
    alineatul (7) se completează în final cu textul „sau, după caz, procurorului”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 123. Chişinău, 2 iunie 2016.